tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:4

beslutad den 29 mars 2001
Utkom från trycket den 5 april 2001

Författningen har ersatts den 21 maj 2001 genom TFS 2001:8


Tullverkets tillkännagivande
av uppgifter om tullplatser och tullkontorens öppethållande m.m.

Med hänvisning till 57 § första stycket tullförordningen (1994:1558) utfärdar Tullverket nedanstående förteckning över tullplatserna med utgångspunkt i 2 kap. 14 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning.

För varje tullkontor anges gällande öppettider helgfria måndagar—fredagar, helgfria lördagar samt söndagar.

Tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är enligt 18 kap. 2 § tullordningen (TFS 1994:45) avgiftsfri om inte annat bestämts. Expeditionstid är tid som anges i 1 kap. 1 § tullordningen. Tullregion kan besluta att öppettiden på sådana helgaftnar då expeditionstiden slutar kl. 13 skall minskas med högst fyra timmar. Tullregionen tillkännager sådana begränsningar av öppettiden för allmänheten.

Enligt 1 kap. 1 § tullordningen förstås med tullklareringsområde sådan plats eller sådant område som avses i artikel 38.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras. Varje tullregion skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och i vad mån avsteg skall göras från vad som sägs i 18 kap. 2 § tullordningen. Förteckning över tullklareringsområden utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

Tullregion kan besluta att öppettiden för visst tullkontor tillfälligtvis under viss del av året skall vara annan än den som framgår av förteckningen. Tullregionen tillkännager sådan ändring av öppettiden för allmänheten.

I bilaga 1 och 2 till Generaltullstyrelsen kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge anges norska tullkontor som längs den svensk-norska gränsen utför trafikexpediering för svensk räkning med uppgift om deras öppettider.

Förteckning över aktuella regionala adresser, öppettider och telefonnummer m.m. finns även angivna på Tullverkets hemsida www.tullverket.se.


Öppettid
________________________________

Tullplats

Må—Fr


Övre Norrlandsregionen

     

Haparanda

0—24

0—24

0—24

Kiruna

8—16

   

Övertorneå

8—16

   

Tärnaby

8—21

8—15

15—21

Karesuando

8—16

   

Luleå

8—16

   

Umeå

8—16

   
       

Nedre Norrlandsregionen

     

Sundsvall

7.30—16

   

Gäddede

9—16

   

Gävle

8—16

   

Storlien

må—to

9—21

9—23

 

7—23

   
 

fr

   
 

7—21

   

Idre

8—16

   
       

Mälardalsregionen

     

Stockholm1 (Stettin)

8—16

   

Kapellskär2

8—20

   

Sjötullen (Stockholm)3

7—21

7—21

7—21

Västberga (Stockholm)

7—20

   

Arlanda

0—24

0—24

0—24

Västerås4

8—16

   

Örebro5

8—16

   

Skavsta

8—16

   
       

Östersjöregionen

     

Karlshamn6

8—16

   

Norrköping7

8—16

   

Jönköping8

8—12,

   
 

13—16

   

Visby9

8—10

   
       

Skåneregionen

     

Malmö

Svågertorp/Malmö Syd10

0—24

0—24

0—24

Malmö C11

0—24

0—24

0—24

Klareringsexp. Öresundshuset

8—16

   

Klareringsexp. Lernacken

7—8,

16—22

7—22

7—22

Sturup

6—10,

   
 

15—18

   

Toftanäs (Malmö)12

8—16

   

Klareringsexp. Helsingborg

8—16

   

Helsingborg (färjetrafiken)

7—8,

7—22

7—22

 

16—22

   

Ystad

5—23

7.30—23

7.30—23

Trelleborg13

7—22

 

7—9,

     

13—22

       

Åhus14

     
   

Västsvenska regionen

     

Göteborg (Femman)15

8—16

   

Arendal (Göteborg)

8—16

   

ID—kontrollen (Göteborg)

7—18

   

Halmstad

8—16

   

Lidköping

8—12

   

Borås

8—16

   

Strömstad16

     

Hån

0—24

0—24

0—24

Vittjärn

8—16

   

Uddevalla

Må, ons, fr

   
 

8—12,

   
 

13—16

   

Wallhamn

8—16

   

Landvetter17

8—12.15,

   
 

13—16

   

Svinesund

0—24

0—24

0—24

Högen

8—19

   

Eda

0—24

0—24

0—24

Karlstad

8—16

   

Varberg

Må, ons, fr

   
 

8—12,

   
 

13—16

   

1Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Bromma flygplats.

2Tullexpedition Kapellskär har i övrigt öppet vid färjans ankomst och avgång.

3Tullexpedition Sjötullen har i övrigt öppet vid färjans ankomst och avgång.

4Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Hässlö flygplats.

5Tullservice erbjuds till utrikestrafiken vid Örebro flygplats.

6Tullexpedition Stilleryd har öppet mån.fre 8—16 och övrig tid i anslutning till färjans ankomst. Tullexpedition Karlskrona har öppet i anslutning till färjans ankomst och avgång. På flygplatserna i Växjö, Kalmar och Ronneby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

7Tullexpedition Västervik har öppet i anslutning till färjans ankomst och avgång.

8På flygplatsen i Jönköping sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

9På flygplatsen i Visby sker klarering av resgods och andra sändningar efter överenskommelse med Tullverket Östersjöregionen.

10Öppet för klarering i samband med tågs ankomst från utlandet. Endast handresgods klareras på Svågertorp/ Malmö Syd, i övrigt hänvisas till annan klareringsexpedition i Malmö.

11Öppet för klarering i samband med tågs ankomst från utlandet. Endast handresgods klareras på Malmö C, i övrigt hänvisas till annan klareringsexpedition i Malmö.

12Tullexpedition Toftanäs är inrättad för klarering av postförsändelser.

13Öppet för klarering i samband med färjas ankomst och avgång.

14Tullexpedition Åhus har öppet för klarering i anslutning till färjas ankomst och avgång.

15Efter stängning av tullexpedition Femman kan därutöver klarering av elektroniska tulldeklarationer samt fartygsklarering ske dygnet runt.

16Tullexpedition Strömstad har öppet i anslutning till färjas ankomst och avgång.

17På tullexpedition Landvetter kan exportklarering dessutom ske mån-fre kl. 16-20.


Detta tillkännagivande ersätter Tullverkets tillkännagivande (TFS 2000:30) av uppgifter om tullplatser och tullkontorens öppethållande m.m.