tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:24

beslutad den 14 december 2000
Utkom från trycket den 29 december 2000

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av januari 2012 genom TFS 2011:6

Bemyndigande: 4 § 1 förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter


Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter
om generellt exporttillstånd

Tillämpningsområde

1 §  Dessa föreskrifter gäller generella exporttillstånd enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden.

Ett generellt exporttillstånd får inte användas om exportören har informerats av Inspektionen för strategiska produkter att produkterna i fråga helt eller delvis är eller kan vara avsedda för sådan användning som avses i artikel 4.1-3 i rådets förordning (EG) nr 1334/2000 eller om exportören känner till att produkterna är avsedda för sådan användning.

Generellt exporttillstånd för kryptoprodukter

2 §  Detta exporttillstånd omfattar följande produkter: Alla produkter som omfattas av avsnitt 5A002 och 5D002 i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000, under förutsättning att de uppfyller samtliga följande villkor

a) produkterna är allmänt tillgängliga för allmänheten genom att de utan restriktioner säljs från försäljningsställen i parti- eller detaljhandelsledet genom

1. försäljning över disk,

2. postorderförsäljning,

3. elektronisk försäljning, eller,

4. försäljning efter telefonorder,

b) krypteringsfunktionerna inte på ett enkelt sätt kan ändras av användaren,

c) produkterna är utformade så att de kan installeras av användaren utan omfattande stöd från leverantören, och

d) uppgifter om produkten vid behov är tillgängliga och på begäran kan tillställas Inspektionen för strategiska produkter så att det kan verifieras att de villkor som anges i punkterna a - c är uppfyllda. Detta exporttillstånd gäller utförsel till följande destinationer: Alla destinationer som anges i bilaga 1.

Detta är ett generellt exporttillstånd enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1334/2000. Detta tillstånd är i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen giltigt i samtliga medlemsstater i Europeiska gemenskapen.

Generellt exporttillstånd för reparation och demonstration

3 §  Detta exporttillstånd omfattar följande produkter: Produkter enligt bilaga 2, under förutsättning att utförseln gäller

1. temporär export för reparation eller utbyte,

2. temporär export för demonstration, och

3. export efter reparation och efter demonstration.

Tillstånd enligt första stycket 2 gäller endast för produkter för civil användning.

Detta exporttillstånd gäller för utförsel till följande destinationer: Alla destinationer som anges i bilaga 1.

Detta är ett generellt exporttillstånd enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1334/2000. Detta tillstånd är i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen giltigt i samtliga medlemsstater i Europeiska gemenskapen.

Generellt exporttillstånd för kemiska prekursorer (utgångsämnen)

4 §  Detta tillstånd omfattar följande produkter: Kemiska prekursorer i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 och som tillhör 1C350 2, 6-10, 14-16, 19-20, 24-25, 30 och 37-53 och 1C450 a. 4-7 och b.7-8 och som ingår i blandningar, om prekursorn ingår i blandningen med en koncentrationsgrad som inte överstiger 30 procent.

Detta exporttillstånd gäller utförsel till följande destinationer:

Alla destinationer.

Detta är ett generellt exporttillstånd enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1334/2000. Detta tillstånd är i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen giltigt i samtliga medlemsstater i Europeiska gemenskapen.

5 §  Detta tillstånd omfattar följande produkter: Kemiska prekursorer i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 och som tillhör 1C350 1, 3, 5, 11-13, 17-18, 21-22, 26-28, 31-36 och 54 och 1C450 b.1-6 och som ingår i blandningar, om prekursorn ingår i blandningen med en koncentrationsgrad som inte överstiger 30 procent.

Detta exporttillstånd gäller utförsel till följande destinationer: Alla länder som är anslutna till Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Detta är ett generellt exporttillstånd enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1334/2000. Detta tillstånd är i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen giltigt i samtliga medlemsstater i Europeiska gemenskapen.

