tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:11

med ändringar i TFS 2000:20

beslutad den 19 juni 2001
Utkom från trycket den 28 juni 2001

Bemyndigande: 13, 21, 24, 32, 33 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Föreskrifter
om ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

dels att 11 kap. 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36 och 44 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 11 kap. 25, 29 och 31 §§ skall utgå,

dels att i 10 kap. 3, 16, 19, 22, 29, 43, 47 och 49 §§ samt i allmänna råd till 10 kap. 46 § ordet "övervakningstullkontor" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "övervakningskontor" i motsvarande form,

dels att 6 kap. 3 §, 10 kap. 1, 4, 6, 9—12, 14, 15, 18, 21, 23—26, 42, 46, 50 och 51 §§, 11 kap. 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15—17, 19—22, 27, 31—33, 35, 40—43 och 45—47 §§ och 12 kap. 11 § samt rubrikerna närmast före 11 kap. 7, 30 och 40 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 4 a §, av följande lydelse.

6 kap.

3 §  Tullregionen kan medge att tillfälligt lager inrättas även på en ort där ingen tullpersonal är placerad. Lagrets läge får dock inte medföra att det uppstår avsevärda svårigheter eller kostnader att utöva tillsyn över verksamheten på lagret.

Tullregionen kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen bestämmer i varje enskilt fall. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall prövas av tullregionen.

Tillfälliga lager utgör tullklareringsområde. Tullregion kan i särskilt fall bestämma att ett tillfälligt lager skall vara avgiftsbelagt tullklareringsområde.

10 kap.

1 §  I 4 kap. 8—11 §§ tullagen (2000:1281) och 32 § tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tullager.

Bestämmelserna i detta kapitel i tullordningen skall tillämpas för alla typer av tullager utom typ F. För jordbruksvaror för vilka exportbidrag yrkas på grund av uppläggning på tullager gäller ytterligare föreskrifter.
(Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.)

4 §  Ansökan om tillstånd att inrätta tullager prövas av den tullregion där lagret är avsett att inrättas utom för tullager typ E, där ansökan prövas av den tullregion där lagerhavarens huvudsakliga bokföring finns.

Av artikel 497.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att ansökan skall överensstämma med tillämplig förlaga i bilaga 67 till nämnda förordning. Ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

4 a §  När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 500 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ansökan och förslag till tillstånd lämnas till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

6 §  Tullregionen kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen bestämmer i varje enskilt fall. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall prövas av tullregionen.

Vid sådant tillfälligt bortförande från tullager som avses i artikel 110 i förordningen (EEG) nr 2913/92, vid sådan överföring av varor mellan tullager som avses i artikel 111 i nämnda förordning och vid tillämpning av artikel 512.2 och 3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall säkerhet alltid ställas.

9 §  En tulldeklaration för uppläggning på tullager skall göras på enhetsdokumentet. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. Deklarationen lämnas till det eller något av de anmälningskontor som anges i tullagertillståndet.

Anmälningsskontoret bestämmer med ledning av deklarationen om varorna får läggas upp på tullagret. Anmälningskontorets beslut att varorna får läggas upp tecknas på ett blad av enhetsdokumentet, vilket återlämnas till den som lämnat deklarationen.

10 §  Bestämmelser om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid uppläggning av en vara på tullager finns i artiklarna 269—271 i förordning (EEG) nr 2454/93.

I artikel 269 i nämnda förordning finns bestämmelser som undantar möjligheten till förenklat deklarationsförfarande vid uppläggning av förfinansierade jordbruksprodukter.

11 §  En förenklad deklaration för uppläggning av en vara på tullager skall göras på enhetsdokumentet om inte annat sägs i andra eller tredje stycket. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av tillståndet, dock minst de uppgifter som anges i artikel 268 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Den förenklade deklarationen kan, om inte annat är särskilt föreskrivet, även göras på blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7).

Om varan är upptagen i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan eller i lastförteckning, utgör ett exemplar av sådan handling förenklad deklaration för uppläggning på tullager, om handlingen försetts med en begäran om att den skall hänföras till tullagerförfarandet. Motsvarande gäller för en vara upptagen i ett transiteringsdokument när den transiterats till ett tullager. I tillståndet regleras vad handlingen skall innehålla.

