tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:21

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 5 oktober 2001
Utkom från trycket den 11 oktober 2001

Bemyndigande: 33, 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 1 kap. 2 och 6 §§, 4 kap. 9, 16 och 85 §§, 7 kap. 4 §, 8 kap. 11 §, 12 kap. 7, 18, 21, 23 och 27 §§ och 15 kap. 17 § skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas fem nya paragrafer, 4 kap. 9 a, 9 b, 16 a och 16 b §§ och 24 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket

dels att de allmänna råden till 4 kap. 36 §, 7 kap. 11 § och 12 kap. 7, 23 och 27 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det skall införas nya allmänna råd till 4 kap. 9 och 16 §§ av följande lydelse.

1 kap.

2 §  I denna författning förstås med

tullgods: varor som står under tullövervakning enligt vad som anges i 6 kap. 3 § tullagen (2000:1281),

varor som får föras in fritt: varor som enligt särskilda bestämmelser för resande får föras in utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av importrestriktioner,

varor som får föras ut fritt: personliga tillhörigheter samt därutöver andra varor till ett sammanlagt värde av högst 2.000 kronor, som medförs för eget personligt bruk eller som gåva eller varuprov, under förutsättning att varorna får föras ut utan hinder av exportrestriktioner,

tullkontor: den del eller de delar av en tullregion som finns på huvudorten för tullregionen och varje tullexpedition som är placerad utanför huvudorten (jfr. artikel 4.4 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen),

tullklareringsområde: en sådan plats som avses i artikel 38.1 a i förordning (EEG) nr 2913/92 till eller från vilken transportmedel och varor som står under tullövervakning får föras,

tullid: tullidentifikationsnummer som deklaranten eller dennes ombud ger ett elektroniskt dokument som överförs till tulldatasystemet och i övrigt tullidentifikationsnummer för ett ärende i tulldatasystemet,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Vid elektronisk uppgiftslämning är taxebestämmande dag den dag då tullklarering begärts enligt 2 kap. 6 § tullagen,

utlämningsdag: den dag då Tullverket frigör en vara som deklarerats till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande, operatör: importör, exportör och ombud,

kvalitetssäkrad operatör: operatör som av Tullverket bedöms vara tillförlitlig och som kvalitetssäkrar sina rutiner för utrikeshandel,

uppföljningstullkontor: det tullkontor som utför kvalitetssäkring och vidtar efterföljande kvalitetsuppföljning,

ombudsrelation: ett ombuds bekräftelse på att han har god kunskap om det företag han företräder och att han kan gå i god för att lämnade uppgifter är riktiga och att ärendet skall behandlas som ett kvalitetssäkrat ärende.

I övrigt har uttryck som används i tullordningen den innebörd som anges i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i tullagen och tullförordningen.

6 §  Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Av artikeln framgår vidare att detta ombudskap får vara direkt eller indirekt.

Ombud som för annans räkning anmäler varor till tullförfarandet övergång till fri omsättning, tullförfaranden med ekonomisk verkan och tullförfarandet export samt till återexport enligt 12 kap. 44 § andra stycket skall vara registrerat hos Tullverket.

Anmälan om registrering som ombud skall lämnas till ett tullkontor. En anmälan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till en sådan anmälan skall fogas en styrkt kopia av registreringsbeviset. I anmälan skall anges om registreringen avser direkt eller indirekt ombudskap eller bådadera. Om anmälan avser indirekt ombudskap, skall dessutom anges det registreringsnummer för kredit hos Tullverket som företaget avser att använda i dessa fall.

Vid registrering som direkt ombud används organisationsnummer med tilläggssiffrorna 00 som registreringsnummer. Vid registrering som indirekt ombud används registreringsnumret för kredit som registreringsnummer.

4 kap.

9 §  En tullregion kan ge tillstånd till att de handlingar som behövs för klarering av inkommande fartyg sänds till Tullverket per telefax (telefaxklarering). I fall där trafiktillstånd enligt 3 § krävs får telefaxklarering användas endast om sådant tillstånd har medgetts.

Allmänna råd

Telefaxklarering är i första hand avsett att tillämpas för klarering av fartyg som kommer till en plats där det inte finns något tullkontor.

