tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:2

med ändringar i TFS 1997:35

beslutad den 26 mars 2001
Utkom från trycket den 29 mars 2001

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322), 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring av Tullverkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel

[Tullverket föreskriver] att 3, 7 och 8 §§ samt rubriken närmast före 3 § i verkets föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel skall ha följande lydelse.

Utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen

3 §  Vid utförsel till ett annat land inom Europeiska unionen skall anmälan om utförsel lämnas skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ett ombud som denne anlitar och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. nummer enligt Kombinerade nomenklaturen,

6. kvantitet,

7. varans värde,

8. utförseltillståndets nummer,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet. Fakturakopia skall avlämnas.

Uppgifter enligt punkterna 9—11 behöver inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 15 § andra stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

(Senaste lydelse TFS 1999:29)

7 §  Den som transporterar krigsmateriel genom Sverige skall göra en anmälan enligt 3 § första stycket. Uppgifter enligt punkterna 5 och 9— 11 behöver inte lämnas.

Utförseltillståndet skall visas upp i original för tullkontoret, om inte annat framgår av tillståndet.

(Senaste lydelse TFS 1999:29)

8 §  En tullregion inom vars verksamhetsområde anmälan om utförsel skall lämnas enligt 9 § får

1. i enskilda fall och vid enstaka utförsel medge undantag från 15 § första stycket förordningen (1992:1303) om krigsmateriel om det finns särskilda skäl för det,

2. vid utförsel till tredje land medge att en förenklad anmälan om utförsel lämnas senast en vecka före utförseln. Den förenklade anmälan skall ha motsvarande utformning och innehåll som en anmälan enligt 3 §. En fullständig anmälan om utförsel enligt 4 § skall lämnas senast 48 timmar före varornas första inlastning i transportmedlet.

En tullregion kan även i annat fall än det som anges i första stycket 1, i samråd med Tullverkets huvudkontor, medge undantag från 15 § första stycket förordningen om krigsmateriel.

(Senaste lydelse TFS 1999:29)


Denna författning träder i kraft den 1 maj 2001.