tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:33

med ändringar i TFS 1984:40

beslutad den 21 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av maj 2005 genom TFS 2005:11

Bemyndigande: 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt förordningen (1982:801) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om ömsesidigt bistånd i tullfrågor


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1984:40) med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge

Tullverket föreskriver [] i fråga om kungörelsen (TFS 1984:40) med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 1, 2 och 3—5 §§ skall ha följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge

1 §  Med allmänflyg avses i denna författning civil luftfart, som inte är regelbunden, med luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt inte överstiger 5.700 kilogram och vars antal passagerare inte överstiger tio. Med flygplats förstås område där luftfartyg startar eller landar, oavsett om området är särskilt inrättat för start eller landning med luftfartyg.

2 §  Trafiktillstånd enligt 4 kap. 51 och 57 §§ tullordningen (TFS 2000:20) avseende ankomst till eller avgång från D-flygplats vid lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge kan medges av svensk tullregion för enstaka resa under förutsättning

att omständigheterna inte är sådana att risk kan anses föreligga för överträdelse av i Sverige eller Norge gällande tullagstiftning vid ifrågavarande trafik;

att avgångs- och ankomsttid uppges i ansökan om tillståndet;

att luftfartyget inte medför andra varor än sådana som får föras in respektive föras ut fritt av de ombordvarande;

att, beträffande yrkesmässig trafik, befälhavaren före avgång avkräver samtliga passagerare skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte medför andra varor än sådana som får föras in respektive föras ut fritt enligt gällande tullbestämmelser för resande;

att avlämnade deklarationer av befälhavaren läggs i kuvert som försluts före ankomsten till bestämmelseflygplatsen och överlämnas till tulltjänsteman om sådan är närvarande vid ankomsten och i annat fall översänds till den tullregion som utfärdat trafiktillståndet;

att muntlig eller skriftlig anmälan om resan görs till i trafiktillståndet angivet tullkontor i Sverige eller Norge i omedelbar anslutning till resans påbörjande eller avslutande;

att avgående luftfartyg inte utan tullkontorets medgivande lämnar flygplatsen före den i trafiktillståndet eller på annat sätt senast uppgivna avgångstid som godkänts av tullregionen;

att person som medföljer inkommande luftfartyg inte utan tullkontorets medgivande lämnar detta och medförda varor inte förs därifrån före den i trafiktillståndet eller på annat sätt senast uppgivna ankomsttid som godkänts av tullregionen;

att tillståndshavaren ersätter Tullverkets kostnader som uppkommer på grund av tillståndet; samt

att, förutom tillämpliga föreskrifter i tullordningen, föreskrifterna i denna författning samt de villkor som i särskilt fall meddelas av tullregionen iakttas.

Om trafiktillstånd medgetts enligt första stycket, behöver förhandsanmälan som avses i 4 kap. 52 och 59 §§ tullordningen inte lämnas. Om anmälan som avses i första stycket görs till ett tullkontor i Norge behöver anmälan enligt 4 kap. 54 och 61 §§ tullordningen inte göras.

(Senaste lydelse TFS 1999:37.)

3 §  Ansökan om trafiktillstånd enligt 4 kap. 51 § tullordningen (TFS 2000:20) för trafik som avses i denna författning kan inges till norsk tullmyndighet för avgångsorten i Norge. Sådan ansökan kan därvid även avse trafiktillstånd enligt 4 kap. 57 § tullordningen för återresan till Norge samt i förekommande fall ansökan om trafiktillstånd eller motsvarande enligt norska bestämmelser.

Sedan en svensk tullregion underrättats av den norska tullmyndigheten om ansökan, meddelar tullregionen den norska tullmyndigheten huruvida trafiktillstånd beviljats. Den norska tullmyndigheten underrättar därefter sökanden om den svenska tullregionens beslut.
(Senaste lydelse TFS 1999:37.)

4 §  Ansökan om att ankomma till norsk flygplats för vilket krävs tillstånd enligt norska tullbestämmelser kan vid trafik som avses i denna författning inges till den svenska tullregion där avgångsflygplatsen i Sverige ligger. Sådan ansökan kan därvid även avse tillstånd att vid återresan avgå från den norska orten samt i förekommande fall ansökan om trafiktillstånd enligt 4 kap. 51 och 57 §§ tullordningen (TFS 2000:20).

Sedan den norska tullmyndigheten meddelat den svenska tullregionen huruvida trafiktillstånd beviljats underrättar tullregionen sökanden om den norska tullmyndighetens beslut.
(Senaste lydelse TFS 1999:37.)

5 §  Av bestämmelserna i tullordningen (TFS 2000:20) följer att trafiktillstånd utfärdas av tullregionen där avgångsflygplatsen ligger. Trafiktillstånd skall, om tullregionen inte medger annat i särskilt fall, sökas skriftligen på blankett, som särskilt fastställts för ändamålet, och vara tullregionen tillhanda under fastställd öppettid och senast tjugofyra timmar innan luftfartyget beräknas avgå från den flygplats som avses.

Av 4 kap. 51 och 57 §§ tullordningen framgår att avgift inte skall tas ut för ansökan om trafiktillstånd enligt denna författning.

Svensk tullregion som enligt 3 eller 4 § medgett trafiktillstånd skall meddela detta till Tullverket Huvudkontoret, Analysenheten (sambandscentral). Om tillståndet avser annan person än nordbo skall även svensk lokal polismyndighet underrättas.
(Senaste lydelse TFS 1999:37.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.