tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:12

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 19 juni 2001
Utkom från trycket den 28 juni 2001

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att i 1 a kap. 9—12 §§ ordet “övervakningstullkontor” i olika böjningsformer skall bytas ut mot “övervakningskontor” i motsvarande form,

dels att 1 kap. 2 §, 1 a kap. 1—7 §§, 3 kap., 4 kap., 5 kap. och 6 kap. skall ha följande lydelse,

dels dels att det till 3 kap. 2 §, 4 kap. 2 §, 5 kap. 2 § och 6 kap. 2 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.
(Senaste lydelse av 1 a kap. 9—12 §§ TFS 2000:27.)

1 kap.

2 § Med "tullmyndighet" och "behörig myndighet" i bestämmelser om tullförfaranden med ekonomisk verkan i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen* och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92** avses tullregion om inget annat föreskrivits.

Med ”Tullverket” i 2—4, 6—8 och 10 §§, 11 § tredje stycket och 12— 13 §§ samt 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. avses Tullverkets huvudkontor.

I övrigt har uttryck som används i denna författning den innebörd som anges i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93.

(Senaste lydelse TFS 1999:38.)
(*EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.)
(**EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1.)

1 a kap.

1 § Fråga om tillstånd till användning för särskilda ändamål enligt artikel 293.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om ansökan från en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den verksamhet som omfattas av tillståndet genomförs.

Fråga om tillstånd enligt artikel 293.2 i nämnda förordning prövas av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

(Senaste lydelse TFS 2000:27.)

2 § Av artikel 292.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan om tillstånd skall överensstämma med tillämplig förlaga i bilaga 67 till nämnda förordning.

Om sökanden bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall ansökan skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § första stycket skall pröva denna.

(Senaste lydelse TFS 2000:27.)

3 § Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner skall tullregionerna samarbeta om övervakningen av verksamheten om inte den tullregion som medger tillståndet efter samråd med övriga tullregioner beslutar annat. Omfattningen av de berörda tullregionernas medverkan fastställs av den tillståndsgivande tullregionen efter samråd med berörda regioner och anges i tillståndet.

(Senaste lydelse TFS 2000:27.)

4 § Av artikel 292.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan om tillstånd får, under särskilda omständigheter, lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller i datorläsbar form.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör ”Ansökan om Tullverkets tillstånd” genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15, vilken definieras i 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20).

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § andra stycket skall pröva denna.

(Senaste lydelse TFS 2000:27.)

5 § Om annan tullregion än den som anges i 1 § första stycket beviljar tillstånd enligt artikel 293.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen, när tulldeklaration lämnats på blankett, skicka en kopia av tulldeklarationen (tillståndet) försedd med uppgift om tullid eller vid elektronisk uppgiftslämning en kopia av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Intern) till berörd tullregion enligt 1 § första stycket.

( Senaste lydelse TFS 2000:27.)

6 § När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 292.5 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen lämna ansökan och förslag till tillstånd till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

(Senaste lydelse TFS 2000:27. )

7 § Tullregion kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall prövas av tullregionen.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet.
(Senaste lydelse TFS 2000:27.)

3 kap.

(Ändringen innebär att samtliga nuvarande paragrafer i kapitlet upphävs och att nya paragrafer införs.)

1 § Fråga om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling i artikel 505 a) i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om ansökan från en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första förädlingen skall utföras.

Samråd med Kommerskollegium skall ske då ansökan avser sådana importvaror som nämns i bilaga 73 till nämnda förordning med undantag av de fall som nämns i artikel 539 andra stycket a—c. Samråd skall alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

Fråga om tillstånd enligt artikel 505 b) i nämnda förordning prövas av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet.

2 § Av artikel 497.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan om tillstånd enligt artikel 505 a) i nämnda förordning skall överensstämma med tillämplig förlaga i bilaga 67 till samma förordning.

