tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:13

beslutad den 29 juni 2001
Utkom från trycket den 6 juli 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tjänstepistol

Tilldelning av tjänstepistol

1 §  En tulltjänsteman får tilldelas en tjänstepistol endast om

— tjänstemannen innehar tillsvidareanställning i Tullverket,

— det finns ett behov av vapnet i tjänsten,

— tjänstemannen har genomgått en teoretisk och praktisk vapenutbildning med godkänt resultat,

— tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning och

— tjänstemannen är lämplig att bära skjutvapen.

Beslutet att tilldela en tjänsteman tjänstepistol får fattas av chefen för tullregionen eller chefen för gränsskyddsenheten.

Vapenredogöraren vid tullregionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som tilldelats tjänstepistol. I förteckningen skall även föras uppgifter om genomförda skjutprov.

Ett tilldelat vapen skall återkrävas om det inte längre finns förutsättningar för tilldelning och innehav av vapnet.

Rätt att inneha och bära tjänstepistol

2 §  En tulltjänsteman får inneha en tjänstepistol endast om Tullverket har tilldelat tjänstemannen vapnet, vapnet inte har återkrävts och tjänstemannen har avlagt ett godkänt skjutprov enligt bilagan till denna författning för högst ett år sedan.

En tulltjänsteman som har tilldelats en tjänstepistol får bära vapnet endast vid

1. målinriktad spaning mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa, dock inte på färjeterminal, flygplats eller annan liknande plats,

2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa,

3. övningsskjutning eller

4. genomförande av skjutprov.

När tjänstepistol bärs med stöd av punkt 1 och 2 andra stycket skall även skyddsväst bäras.

En tulltjänsteman kan få särskilt tillstånd att bära tjänstepistol vid övningsskjutning och provskjutning som syftar till att kvalificera tjänstemannen för tilldelning och innehav av sådant vapen.

3 §  Vid tjänstgöring får en tulltjänsteman inte bära annat skjutvapen än tjänstepistol om inte annat finns föreskrivet i annan författning.

Det finns särskilda bestämmelser om tulltjänstemans användande av vapen vid medverkan i beredskapstillstånd och krig.

Hur skall vapnet bäras?

4 §  Vid tjänstgöring i uniform bärs tjänstepistolen i förekommande fall synligt i ett hölster som är fäst vid livremmen.

En tulltjänsteman i civila kläder skall i förekommande fall bära tjänstepistolen i ett midjehölster. Vapnet skall vara dolt under en kavaj eller annat motsvarande klädesplagg.

När en tjänstepistol bärs med stöd av 2 § andra stycket punkt 1och 2 skall vapnet vara laddat. Det skall inte finnas någon patron i patronläget och mer än tio patroner skall inte medföras.

5 §  Vid förhöjd beredskap får vapnet bäras i handen och en patron föras in i patronläget. Vid förflyttning med vapnet i handen skall särskild försiktighet iakttas.

Användning

6 §  En tjänstepistol får användas av den som har rätt att bära vapnet för övningsskjutning och för genomförande av skjutprov. Sådan användning skall ske under betryggande former.

Under utbildning i användning av skjutvapen får eleven använda vapnet enligt de instruktioner som den ansvarige läraren lämnar. Läraren skall se till att användningen sker under betryggande former.

Utbildning, övning och skjutprov anordnas av tullregionen. Tullregionen kan ge en tjänsteman särskilt tillstånd att använda tjänstepistolen vid tävling. Tävlingsskjutning för vilken sådant tillstånd medgetts betraktas som övningsskjutning vid tillämpning av denna författning.

Allmänna råd

En tulltjänsteman som innehar tjänstepistol bör övningsskjuta minst en gång varannan månad.

7 §  När en tjänstepistol bärs med stöd av 2 § andra stycket punkt 1 eller 2 får den endast användas för att förhindra svårare våld mot tjänstemannen själv eller mot annan, eller för att undanröja ett hot som innebär trängande fara för sådant våld.

Vapnet får inte användas som ett medel att genomföra en tjänsteåtgärd eller för att förhindra en gripen person från att fly.

Innan ett skott avlossas måste beaktas vilka risker detta kan medföra för omgivningen.