9 a §  Vid telefaxklarering skall den inkommande fartygsanmälan (blanketten Fartygsdeklaration, Tv 611.10) faxas till tullkontoret tillsammans med de bilagor som behövs och eventuellt tidigare utfärdat tullpass. För fartyg som ankommer från annat nordiskt land skall även kopior av sådana proviant- och besättningsdeklarationer som har utfärdats där faxas till tullkontoret.

Om det klarerande tullkontoret medgett klareringen, meddelas detta genom att ett tullpass, försett med uppgift om att tullkontoret medgett telefaxklarering, sänds per telefax till den som begärt klareringen.

9 b §  När telefaxklarering använts skall handlingar förvaras hos klarerande företag i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

Sådana handlingar som inte behöver visas för Tullverket genom telefax, t.ex. registreringsbevis och mäthandling, skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att göra Tullverkets kontroll möjlig.

16 §  En tullregion kan ge tillstånd till att de handlingar som behövs för klarering av utgående fartyg sänds till Tullverket per telefax (telefaxklarering). I fall där trafiktillstånd enligt 12 § krävs får telefaxklarering användas endast om sådant tillstånd har medgetts.

Allmänna råd

Telefaxklarering är i första hand avsett att tillämpas för klarering av fartyg som avgår från en plats där det inte finns något tullkontor.

16 a §  Vid telefaxklarering skall den utgående fartygsanmälan (blanketten Fartygsdeklaration, Tv 611.10) faxas till tullkontoret tillsammans med de bilagor som behövs och eventuellt tidigare utfärdat tullpass.

Om det klarerande tullkontoret medgett klareringen, meddelas detta genom att ett tullpass, försett med uppgift om att tullkontoret medgett telefaxklarering, sänds per telefax till den som begärt klareringen.

16 b §  När telefaxklarering använts skall handlingar förvaras hos klarerande företag i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter kan vara föreskriven i lag eller annan författning.

Sådana handlingar som inte behöver visas för Tullverket genom telefax, t.ex. registreringsbevis och mäthandling, skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att göra Tullverkets kontroll möjlig.

36 §  

Allmänna råd

Blanketten (Fartygsdeklaration, Tv 611.10) bör användas på följande sätt. Blad nr 1 sorteras ut. Blad nr 2 används som tullpass vid fortsatt inresa och sorteras ut i annat fall. Blad nr 3 används som verifikation till skeppslistan. Blad nr 4 lämnas till Kustbevakningen. Tullregionen kan medge att fartygsdeklarationen lämnas i tre blad.

85 §  Resande som ankommer från tredje land till plats där tullfilter har anordnats och som endast för med sig varor som får föras in fritt, får välja gång markerad med grön skylt och texten "Resande från land utanför EU utan varor att deklarera" (grön gång). På vissa platser kan det förekomma att gången dessutom har en markering med texten "Tullgräns". Resande har valt grön gång när den resande passerat den gröna skylten och har därmed deklarerat för Tullverket att den resande endast medför varor som får föras in fritt.

Resande som för med sig varor som inte får föras in fritt skall stanna för tullkontroll och deklarera dessa varor vid tullexpedition markerad med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".

Deklarationen enligt första eller andra stycket skall i förekommande fall även avse sådana varor som den resande vid samma inresa för med sig i buss eller annat transportmedel. Vid inresa med flyg skall deklarationen även avse bagage som anländer vid ett senare tillfälle på grund av omständigheter som den resande inte har kunnat råda över (eftersänt bagage) och förs genom tullfilter av den resande själv eller, om detta inte är möjligt, utan dennes medverkan.

7 kap.

4 §  Av artikel 59 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att den som vill deklarera en vara till tullförfarandet övergång till fri omsättning skall lämna en tulldeklaration.

Tulldeklarationen skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet om inte annat anges nedan.

Tulldeklaration kan lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet om importören eller ombud som han anlitar har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

I artikel 225 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall tulldeklaration får lämnas muntligt.