Om sökanden bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall ansökan skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § första stycket skall pröva denna.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 § Av artikel 497.3 första stycket a i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår i vilka fall en ansökan om tillstånd till förfarandet aktiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

Ovan nämnda ansökningsförfarande får dock inte användas då de ekonomiska villkoren i ansökan om tillstånd grundas på de i bilaga 70 till förordningen angivna koderna 10, 11 och 99. Nämnda ansökningsförfarande får inte heller användas när varorna utgörs av mjölk och mjölkprodukter enligt artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter* om de ekonomiska villkoren grundas på kod 30 och någon av de situationer som avses i punkterna 2, 3, 5, 7 och 8 i denna kod föreligger.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör ”Ansökan om Tullverkets tillstånd” genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15, vilken definieras i 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20).

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § tredje stycket skall pröva denna.

(*EGT L 160, 26.06.1999, s. 48.)

4 § Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner skall tullregionerna samarbeta om övervakningen av verksamheten om inte den tullregion som medger tillståndet efter samråd med övriga tullregioner beslutar annat. Omfattningen av de berörda tullregionernas medverkan fastställs av den tillståndsgivande tullregionen efter samråd med berörda regioner och anges i tillståndet.

5 § När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 500 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen lämna ansökan och förslag till tillstånd till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

6 § Tullregion kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hänföras till förfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet, för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall prövas av tullregionen.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet.

7 § Av i artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att en innehavare av tillstånd till förfarandet aktiv förädling är skyldig att underrätta tullmyndigheten om alla förhållanden som inträder efter det att tillståndet beviljats och som kan ha inverkan på tillståndets giltighetstid eller innehåll.

När en tillståndshavare ändrat sin firma skall han lämna in behörig myndighets bevis om namnändringen till den tullregion som beviljat tillståndet

8 § Avräkningsnota och ansökan om återbetalning eller eftergift enligt artikel 521 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall innehålla eller åtföljas av en försäkran av tillståndshavaren att ursprungsintyg inte utfärdats eller upprättats eller kommer att utfärdas eller upprättas för någon i ärendet upptagen förädlingsprodukt i fall då detta utgör hinder för återbetalning eller befrielse från importtull enligt avtal som gemenskapen slutit med vissa tredje länder.

9 § När tullregionen har prövat ansökan om återbetalning eller eftergift skall anteckning om medgiven restitution eller eftergift göras i ärendet i tulldatasystemet.

10 § Har tullregionen meddelat beslut som innebär att visst belopp skall utbetalas eller efterges skall kopia av beslut om detta och blankett "Underrättelse om restitution/återbetalning" eller "Underrättelse om avkortning/ återbetalning" sändas till Tullverkets huvudkontor, kreditövervakningssektionen.

Meddelande om verkställd utbetalning fogas till tullkontorets beslut.

11 § Om annan tullregion än som sägs i 1 § första stycket beviljar tillstånd till aktiv förädling i fall som avses i bilaga 70, kod 30.7 (minimivärde), till förordning (EEG) nr 2454/93 enligt artikel 505 b) i samma förordning skall tullregionen när tulldeklaration lämnats på blankett skicka en kopia av tulldeklarationen (tillståndet) försedd med uppgift om tullid eller vid elektronisk uppgiftslämning en kopia av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Intern) till tullregionen enligt 1 § första stycket.

12 § I de fall beträffande aktiv förädling som anges i bilaga 70 och artikel 522 a i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregion lämna skriftlig information till Tullverkets huvudkontor senast den 15:e i månaden efter den månad under vilken tillståndet utfärdats, ansökan avslagits eller tillståndet upphävts eller återkallats.

Informationen skall bestå av en kopia av tillståndet alternativt beslutet om ändring, upphävande eller återkallande respektive en kopia av ansökan med beslut om avslag.

4 kap.

(Ändringen innebär att samtliga nuvarande paragrafer i kapitlet upphävs och att nya paragrafer införs.)

1 § Fråga om tillstånd till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll i artikel 505 a i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om ansökan från en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första förädlingen skall utföras.

