tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:27

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 18 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000.

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m

[Tullverket föreskriver] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att 1 a kap. 1—6 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 6 §§, 4 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 1, 4 och 8 §§ och 6 kap. 1 och 6 §§ och 7 kap. 1 § samt rubriken till 1 a kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas sex nya paragrafer i 1 a kap., 7—12 §§ av följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket att det skall införas allmänna råd till 1 a kap. 2 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 2 § av följande lydelse.

1 a kap. Användning för särskilda ändamål

( Senaste lydelse TFS 1997:16)

1 §  Fråga om tillstånd enligt normalförfarandet till användning för särskilda ändamål enligt artikel 292.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20).

I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den verksamhet som omfattas av tillståndet genomförs.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

2 §  En ansökan om tillstånd enligt normalförfarandet från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

(Senaste lydelse TFS 1997:16)

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 §  I tillståndet skall anges övervakningstullkontor enligt artikel 293.3 e i förordning (EEG) nr 2454/93. Om verksamheten bedrivs inom flera tullregioner kan den tullregion som medger tillstånd besluta att övervakningen skall utövas i samarbete med annan tullregion.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

4 §  När ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet enligt det förenklade ansökningsförfarandet i artikel 292.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall deklaranten eller ombud som han anlitar i det elektroniska dokumentet ange den tvåställiga sifferkoden 15 enligt 7 kap. 16 § tullordningen (TFS 2000:20).

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

5 §  Om annan tullregion än den som anges i 1 § beviljar tillstånd enligt det förenklade förfarande som avses i artikel 293.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tullregionen, när tulldeklaration lämnats på blankett, skicka en kopia av tulldeklarationen (tillståndet) försedd med uppgift om tullid eller vid elektronisk uppgiftslämning en kopia av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Intern) till tullregionen enligt 1 §.

( Senaste lydelse TFS 1999:38)

6 §  När ansökan avser enhetstillstånd enligt artikel 292.5 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ansökan och förslag till tillstånd lämnas till Tullverkets huvudkontor för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

7 §  Tullregion kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall godkännas av tullregionen.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet.

8 §  När tillståndshavaren skall underrätta Tullverket om förhållanden som kan ha inverkan på tillståndets fortsatta giltighet i enligt med artikel 293.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall sådan underrättelse lämnas till den tullregion som meddelat tillståndet.

Ändrar tillståndshavaren sin firma, skall han till anmälan bilägga behörig myndighets bevis om namnändringen.

9 §  Övervakningstullkontoret får träffa överenskommelse om förenklade förfaranden i fråga om överföring av varor enligt artikel 296.2 andra stycket och 296.3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

10 §  När varor överförs mellan två tillståndshavare som är etablerade i Sverige skall följande förfarande tillämpas:

a) Den mottagande parten skall i sin beställning ange sitt tillståndsnummer och övervakningstullkontor. Originalet av beställningen skall behållas av den överförande parten i sin bokföring. Den mottagande parten skall behålla en kopia i sin bokföring.

b) Den överförande parten skall ange den mottagande partens tillståndsnummer och övervakningstullkontor i försäljningsfaktura eller motsvarande handling. Denna handling skall innehålla uppgifter som anger att det är fråga om varor som överförs under villkoren för gynnsam behandling i tullhänseende på grund av varors användning för särskilda ändamål.

Originalet av försäljningsfakturan eller motsvarande handling skall behållas av den mottagande parten i sin bokföring. Den överförande parten skall behålla en kopia i sin bokföring.

c) När varorna överförts skall den mottagande parten bekräfta detta med datum och underskrift. Detta mottagningsbevis skall behållas av den överförande parten i sin bokföring.

d) Den tillståndshavare som är överförande part skall föra en förteckning över de varor som överförts inom landet.

11 §  Godkännande av export av varorna eller förstöring av varorna enligt artikel 298 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av övervakningstullkontoret.

12 §  Medgivande enligt artikel 299 i förordning (EEG) nr 2454/93 till annan användning av varorna än den som föreskrivs i tillståndet skall begäras i förväg hos övervakningstullkontoret.

2 kap.

1 §  Deltar någon i det förenklade förfarandet för tullvärdering av vissa lättfördärvliga varor och därefter under samma kalenderår använder en annan metod för tullvärdering av samma varuslag skall kontrolltullkontoret enligt 1 kap. 5 § tullordningen (TFS 2000:20), när sådant förhållande uppmärksammas, underrätta den berörda personen om att han inte kan utnyttja det förenklade förfarandet under resten av kalenderåret för varan eller varorna i fråga.

