tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:27

beslutad den 20 november 2001
Utkom från trycket den 27 november 2001

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2004 genom TFS 2003:23

Bemyndigande: 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Tullverkets föreskrifter
om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall

Enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse medges tullfrihet i vissa fall för varor upp till ett visst belopp uttryckt i euro. Beloppsgränserna uttryckta i svenska kronor är följande.

Försändelser av ringa värde 22 euro (artikel 27) 300 kronor
Försändelser mellan privatpersoner 45 euro (artikel 30) 500 kronor
Varor som ingår i resandes personliga bagage 175 euro (artikel 47) 1.700 kronor
Postförsändelser med ringa värde 10 euro (artikel 119) 100 kronor

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2002 då Tullverkets föreskrifter (TFS 1999:47) om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall skall upphöra att gälla.