tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:22

med ändringar i TFS 1994:46

beslutad den 12 december 2000
Utkom från trycket den 27 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m., 79 § tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:46) för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 1, 1 a och 5 §§ skall ha följande lydelse,

Samtidigt beslutar Tullverket att de allmänna råden till 3 § skall upphöra att gälla och att det skall införas allmänna råd till 1 a § av följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tullkvoter

1 §  I denna författning regleras hanteringen av sådana tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Artiklarna 308 a—308 c i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen innehåller bestämmelser om förvaltning av tullkvoter när uttag ur dessa skall beviljas enligt den kronologiska ordning i vilken tulldeklarationerna inkommit. I nämnda artikel 308 c definieras begreppen icke-kritisk kvot och kritisk kvot.

Med stöd av artikel 248.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 får tullmyndigheterna efterge kravet på säkerhet vid varornas frigörande, när yrkande om kvottilldelning avser en icke-kritisk kvot.
(Senaste lydelse TFS 1997:56.)

1 a §  Yrkande på att få utnyttja en tullkvot skall göras i tulldeklaration för övergång till fri omsättning för varorna i fråga. Deklaranten yrkar på kvottilldelning genom att ange en kod i fält 36 på enhetsdokumentet (ED). Beträffande koder och uppgifter i övrigt som skall lämnas i ED finns föreskrifter i bilaga B till tullordningen (TFS 2000:20). Motsvarande gäller när tulldeklaration överförs i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

(Senaste lydelse TFS 1997:56.)

Allmänna råd

När tulldeklaration innehållande yrkande på kvottilldelning lämnas skriftligt bör i ED fält 44 anges " TULLKVOT". Tulldeklarationerna och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning bör sändas i separat kuvert med påskriften, "TULLKVOT".

Deklarant som avser att sända tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet bör använda det elektroniska meddelandet DNU och begära klarering i samband med att de styrkande handlingarna överlämnas till tullkontoret.

5 §  Besked från Tullverket om kvottilldelning kan förväntas tidigast fjärde dagen efter att tulldeklarationen med yrkande om kvottilldelning mottagits av verket.

Upplysning om tullkvoter lämnas av Tullexpedition Helsingborg kl. 8.00—14.30 under helgfri måndag—fredag.

(Senaste lydelse TFS 1999:10.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.