tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:5

med ändringar i TFS 1996:19

beslutad den 6 april 2001
Utkom från trycket den 18 april 2001

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel och efter samråd med Riksskatteverket


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) om beskattning av viss privatinförsel

[Tullverket föreskriver] att 1 b § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) om beskattning av viss privatinförsel skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 2000:3)

1 b §  En enskild person, som skall deklarera införsel av varor enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel och som reser in i landet över tullplats på ställe där särskilt tullfilter har anordnats, skall lämna deklarationen till tulltjänsteman i en tullexpedition markerad med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".

Om en enskild person, som avses i första stycket, reser in i landet över tullplats på ställe där särskilt tullfilter inte har anordnats, skall den enskilde vända sig till tullkontoret och där lämna deklarationen till närmaste tulltjänsteman eller närmaste tullexpedition.

Om tullplatsen är obemannad, skall deklarationen, enligt vad som framgår av 4 § första stycket nämnda lag, lämnas till Riksskatteverket (beskattningsmyndigheten) senast fem dagar efter det att införseln gjordes.

Deklaration skall i förekommande fall även avse sådana varor som den enskilde personen vid samma inresa för med sig i buss eller annat transportmedel. Vid inresa med flyg skall deklarationen även avse bagage som anländer vid ett senare tillfälle på grund av omständigheter som den enskilde personen inte har kunnat råda över (eftersänt bagage). Detta gäller vare sig bagaget förs in över bemannad eller obemannad tullplats av den enskilde personen eller förs in utan dennes medverkan.

(Senaste lydelse TFS 2000:3.)


Denna författning träder i kraft den 15 maj 2001.