tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:29

beslutad den 18 december 2000
Utkom från trycket den 29 december

Bemyndigande: 9 och 11 §§ förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, 21 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om en anmälan till Tullverket vid export eller utförsel av produkter med dubbla användningsområden

Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan i vissa fall till Tullverket vid export till ett tredje land respektive utförsel till ett annat land inom Europeiska gemenskapen av produkter med dubbla användningsområden som är tillståndspliktiga.

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och tullordningen (TFS 2000:20). Med produkter med dubbla användningsområden avses i denna författning detsamma som i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

Anmälan om export eller utförsel

Tidpunkt för anmälan

2 §  Av 9 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd framgår att export eller överföring inom Europeiska gemenskapen (utförsel) av produkter med dubbla användningsområden som omfattas av krav på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000 skall anmälas till Tullverket senast en vecka innan exporten eller utförseln är planerad att genomföras, med vissa i 9 och 10 §§ förstnämnda förordning angivna undantag.

Export till ett tredje land

3 §  Vid export till ett tredje land av produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 skall anmälan om export utgöras av tulldeklarationen för export som därvid också skall innehålla uppgifter enligt 4 § första stycket 8—11. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 4 § andra och tredje styckena på motsvarande sätt.

Allmänna råd till 3 § om angivande av exporttillstånd

En anmälan om export skall enligt 3 §, som hänvisar till 4 § första stycket 8, innehålla uppgift om nummer på individuellt exporttillstånd, tillståndskod för globalt exporttillstånd eller hänvisning till generellt exporttillstånd. Denna uppgift anges i fält 44 i tulldeklarationen för export.

En hänvisning till ett generellt exporttillstånd bör anges på följande sätt

— vid användning av gemenskapens generella exporttillstånd: "Generellt exporttillstånd nr EU001",

— vid användning av ett nationellt generellt exporttillstånd: "Generellt exporttillstånd enligt [tillämplig paragraf] i TFS 2000:24."

Utförsel till ett annat land inom Europeiska gemenskapen

4 §  Vid utförsel till ett annat land inom Europeiska gemenskapen av produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 skall anmälan om utförsel lämnas skriftligt. Anmälan skall vara undertecknad av avsändaren eller av ett ombud som denne anlitar och innehålla uppgift om

1. avsändare,

2. mottagare,

3. bestämmelseland,

4. varuslag,

5. nummer enligt Kombinerade nomenklaturen,

6. kvantitet,

7. varans värde,

8. nummer på individuellt utförseltillstånd, tillståndskod för globalt utförseltillstånd eller hänvisning till generellt utförseltillstånd,

9. order- och kontraktsnummer för varorna,

10. var inlastning skall ske, och

11. när inlastning skall ske.

Individuellt utförseltillstånd skall visas upp i original för tullkontoret, om så är möjligt. Fakturakopia skall avlämnas.

Fakturakopia och uppgifter enligt punkterna 9—11 behöver dock inte lämnas vid utförsel som omfattas av undantagen i 10 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Undantag

5 §  En tullregion inom vars verksamhetsområde anmälan om export eller utförsel skall lämnas enligt 6 § får

1. i enskilda fall och vid enstaka export eller utförsel medge undantag från 9 § första stycket förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd om det finns särskilda skäl för det.

2. vid export till ett tredje land medge att anmälan om export lämnas i form av en skriftlig avisering. För en sådan avisering har 4 § motsvarande tillämpning. En fullständig tulldeklaration för export enligt 3 § skall lämnas senast 48 timmar före varornas första inlastning i transportmedel.

En tullregion kan även i annat fall än det som anges i första stycket 1, efter samråd med Tullverkets huvudkontor, medge undantag från 9 § första stycket förordningen om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Tullkontor dit anmälan om export eller utförsel skall lämnas

6 §  En anmälan om export eller utförsel skall lämnas till det tullkontor som är ansvarigt för övervakningen av den plats där exportören eller avsändaren är etablerad. Om varorna packas eller lastas på en annan plats för att sändas på export eller till ett annat land inom Europeiska gemenskapen, skall anmälan lämnas till tullkontoret som ansvarar för övervakningen av den platsen.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1998:20) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel eller export av strategiska produkter skall upphöra att gälla.