tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:7

beslutad den 19 april 2001
Utkom från trycket den 25 april 2001

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 maj 2002 genom TFS 2002:9

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om en meddelandeserie

1 §  Av 6 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar jämfört med 9 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och förordningens bilaga 1, följer att föreskrifter som beslutas av Tullverket som regel skall kungöras i Tullverkets författningssamling. Av 2 § lagen om kungörande av lagar och andra författningar följer att undantag kan göras under vissa förutsättningar för föreskrifter som endast avser en myndighets inre förhållanden och som inte har allmänt intresse samt för sekretessbelagd föreskrift.

Av 27 § författningssamlingsförordningen framgår att allmänna råd får tas in i myndighetens författningssamling. Av 28 § samma förordning framgår hur allmänna råd som inte tas in i författningssamlingen kan publiceras.

2 §  Sådana Tullverkets föreskrifter och allmänna råd som inte kungörs i Tullverkets författningssamling skall i stället publiceras i meddelandeserien “Huvudkontorets meddelanden till Tullverket” (HMT-serien). I denna meddelandeserie skall även publiceras Tullverkets policybeslut.

I HMT-serien får även publiceras information.

3 §  HMT-serien skall ha en likartad typografisk utformning som Tullverkets författningssamling. Stilstorleken och förhållandet mellan höjd och bredd skall vara anpassat så att meddelandet i pappersform kan publiceras så väl i A4-format som i författningsformat. Den exakta utformningen bestäms i en mall.

Varje meddelande skall ges ett nummer ur en för varje år löpande serie. Utgivaren av meddelandet får besluta att meddelandet kan ges ytterligare beteckning och att det på meddelandet kan anges om meddelandet kommer att införas i en handbok.

För meddelandeserien skall det finnas en gemensam förteckning som skall publiceras på Tullverkets intranät och från vilken samtliga meddelanden skall vara sökbara.

Allmänna råd

Via juridiska enhetens intranätsida finns tillgängligt en mall för utformning av meddelanden och ett elektroniskt formulär genom vilket ett meddelande som ges ut i meddelandeserien kan registreras. Genom registreringen tilldelas meddelandet ett löpnummer. Registreringen bör ske i omedelbar anslutning till den tidpunkt när meddelandet ges ut och inte tidigare. Skälet till detta är att hålla god ordning i löpnummerserien.

Om ett meddelande som registrerats av någon anledning trots detta sedan inte publiceras är det viktigt att meddela detta förhållande till juridiska enheten.

4 §  I denna författning förstås med

föreskrift: av myndighet beslutad rättsregel som i 8 kap. regeringsformen betecknas som föreskrift,

allmänna råd: sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende,

Tullverkets policybeslut: ett beslut av generaltulldirektören som anger en generell inriktning för myndighetens verksamhet på ett visst område,

information: övriga upplysningar.

Allmänna råd

När ett meddelande utformas är det nödvändigt att ta ställning till under vilken eller vilka rubriker innehållet i meddelandet hör.

Kännetecknande för en föreskrift är att den reglerar enskildas eller myndigheters handlande samt att den är bindande och generellt gällande. Normalt innehåller föreskrifter ”skall”-regler. Kravet på att en föreskrift är generellt gällande är uppfyllt om den avser situationer av ett visst slag eller vissa typer av handlingssätt eller om den riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna termer bestämd krets av personer. För att en myndighet skall få utfärda föreskrifter krävs att myndigheten fått ett bemyndigande från regeringen att utfärda föreskrift i det berörda ämnet. Kravet på bemyndigande gäller även för sådan föreskrifter som inte behöver kungöras i myndighetens författningssamling. Av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (1999:24) om en arbetsordning framgår att beslut om föreskrifter alltid skall fattas av generaltulldirektören eller verksstyrelsen.

Beslut som är bindande men inte generellt gällande kallas förvaltningsbeslut. Sådana beslut skall som regel inte föras in i meddelandeserien. Undantagsvis kan det dock finnas skäl att återge innehållet i ett sådant beslut i meddelandeserien under rubriken information.

Instruktion från överordnad (ordergivning) är också en form av bindande men inte generellt gällande beslut. Sådana beslut behöver, till skillnad från vad som regel gäller för förvaltningsbeslut, inte vara skriftliga. Att instruktion från överordnad skall följas framgår av 11 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:36) om personalbestämmelser.

