tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:32

beslutad den den 19 september 2001
Utkom från trycket den 28 december 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Kungl generaltullstyrelelsens cirkulär (TFS 1968:116) med anvisningar om utredningar i mål om narkotikasmuggling

[Tullverket föreskriver] att Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1968:116) med anvisningar om utredningar i mål om narkotikasmuggling skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.