tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:13

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2012:12
som utkom från trycket den 18 oktober 2012

Författningen omtryckt TFS 2006:5


Åberopade bemyndiganden

TFS 2001:13; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2001:19; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2004:26; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2006:5; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2006:18; 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2007:25; 14 § förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

TFS 2010:3; 14 § förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket

TFS 2012:12; 14 § förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket


Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tjänstepistol

Tilldelning av tjänstepistol

1 §  En tulltjänsteman får tilldelas tjänstepistol endast om

– tjänstemannen innehar tillsvidareanställning inom Tullverkets brottsbekämpning,

– det finns ett behov av vapnet i tjänsten,

– tjänstemannen har genomgått en teoretisk och praktisk vapenutbildning samt utbildning i konflikthantering och självskydd med godkända resultat,

– tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning och

– tjänstemannen är lämplig att bära skjutvapen.

Beslutet att tilldela en tjänsteman tjänstepistol får fattas av process­ägaren för brottsbekämpningsprocessen. De tjänstemän som kan tilldelas tjänstepistol är spanare inom tullkriminalen, tjänstemän som beordrats att tillfälligt tjänstgöra som spanare inom tullkriminalen samt skjutinstruk­törer.

Ett tilldelat vapen ska återkrävas om det inte längre finns förutsätt­ningar för tilldelning och innehav av vapnet. Ett beslut om återkrävande fattas av chefen för berörd tullkriminalavdelning. En kopia av beslutet ska tillställas processledningen Brottsbekämpning.
(TFS 2010:3.)

1 a §  Vid varje kompetenscenter och vid nationella enheten, Norrlandsfunktionen ska det finnas en eller flera vapenredogörare med redovisningsansvar för tilldelade tjänstepistoler. En vapenredogörare ska föra en förteckning över vilka tjänstemän inom ansvarsområdet som tilldelats tjänstepistol. I förteckningen ska även antecknas uppgifter om genomförda skjutprov. Av 2 § andra stycket framgår att en vapenredogörare även ska föra register över vissa beslut.

En vapenredogörare för varje kompetenscenter och för Norrlandsfunktionen ansvarar för inventering och tillsyn av förvaring av tilldelade tjänstepistoler. Inventeringen ska ske enligt de rutiner som fastställts i ekonomihandboken för Tullverket avsnitt 5.4, i fråga om stöldbegärliga varor.

Vid processledningen Brottsbekämpning ska föras en förteckning över samtliga tjänstepistoler och tjänstemän som tilldelats tjänstepistol.
(TFS 2010:3.)

Rätt att inneha och bära tjänstepistol

2 §  En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning för högst ett år sedan.

En tulltjänsteman som har tilldelats en tjänstepistol får bära vapnet efter särskilt beslut av en befattningshavare som särskilt utsetts för uppgiften av produktionsprocessägaren för tullkriminalen. Sådant beslut ska grundas på en fortlöpande hotbedömning med avseende på det ärende eller uppdrag tjänstemannen ska utföra. Berörd vapenredogörare ska samla besluten i ett särskilt register sorterat per tjänsteman.

Ett beslut enligt andra stycket får fattas endast när det är nödvändigt för att genomföra

1. målinriktad spaning som tullkriminalen bedriver mot grov brottslig­het som Tullverket ska bekämpa,

2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket ska bekämpa,

3. övningsskjutning, eller

4. genomförande av skjutprov.

När en tulltjänsteman bär tjänstepistol med stöd av tredje stycket 1 och 2 ska han eller hon även bära skyddsväst vid ingripanden mot sådan brottslighet.

En tulltjänsteman kan få särskilt tillstånd att bära tjänstepistol vid övningsskjutning och provskjutning som syftar till att kvalificera tjänstemannen för tilldelning och innehav av sådant vapen. Ett sådant beslut om tillstånd fattas av befattningshavare enligt andra stycket.
(TFS 2010:3.)

Allmänna råd

På färjeterminaler, flygplatser eller annan liknande plats får en tulltjänsteman endast bära vapen under särskilda omständigheter, t.ex. vid en kontrollerad leverans eller under en pågående målinriktad spaning. Under sådana omständigheter är det av yttersta vikt att tulltjänstemannen iakttar särskild försiktighet.
(TFS 2010:3.)

2 a §  Det är inte tillåtet för en gravid tulltjänsteman att inneha och bära en tjänstepistol. Bestämmelserna i 11 § är tillämpliga i dessa fall.

(TFS 2012:12.)

3 §  Vid tjänstgöring får en tulltjänsteman inte bära annat skjutvapen än tjänstepistol om inte annat finns föreskrivet i annan författning.

Det finns särskilda bestämmelser om tulltjänstemans användande av vapen vid medverkan i beredskapstillstånd och krig.

Hur skall vapnet bäras?

4 §  Vid tjänstgöring i uniform bärs tjänstepistolen i förekommande fall synligt i ett hölster som är fäst vid livremmen.

