tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:31

beslutad den 12 december 2001
Utkom från trycket den 19 december 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av vissa äldre författningar;

[Tullverket föreskriver] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001, nämligen

1. cirkuläret (TFS 1975:119) om fackliga förtroendemän i Tullverket,

2. cirkuläret (TFS 1982:61) med tillämpningsföreskrifter rörande tidsbegränsad anställning m.m.,

3. Generaltullstyrelsens föreskrifter meddelade genom författningsmeddelande 1984:18 med tillämpningsföreskrifter till ARB, ATL, ATK, AST och SKA,

4. kungörelsen (TFS 1988:41) med föreskrifter om skyddskommittéer i Tullverket,

5. kungörelsen (TFS 1990:9) med föreskrifter om bemyndigande för tulldirektionerna att tillsätta vissa tjänster,

6. kungörelsen (TFS 1991:40) med föreskrifter om vissa befogenheter för regional chefsmyndighet i anslutning till 2 § allmänna reseavtalet (ARA), m.m.