tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:26

beslutad den 14 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000

Bemyndigande: 5, 6 och 14 §§ förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter


Inspektionens för strategiska produkters föreskrifter
om kontroll av kemiska prekusorer (utgångsämnen)

Tillämpningsområde

1 §  Dessa föreskrifter gäller sådan kontroll av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som anges i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.

Införseltillstånd

2 §  Tillstånd krävs för införsel av sådana kemiska prekursorer som finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden och som tillhör avsnitt 1C350 1, 3, 5, 11-13, 17-18, 21-22, 26-28, 31-36 eller 54 eller avsnitt 1C450 a.1-3 eller b.1-6.

Tillstånd enligt första stycket krävs inte för införsel från länder anslutna till Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

3 §  Tillstånd enligt 2 § första stycket krävs inte om prekursorn ingår i en blandning med en koncentrationsgrad som inte överstiger 10 procent, eller ingår i en produkt som utgör konsumtionsvara och som är förpackad för försäljning i detaljhandel för personligt bruk eller förpackad för individuellt bruk.

Undantaget i första stycket gäller inte prekursorer som tillhör avsnitt 1C450 a. 1-3.

4 §  Av 6 § förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd framgår att ansökan om tillstånd skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. den sökandes namn, organisationsnummer och adress,

2. säljarens namn och adress,

3. land från vilket införseln skall ske,

4. produktens art, mängd, värde och avsedda användning,

5. anledningen till importen, och

6. önskad giltighetstid.

Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Deklarationsskyldighet

Vem som är deklarationsskyldig

5 §  En deklaration skall lämnas av den som yrkesmässigt

1. producerar, bereder, förbrukar, för in eller för ut ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till dessa föreskrifter,

2. under något av de tre föregående kalenderåren har producerat, berett, förbrukat, fört in eller fört ut sådana ämnen,

3. producerar, för in eller för ut ämnen som anges i avsnitt 2 i bilagan till dessa föreskrifter,

4. under föregående kalenderår producerat, fört in eller fört ut sådana ämnen, eller

5. årligen producerar sammanlagt mer än 10 ton av sådana diskreta organiska kemikalier som inte tagits upp i bilagan till dessa föreskrifter eller mer än 10 ton av en sådana diskreta organiska kemikalier som innehåller fosfor, svavel eller fluor och som inte tagits upp i bilagan till dessa föreskrifter.

Första stycket 1—4 gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar, formuleringar eller dylikt som innehåller något av de ämnen som är upptagna i bilagan till dessa föreskrifter.

Deklaration enligt första stycket skall lämnas på blankett som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller.

6 §  Deklarationsskyldighet enligt 5 § första stycket 1—4 gäller inte för verksamhet som avser kemiska blandningar där prekursorn ingår i blandningen med en koncentrationsgrad som inte överstiger 30 procent. Deklarationsskyldighet enligt 5 § första stycket 5 gäller inte heller för anläggningar som endast producerar sprängämnen, kolväten eller polymerer.

7 §  Med att producera avses att framställa genom kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes).

Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

Med diskret organisk kemikalie avses varje organisk kemikalie som kan identifieras med kemiskt namn och med CAS-nummer (Chemical Abstracts Service).

När en deklaration skall ges in

8 §  Den som är deklarationsskyldig enligt 5 § skall senast den 31 januari årligen ge in en deklaration som avser verksamheten under det föregående kalenderåret (årlig deklaration).

Den som är deklarationsskyldig enligt 5 § första stycket 1—4 skall dessutom senast den 30 september årligen ge in en deklaration som avser den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret (planeringsdeklaration).

Om ändringar i verksamheten planeras för det pågående kalenderåret, skall en deklaration ges in senast 30 dagar innan den ändrade verksamheten påbörjas.

Uppgifter som skall lämnas i en deklaration

9 §  En deklaration som avses i 8 § skall innehålla uppgifter om

1. företagets namn, organisationsnummer, adress och antal fabriksanläggningar inom företaget,

2. varje enskild fabriksanläggnings namn, adress, ägare eller bolag som driver den, exakta läge och antal enskilda fabriker inom anläggningen,

3. varje enskild fabriks namn, ägare eller bolag som driver den, exakta läge, och

4. huvudsaklig verksamhet vid anläggningen eller fabriken.