En tulltjänsteman i civila kläder ska i förekommande fall bära tjänste­pistolen i ett hölster dolt under kläderna.

När en tjänstepistol bärs med stöd av 2 § tredje stycket 1 och 2 får vapnet inte vara laddat, vilket innebär att det inte får finnas någon patron i patronläget. Ett magasin med patroner får vara infört i vapnet och ytterligare ett magasin med patroner får medföras.

(TFS 2010:3.)

5 §  Vid höjd beredskap får vapnet bäras i handen och en patron föras in i patronläge. Vid förflyttning med vapnet i handen ska särskild försiktighet iakttas.

(TFS 2010:3.)

Användning

6 §  En tjänstepistol får användas av den som har rätt att bära vapnet för övningsskjutning och för genomförande av skjutprov. Sådan användning ska ske under betryggande former.

Under utbildning i användning av skjutvapen får eleven använda vapnet enligt de instruktioner som den ansvarige läraren lämnar. Läraren ska se till att användningen sker under betryggande former.

En befattningshavare som utsetts i enlighet med 2 § andra stycket kan ge en tjänsteman särskilt tillstånd att använda tjänstepistol vid tävling. Sådant tillstånd ska vara skriftligt och föras in i det register som anges i 2 § andra stycket. Tävlingsskjutning för vilken sådant tillstånd medgetts betraktas som övningsskjutning vid tillämpning av denna författning.

(TFS 2012:12.)

Allmänna råd

En tulltjänsteman som innehar tjänstepistol bör övningsskjuta minst en gång varannan månad.

6 a §  En tjänstepistol får inte användas av en gravid tulltjänsteman.

(TFS 2012:12.)

Allmänna råd

Den gravida tulltjänstemannen ansvarar för att anmäla sin graviditet till närmaste överordnad. Tullverket har ansvar för att informera den gravida tulltjänstemannen om de risker som finns i samband med tjänstgöringen.

(TFS 2012:12.)

7 §  När en tjänstepistol bärs med stöd av 2 § tredje stycket 1 och 2 får den endast användas för att förhindra svårare våld mot tjänstemannen själv eller mot annan, eller för att undanröja ett hot som innebär trängande fara för sådant våld. Bestämmelser om nödvärn finns i 24 kap. 1 § brottsbalken.

Vapnet får inte användas som ett medel att genomföra en tjänsteåtgärd eller för att hindra en gripen person från att fly.

Innan ett skott avlossas måste beaktas vilka risker detta kan medföra för omgivningen.

(TFS 2010:3.)

Allmänna råd

Vid användningen av ett skjutvapen med stöd av 7 § bör tulltjänstemannen noga beakta att inte använda våld som är uppenbart oförsvarligt. Vapnet får inte avlossas om det är en tillräcklig åtgärd att använda vapnet som hot. Varningsskott används i stället för verkningseld, om det är en tillräcklig åtgärd.

(TFS 2010:3.)

8 §   När en tulltjänsteman har

1. dragit sin tjänstepistol för att avvärja en hotfull situation,

2. dragit sin tjänstepistol vid höjd beredskap enligt 5 §, eller

3. avlossat skott för annat ändamål än utbildning, övningsskjutning eller provskjutning, ska tjänstemannen snarast lämna en skriftlig rapport om händelsen till berört kompetenscenter eller till nationella enheten, Norrlandsfunktionen. En sådan rapport ska också lämnas till processled­ningen Brottsbekämpning.

Kompetenscentret eller Norrlandsfunktionen ska skriva ett yttrande över rapporter om händelser som avses i första stycket 1 och 3 med en bedömning av hur åtgärden stämmer överens med denna författning. Yttrandet ska tillsammans med rapporten snarast sändas till processled­ningen Brottsbekämpning.

Har personskada uppkommit till följd av användning av vapnet vid utbildning, övningsskjutning eller provskjutning, ska skjutinstruktören lämna en skriftlig rapport till berört kompetenscenter eller till Norrlands­funktionen.

Har personskada uppkommit till följd av användning av en tjänste-pistol, ska vapnet så snart som möjligt lämnas till en vapenredogörare vid berört kompetenscenter eller Norrlandsfunktionen eller till närmaste över­ordnad i avvaktan på en utredning. En överordnad som fått ta hand om en tjänstepistol enligt föregående mening ska snarast lämna vapnet till en vapenredogörare. Förvaringen hos vapenredogöraren ska dokumenteras i den förteckning som anges i 1 a §.

(TFS 2010:3.)

9 §  Berört kompetenscenter eller nationella enheten, Norrlandsfunktionen ska se till att en tulltjänsteman som varit inblandad i en skottlossning får det stöd som behövs för att bearbeta händelsen. Detta innefattar dock inte juridiskt stöd för den händelse tjänstemannen åtalas för brott.

(TFS 2010:3.)

Vapenvård m.m.

