tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:31

med ändringar i TFS 1999:17

beslutad den 21 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 oktober 2005 genom TFS 2005:23

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:17) om tulltjänstemans kontroll av att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009)

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:17) om tulltjänstemans kontroll av att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009)

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 2 § skall ha följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter om tulltjänstemans kontroll av att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009)

2 §  När en inkommande eller utgående fartygsanmälan lämnas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. tullordningen (TFS 2000:20) skall en tulltjänsteman, om bestämmelserna i 10 kap. 12 eller 13 § sjölagen (1994:1009) är tillämpliga på fartyget i fråga, begära att det certifikat som avses i dessa bestämmelser uppvisas. En sådan kontroll får underlåtas om det bedöms att åtgärden är obehövlig.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.