Samråd med Kommerskollegium skall ske i de fall som avses i artikel 552.1 andra stycket i nämnda förordning och artikel 552.2. Samråd skall alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

Fråga om tillstånd enligt artikel 505 b) i nämnda förordning prövas av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet.

2 § Av artikel 497.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan om tillstånd enligt artikel 505 a) i nämnda förordning skall överensstämma med tillämplig förlaga i bilaga 67 till samma förordning.

Om sökanden bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall ansökan skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § första stycket skall pröva denna.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 § Av artikel 497.3 första stycket b i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår i vilka fall en ansökan om tillstånd till förfarandet bearbetning under tullkontroll får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör ”Ansökan om Tullverkets tillstånd” genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15, vilken definieras i 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20).

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § tredje stycket skall pröva denna.

4 § Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner skall tullregionerna samarbeta om övervakningen av verksamheten om inte den tullregion som medger tillståndet efter samråd med övriga tullregioner beslutar annat. Omfattningen av de berörda tullregionernas medverkan fastställs av den tillståndsgivande tullregionen efter samråd med berörda regioner och anges i tillståndet.

5 § När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 500 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen lämna ansökan och förslag till tillstånd till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

6 § Tullregion kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall prövas av tullregionen.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet.

7 § Av artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att en innehavare av tillstånd till förfarandet bearbetning under tullkontroll är skyldig att underrätta tullmyndigheten om alla förhållanden som inträder efter det att tillståndet beviljats och som kan ha inverkan på tillståndets giltighetstid eller innehåll.

När en tillståndshavare ändrat sin firma skall han lämna in behörig myndighets bevis om namnändringen till den tullregion som beviljat tillståndet

8 § I de fall beträffande bearbetning under tullkontroll som anges i bilaga 70 och artikel 522 a i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregion, senast den 15:e i månaden efter den då tillståndet utfärdats, ansökan avslagits eller tillståndet upphävts eller återkallats, till Tullverkets huvudkontor sända in uppgifter i enlighet med bilaga 70 till nämnda förordning.

5 kap.

1 § Fråga om tillstånd till tullförfarandet temporär import i artikel 505 a)i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om ansökan från en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där varorna skall användas först.

Fråga om tillstånd enligt artikel 505 b) i nämnda förordning prövas av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet.

2 § Av artikel 497.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan om tillstånd enligt artikel 505 a) i nämnda förordning skall överensstämma med tillämplig förlaga i bilaga 67 till samma förordning.

Om sökanden bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall ansökan skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § första stycket skall pröva denna.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 § Av artikel 497.3 första stycket c i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en ansökan om tillstånd till förfarandet temporär import får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör ”Ansökan om Tullverkets tillstånd” genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15, vilken definieras i 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20).

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § andra stycket skall pröva denna.

4 § Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner skall tullregionerna samarbeta om övervakningen av verksamheten om inte den tullregion som medger tillståndet efter samråd med övriga tullregioner beslutar annat. Omfattningen av de berörda tullregionernas medverkan fastställs av den tillståndsgivande tullregionen efter samråd med berörda regioner och anges i tillståndet.

5 § När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 500 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen lämna ansökan och förslag till tillstånd till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

6 § I de fall då artikel 581.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 föreskriver säkerhet, skall säkerhet ställas för den tull eller annan skatt som skulle betalas om varorna respektive transportmedlen hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning. Undantag kan medges i fall som anges i andra och tredje styckena.

Säkerhet krävs inte i de fall som avses i bilaga 77 till nämnda förordning eller då ATA- och CPD-carneter används. Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då tullregionen begär att säkerhet skall ställas för annan skatt. Säkerhet krävs inte för en vara som hänförs till förfarandet temporär import av en offentlig myndighet.

Tullverkets huvudkontor kan medge undantag från skyldighet att ställa säkerhet för mervärdesskatt när varor hänförs till förfarandet temporär import för ett galleri, museum eller annan liknande institution. Förutsättningen är att det rör sig om konstverk, samlarföremål, antikviteter och andra kulturföremål, som inte är avsedda för försäljning och att galleriet, museét eller den liknande institutionen inte är registrerad för mervärdesskatt för denna verksamhet.