(Rubriken är införd genom TFS 2010:3.)

9 a §  En tjänsteman som tilldelats tjänstepistol har ansvar för att vapnet är i gott skick. Varje gång tjänstemannen har använt tjänstepistolen med stöd av 2 § tredje stycket 3 och 4 ska han eller hon rengöra och sedan olja in vapnet.

(TFS 2010:3.)

9 b §  Vid behov ska tjänstemannen lämna in vapnet till huvudinstruktör eller vapenredogörare vid berört kompetenscenter eller nationella enheten, Norrlandsfunktionen för bedömning om vapnet behöver justeras och ses över.

(TFS 2010:3.)

Allmänna råd

Varje kompetenscenter och nationella enheten, Norrlandsfunktionen bör planera för en justering och översyn av tjänstevapnen vart femte år.

(TFS 2010:3.)

Förvaring

10 §  I andra fall än de som anges i 2 § tredje stycket skall ett tjänstevapen förvaras isärtaget och under betryggande former. Vapnet skall vid transport dessutom vara under ständig uppsikt.

Under tid då vapnet inte bärs eller transporteras skall det förvaras på tjänstestället i ett vapenskåp, lägst klassat som säkerhetsskåp och med låsbara innerfack. Bestämmelserna i 5 kap. 1–4 §§ vapenlagen (1996:67) om vad som utgör säker förvaring skall beaktas.

En befattningshavare som utsetts i enlighet med 2 § andra stycket kan för visst tillfälle medge att vapnet för en kortare tid förvaras på en annan plats, om det finns särskilda skäl och om förvaringen sker under betryggande former. Ett beslut om sådant medgivande skall vara skriftligt och föras in i det register som anges i 2 § andra stycket.

Ytterligare föreskrifter om förvaring och transport av vapen finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2005:9) om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition.

(TFS 2006:5.)

11 §  Om en tjänsteman är borta från tjänsten under en längre sammanhängande tid än 30 dagar, ska vapnet lämnas till en vapenredogörare vid berört kompetenscenter eller nationella enheten, Norrlandsfunktionen för förvaring. I den förteckning som anges i 1 a § ska antecknas när vapnet lämnas till vapenredogöraren och när vapnet hämtas ut igen.

När vapnet lämnas för förvaring får det inte innehålla någon patron.
(TFS 2010:3.)

Återlämnande

12 §  En tulltjänsteman som tilldelats en tjänstepistol ska omedelbart återlämna vapnet om Tullverket har beslutat att det inte längre finns förutsättningar för tilldelning och innehav, eller om Tullverket i annat fall begär att vapnet ska återlämnas.
(TFS 2007:25.)

Förstöring

(Rubriken är införd genom TFS 2012:12.)

13 §  Kompetenscenter Gränsskydd Stockholm, Kompetenscenter Gränsskydd Göteborg, Kompetenscenter Gränsskydd Malmö och Norrlandsfunktionen ska ansvara för att tjänstepistoler skrotas enligt en särskild rutinbeskrivning när de ska avvecklas.

(TFS 2012:12.)


Bilaga

Skjutprov

Skjutprov med tjänstepistol ska genomföras på följande sätt.

Skjutavstånd:

7 meter

Skjutställning:

Stående

Måltavla:

Måltavlan ska ha måtten 40 cm x 75 cm och ha en centrumring med en diameter om 25 cm enligt nedanstående diagram. Måltavlan får inte ha någon annan markering än centrumringen.

Tidtagning:

Företrädesvis elektronisk med akustiskt stopp

Tid räknas från kommando ”eld” till avfyrning

Genomförande:

2 serier om vardera 5 skott enligt följande:

 

Serie A

 

Vapnet bärs i hölster, ordnat för bärande i tjänst enligt 4 § andra stycket.

På kommando ”eld”

– drag av vapnet

– 1 skott

Max tid 3 sekunder

Utförs 5 gånger

 

Serie B

 

Vapnet bärs i färdigställning med höjd beredskap enligt 5 §.

På kommando ”eld”

– anläggning

– 1 skott

Max tid 2 sekunder

Utförs 5 gånger

 

Fordringar:

För godkänt resultat krävs i vardera serien minst 4 träff inom måltavlans centrumring och 1 träff i måltavlan i övrigt.

Måltavla vid skjutprov

(TFS 2010:3.)


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 2001:13
Denna författning träder i kraft den 1 september 2001 då Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1995:43) om utrustning med och bruk av skjutvapen inom Tullverket upphör att gälla.

TFS 2001:19
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2001.

TFS 2004:26
Denna författning träder i kraft den 12 juli 2004, men skall när så är möjligt tillämpas från och med den 1 juli 2004.

TFS 2006:5
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006.

TFS 2006:18
Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2006.

TFS 2007:25
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2008.

TFS 2010:3
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2010.

TFS 2012:12
Denna författning träder i kraft den 1 november 2012.