tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:32

med ändringar i TFS 1982:47

beslutad den 21 december
Utkom från trycket den 29 december

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 15 april 2007 genom TFS 2007:4

Bemyndigande: 51 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306)


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1982:47) om Tullverkets kontroll av överskottsproviant

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1982:47) om Tullverkets kontroll av överskottsproviant.

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 1, 3, 4, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubruk TFS 1994:2.)

Tullverkets föreskrifter om kontroll av överskottsproviant

1 §   Med överskottsproviant förstås i denna författning spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror för vilka tullfrihet inte medges vid fartygs ankomst från utrikes ort enligt 42 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m. Som framgår av 4 kap. 7 § tullordningen (TFS 2000:20) skall överskottsproviant senast vid inkommande fartygs ankomst till första bestämmelseort genom befälhavarens försorg placeras iförseglingsbart utrymme ombord under lås eller förvaras på annat betryggande sätt

(Senaste lydelse TFS 1994:2.)

3 §   Utlämning av överskottsproviant för förbrukning ombord får medges av tullkontor endast efter skriftlig framställning av fartygets befälhavare. För sådan framställning skall användas av Tullverket fastställd blankett (Anhållan om utlämning av proviant, Tv 603.7).

Efter utlämningen skall återstående överskottsproviant tullförseglas i utrymme som avses i 1 §. Anteckning om utlämningen och förseglingen skall göras i båda exemplaren av proviantdeklarationen.
(Senaste lydelse TFS 1994:2.)

4 §   Finns överskottsproviant i större kvantiteter ombord på fartyg som tillfälligt tagits ur trafik eller som annars under längre tid kvarligger i hamn, skall tullkontoret tid efter annan kontrollera tullförseglingen samt, då anledning föreligger, inventera överskottsprovianten. Anteckning om dessa åtgärder skall göras i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

(Senaste lydelse TFS 1994:2.)

6 §   Vid proviantering med sådana varor som avses i 1 § skall tulltjänsteman anteckna uppgift om den ombordtagna provianten i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

Det exemplar av proviantdeklarationen som har avlämnats vid fartygets ankomst skall bifogas inkommande eller utgående tullpass. Detta exemplar skall behållas av tullkontoret för den sista ort som fartyget besöker före avgången från det svenska tullområdet.

(Senaste lydelse TFS 1994:2.)

7 §   Vad som här föreskrivs om överskottsproviant gäller i tillämpliga delar även andra högbeskattade varor än de som nämns i 1 § samt levande djur, vapen och andra allmänfarliga varor som medförs på fartyget under resan inom det svenska tullområdet samt oförtullad eller obeskattad proviant som tas ombord på fartyget.

(Senaste lydelse TFS 1994:2.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.