Den förenklade deklarationen skall lämnas till det eller ett av de anmälningskontor som framgår av tillståndet.

Anmälningskontoret bestämmer med ledning av den förenklade deklarationen om varan får läggas upp på tullagret. Anmälningskontorets beslut att varan får läggas upp tecknas på ett blad av handlingen, vilket återlämnas till den som lämnat den.

12 §  Enligt artikel 271 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 behöver ingen kompletterande deklaration lämnas i de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas vid uppläggning på tullager.

14 §  När en vara läggs upp på tullager med tillämpning av lokalt klareringsförfarande skall lagerhavaren underrätta anmälningskontoret. Underrättelsen utgörs av handling som avslutar transiteringsförfarandet vilken skickas till anmälningskontoret per telefax. Handlingen skall vara försedd med framställning enligt artikel 76.1 c i förordningen (EEG) nr 2913/92 att varan skall hänföras till tullagerförfarandet.

Tullregion prövar fråga om befrielse från kravet att anmäla varje ankomst av varor enligt artikel 273.2 jämfört med artikel 266.2 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

15 §  Enligt artikel 274 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 behöver ingen kompletterande deklaration lämnas vid lokalt klareringsförfarande.

18 §  Att lagerhavare för lager typ A, C, D och E skall föra bokföring över varor som lagts upp på lagret framgår av artikel 105 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 515 och 528 i förordning (EEG) nr 2454/93. Bokföringen skall innehålla de uppgifter som framgår av artiklarna 516 och 529 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Referensuppgifter enligt artikel 516 första stycket b utgörs av tullid eller nytt godsnummer.

Av lagerbokföringen skall även framgå transportsättskod och godsnummer vid uppläggning från tillfälligt lager eller transittullid eller utländskt transiteringsnummer vid ankomst efter transitering.

Lagerbokföring som sker med hjälp av automatisk databehandling skall genom omedelbar utskrift kunna tas fram i vanlig läsbar form.

21 §  I artikel 534 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om gemensam lagring på tullager av varor med olika tullstatus.

Bestämmelserna i 6 kap. 18 och 21—25 §§ om tillfälligt lager tillämpas på motsvarande sätt för tullager.

23 §  Ansökan om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering enligt artikel 533 i förordningen (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregionen.

24 §  Ansökan om att temporärt föra bort en vara från tullagret enligt artikel 533 i förordningen (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion.

Att säkerhet alltid skall ställas vid sådant bortförande framgår av 6 § andra stycket.

25 §  Tullagerförfarandet avslutas genom att varan anmäls till annan godkänd tullbehandling. Anmälan skall göras hos det avslutningskontor som föreskrivs i tullagertillståndet.

26 §  Lagerhavaren får lämna ut en vara från tullagret när han fått avslutningskontorets medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till tullagret via tulldatasystemet, om lagerhavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. Ansökan om sådant tillstånd prövas av Tullverkets huvudkontor.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i anmälan enligt 25 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från tullagret innefattas i avslutningskontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till tullagret på att varan tagits emot för befordran.

42 §  I de fall godsansvaret efter begäran överförs på en annan tillståndshavare enligt artikel 513 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall notering om detta göras i respektive operatörs journal enligt 35 §.

46 §  Tullagertillstånd får återkallas om det finns skäl till det. Innan tullagertillstånd återkallas skall lagerhavaren ges tillfälle att yttra sig, såvida det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontrollsynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av den tullregion som meddelat tullagertillståndet.

50 §  När icke-gemenskapsvaror som utgjort proviant på inkommande luftfartyg eller överförts med luftfartyg från annan proviantlokal tas in i proviantlokal, skall innehavaren av proviantlokalen (lokalhållaren) lämna anmälan om det till anmälningskontoret. Anmälan skall upprättas med ledning av uppräkning av varorna. Anmälan skall upprättas på den handling, försäljningsrapport (Sales Report) eller motsvarande, som medföljer varorna och som upprättats i ett eller flera exemplar vid uttag från proviantlokalen eller vid proviantering utomlands (avräkningsdokument).

51 §  När varor skall tas ut från en proviantlokal för proviantering av luftfartyg, skall detta anmälas till avslutningskontoret. Anmälan skall ske genom avlämnande av ett exemplar av avräkningsdokument enligt 50 § som upprättas med anledning av uttaget.

