tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:28

beslutad den 20 november 2001
Utkom från trycket den 27 november 2001

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: processen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tullkvoter

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § I denna författning regleras hanteringen av sådana tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

2 § Artiklarna 308 a–308 c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter när uttag ur dessa skall beviljas enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna inkommit. I nämnda artikel 308 c definieras begreppen icke-kritisk kvot och kritisk kvot.

3 § Med stöd av artikel 248.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 får tullmyndigheterna efterge kravet på säkerhet vid varornas frigörande, när yrkande om kvottilldelning avser en icke-kritisk kvot.

2 kap. Yrkande på kvottilldelning

1 § Yrkande på att få utnyttja en tullkvot skall göras i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning för varorna i fråga. Deklaranten yrkar på kvottilldelning genom att ange en kod i fält 36 på enhetsdokumentet (ED). Beträffande koder och uppgifter i övrigt som skall lämnas i ED finns föreskrifter i bilaga B till tullordningen (TFS 2000:20). Motsvarande gäller när tulldeklarationen överförs i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet (TDS).

Allmänna råd

När tulldeklaration innehållande yrkande på kvottilldelning lämnas skriftligt bör i ED fält 44 anges " TULLKVOT". Tulldeklarationerna och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning bör sändas i separat kuvert med påskriften, "TULLKVOT".

Deklarant som avser att sända tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning i form av elektroniskt dokument till TDS bör använda det elektroniska meddelandet DNU och begära klarering i samband med att de styrkande handlingarna överlämnas till tullkontoret.

2 § För att yrkandet skall kunna behandlas måste tulldeklarationen innehålla följande uppgifter,

– varukod (stat nr),

– ursprungsland,

– kvantitet uttryckt i den enhet som avser ifrågavarande tullkvot,

– statistiskt värde.

Dessutom skall kvotnumret anges i fält 39 på ED. Kvotnumret är en sexställig kod som identifierar den specifika tullkvoten.

Till tulldeklarationen skall fogas de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning, vilket också följer av artikel 218 i förordning (EEG) nr 2454/93 med bestämmelser om vilka dokument som skall medfölja tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Vid tillämpning av förenklat förfarande kan avräkning på en tullkvot inte ske förrän den kompletterande tulldeklarationen lämnats och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning verkligen har lämnats in till kontrolltullkontoret. Av artikel 256.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att sistnämnda dokument skall ha uppvisats innan tullkvoten förbrukats.

3 § Utgångspunkt vid kommissionens fördelning av tullkvoter är taxebestämmande dag.

4 § Om deklaranten upptäcker att felaktiga uppgifter lämnats i tulldeklarationen med yrkande på kvottilldelning skall han omedelbart underrätta tullkontoret och rätta uppgiften.

5 § Tullverket kan som regel lämna besked om kvottilldelning tidigast fjärde dagen efter att tulldeklarationen med yrkande om kvottilldelning mottagits av verket.

Tullexpeditionen Helsingborg lämnar upplysningar om tullkvoter kl. 8.00–14.30 under helgfri måndag–fredag.

3 kap. Tullkontorens handläggning av tullkvoter

1 § Tulldeklaration för övergång till fri omsättning med yrkande på kvottilldelning skall handläggas samma dag som den kommer in till tullkontoret.

2 § Om en tulldeklaration saknar yrkande på kvottilldelning men tulltjänsteman vid handläggning ser att förutsättningar finns att utnyttja en tullkvot bör deklaranten upplysas om detta.

3 § Tulltjänsteman skall kontrollera att tulldeklarationen med yrkande om kvottilldelning åtföljs av de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning.

4 § Vid granskning av tulldeklarationen skall kontroll även göras av,

– att åberopad kvot svarar mot angiven varukod,

– att kvoten inte är stängd.

Yrkande på kvottilldelning skall inte vidarebefordras om kommissionen meddelat att kvoten i fråga är stängd.

Allmänna råd

Tulltjänstemannen bör hämta information om tullkvoten är stängd, återöppnad, kritisk eller icke-kritisk från kommissionens hemsida om tullkvoter och tulltak. I fall hemsidan inte kan nås bör Tullexpeditionen Helsingborg kontaktas för besked om tullkvotens status.

5 § Tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning avseende en icke-kritisk kvot skall, i förekommande fall efter registrering i TDS, fördelas till röd kanal. Tulltaxeringsbeslut i ett sådant ärende skall fattas när besked om kvottilldelning erhållits.

Avser yrkandet en kritisk kvot skall tullkontoret, för såväl blankettärenden som elektroniska ärenden, fatta tulltaxeringsbeslut som innebär att full tull debiteras.

6 § Utskrift av ärenden ur TDS skall löpande under dagen faxas till Tullexpedition Helsingborg. I undantagsfall kan kopia av tulldeklaration, med taxebestämmande dag klart angiven, faxas istället för utskrift av ärende.

På det dokument som faxas skall redovisningsgrunden (vikt, värde eller annan kvantitet) som avser åberopad kvot vara angiven. Detta gäller även i de fall då uppgift om annan kvantitet inte krävs enligt tulltaxan.

7 § Tulldeklarationer skall sparas separat i avvaktan på besked om kvottilldelning. I de fall tulltaxeringsbeslut skall omprövas tillämpas bestämmelserna i 25 kap. 1–3 §§ tullordningen (TFS 2000:20).

8 § Tullexpedition Helsingborg vidarebefordrar dagligen per fax till berört tullkontor kommissionens besked om kvottilldelning.


Denna författning träder i kraft den 11 december 2001. Genom författningen upphävs Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) om tullkvoter och Tullverkets föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens handläggning av tullkvoter.