tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:28

med ändringar i TFS 1997:35

beslutad den 18 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000

Bemyndigande: 79 § tullförordningen (2000:1306) samt 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Tullverkets föreskrifter
om ändring av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel m.m. av krigsmateriel

[Tullverket föreskriver] att rubriken till Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:35) om anmälan till tullmyndighet vid utförsel m.m. av krigsmateriel samt 1 § i föreskrifterna skall ha följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter(TFS 1997:35) om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmateriel

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel till ett annat EU-land eller till tredje land samt vid transport av krigsmateriel genom Sverige.

Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och tullordningen (TFS 2000:20). Med krigsmateriel förstås i denna författning detsamma som i 1 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Bestämmelser om återutförsel av skjutvapen och ammunition som utgör krigsmateriel och som förts in i anslutning till jakt eller tävling i Sverige eller annat land finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1997:34) om anmälningsskyldigheten vid införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition i vissa fall.
(Senaste lydelse TFS 1999:29.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.