tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:21

med ändringar i TFS 1994:57

beslutad den 12 december 2000
Utkom från trycket den 27 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 2012 genom TFS 2012:3

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. samt 21 § tullförordningen (2000:1306)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.

[Tullverket föreskriver]i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.

delsatt i 2 § orden "tull, annan skatt och avgift" skall bytas ut mot "tull och annan skatt",

dels att i 2 a, 16, 22, 28 och 52 §§ orden "1 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45)" skall bytas ut mot "1 kap. 5 § tullordningen (TFS 2000:20)",

dels att i 6 § orden "den tullskyldige" skall bytas ut mot "deklaranten" och orden "anmäls till" skall bytas ut mot "deklareras för",

dels att i 35 § orden "anmälas till förtullning" skall bytas ut mot "deklareras för övergång till fri omsättning",

dels att i 36 och 37 §§ ordet "förtullningsanmälan" skall bytas ut mot "tulldeklaration",

dels att i 42 § orden "och avgift" skall utgå,

dels att i 52 § orden "den tullskyldige" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "den tullfrihetsberättigade" i motsvarande form,

dels att rubriken till bilagan till författningen skall ha följande lydelse,

dels att 1 b, 11, 15, 29, 44, 46 och 49—51 §§ skall ha följande lydelse.

Samtidigt beslutar Tullverket att i allmänt råd till artikel 91 i förordning (EEG) nr 918/83 ordet "försumbart" skall bytas ut mot "ringa".
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 2000:2
2 § TFS 1999:27
2a § TFS 1999:27
16 § TFS 1999:27
22 § TFS 1999:27
28 § TFS 1999:27
35 § TFS 2000:2
42 § TFS 1999:27
52 § TFS 1999:27)

1 b § Den som begär tullfrihet enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m., skall lämna skriftlig uppgift eller försäkran enligt bestämmelser i denna författning.

Sådan uppgift eller försäkran skall lämnas även i andra fall när tullfrihet begärs om tullkontor finner anledning därtill.

I stället för skriftlig uppgift eller försäkran kan annan tillförlitlig utredning angående omständigheterna i fallet godkännas.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 2 kap. 2 § tullordningen (TFS 2000:20) har bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18 —20 §§, samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 §, 46 § fjärde stycket och 53 § andra stycket tullordningen motsvarande tillämpning beträffande försäkringar och uppgifter som avses i denna föreskrift. Vad som nu sagts gäller dock inte i fråga om sådan försäkran eller uppgift som sägs i 3, 5, 8, 10, 15, 27, 31, 37 och 45 §§ i denna föreskrift.

Om deklaranten är annan än den tullfrihetsberättigade skall i det elektroniska dokumentet anges den tullfrihetsberättigades namn och organisationsnummer eller personnummer.

(Senaste lydelse TFS 1999:27.)

11 § När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 32 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten lämna skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Deklaranten skall för identifieringsändamål ange varje varas igenkänningsmärke, varubeskrivning och värde. Uppgifterna skall lämnas i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning eller i annan handling.

15 § När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artiklarna 51—53 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen eller organisationen eller dennes befullmäktigade ombud lämna sådan försäkran som avses i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2290/83 av den 29 juli 1983 om fastställandet av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 50—59 b , 63 a och 63 b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter.

29 § Ansökan som avses i artikel 18 i förordning (EEG) nr 2289/83 får lämnas i tulldeklarationen när varorna deklareras för övergång till fri omsättning.

44 § Med fartyg i utrikes trafik enligt 6 § tredje stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. avses endast fartyg som in- kommer i utrikes trafik och som efter reparation eller liknande åtgärd vid varv är avsett att avgå i utrikes trafik.

Särskilda föreskrifter finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1982:47) om Tullverkets kontroll av överskottsproviant
(Senaste lydelse TFS 1999:27.)

46 § I 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. förstås med

person som återvänder: person som återvänder till Sverige när fråga är om stadigvarande vistelse och inte om endast tillfällig vistelse här som skall vara högst ett år;

på grund av sitt arbete: begreppet omfattar såväl arbetstagare som egenföretagare;

vistas i tredje land: en oavbruten vistelse i tredje land eller en vistelse i tredje land med avbrott för besök i gemenskapen;

varor om de ägs av den person för vilken de förtullas: varor som vid tidpunkten för personens återvändande

— ägs av vederbörande eller

— utgör ägarens och dennes makes gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd lös egendom eller makes giftorättsgods enligt 7 kap. äktenskapsbalken (1987:230)

— utgör ägarens och dennes registrerade partners gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd lös egendom eller registrerad partners egendom motsvarande giftorättsgods enligt 3 kap. 1 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap jämförd med 7 kap. äktenskapsbalken

— utgör ägarens och dennes sambos gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd lös egendom, varvid med sambor menas två personer som bor tillsammans på sådant vis att lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor kan tillämpas på deras förhållande;

behov: behovet av varan i tredje land före och i Sverige efter återvändandet för ägaren ensam eller för ägaren tillsammans med samtidigt återvändande hushållsmedlemmar;

medlem av dennes (ägarens) hushåll: familjemedlem, samboende, anställd eller annan som har gemensamt hushåll med ägaren;

vistats i tredje land i minst ett år: en tid av minst 365 dagar varvid inräknas den totala tiden för vistelsen i tredje land med avdrag för annan tid för vistelse i gemenskapen än korta avbrott; i vistelsen i tredje land inräknas i sin helhet dag då personen delvis vistas i tredje land i samband med att denne påbörjar, avbryter eller avslutar vistelsen i tredje land;

bortse från korta avbrott: avbrott i vistelsen i tredje land för besök i gemenskapen under viss tid varefter personen återvänder till tredje land; sådana avbrott får inräknas i tiden för vistelsen i tredje land med sammanlagt högst 72 dagar för varje period av vistelsen i tredje land om 365 dagar; om tiden för ett och samma avbrott överstiger 72 dagar inräknas sådan tid dock inte till någon del i vistelsen i tredje land.

49 § Överlåts transportmedel som avses i 8 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. tidigare än som sägs i 8 § tredje stycket förordningen skall den som har medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till den tullregion som medgett tullfriheten och därvid lämna uppgift om det tullid som registrerats i tulldatasystemet när transportmedlet deklarerades för övergång till fri omsättning. Skall tull och annan skatt betalas skall ett slutligt tullvärde fastställas.

(Senaste lydelse TFS 1999:27.)

50 § Anspråk på tullfrihet enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall göras i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. Deklaranten skall i fält 44 på enhetsdokumentet ange om anspråket görs enligt första eller andra stycket nämnda paragraf samt lämna uppgift om order eller liknande handling varav framgår att villkoren för tullfriheten är uppfyllda.

Vid tillämpning av något förenklat förfarande annat än ofullständig deklaration skall anspråket på tullfrihet göras i den kompletterande tulldeklarationen.

Vid elektronisk uppgiftslämning görs anspråket på motsvarande sätt i det elektroniska dokumentet.

(Senaste lydelse TFS 1998:19.)

51 § Sådana handlingar som avses i 50 § första stycket skall på begäran uppvisas för tullkontoret i samband med att tulldeklarationen lämnas eller tullklarering begärs. Tullkontoret kan begära att skriftlig försäkran (användningsuppgift) avlämnas.

(Senaste lydelse TFS 1998:19.)


Bilaga

Exempel på luftfartsutrustning som avses i 41 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:57) om tullfrihet m.m.

(Senaste lydelse av bilagans rubrik TFS 1999:27.)


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.