tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:6

beslutad den 11 april 2001
Utkom från trycket den 20 april 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322) (och med hänvisning till Kungl. Maj:ts brev till Generaltullstyrelsen den 15 september 1965 ang. bemyndigande för Generaltullstyrelsen att fastställa taxa för tillhandahållande av statistiska uppgifter rörande utrikeshandeln)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1965:207) med taxa för tillhandahållande av statistiska uppgifter röranade utrikeshandeln;

(Senaste lydelse TFS 1986:89)

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1965:207) med taxa för tillhandahållande av statistiska uppgifter rörande utrikeshandeln skall upphöra att gälla vid utgången av maj månad 2001.