tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:19

med ändringar i TFS 2001:13

beslutad den 6 september 2001
Utkom från trycket den 11 september 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om tjänstepistol

Tullverket föreskriver [] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om tjänstepistol,

dels att 2 och 4 §§ skall ha följande lydelse,

dels att till 2 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.

2 §  En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning för högst ett år sedan.

En tulltjänsteman som har tilldelats en tjänstepistol får bära vapnet endast vid

1. målinriktad spaning mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa,

2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa,

3. övningsskjutning eller

4. genomförande av skjutprov.

När tjänstepistol bärs med stöd av andra stycket 1 och 2 skall vid ingripanden mot aktuell brottslighet även skyddsväst bäras.

En tulltjänsteman kan få särskilt tillstånd att bära tjänstepistol vid övningsskjutning och provskjutning som syftar till att kvalificera tjänstemannen för tilldelning och innehav av sådant vapen.

4 §  Vid tjänstgöring i uniform bärs tjänstepistolen i förekommande fall synligt i ett hölster som är fäst vid livremmen.

En tulltjänsteman i civila kläder skall i förekommande fall bära tjänstepistolen i ett hölster dolt under kläderna.

När en tjänstepistol bärs med stöd av 2 § andra stycket 1 och 2 skall vapnet vara laddat med tio patroner. Det får inte finnas någon patron i patronläget och ett reservmagasin med tio patroner får medföras.

Allmänna råd

På färjeterminaler, flygplatser eller annan liknande plats får en tulltjänsteman endast bära vapen under särskilda omständigheter, t.ex. vid en kontrollerad leverans eller under en pågående målinriktad spaning. Under sådana omständigheter är det av yttersta vikt att tulltjänstemannen iakttar särskild försiktighet.


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2001.