En tullregion kan medge att anmälan om proviantering av luftfartyg som går i linjefart görs i förenklad form och lämnas periodvis. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om vid vilka flighter proviantering kommer att ske och vilket varusortiment som är aktuellt vid respektive proviantering.

11 kap.

4 §  De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276 i förordning (EEG) nr 2454/93. Dessa förenklade förfaranden får tillämpas då en vara deklareras till något av tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet, temporär import eller bearbetning under tullkontroll. Detta gäller under förutsättning att det i tillståndet till tullförfarandet ifråga medges att ett förenklat förfarande får användas.

Lokalt klareringsförfarande kan inte användas när varor skall deklareras till något av de tullförfaranden med ekonomisk verkan som anges i första stycket.

6 §  Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet.

Bestämmelserna om tidsfrister för inlämning av kompletterande tulldeklaration i 8 kap. 34 § skall tillämpas. Avser deklarationen tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet eller bearbetning under tullkontroll skall den kompletterande deklarationen lämnas inom den föreskrivna tiden och i varje fall inte senare än när avräkningsnotan lämnas.

När varor deklareras till något av tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet, temporär import eller bearbetning under tullkontroll med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande enligt 8 kap., framställs rapporten enligt 3 § tredje stycket först sedan den kompletterande tulldeklarationen lämnats och de kompletterande uppgifterna registrerats i tulldatasystemet.

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

7 §  I artikel 497.3 första stycket a i förordning (EEG) nr 2454/93 och i 3 kap. 3 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. finns bestämmelser om i vilka fall en ansökan om tillstånd till förfarandet aktiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

En ansökan enligt första stycket får utgöras av en tulldeklaration som är upprättad på sätt som gäller för direktförtullning enligt 7 kap. 4 § andra eller tredje stycket.

9 §  När en ansökan om tillstånd enligt 7 § andra stycket överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument, skall begäran om tullklarering framställas i tullkontorets expeditionslokal på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 21 § första—tredje stycket. I den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet skall de uppgifter lämnas som anges i artikel 499 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.

I övrigt skall bestämmelserna om elektronisk tulldeklaration i 7 kap. 15—29 §§ tillämpas.

10 §  I artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om att tullmyndigheten beviljar tillstånd genom godtagande av tulldeklarationen.

Begreppet godtagande av tulldeklarationen innebär att en tulltjänsteman i varje särskilt fall prövar att deklarationen uppfyller vissa angivna villkor och därefter fattar beslut om att godta den. För en tulldeklaration som överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument innebär det att tulltjänstemannen i samband med begäran om tullklarering gör motsvarande prövning och därpå beslutar att deklarationen kan godtas. En deklaration som inte uppfyller de angivna villkoren skall avvisas av tulltjänstemannen.

13 §  En tulldeklaration enligt 12 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Bestämmelser om styrkande handlingar som skall bifogas tulldeklarationen finns i artikel 220 i förordning (EEG) nr 2454/93 och i 7 kap. 8—10 §§. Om systemet med tresidig trafik används, skall deklarationen i förekommande fall åtföljas av ett informationsblad INF 5.

Den varubeskrivning som lämnas i tulldeklarationen skall motsvara uppgifterna i tillståndet. Om systemet med likvärdig ersättning används, skall uppgifterna i deklarationen vara så detaljerade, att det är möjligt att fastställa de uppgifter som avses i artikel 541.1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

15 §  I de fall en tulldeklaration har lämnats elektroniskt framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift ärende) som visar att de deklarerade varorna har hänförts till förfarandet. Rapporten lämnas till deklaranten.

16 §  De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 för övergång till fri omsättning enligt förfarandet för aktiv förädling enligt restitutionssystemet skall tillämpas i enlighet med artiklarna 275—276 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Den varubeskrivning som lämnas i tulldeklarationen skall motsvara uppgifterna i tillståndet. Om systemet med likvärdig ersättning används, skall uppgifterna i deklarationen vara så detaljerade, att det är möjligt att fastställa de uppgifter som avses i artikel 541.1 i förordning (EEG) nr 2454/93.

