tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:30

beslutad den 6 december 2001
Utkom från trycket den 12 december 2001

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2004 genom TFS 2003:23

Bemyndigande: 3 kap. 5 § och 4 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.


Tullverkets föreskrifter om vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor

1 § Den beloppsgräns, 175 euro, som anges i 3 kap. 5 § tredje stycket lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. utgör 1 700 kronor.

2 § Den beloppsgräns, 350 euro, som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, för schablonberäkning av tull i vissa fall utgör 3 400 kronor.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2002, då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:63) om beloppsgränser för tull- och skattefrihet skall upphöra att gälla.