Kontrolltullkontoret skall genast anmäla till Tullverkets huvudkontor att personen underrättats om sådan avstängning. Huvudkontoret kan förlänga avstängningen till det följande kalenderåret.
(Senaste lydelse TFS 1999:38)

3 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling enligt normalförfarandet prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första bearbetningen skall äga rum.

Samråd med Kommerskollegium skall ske i de fall som avses i artiklarna 552.1 b—f i)—iii) och 553 i förordning (EEG) nr 2454/93. Samråd skall också ske i andra fall då tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda.
(Senaste lydelse TFS 1999:38)

2 §  

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

6 §  Tullregion kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hänföras till förfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet, för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall godkännas av tullregionen.

I förekommande fall skall säkerhet ställas innan varorna hänförs till förfarandet.

( Senaste lydelse TFS 1999:43)

4 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll enligt normalförfarandet prövas, med undantag av vad som anges i tredje stycket, av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där den första bearbetningen skall äga rum.

Tullregion får meddela tillstånd till bearbetning under tullkontroll om värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet inte beräknas överstiga 100.000 euro. Med värde avses de importerade varornas tullvärde. Vad nu sagts gäller såväl normalförfarandet som det förenklade förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall värdet beräknas överstiga 100.000 euro skall ansökan lämnas till Tullverkets huvudkontor. Fråga om tillstånd till förfarandet prövas då av huvudkontoret efter samråd med Kommerskollegium.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

2 §  

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

5 §  Tullregion kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall godkännas av tullregionen.

(Senaste lydelse TFS 1999:43)

5 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet temporär import enligt normalförfarandet prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där varorna skall användas först.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

4 §  Innan varor och transportmedel hänförs till förfarandet temporär import skall säkerhet ställas för den tull eller annan skatt som skulle betalas om varorna respektive transportmedlen hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning. Undantag kan medges i fall som anges i andra och tredje styckena.

Säkerhet krävs inte då artiklarna 700.2 och 735.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas. Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då tullregionen begär att säkerhet skall ställas för annan skatt. Säkerhet krävs inte för en vara som hänförs till förfarandet temporär import av en offentlig myndighet.

Tullverkets huvudkontor kan medge undantag från skyldighet att ställa säkerhet för mervärdesskatt när varor hänförs till förfarandet temporär import för ett galleri, museum eller annan liknande institution. Förutsättningen är att det rör sig om konstverk, samlarföremål, antikviteter och andra kulturföremål, som inte är avsedda för försäljning och att galleriet, museét eller den liknande institutionen inte är registrerad för mervärdesskatt för denna verksamhet.
(Senaste lydelse TFS 1999:38)

8 §  Fråga om godkännande av en inrättning eller organisation som sådan mottagare som är berättigad att införa undervisningsmateriel, vetenskaplig utrustning eller katastrofhjälputrustning med tillämpning av tullförfarandet temporär import i de fall som avses i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § tullordningen (TFS 2000:20).

Kontrolltullkontoret skall, om det behövs, samråda med annan berörd myndighet.
( Senaste lydelse TFS 1999:38)

6 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling enligt normalförfarandet prövas av sökandens kontrolltullkontor enligt 1 kap. 5 § första stycket tullordningen (TFS 2000:20). I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av den tullregion där varorna anmäls till förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall som inte avser reparation men där värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet beräknas överstiga 800.000 euro, skall fråga om tillstånd till förfarandet prövas av tullregion efter samråd med Kommerskollegium. Med värde avses de exporterade varornas fobvärde.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

2 §  

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

6 §  I de fall då förordning (EEG) nr 2454/93 föreskriver säkerhet för förfarandet passiv förädling skall säkerhet ställas för den tull eller annan skatt som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då tullregionen begär att säkerhet skall ställas för annan skatt.

(Senaste lydelse TFS 1999:38)

7 kap.

1 §  Den som begär befrielse från importtull enligt artikel 185.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall på fastställd blankett (Returvarudeklaration, Tv 740.1) lämna försäkran och upplysningar om de omständigheter som kan medföra sådan befrielse.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 2 kap. 2 § tullordningen (TFS 2000:20) skall bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18- 20 §§ samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 §, 46 § fjärde stycket och 53 § andra stycket tullordningen tillämpas.

Tullregion kan i särskilt fall medge undantag från skyldigheten att lämna handling som sägs i första stycket om denna inte behövs med hänsyn till varans beskaffenhet eller annan omständighet.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.