tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:33

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 28 december 2001
Utkom från trycket den 8 januari 2002

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306) och med hänvisning till 7 kap. 2 § tullagen (2000:1281)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] att i 22 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) ordet "Företagsenheten" skall bytas ut mot "Handelsenheten".


Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tiden från och med den 1 januari 2002.