6 §  Detta tillstånd omfattar följande produkter: Kemiska prekursorer i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 och som tillhör 1C350 1, 3, 5, 11-13, 17-18, 21-22, 26-28, 31-36 och 54 och 1C450 b.1-6 och som ingår i blandningar, om

1. prekursorn ingår i blandningen med en koncentrationsgrad som inte överstiger 10 procent, eller

2. prekursorn ingår i en produkt som utgör konsumtionsvara och som är förpackad för försäljning i detaljhandel för personligt bruk eller förpackad för individuellt bruk.

Detta exporttillstånd gäller utförsel till följande destinationer: Länder som inte är anslutna till Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Detta är ett generellt exporttillstånd enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1334/2000. Detta tillstånd är i enlighet med artikel 6.2 i den förordningen giltigt i samtliga medlemsstater i Europeiska gemenskapen.


Bilaga 1

Destinationer som omfattas av generellt exporttillstånd enligt 2 och 3 §§

Generellt exporttillstånd enligt 2 och 3 §§ gäller, med undantag för tullfrihetsområden, följande länder.

Argentina
Bahrain
Bangladesh
Brasilien
Bolivia
Brunei
Bulgarien
Chile
Cypern
Ecuador
Egypten
Estland
Filippinerna
Förenade Arabemiraten
Särskilda administrativa regionen
Hongkong
Indien
Indonesien
Island
Israel
Jordanien
Kina
Kuwait
Republiken Korea
Lettland
Libanon
Litauen
Macau
Makedonien
Malaysia
Marocko
Mauritius
Mexico
Oman
Pakistan
Qatar
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien
Singapore
Slovakien
Slovenien
Sri Lanka
Sydafrika
Taiwan
Thailand
Tunisien
Turkiet
Ukraina
Venezuela
Vietnam


Bilaga 2

Produktlista

Produkter som omfattas av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1334/2000 med löpnummer 001-014 med undantag av

1. kategori 0,

2. produkter som i övrigt anges i bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 1334/2000, och

3. produkter som anges i nedanstående lista.

Kategori 1 — Vissa material, kemikalier, mikroorganismer och gifter

1A002
1B001
1B002
1C001
1C002.a.2.c, a.2.d.
1C007
1C010 — 1C012
1D001
1D002
1E001
1E002.e, f

Kategori 2 — Bearbetningsutrustning

2B001
2B003 — 2B005
2B006.a, b
2B007.b, c
2B008
2B009
2D001
2D002
2E001 — 2E003

Kategori 3 — Elektronik

3A001.a.1, a.2, a.5, e.2, e.3
3A002.g.2
3B001.b
3D001
3E001

Kategori 4 — Datorer

4A001
4A003.b Undantaget avser endast digitala datorer som har det teoretiska mätetalet sammansatt teoretisk prestanda CTP på mer än 75 000 Mtops

4A003.c
4D001
4D003.c
4E001

Kategori 5 — Telekommunikation och informationssäkerhet

Del 1 — Telekommunikation

5A001.b.3, b.4  
5B001 Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista
5D001.a Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista
5D001.b Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista
5E001.a Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista

Del 2 — Informationssäkerhet

Samtliga produkter

Kategori 6 — Sensorer och lasrar

6A001
6A002.a, b, c, e
6A003
6A004. c, d
6A005.a.1.c, a.2.a, d.2.c
6A006.g, h
6A007.b, c
6A008
6B008
6D001
6D002
6D003.a
6E001
6E002

Kategori 7 — Navigation och avionik

Samtliga produkter

Kategori 8 — Marint

8A001.b, c, d
8A002.b, h, j, o.3, p
8D001 Avser endast produkter upptagna i denna undantagslista
8D002
8E001
8E002

Kategori 9 — Framdrivningsutrustning rymdfarkoster och tillhörande utrustning

9A001
9A004 — 9A011
9B001.b
9B005 — 9B007
9D001 — 9D004
9E001 — 9E003


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001, då Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 1999:40) om generellt exporttillstånd upphör att gälla.