tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2001:1

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 22 februari 2001
Utkom från trycket den 1 mars 2001

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning att bilaga 1—3 skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:41.)

Bilaga 1

ORGANISATIONSPLAN ÖVER HUVUDKONTORET

Generaltulldirektör

Överdirektör

Produktionsavdelning
— processfunktion
— företagsenhet
— — företagssektion
— — tullprocedursektion
— — tariffsektion
— — sektion för tullförmåner och transitering
— gränsskyddsenhet
— analysenhet
— — beredningssektion
— — riskanalyssektion
— — underrättelsesektion
— brottsutredningsenhet
— laboratorium

Utvecklingsavdelning
— verksamhetsutvecklingsenhet
— — utvecklingsfunktion
— — projektkontor
— IT - och teknikutvecklingsenhet
— — IT-funktion
— — kommunikationsfunktion

IT-avdelning
— administrativ enhet
— driftenhet
— kundstödsenhet
— teknikenhet
— systemutvecklingsenhet 1
— systemutvecklingsenhet 2
— systemutvecklingsenhet 3

Ekonomi- och personalavdelning
— ekonomienhet
— — kreditövervakningssektion
— — redovisnings- och budgetsektion
— personalenhet
— — personalpolitisk sektion
— — lönesektion
— serviceenhet
— — lokalförsörjningssektion
— — inköpssektion

— — kommunikationssektion

— Tullskolan

Verkssekretariat

Juridisk enhet

Internrevisionsenhet Enhet för internationell samordning och information


Bilaga 2

ORGANISATIONSPLANER ÖVER TULLREGIONERNA

— — — — — —

3 Tullverket Mälardalsregionen

Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet

— processfunktion
— utvecklingsfunktion

— marknadsföringsfunktion
— IT-funktion
— juridisk funktion

Analysenhet
— beredningsfunktion
— underrättelsesektion
— riskanalyssektion

Företagsenhet
— operativ planeringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektion
— klareringssektion 1 (Arlanda)
— klareringssektion 2 (Sjötullen)
— klareringssektion 3 (Västberga)
— klareringssektion 4 (Gärdet)
— tullrevisionssektion

Gränsskyddsenhet
— operativ planeringsfunktion
— gränskontrollsektion 1 (Arlanda)
— gränskontrollsektion 2 (Stockholm)
— spaningssektion

Tullkriminalenhet
— utredningssektion gränsskydd
— ekoutredningssektion

Ekonomi- och personalenhet
— ekonomisektion
— personalsektion

— — — — — —

6 Tullverket Västsvenska regionen

Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet
— processfunktion
— utvecklingsfunktion
— marknadsföringsfunktion
— IT-funktion
— juridisk funktion

Analysenhet
— beredningsfunktion
— underrättelsesektion
— riskanalyssektion

Företagsenhet
— operativ planeringsfunktion
— tullinformations- och kvalitetssäkringssektion
— klareringssektion 1 (Göteborg)
— klareringssektion 2 (Halmstad)
— klareringssektion 3 (Landvetter)

— klareringssektion 4 (Borås)
— klareringssektion 5 (Svinesund)
— klareringssektion 6 (Hån)
— klareringssektion 7 (Eda)
— klareringssektion 8 (Karlstad)
— tullrevisionssektion

Gränsskyddsenhet 2
— operativ planeringsfunktion
— gränskontrollsektion 1 (Göteborg)
— gränskontrollsektion 2 (Eda)
— spaningssektion
(Ändringen består i att strecksatsen ”gränskontrollsektion 3 (Halmstad)” tas bort. )

Tullkriminalenhet
— utredningssektion gränsskydd
— ekoutredningssektion

Ekonomi- och personalenhet
— ekonomisektion
— personalsektion


Bilaga 3

HUVUDKONTORET- ARBETSOMRÅDEN

2 Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen svarar för ledningsprocessen utveckling av verksamheten, informationsteknologi och teknik, samt att förstudier och utvecklingsprojekt bedrivs i enlighet med de direktiv som upprättats och att projektverksamheten bedrivs i riktning mot Tullverkets vision. I avdelningens arbetsområde ingår att
— verksamhetsutveckla, utvärdera och förbättra Tullverkets processer
— arbeta med organisationsutveckling och effektivisering
— utveckla nya arbetsmetoder och arbetsformer samt stöd för dessa i form av nya IT – system och ny teknik
— utföra kontinuerlig omvärldsbevakning
— ansvara för Tullverkets utvecklingsprojekt
— ansvara för Tullverkets projektmodell, Tull PROPS
— samarbeta med näringsliv och andra organisationer nationellt och internationellt, i olika utvecklingsuppdrag

— identifiera behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt svara för kursinnehåll
— svara för frågor som avser Tull 2002-programmet


Denna författning träder i kraft den 15 mars 2001.