tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:28

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2010:9
som utkom från trycket den 2 december 2010


Åberopade bemyndiganden

TFS 2001:28; 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2005:16; 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2010:9; 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. och 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tullkvoter

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §  I denna författning finns bestämmelser om hantering av sådana tullkvoter som öppnas genom en gemenskapsbestämmelse.
(TFS 2005:16.)

2 §  Artiklarna 308a–308c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter när uttag ur dessa skall beviljas enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna inkommit.
(TFS 2005:16.)

3 §  har upphävts genom (TFS 2005:16).

2 kap. Ansökan om kvottilldelning

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2005:16.)

1 §  En deklarant ansöker om att få utnyttja en tullkvot genom att i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning för varan i fråga ange tillämplig kod i fält 36 på enhetsdokumentet (ED). Vilka koder och vilka uppgifter i övrigt som skall lämnas i ED finns närmare redovisat i bilaga B till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning). Motsvarande gäller när tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet (TDS).
(TFS 2005:16.)

Allmänna råd

När en tulldeklaration som innehåller en ansökan om kvottilldelning lämnas på ED bör i fält 44 anges "TULLKVOT". Tulldeklarationerna och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning bör sändas i separat kuvert med påskriften "TULLKVOT".

En deklarant som avser att lämna en tulldeklaration med en ansökan om kvottilldelning genom ett elektroniskt dokument till TDS bör använda det elektroniska meddelandet DNU och begära tullklarering i samband med att de styrkande handlingarna lämnas till Tullverket.
(TFS 2005:16.)

2 §  För att en ansökan skall kunna behandlas måste tulldeklarationen innehålla följande uppgifter,

– varukod (stat nr),

– ursprungsland,

– kvantitet uttryckt i den enhet som avser ifrågavarande tullkvot, samt

– statistiskt värde.

Dessutom skall kvotnumret anges i fält 39 på ED. Kvotnumret är en sexställig kod som identifierar den specifika tullkvoten.

Till tulldeklarationen skall fogas de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning, vilket också följer av artikel 218 i förordning (EEG) nr 2454/93 med bestämmelser om vilka dokument som skall medfölja tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Vid tillämpning av förenklat förfarande kan avräkning på en tullkvot inte ske förrän den kompletterande tulldeklarationen lämnats och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning har kommit Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor (filialen Stockholm) till handa. Av artikel 256.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att sistnämnda dokument skall ha uppvisats innan tullkvoten förbrukats.
(TFS 2005:16.)

3 §  har upphävts genom (TFS 2005:16).

4 §  Om en deklarant finner att uppgifter som lämnats i en tulldeklaration med ansökan om kvottilldelning är ofullständiga eller felaktiga, skall han meddela detta till det tullkontor där tulldeklarationen har lämnats eller till det tullkontor där tullklarering har begärts.
(TFS 2005:16.)

5 §  Tullverket kan som regel lämna besked om kvottilldelning tidigast fjärde dagen efter att tulldeklarationen med ansökan om kvottilldelning mottagits av verket.

Tullverkets kompetenscenter för ombudsfrågor (huvudorten Malmö) skall lämna upplysningar om tullkvoter kl. 8.00–14.30 under helgfri måndag–fredag.
(TFS 2005:16.)

3 kap. har upphävts genom (TFS 2010:9).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2001:28
Denna författning träder i kraft den 11 december 2001. Genom författningen upphävs Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) om tullkvoter och Tullverkets föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens handläggning av tullkvoter.

TFS 2005:16
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005.

TFS 2010:9
Tullverket föreskriver [ ] att 3 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:28) om tullkvoter ska upphöra att gälla vid utgången av år 2010.