17 §  Det eller något av de anmälningskontor som anges i tillståndet till aktiv förädling kan medge att en ofullständig deklaration enligt 8 kap. 5 § får lämnas för en vara som omfattas av tillståndet. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

19 §  Den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör enligt 8 kap. får lämna en förenklad deklaration när en vara som omfattas av tillståndet till aktiv förädling deklareras för övergång till fri omsättning, om det medges i tillståndet till aktiv förädling. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I övrigt gäller bestämmelserna i 8 kap. 13 och 15—25 §§.

Den förenklade deklarationen skall lämnas till det eller något av de anmälningskontor som anges i tillståndet till aktiv förädling.

20 §  Den kompletterande deklarationen vid förenklat deklarationsförfarande skall lämnas inom den föreskrivna tiden och i varje fall inte senare än när ansökan om återbetalning eller eftergift lämnas. I övrigt gäller bestämmelserna om kompletterande tulldeklaration och styrkande handlingar i 8 kap. 26—41 §§.

21 §  Utan att det påverkar användningen av de förenklade förfarandena skall alla förädlingsprodukter och i förekommande fall alla varor i oförändrat skick som skall hänföras till en av de godkända tullbehandlingarna enligt artikel 128 i förordning (EEG) nr 2913/92 uppvisas på begäran vid avslutningskontoret och underkastas de tullformaliteter som är fastställda för den aktuella godkända tullbehandlingen.

22 §  En tulldeklaration som lämnas för förädlingsprodukter och i förekommande fall varor i oförändrat skick som skall hänföras till en av de godkända tullbehandlingarna enligt artikel 128 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall upprättas i enlighet med de bestämmelser som fastställts för den godkända tullbehandlingen i fråga.

Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick skall överensstämma med de uppgifter som anges i tillståndet. Då en tulldeklaration enligt normalförfarandet lämnas skall de dokument som skall medfölja deklarationen för avslutande av förfarandet vara de som behöver framläggas för att hänföra varorna till det begärda förfarandet, enligt artiklarna 218—221 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Tulldeklarationen skall lämnas till ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet till aktiv förädling. Då tillstånd beviljas enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall deklarationen lämnas till det tullkontor som utfärdade tillståndet. Av artikel 510 i nämnda förordning framgår att övervakningskontoret får tillåta att deklarationen lämnas till ett annat tullkontor.

27 §  En tulldeklaration som lämnas för förädlingsprodukter och i förekommande fall varor i oförändrat skick vilka skall hänföras till en godkänd tullbehandling skall upprättas i enlighet med de bestämmelser som fastställts för den godkända tullbehandlingen i fråga.

Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick skall överensstämma med de uppgifter som anges i tillståndet. Den får endast omfatta varor eller del av varor som är upptagna på en och samma rapport (utskrift ärende) eller på blad 8 av enhetsdokumentet enligt vilken varorna hänfördes till förfarandet. Handlingen skall bifogas deklarationen eller begäran om tullklarering.

Tulldeklarationen skall lämnas till det eller något av de avslutningskontor som anges i tillståndet till aktiv förädling. Då tillstånd beviljas enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall deklarationen lämnas till det tullkontor som utfärdade tillståndet. Av artikel 510 i nämnda förordning framgår att övervakningskontoret får tillåta att deklarationen lämnas till ett annat tullkontor.

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

31 §  Av artikel 497.3 första stycket c i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en ansökan om tillstånd till förfarandet temporär import får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

Tulldeklarationen skall upprättas på det sätt som sägs i 2 § utom i fall då en ATA- eller CPD-carnet används.

32 §  När en ansökan om tillstånd enligt 31 § överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument, skall begäran om tullklarering ske enligt vad som föreskrivs i 3 § andra stycket. I den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet skall de uppgifter lämnas som anges i artikel 499 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.

I övrigt skall bestämmelserna i 7 kap. 15, 16 och 22—28 §§ tillämpas.

33 §  I artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om att tullmyndigheten beviljar tillstånd genom godtagande av tulldeklarationen.

Bestämmelserna om begreppet godtagande av tulldeklarationen i 10 § skall också tillämpas.

