tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:14

i omtryck enligt TFS 2001:18
som utkom från trycket den 8 augusti 2001

Beslutad den 1 augusti 2001

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 3 december 2006 genom TFS 2006:30

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306)


Föreskrifter
om ändring av Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:14) om avgiftskoder

Tullverket föreskriver [ ] i fråga om Tullverkets föreskrifter (TFS 2001:14) om avgiftskoder

dels att innehållet i den nuvarande författningen betecknas 1 § och ges följande lydelse,

dels att det skall införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag denna författning träder i kraft.

1 §  Koder enligt nedanstående förteckning skall användas när det i ett ED-dokument, tullkvitto eller en debiteringsavi skall anges ett avgiftsslag.


Avgifts­kod Medelsslag

  Tullmedel och Jordbruksavgifter
35 EKSG-tull
71 Exportavgift
26 Jordbrukstull
207 Kompensationsränta
31 Provisorisk antidumpningstull, säkerhet
38 Provisorisk utjämningstull, säkerhet
32Schablontull, privatinförsel från tredje land (lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.)
29 Slutgiltig antidumpningstull
37 Slutgiltig utjämningstull
24 Tilläggsbelopp
23 Tilläggstull (socker), säkerhet
28 Tilläggstull (fjäderfä), säkerhet
582 Tilläggstull på mjölinnehåll
583 Tilläggstull på mjölkprodukter
581 Tilläggstull på sockerinnehåll
27 Tull
592 Utjämningsavgift
 Avgifter vid Tullverket
124 Ersättning för blanketter
187 Ersättning för laboratorieundersökning: alkohol
186 Ersättning för laboratorieundersökning: förhandsbesked/Klassificeringsbesked
188 Ersättning för laboratorieundersökning: narkotika
175 Ersättning för statistiska och andra uppgifter m.m.
201 Exportvagnsavgift
94 Förrättningsavgift
108 Förseningsavgift
202 Interimsavgift
75 Kreditavgift
80 Kreditimportörsregister
133 Porto
134 Porto, expressorder
83 Tullinformation
95 Tullräkning på ADB-media
220 Tullräkningsavgift
96 Tulltaxa på ADB-media
208 Tulltillägg
203 Turistvagnsavgift
209 Vite, utdömt
85 Övrig information
  Andra skatter och avgifter
371 Ansökningsavgifter
525 Dröjsmålsränta
361 Energiskatt, bensin
362 Energiskatt, oljeprodukter m.m.
363 Energiskatt, övriga bränslen
460 Farledsavgift
392 Koldioxidskatt, bensin
393 Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.
394 Koldioxidskatt, övriga bränslen
756 Kvalitetskontrollavgift, färska frukter och grönsaker
 Mervärdesskatt:
16

reducerad, 6%

17

reducerad, 12%

19

normal

442 Reklamskatt
158 Ränta, försenad tulldeklaration (TD) m.m. (5 kap. 15 § första stycket 1 och 3 samt andra stycket tullagen (2000:1281))

Före den 1 januari 1995; Respitränta enligt 30 § första stycket 3 och fjärde stycket tullagen (1987:1065).

Före 1 januari 2001; Respitränta, försenad tulldeklaration (TD) m.m. (31 § andra stycket 3 och tredje stycket tullagen (1994:1550)).

159
Ränta, annan (5 kap. 15 § första stycket 2 tullagen (2000:1281)).

Före den 1 januari 1995; Respitränta enligt 30 § första stycket 1, 2 och 4 samt andra och tredje styckena tullagen (1987:1065).

Före 1 januari 2001; Respitränta, övrigt (31 § andra stycket 1 och 2 tullagen (1994:1550)).

33 Schablonskatt, privatinförsel från tredje land (lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.)
34 Schablonskatt, privatinförsel från EU (lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel)
360 Skatt på etylalkohol
357 Skatt på mellanklassprodukter
358 Skatt på öl
359 Skatt på vin och andra jästa drycker
760 Stickprovsavgift
391 Svavelskatt
36 Särskild avgift, privatinförsel från EU (lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel)
353 Tobaksskatt
541 Trafikförsäkringspremier
350 Transporttillägg
20 Utgående mervärdesskatt
574 Vattenföroreningsavgift
258 Vägavgift för vissa tunga fordon
755 Växtskyddsavgift
957 Återbetalningsränta
  Övrigt
534 Brottsofferfondavgift
531 Bötesmedel
132 Extra inkomst
558 Försäljningsmedel
116 Telefon: ersättning för privatsamtal m.m.

Koden används när ersättning för samtal m.m. på tjänstetelefon, vilka inte skall betalas av Tullverket, redovisas som uppbördsmedel. Om ersättningen uppgår till större belopp eller det anses lämpligt av andra skäl bör den bokföras som inkomst i Agresso.

566 Vederlag

2 §  Koder enligt nedanstående förteckning skall endast användas av Tullverket för att informera deklaranten.


Avgifts­kod Medelsslag

10Mervärdesskatt som inte återbetalas
980Ej utbetald kreditering
982Medel till Kronofogdemyndigheten
983Ej utbetald kreditering (CU)


Denna författning träder i kraft den 1 september 2001 men skall tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2001.