tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:22

beslutad den 17 oktober 2001
Utkom från trycket den 24 oktober 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1919:278) angående en överenskommelse med Danmark om utlämnande av bortdrivna sjömärken

[Tullverket föreskriver] att Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1919:278) angående en överenskommelse med Danmark om utlämnande av bortdrivna sjömärken skall upphöra att gälla vid utgången av november 2001.