35 §  För en vara som deklarerats till förfarandet temporär import skall en tulldeklaration för återexport eller för en annan godkänd tullbehandling lämnas inom den fastställda tiden som meddelats i tillståndet med tillämpning av artikel 140.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92. En tulldeklaration skall upprättas på sätt som gäller för den godkända tullbehandlingen i fråga. Deklarationen får endast omfatta varor eller del av varor som är upptagna på en och samma handling för temporär import (blad 8 av enhetsdokumentet eller rapporten utskrift ärende). Handlingen för temporär import skall bifogas deklarationen eller lämnas i samband med begäran om tullklarering.

Om tulldeklarationen överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument skall begäran om tullklarering göras inom den tid som sägs i första stycket.

Tulldeklarationen skall lämnas till ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet till temporär import. Då tillstånd beviljas enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall deklarationen lämnas till det tullkontor som utfärdade tillståndet. Av artikel 510 i nämnda förordning framgår att övervakningskontoret får tillåta att deklarationen lämnas till ett annat tullkontor.

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

40 §  I artikel 497.3 första stycket d i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall en ansökan om tillstånd till förfarandet passiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom databehandlingsteknik.

En ansökan enligt första stycket får utgöras av en tulldeklaration för export enligt 12 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

Av artikel 497.3 första stycket d i)—iii) i samma förordning framgår att i vissa fall anses även en tulldeklaration för övergång till fri omsättning som en ansökan om tillstånd till passiv förädling. I dessa fall får ansökan utgöras av en tulldeklaration som är upprättad på sätt som gäller för direktförtullning enligt 7 kap. 4 § andra eller tredje stycket.

41 §  En tulldeklaration enligt 40 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.
(Ändringen innebär att andra stycket upphävs) 

42 §  För en ansökan om tillstånd enligt 40 § andra stycket som överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 12 kap. 9—16 och 20 §§.

Bestämmelserna om elektronisk tulldeklaration i 7 kap. 15—29 §§ skall tillämpas i de fall en ansökan lämnas enligt 40 § tredje stycket.

I den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet skall de uppgifter lämnas som anges i artikel 499 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93.

43 §  I artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om att tullmyndigheten beviljar tillstånd genom godtagande av tulldeklarationen.

Bestämmelserna om begreppet godtagande av tulldeklarationen i 10 § skall också tillämpas.

45 §  För temporärt exporterade varor som hänförs till förfarandet passiv förädling skall en tulldeklaration lämnas i överensstämmelse med vad som föreskrivs i 12 kap. 3 § andra och tredje stycket.

46 §  En tulldeklaration enligt 45 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I övrigt gäller vad som sägs i 12 kap. 9—16 och 20 §§.

47 §  Tulldeklarationen för övergång till fri omsättning skall upprättas i enlighet med de bestämmelser som fastställts för det tullförfarandet. Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna skall överensstämma med de uppgifter som anges i tillståndet.

Då en tulldeklaration enligt normalförfarandet lämnas skall de handlingar som krävs för att varorna skall övergå till fri omsättning enligt artiklarna 218—221 i förordning (EEG) nr 2454/93 åtfölja deklarationen samt en kopia av deklarationen för hänförande till förfarandet, eller ifråga om tresidig trafik i förekommande fall informationsformulär INF 2.

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall tillämpas för övergång till fri omsättning enligt förfarandet i enlighet med artiklarna 254—267 och 278.

Deklarationen för övergång till fri omsättning skall lämnas till ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet till passiv förädling. Då tillstånd beviljas enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall deklarationen lämnas till det tullkontor som utfärdade tillståndet. Av artikel 510 i nämnda förordning framgår att övervakningskontoret får tillåta att deklarationen lämnas till ett annat tullkontor.

12 kap.

11 §  En elektronisk tulldeklaration fördelas av tulldatasystemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs i regel av en tulltjänsteman. Om ett ärende fördelats till grön kanal avgör tullregionen om det skall handläggas av en tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Exportören eller ombud som han anlitar kan i det elektroniska dokumentet ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande tvåställiga sifferkoder skall då användas.

 00  Inga exportrestriktioner 
 01  Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda
 10  Inga exportrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren
 11

 Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

 12  Exportrestriktioner, villkoren inte uppfyllda
 13  Exportlicens
 14  Exportlicens, kontakta meddelandeavsändaren
 15  Ansökan om vissa Tullverkets tillstånd

Koderna 10, 11, 12, 13, 14 och 15 gör att ärendet fördelas till röd kanal.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001.