tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:16

med ändringar i TFS 1997:35

beslutad den 13 juli 2001
Utkom från trycket den 24 juli 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen, 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel

[Tullverket föreskriver] att 2, 3, och 8 §§ i verkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelsen av författningens rubrik TFS 2000:28)

2 §  Av 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel framgår vid vilken tidpunkt utförsel av krigsmateriel skall anmälas till Tullverket.

Utförsel enligt 5—6 §§ och transport enligt 7 § i dessa föreskrifter behöver inte anmälas i förväg.
(Senaste lydelse TFS 1999:29)

3 §  Vid utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen skall anmälan om utförsel lämnas skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ett ombud som denne anlitar och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. nummer enligt Kombinerade nomenklaturen,

6. kvantitet,

7. varans värde,

8. utförseltillståndets nummer,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet. Fakturakopia skall avlämnas.

Uppgifter enligt punkterna 9—11 behöver inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 15 § andra stycket och 15 a § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

(Senaste lydelse TFS 2001:2)

8 §  En tullregion inom vars verksamhetsområde anmälan om utförsel skall lämnas enligt 9 § får i enskilda fall och vid enstaka utförsel medge undantag från 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel om det finns särskilda skäl för det.

En tullregion kan även i annat fall än det som anges i första stycket, i samråd med Tullverkets huvudkontor, medge undantag från 15 § första stycket förordningen om krigsmateriel.

(Senaste lydelse TFS 2001:2)


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2001