tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:20

med ändringar i TFS 1996:21

beslutad den 7 september 2001
Utkom från trycket den 18 september 2001

Bemyndigande: 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas två nya paragrafer, 7 och 8 §§, av följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas allmänna råd till den nya 7 § av följande lydelse.

Föreskrifter och allmänna råd om Tullverkets befogenheter vid inre gräns

7 §  Den som vid inresa till det svenska tullområdet från ett EU- eller EFTA-land medför en hund eller katt för annat ändamål än handel skall vid första inresetillfället uppvisa samtliga nödvändiga handlingar för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition. Om det inte finns något hinder för införsel av djuret skall Tullverket förse dokumentet "Tillstånd för registrerad importör" med en tullstämpel.

Resande som medför djur enligt första stycket och som vid en tidigare resa fått en tullstämpel i dokumentet "Tillstånd för registrerad importör" kan under tillståndets giltighetstid fullgöra anmälningsplikten genom att lämna blanketten "Deklarationsblankett för förenklat anmälningsförfarande vid införsel av hund/katt till Sverige från EU/EFTA-land för annat ändamål än handel" (E9.67). Blanketten skall fyllas i av djurägaren eller dess ombud och lämnas i en särskild för ändamålet anvisad brevlåda eller till närmaste tulltjänsteman eller tullkontor.

Den som reser in över Öresundsbron med tåg skall vid avstigning följa de för ändamålet uppsatta skyltarna på stationerna och skyndsamt lämna deklarationsblanketten på anvisad plats.

Resande som väljer att lämna en deklarationsblankett enligt andra stycket skall medföra samtliga nödvändiga handlingar i original vilka vid en kontroll skall kunna uppvisas på anmodan av tulltjänsteman.

Allmänna råd

Deklarationsförfarandet enligt andra stycket kan endast användas av den som fått tullstämpel i dokumentet "Tillstånd för registrerad importör". Den som tidigare rest in med djuret men då, av något skäl, inte fått dokumentet stämplat är hänvisad till att använda förfarandet enligt första stycket.

När Jordbruksverket medger tillstånd till införsel av djur sänder verket till mottagaren ibland, förutom själva tillståndet författad på svenska, även en översättning av dokumentet till tyska eller engelska. De handlingar som innehåller översättningar är dock inte ett tillstånd utan endast en information till mottagaren. Det är alltså tillståndshandlingen (författad på svenska med röd SJV-stämpel) som Tullverket skall stämpla, inte översättningen.

För resande med tåg finns brevlådor placerade på järnvägsstationerna Malmö C, Svågertorp/Malmö Syd och Svedala.

8 §  Brevlådorna skall av Tullverket tömmas regelbundet och lämnade deklarationsblanketter skall sändas till Jordbruksverket.


Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2001.