tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:23

med ändringar i TFS 1994:47

beslutad den 12 december 2000
Utkom från trycket den 27 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:47) för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 1, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter för tullkontorens handläggning av tullkvoter

1 §  I denna författning regleras hanteringen av sådana tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Bestämmelser om hantering av tullkvoter finns i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) om tullkvoter.

(Senaste lydelse TFS 1997:57.)

6 §  Utskrift av ärenden ur tulldatasystemet skall löpande under dagen faxas till Tullexpedition Helsingborg. I undantagsfall kan kopia av tulldeklaration, med taxebestämmande dag klart angiven, faxas istället för utskrift av ärende.

På det dokument som faxas skall redovisningsgrunden (vikt, värde eller annan kvantitet) som avser åberopad kvot vara angiven. Detta gäller även i de fall då uppgift om annan kvantitet inte krävs enligt tulltaxan.

(Senaste lydelse TFS 1999:11.)

7 §  Tulldeklarationer skall sparas separat i avvaktan på besked om kvottilldelning. I de fall tulltaxeringsbeslut skall omprövas tillämpas bestämmelserna i 25 kap. 1—3 §§ tullordningen (TFS 2000:20).

(Senaste lydelse TFS 1997:57.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.