tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:17

med ändringar i TFS 2000:29

beslutad den 13 juli 2001
Utkom från trycket den 24 juli 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322), 11 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:29) om anmälan till Tullverket vid export eller utförsel av produkter med dubbla användningsområden

[Tullverket föreskriver] att 2, 4, och 5 §§ i verkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:29) om anmälan till Tullverket vid export eller utförsel av produkter med dubbla användningsområden skall ha följande lydelse.

2 §  Av 9 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd framgår vid vilken tidpunkt export eller överföring inom Europeiska gemenskapen (utförsel) av produkter med dubbla användningsområden som omfattas av krav på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000 skall anmälas till Tullverket.

4 §  Vid utförsel till ett annat land inom Europeiska gemenskapen av produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 skall anmälan om utförsel lämnas skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ett ombud som denne anlitar och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. nummer enligt Kombinerade nomenklaturen,

6. kvantitet,

7. varans värde,

8. nummer på individuellt utförseltillstånd, tillståndskod för globalt utförseltillstånd eller hänvisning till generellt utförseltillstånd,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Individuellt utförseltillstånd skall visas upp i original för tullkontoret, om så är möjligt. Fakturakopia skall avlämnas.

Fakturakopia och uppgifter enligt punkterna 9—11 behöver dock inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

5 §  En tullregion inom vars verksamhetsområde anmälan om export eller utförsel skall lämnas enligt 6 § får i enskilda fall och vid enstaka export eller utförsel medge undantag från 9 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd om det finns särskilda skäl för det.

En tullregion kan även i annat fall än det som anges i första stycket, i samråd med Tullverkets huvudkontor, medge undantag från 9 § första stycket förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2001.