tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:24

beslutad den 19 oktober 2001
Utkom från trycket den 26 oktober 2001

Bemyndigande:18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävandet av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:3) om Tullverkets Ledningsinformationssystem (LIST)

(Nya bestämmelser i ämnet, se Huvudkontorets meddelande till Tullverket (HMT 2001:42) föreskrifter om Tullverkets Ledningsinformationssystem (LIST))

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:3) om Tullverkets Ledningsinformationssystem (LIST) upphör att gälla vid utgången av oktober 2001.