Allmänna råd är formellt inte bindande vare sig för enskild eller för myndigheten. I praktiken kan ett allmänt råd dock ha en i det närmaste lika stor styrande verkan som en föreskrift. Ett allmänt råd avser tillämpningen av en författning. Normalt innehåller den ”bör” eller ”kan”-regler. En myndighet är inte begränsad till att lämna allmänna råd avseende författningar som myndigheten själv beslutat om. En myndighet kan besluta om allmänna råd utan att ha ett bemyndigande från regeringen.

Ett policybeslut torde ofta kunna vara ett allmänt råd. Ett policybeslut är i sig inte tillräckligt för att ange hur en viss situation skall hanteras, utan utgör ett hjälpmedel för tolkning av mer konkreta bestämmelser inom det tolkningsutrymme som sådana regler kan ge. Typiska policybeslut är: ”Tullverket skall vara serviceinriktat”, ”Hälften av Tullverkets chefer skall vara kvinnor” och ”Tullverket skall stoppa minst 30 procent av den illegala narkotikainförseln”.

Under rubriken information hör t.ex. meddelanden som endast innehåller ett rent återgivande av regler som beslutats i annat sammanhang, utan egna tolkningar eller rekommendationer om tillämpningen. Sådana tillägg innebär att meddelandet i stället blir ett allmänt råd. Till information hör även t.ex. ett meddelande om innehållet i ett avtal som Tullverket ingått eller återgivande av ett beslut i ett enskilt ärende. Information behöver inte lämnas genom HMT-serien och HMT-serien är inte heller alltid den lämpligaste kanalen att lämna information.

5 §  Vad som anges i författningssamlingsförordningen (1976:725) om utformningen av föreskrifter och allmänna råd gäller även föreskrifter och allmänna råd som publiceras i HMT-serien. Av sista strecksatsen i punkt 8 i bilaga 3 till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning framgår att föreskrifter som skall utfärdas av Tullverket skall granskas av juridiska enheten ur juridisk och formell synvinkel innan de beslutas.

Andra meddelanden än föreskrifter och allmänna råd får inom de ramar som meddelandets typografiska utformning ger, utformas på det sätt utgivaren av meddelandet anser är lämpligt.

Om ett meddelande innehåller mer än en av de i 3 § angivna kategorierna skall i meddelandets rubrik samtliga de i meddelandet ingående formerna anges. I meddelandet skall med underrubriker särskiljas vad som är det ena och vad som är det andra.

Allmänna råd

I Myndigheternas föreskrifter – Handbok i författningsskrivning (Ds 1998:43) finns värdefull information för den som skall utforma föreskrifter eller allmänna råd. Alla handläggare som har sådana arbetsuppgifter bör ha tillgång till denna handbok.

Vid tidsplaneringen för framställning av ett sådant meddelande som skall granskas av juridiska enheten bör inplaneras ett rimligt tidsutrymme för denna granskning.

En uppdelning under olika rubriker kan underlåtas om ett meddelande huvudsakligen tillhör en kategori men innehåller mindre inslag som strikt sett hör till en annan kategori. En mer strikt uppdelning bör dock upprätthållas mellan föreskrifter och allmänna råd.

6 §  Chefen för respektive avdelning och stabsenhet får besluta att ett meddelande skall ges ut i meddelandeserien. Sådan chef får även delegera till annan medarbetare inom avdelningen eller enheten att besluta att ett meddelande skall ges ut i meddelandeserien.

Chefen för avdelningen eller stabsenheten är utgivare av de meddelanden som införs i meddelandeserien efter beslut inom avdelningen eller stabsenheten.

7 §  Varje utgivare bestämmer hur och i vilken omfattning de meddelanden som denne ger ut skall spridas. Utgivaren skall dock se till att alla meddelanden finns tillgängliga på intranätet och att de kan nås via den gemensamma förteckning som avses i 3 §.


1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001. Meddelanden kan dock föras in i HMT-serien från den 14 maj 2001.

2. Föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Tullverket som inte har kungjorts i Tullverkets författningssamling och som inte heller har tagits in i HMT-serien upphör att gälla vid utgången av år 2001.