7 § Fråga om godkännande av ett organ som sådan mottagare som är berättigad att införa utrustning för katastrofhjälp med tillämpning av tullförfarandet temporär import enligt artikel 565 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § tullordningen (TFS 2000:20).

Kontrolltullkontoret skall, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.

8 § Av i artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att en innehavare av tillstånd till förfarandet temporär import är skyldig att underrätta tullmyndigheten om alla förhållanden som inträder efter det att tillståndet beviljats och som kan ha inverkan på tillståndets giltighetstid eller innehåll.

När en tillståndshavare ändrat sin firma skall han lämna in behörig myndighets bevis om namnändringen till den tullregion som beviljat tillståndet.

9 § Ansökan om förlängning av den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet temporär import skall göras skriftligen och lämnas till den tullregion som medgett befrielse från importtullar. Den skall innehålla skälen för förlängning och önskad tid härför. Ansökan skall åtföljas av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/ Extern) eller den motsvarande handling på vilken beslutet om temporär import meddelades.

10 § Med gränsområde i artikel 567 i förordning (EEG) nr 2454/93 avses en zon som fågelvägen inte överstiger 15 km från gränsen. Kommuner som delvis ligger inom zonen skall också betraktas som en del av gränsområdet.

11 § Bestämmelserna om ATA-carnet beträffande förfarandet temporär import i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas även på CPD/China-Taiwan carnet i enlighet med ett sådant avtal som sägs i artikel 580.1 i nämnda förordning.

Stockholms Handelskammare är garant i Sverige för ATA-carneter utfärdade under ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen samt för CPD/China-Taiwan carneter.

6 kap.

(Ändringen innebär att samtliga nuvarande paragrafer i kapitlet upphävs och att nya paragrafer införs.)

1 § Fråga om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling i artikel 505 a) i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om ansökan från en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet.

Samråd med Kommerskollegium skall ske i de fall som avses i artikel 585.2 i nämnda förordning. Samråd skall också ske i andra fall som avses i artikel 585.1 då tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda. Samråd skall alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

Fråga om tillstånd enligt artikel 505 b) i nämnda förordning prövas av den tullregion där varorna deklareras till tullförfarandet.

2 § Av artikel 497.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan om tillstånd enligt artikel 505 a) i nämnda förordning skall överensstämma med tillämplig förlaga i bilaga 67 till samma förordning.

Om sökanden bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall ansökan skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § första stycket skall pröva denna.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 § I artikel 497.3 första stycket d i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall en ansökan om tillstånd till passiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör ”Ansökan om Tullverkets tillstånd” genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15, vilken definieras i 7 kap. 16 § och 12 kap. 11 §.

Ansökan om tillstånd skall lämnas till den tullregion som enligt 1 § tredje stycket skall pröva denna.

4 § När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 500 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen lämna ansökan och förslag till tillstånd till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

5 § I de fall då artikel 154.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 föreskriver säkerhet för förfarandet passiv förädling skall säkerhet ställas för den tull eller annan skatt som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/ fri förbrukning.

Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då tullregionen begär att säkerhet skall ställas för annan skatt.

6 § Av i artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att en innehavare av tillstånd till förfarandet passiv förädling är skyldig att underrätta tullmyndigheten om alla förhållanden som inträder efter det att tillståndet beviljats och som kan ha inverkan på tillståndets giltighetstid eller innehåll.

När en tillståndshavare ändrat sin firma skall han lämna in behörig myndighets bevis om namnändringen till den tullregion som beviljat tillståndet

7 § I de fall som anges i artikel 522 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregion, senast den 15:e i månaden efter den då tillståndet utfärdats, ansökan avslagits eller tillståndet upphävts eller återkallats, till Tullverkets huvudkontor sända in uppgifter i enlighet med bilaga 70 till nämnda förordning.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001.