tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:3

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 28 mars 2001
Utkom från trycket den 4 april 2001

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning

Tullverket föreskriver [] att 2 kap. 3 § samt bilagorna 1 och 3 till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:41.)

2 kap.

3 §  Vid huvudkontoret finns en produktionsavdelning, en utvecklingsavdelning, en IT-avdelning, en ekonomi- och personalavdelning samt fem stabsenheter (verkssekretariatet, kvalitetsenheten, enheten för internrevision, juridiska enheten samt enheten för internationell samordning och information).

Organisationsplanen över huvudkontoret finns i bilaga 1.

(Senaste lydelse TFS 2000:18.)


Bilaga 1
( Senaste lydelse TFS 2001:1. )

ORGANISATIONSPLAN ÖVER HUVUDKONTORET

Verksledningen

Stabsenheterna
Verkssekretariatet
Kvalitetsenheten
Enheten för internrevision
Juridiska enheten
Enheten för internationell samordning och information

Produktionsavdelningen
— processfunktionen
— företagsenheten
— — företagssektionen
— — tullprocedursektionen
— — tariffsektionen
— — sektionen för tullförmåner och transitering
— gränsskyddsenheten
— analysenheten
— — beredningssektionen
— — riskanalyssektionen
— — underrättelsesektionen
— brottsutredningsenheten
— laboratoriet

Utvecklingsavdelningen
— verksamhetsutvecklingsenheten
— — utvecklingsfunktionen
— — projektkontoret
— IT- och teknikutvecklingsenheten
— — IT-funktionen
— — kommunikationsfunktionen

IT-avdelningen
— administrativa enheten
— driftenheten
— kundstödsenheten
— teknikenheten
— systemutvecklingsenheten 1
— systemutvecklingsenheten 2
— systemutvecklingsenheten 3

Ekonomi- och personalavdelningen
— ekonomienheten
— — kreditövervakningssektionen
— — redovisnings- och budgetsektionen
— personalenheten
— — personalpolitiska sektionen
— — lönesektionen
— serviceenheten
— — lokalförsörjningssektionen
— — inköpssektionen
— — kommunikationssektionen

— Tullskolan


Bilaga 3
( Senaste lydelse TFS 2001:1. )

HUVUDKONTORET - ARBETSOMRÅDEN

— — — — — —

6 Kvalitetsenheten
Enheten skall driva, förvalta och utveckla kvalitetsfrågor i Tullverket tillsammans med organisationen. Enheten skall bl.a.
— ansvara för Tullverkets övergripande kvalitetsstrategi
— ansvara för Tullverkets förbättringsmodell
— ansvara för den interna kvalitetssäkringen svara för tillsynen av den fortlöpande uppföljningen av Tullverkets processer och hur arbetet med ständiga förbättringar bedrivs
 — svara för tillsynen av att kunddialogen genomförs i hela Tullverket
— utveckla hanteringen av synpunkter och klagomål från allmänheten så att Tullverket på ett systematiskt sätt kan identifiera förbättringsområden och genomföra förbättringar
— analysera de enkäter som genomförs nationellt och internationellt och som berör Tullverket
— arbeta för en samordning med övriga statliga myndigheter i genomförandet av enkäter till medborgarna
— identifiera behovet av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom kvalitetsområdet samt svara för kursinnehållet.


7 Enheten för internrevision

Enheten arbetar i enlighet med förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. samt Riksrevisionsverkets föreskrifter och allmänna råd. I arbetsområdet ingår

— utvärdering av Tullverkets måluppfyllelse samt kontrollsystem vad avser verksamhetens effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet
— granskning av verkets uppbörds- och redovisningsförvaltning och det stöd TDS ger åt denna förvaltning, t.ex. kvalitetsrevisioner av ITsystem
— granskning av den interna ledningskontrollen över verksamhet och ekonomi.


8 Juridiska enheten

I arbetsområdet ingår
tillsyn över och rådgivning avseende verksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten
— rådgivning i juridiska frågor mot verket i dess helhet
— stöd för verket i dess helhet i processuella frågor i överklagningsärenden
— stöd för verket i dess helhet avseende befogenhetsfrågor och straffprocessuella frågor
— skadestånd och klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning
— beredning av ärenden som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för personalansvarsnämnden

— prövning av en tullregions beslut om kvarhållande av en postförsändelse enligt 6 kap. 13 § tullagen (2000:1281) samt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

— funktionen Tullverkets ombudsman
— samordning av verkets arbetsordning
— granskning av förslag till föreskrifter som skall utfärdas av Tullverket ur juridisk och formell synvinkel.


9 Enheten för internationell samordning och information

Enheten arbetar med strategiska frågor inom områdena marknadsföring (information, image och attityder) samt samordning av internationellt arbete. I arbetsområdet ingår
— strategiska frågor som rör Tullverkets relationer med omvärlden, intern och extern information och relationerna till Tullverkets kunder samt utbildningsansvar i dessa frågor
— sammanhållande ansvar för informationsstrukturen och informationsflödena externt och internt
— att vara expertorgan när det gäller framställning, publicering och distribution av tryckt och elektronisk information
— samordning av Tullverkets internationella engagemang i de fall uppgiften inte faller på annan stabsenhet eller avdelning
— hantering av Tullverkets delaktighet i gemensamma EU-program
— samordning av Tullverkets bilaterala och multilaterala biståndsinsatser
— ansvar för planering och förberedelse inför officiella besök och internationella ledningsmöten samt dokumentation, uppföljning och utvärdering av dessa
— samordning av förberedelser och uppföljning av EU-revisioner.


Denna författning träder i kraft den 1 maj 2001.