Allmänna råd

Vid användningen av ett skjutvapen med stöd av 7 § bör tjänstemannen noga beakta att inte mer våld används än som är nödvändigt. Vapnet får inte avlossas om det är en tillräcklig åtgärd att använda vapnet som hot. Varningsskott används istället för verkningseld, om det är en tillräcklig åtgärd.

En användning av vapnet som med beaktande av omständigheterna är oförsvarlig kan leda till straff.

8 §  När en tulltjänsteman använt tjänstepistolen som hot eller genom att avlossa skott för annat ändamål än utbildning, övningsskjutning eller provskjutning skall tjänstemannen lämna en skriftlig rapport om händelsen till tullregionen. Har personskada uppkommit till följd av användning av vapnet vid utbildning, övningsskjutning eller provskjutning skall också en skriftlig rapport lämnas till tullregionen.

Har personskada uppkommit till följd av användning av en tjänstepistol skall vapnet så snart som möjligt lämnas till regionens vapenredogörare eller närmaste överordnad i avvaktan på en utredning. En överordnad som fått ta om hand en tjänstepistol enligt föregående mening skall snarast lämna vapnet till vapenredogöraren. Förvaringen hos vapenredogöraren skall dokumenteras i den förteckning som anges i 1 § tredje stycket. En rapport om användning enligt första stycket skall tillsammans med ett yttrande så snart som möjligt sändas till gränsskyddsenheten vid Tullverkets huvudkontor.

9 §  Tullregionen skall se till att en tulltjänsteman som blivit inblandad i en skottlossning får det stöd som behövs för att bearbeta händelsen. Detta innefattar dock inte juridiskt stöd för den händelse tjänstemannen åtalas för brott.

Förvaring

10 §  I andra fall än de som anges i 2 § andra stycket skall ett tjänstevapen förvaras isärtaget och under betryggande former. Vapnet skall vid transport dessutom vara under ständig uppsikt.

Under tid då vapnet inte bärs eller transporteras skall det förvaras på tjänstestället i ett vapenskåp, lägst klassat som säkerhetsskåp och med låsbara innerfack. Bestämmelserna i 5 kap. 1—4 §§ vapenlagen (1996:67) om vad som utgör säker förvaring skall beaktas.

Tullregionen kan för visst tillfälle medge att vapnet för en kortare tid förvaras på en annan plats om det finns särskilda skäl och om förvaringen sker under betryggande former.

11 §  Om en tjänsteman är borta från tjänsten under en längre sammanhängande tid än 30 dagar skall vapnet lämnas till tullregionens vapenredogörare för förvaring. I den förteckning som anges i 1 § tredje stycket skall antecknas när vapnet lämnas till vapenredogöraren och när vapnet hämtas ut igen.

När vapnet överlämnas till förvaring får det inte innehålla någon patron. Återlämnande

12 §  En tulltjänsteman som tilldelats en tjänstepistol skall omedelbart återlämna vapnet om det inte längre finns förutsättningar för tilldelning och innehav, eller om Tullverket begär att vapnet skall återlämnas.


Bilaga

Skjutprov pistol

Skjutavstånd: 7 meter
Skjutställning: Stående
Måltavla: Enligt beskrivning
Tidtagning: Företrädesvis elektronisk med akustiskt stopp
Tid räknas från kommando "eld" till avfyrning
Genomförande: 2 serier om vardera 5 skott enligt följande:
 

Serie A
Vapnet bärs i hölster, laddat med 1 patron i magasin
På kommando "eld"
— drag av vapnet
— 1 skott
Max tid 3 sekunder
Utförs 5 gånger

Serie B
Vapnet bärs i färdigställning laddat med 1 patron i patronläge
På kommando "eld"
— anläggning
— 1 skott
Max tid 2 sekunder
Utförs 5 gånger

Fordringar: För godkänt resultat krävs i vardera serien minst 4 träff inom centrumringen och 1 träff i tavlan i övrigt.

Måltavla vid skjutprov


Denna författning träder i kraft den 1 september 2001 då Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1995:43) om utrustning med och bruk av skjutvapen inom Tullverket upphör att gälla.