tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:8

beslutad den 21 maj 2001
Utkom från trycket den 28 maj 2001

Författningen har ersatts den 4 september 2002 genom TFS 2002:21


Tullverkets tillkännagivande
av uppgifter om tullplatser och tullkontorens öppethållande m.m.

Med hänvisning till 58 § första stycket tullförordningen (2000:1306) utfärdar Tullverket nedanstående förteckning över tullplatserna med utgångspunkt i 2 kap. 14 och 16 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning.

Med tullplats förstås enligt 1 kap. 5 § tullagen (2000:1281) plats där det finns tullkontor. Med tullkontor förstås enligt 1 kap. 2 § tullordningen (TFS 2000:20) den del eller de delar av en tullregion som finns på huvudorten för tullregionen och varje tullexpedition som är placerad utanför huvudorten (jfr. artikel 4.4 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen).

För varje tullkontor anges gällande öppettider helgfria måndagar—fredagar, helgfria lördagar samt söndagar.

Tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är enligt 24 kap. 3 § tullordningen avgiftsfri om inte annat bestämts. Expeditionstid är tid som anges i 1 kap. 2 § tullordningen. Tullregion kan besluta att öppettiden på sådana helgdagsaftnar då expeditionstiden slutar kl. 13 skall minskas med högst fyra timmar. Tullregionen tillkännager sådana begränsningar av öppettiden för allmänheten.

Enligt 1 kap. 2 § tullordningen förstås med tullklareringsområde sådan plats som avses i artikel 38.1 a i förordning (EEG) nr 2913/92 till eller från vilken transportmedel och varor som står under tullövervakning får föras. Varje tullregion skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och vilka inskränkningar som skall gälla i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och om avsteg från bestämmelsen i 24 kap. 3 § tullordningen. Förteckning över tullklareringsområden utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

Tullregion kan besluta att öppettiden för ett visst tullkontor tillfälligtvis under viss del av året skall vara annan än den som framgår av förteckningen. Tullregionen tillkännager sådan ändring av öppettiden för allmänheten.

I bilaga 1 och 2 till Generaltullstyrelsen kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge anges norska tullkontor längs den svensk-norska gränsen vid vilka trafik expedieras med tillämpning av svenska bestämmelser med uppgift om deras öppettider.

På Tullverkets hemsida www.tullverket.se finns aktuella uppgifter om regionala adresser, öppettider, telefonnummer m.m.


Öppettid
________________________________

Tullplats

Må—Fr


Övre Norrlandsregionen

     

Haparanda

0—24

0—24

0—24

Kiruna

8—16

   

Tärnaby

8—21

8—15

15—21

Karesuando

må, ti

   
 

7—16

   
 

to, fr

   
 

7—16

   

Luleå

8—16

   

Umeå

8—16

   
       

Nedre Norrlandsregionen

     

Sundsvall

7.30—16

   

Gäddede

9—16

   

Gävle

8—16

   

Storlien

må—to

9—21

9—23

 

7—23

   
 

fr

   
 

7—21

   

Idre

8—16

   
       

Mälardalsregionen

     

Stockholm1 (Stettin)

8—16

   

Kapellskär2

8—20

   

Sjötullen (Stockholm)3

7—21

7—21

7—21

Västberga (Stockholm)

7—20

   

Arlanda

0—24

0—24

0—24

Västerås4

8—16

   

Örebro5

8—16

   

Skavsta

8—16

   
 

Östersjöregionen

     

Karlshamn6

8—16

   

Norrköping7

8—16

   

Jönköping8

8—12,

   
 

13—16

   

Visby9

8—10

   
       

Skåneregionen

     

Malmö

     

Klareringsexp. Öresundshuset

8—16

   

Klareringsexp. Lernacken

7—8,

16—22

7—22

7—22

Sturup

6—10,

   
 

15—18

   

Toftanäs (Malmö)10

8—16

   

Klareringsexp. Helsingborg

8—16

   

Helsingborg (färjetrafiken)

7—8,

7—22

7—22

 

16—22

   

Ystad

5—23

7.30—23

7.30—23

Trelleborg11

7—22

 

7—9,

     

13—22

Åhus12

     
       

Västsvenska regionen

     

Göteborg (Femman)13

8—16

   

Arendal (Göteborg)

8—16

   

ID-kontrollen (Göteborg)

7—18

   

Halmstad

8—16

   

Lidköping

8—12

   

Borås

8—16

   

Strömstad14

     

Hån

0—24

0—24

0—24

Vittjärn

8—16

   

Uddevalla

må, on, fr

   
 

8—12,

   
 

13—16

   

Wallhamn

8—16

   

Landvetter15

8—12.15,

   
 

13—16

   

Svinesund

0—24

0—24

0—24

Högen

8—19

   

Eda

0—24

0—24

0—24

Karlstad

8—16

   

Varberg

må, on, fr

   
 

8—12,

   
 

13—16

   

Notförteckning

1 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Bromma flygplats.

2 Tullexpedition Kapellskär har i övrigt öppet vid färjas ankomst och avgång.

3 Tullexpedition Sjötullen har i övrigt öppet vid färjas ankomst och avgång.

4 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Hässlö flygplats.

5 Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Örebro flygplats.

6 Tullexpedition Stilleryd har öppet mån—fre kl. 8—16 och övrig tid i anslutning till färjas ankomst och avgång. Tullexpedition Karlskrona har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång. På flygplatserna i Växjö, Kalmar och Ronneby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

7 Tullexpedition Västervik har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång. På flygplatserna i Linköping och Norrköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

8 På flygplatsen i Jönköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

9 På flygplatsen i Visby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

10 Tullexpedition Toftanäs är inrättad för tullklarering av postförsändelser.

11 Öppet för klarering i samband med färjas ankomst och avgång.

12 Tullexpedition Åhus har öppet för klarering i anslutning till färjas ankomst och avgång.

13 Efter stängning av Tullexpedition Femman kan klarering av elektroniska tulldeklarationer samt fartygsklarering ske dygnet runt.

14 Tullexpedition Strömstad har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång.

15 På Tullexpedition Landvetter kan exportklarering dessutom ske mån—fre kl. 16—20.


Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2001:4) av uppgifter om tullplatser och tullkontorens öppethållande m.m. Tullexpedition Övertorneå dras in den 1 juni 2001. Öppettiden för Tullexpedition Karesuando gäller fr.o.m. den 1 juni 2001.