Utöver vad som framgår av artikel 230 i förordning (EEG) nr 2454/93 får varor deklareras genom annat handlande i följande fall, under förutsättning att de får importeras utan hinder av restriktioner och inte skall redovisas i handelsstatistiken:

1. förnödenheter som är tullfria enligt 6 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. när de medförs på ett transportmedel,

2. proviant som förbrukas ombord på ett transportmedel som avses i 6 § andra stycket förordningen om tullfrihet m.m., samt

3. försändelse som är avsänd från en utländsk myndighet om det av försändelsens omslag eller på annat sätt tydligt framgår att försändelsen är officiell och endast innehåller handlingar och trycksaker för vilka tull och annan skatt inte skall betalas.

Med tullmyndigheter i artikel 225 i förordning (EEG) nr 2454/93 avses tullkontor.

Bestämmelser om till vilket tullkontor deklarationen skall lämnas finns i artikel 201 i förordning (EEG) nr 2454/93.

11 §  

Allmänna råd

Bestämmelser om import- och exportlicenser och berörda varuposter i en tulldeklaration finns i 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

8 kap.

11 §  Ett kontrolltullkontor kan meddela särskilt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör för den som fortlöpande i större omfattning tar emot postförsändelser från tredje land med tullfria trycksaker för vilka reklamskatt inte skall tas ut vid importen och försändelser med exponerad men inte framkallad film.

12 kap.

7 §  Om en exportsändning innehåller varor, som i faktura eller annan motsvarande handling är särskilt upptagna med värden av högst 5.000 kronor, får dessa varor, oavsett hur de klassificeras, i tulldeklarationen sammanräknas till en varupost. Varuposten tas upp under den varukod enligt vilken huvuddelen av sändningen efter värdet räknat skall klassificeras.

Varor för vilka exportrestriktioner gäller eller för vilka exporttullar skall tas ut skall alltid deklareras till sina respektive varukoder.

Allmänna råd

Om en exportsändning innehåller varor som klassificeras enligt samma nummer i Kombinerade nomenklaturen, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, bör de i tulldeklarationen sammanräknas till en enda varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt.

Bestämmelser om import- och exportlicenser och berörda varuposter i en tulldeklaration finns i 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

18 §  Av artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att tulldeklarationen för export skall inges vid det tullkontor som är ansvarigt för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export.

Särskilda föreskrifter gäller då varor deklareras för export och det är fråga om jordbruksprodukter som avses i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:112) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter eller krigsmateriel eller strategiska produkter. Bestämmelser om förfarandet vid export av varor med post eller järnväg finns i 15 respektive 16 kap.

21 §  Administrativa skäl enligt 19 § respektive välgrundade och styrkta skäl enligt 20 § är inte tillämpliga då exporten avser:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6.2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden*, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att tulldeklaration för export eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.
(*EGT L 159, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1334).)

23 §  Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6.2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000, får dock det förenklade deklarationsförfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export som också är tillämpligt för sådana varor.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet till förenklat deklarationsförfarande är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:112) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter eller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

27 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får inte tilllämpas för:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6.2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000, får dock förfarandet med godkänd exportör tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som också är tillämpligt för sådana varor.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:112) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter eller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:88) om systemet med importoch exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

15 kap.

17 §  Vid export med post av följande varor skall tulldeklarationen för export lämnas till det tullkontor som anges i 12 kap. 18 §:

1. Varor för vilka gäller exportrestriktioner.

Om företaget meddelats ett globalt tillstånd enligt 3 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller om företaget åberopar ett generellt tillstånd enligt artikel 6.2 i eller bilaga II till förordningen (EG) nr 1334/2000, får dock en tulldeklaration för export avseende sådana varor som omfattas av dessa tillstånd lämnas till postkontoret på avsändningsorten.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om inget annat sägs i tillståndet till passiv förädling.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om inget annat sägs i tillståndet till tullförfarandet.

Av artikel 462a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en postförsändelse som innehåller icke-gemenskapsvaror som avsänds från en plats till en annan i EG:s tullområde skall förses med en etikett som anger varornas tullstatus.

24 kap.

3 a §  Tullverkets expeditionstid är kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar.
— Trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag,
— skärtorsdag,
— valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag,
— dagen före alla helgons dag och
— den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag.
— Påskafton,
— pingstafton,
— midsommarafton,
— julafton och
— nyårsafton.


Denna författning träder i kraft den 1 november 2001.