10 §  En deklaration enligt 9 § skall för varje ämne som finns i bilagan till dessa föreskrifter innehålla uppgifter om

1. grunden för deklarationsskyldigheten enligt 5 §,

2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller, om sådant saknas, strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,

3. namnet på den produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,

4. tidsperiod när ämnet producerades eller de tidsperioder som förutses för produktion,

5. den totala mängden i kilogram som vid varje fabriksanläggning

a) producerats eller planeras bli producerad, med uppgift om produktionskapacitet,

b) beretts eller planeras bli berett för de ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till dessa föreskrifter,

c) förbrukats eller planeras bli förbrukat för de ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till dessa föreskrifter,

d) förts in eller planeras bli införd i landet, med uppgift om ursprung,

e) förvärvats eller planeras bli förvärvad inom landet, med uppgift om överlåtare,

f) avyttrats eller planeras bli avyttrad inom landet med uppgift om mottagare och, om möjligt, angivande av slutprodukt, eller

g) förts ut eller planeras bli utförd ur landet med uppgift om mottagare, och, om möjligt, angivande av slutprodukt, och

6. de ändamål för vilket ämnet producerats, beretts eller förbrukats eller kommer att bli producerat, berett eller förbrukat.

Den totala mängden skall anges i kilogram när det gäller sådana ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till dessa föreskrifter och i ton när det gäller sådana ämnen som anges i avsnitt 2 i samma bilaga.

11 §  En årlig deklaration som lämnas av den som är deklarationsskyldig enligt 5 § första stycket 5 skall innehålla uppgifter om

1. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning genom syntes producerats av diskreta organiska kemikalier som inte tagits upp i bilagan till dessa föreskrifter,

2. den totala mängden i ton som vid varje fabrik producerats av en diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor och som inte tagits upp i bilagan till dessa föreskrifter.


Bilaga

Avsnitt 1

    CAS-nummer
1. Amiton: 0,0-Dietyl-S-[2-(dietylamino)etyl]- fosforotiolat och motsvarande alkylerade och protonerade salter 78-53-5
2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)-1- propen 382-21-8
3. BZ: 3-Kinuklidinyl bensilat 6581-06-2
4. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, innehållande en fosforatom till vilken är bundet en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso)grupp men inga ytterligare kolatomer, ex: Metylfosfonyldiklorid 676-97-1
  Dimetylmetylfosfonat 756-79-6
  Undantag: Fonofos: 0-Etyl-S-fenyl-etylfosfonotiolotionat 944-22-9
5. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- fosforamidodihalider  
6. Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl-(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat  
7. Arseniktriklorid 7784-34-1
8. 2,2-Difenyl-2-hydroxyättiksyra 76-93-7
9. Kinuklidin-3-ol 1619-34-7
10. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetyl-2- klorider och motsvarande protonerade salter  
11. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan-2- oler och motsvarande protonerade salter
Undantag: N,N-Dimetylaminoetanol och motsvarande protonerade salter
108-01-0
  N,N-Dietylaminoetanol och motsvarande protonerade salter 100-37-8
12. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan-2- tioler och motsvarande protonerade salter  
13. Tiodiglykol: Bis (2-hydroxyetyl) sulfid 111-48-8
14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464-07-3

Avsnitt 2

    CAS-nummer
1. Fosgen: Karbonyldiklorid 75-44-5
2. Cyanklorid 506-77-4
3. Vätecyanid 74-90-8
4. Klorpikrin: Triklornitrometan 76-06-2
5. Fosforoxiklorid 10025-87-3
6. Fosfortriklorid 7719-12-2
7. Fosforpentaklorid 10026-13-8
8. Trimetylfosfit 121-45-9
9. Trietylfosfit 122-52-1
10. Dimetylfosfit 868-85-9
11. Dietylfosfit 762-04-9
12. Svavelmonoklorid 10025-67-9
13. Svaveldiklorid 10545-99-0
14. Tionylklorid 7719-09-7
15. Etyldietanolamin 139-87-7
16. Metyldietanolamin 105-59-9
17. Trietanolamin 102-71-6


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.