tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:20

beslutad den 11 december 2000
Utkom från trycket den 20 december 2000

Bemyndigande: 11—13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 35, 41, 42, 45, 48, 51, 58, 65, 70, 72—75 och 79 §§ tullförordningen (2000:1306) och 18 § verksförordningen (1995:1322) och efter samråd med Kommerskollegium

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, staben


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tullförfaranden m.m. (tullordning)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller regler för verkställigheten av tullagen (2000:1281) och tullförordningen (2000:1306).

Definitioner m.m.

2 §  I denna författning förstås med

tullgods: varor som står under tullövervakning enligt vad som anges i 6 kap. 3 § tullagen (2000:1281),

varor som får föras in fritt: varor som enligt särskilda bestämmelser för resande får föras in utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av importrestriktioner,

varor som får föras ut fritt: personliga tillhörigheter samt därutöver andra varor till ett sammanlagt värde av högst 2.000 kronor, som medförs för eget personligt bruk eller som gåva eller varuprov, under förutsättning att varorna får föras ut utan hinder av exportrestriktioner,

tullkontor: den del eller de delar av en tullregion som finns på huvudorten för tullregionen och varje tullexpedition som är placerad utanför huvudorten (jfr. artikel 4.4 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen),

tullklareringsområde: sådan plats som avses i artikel 38.1 a i förordning (EEG) nr 2913/92 till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullövervakning får föras,

tullid: tullidentifikationsnummer som deklaranten eller dennes ombud ger ett elektroniskt dokument som överförs till tulldatasystemet och i övrigt tullidentifikationsnummer för ett ärende i tulldatasystemet,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i förordning (EEG) nr 2913/92. Vid elektronisk uppgiftslämning är taxebestämmande dag den dag då tullklarering begärts enligt 2 kap. 6 § tullagen,

utlämningsdag: den dag då Tullverket frigör en vara som deklarerats till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

automatklarering: tullklarering som sker i tulldatasystemet där beslutet fattas genom ett automatiskt dataförfarande,

operatör: importör, exportör och ombud,

kvalitetssäkrad operatör: operatör som av Tullverket bedöms vara tillförlitlig och som kvalitetssäkrar sina rutiner för utrikeshandel,

uppföljningstullkontor: det tullkontor som utför kvalitetssäkring och vidtar efterföljande kvalitetsuppföljning,

ombudsrelation: ombuds bekräftelse på att han har god kunskap om det företag han företräder och att han kan gå i god för att lämnade uppgifter är riktiga och att ärendet skall behandlas som ett kvalitetssäkrat ärende,

expeditionstid: tider som avses i 73 § tullförordningen (2000:1306) på vilka tullförrättning sker utan kostnad för allmänheten. Expeditionstid är kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar:

trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag

skärtorsdag

valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag

dagen före alla helgons dag

den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag:

påskafton

pingstafton

midsommarafton

julafton

nyårsafton.

I övrigt har uttryck som används i tullordningen den innebörd som anges i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i tullagen och tullförordningen.

3 §  Tullregion skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och vilka inskränkningar som skall gälla i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena och om avsteg från bestämmelsen i 24 kap. 3 §.

Förteckningar över tullplatser och tullklareringsområden utfärdas av Tullverkets huvudkontor enligt vad som anges i 58 § tullförordningen (2000:1306).

Tullförrättning

4 §  Vad som förstås med tullförrättning framgår av 1 kap. 5 § första stycket tullagen (2000:1281).

Framställning om tullförrättning, som inte görs genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet, skall göras under öppettid hos det tullkontor som skall utföra förrättningen om inte tullkontoret medger annat eller om inte annat följer av bestämmelserna i tullordningen. Tullförrättning på annan tid än det berörda tullkontorets öppettid och tullförrättning utanför tullklareringsområde utförs endast om förrättningen kan ske utan olägenhet för Tullverket och lämplig tulltjänsteman finns till hands.

Att förrättningsavgift i vissa fall skall tas ut vid tullförrättning framgår av bestämmelserna i 24 kap. denna tullordning.

Kontrolltullkontor

5 §  Tillsynen över en persons import- eller exportverksamhet utövas av ett kontrolltullkontor. Kontrolltullkontor är vanligtvis den tullregion där personen bedriver sin verksamhet. Tullregion får besluta att kontrolltullkontorets uppgifter skall fullgöras av en viss tullexpedition eller att en viss tullexpedition skall fullgöra uppgifterna avseende en viss person. Om personens verksamhet berör flera tullregioner överenskommer berörda tullregioner om hur tillsynen skall utövas.

Kontrolltullkontor för personer som inte har hemvist eller säte i Sverige är Tullverket Östersjöregionen, Tullexpedition Norrköping.

Ombud

6 §  Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Av artikeln framgår vidare att detta ombudskap får vara direkt eller indirekt.

Ombud som för annans räkning anmäler varor till tullförfarandet övergång till fri omsättning, tullförfaranden med ekonomisk verkan och tullförfarandet export samt till återexport enligt 12 kap. 44 § andra stycket skall vara registrerat hos Tullverket.

Anmälan om registrering som ombud sker hos tullkontor. En anmälan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare, till sådan anmälan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis. I anmälan skall anges om registreringen avser direkt eller indirekt ombudskap eller bådadera. Om anmälan avser indirekt ombudskap, skall dessutom anges det registreringsnummer för kredit hos Tullverket som företaget avser att använda i dessa fall.

Vid registrering som direkt ombud används organisationsnummer med tilläggssiffrorna 00 som registreringsnummer. Vid registrering som indirekt ombud används registreringsnumret för kredit som registreringsnummer.

Allmänna råd

Vid anmälan till godkänd tullbehandling genom ombud kontrollerar tullkontoret normalt inte att ombudet har uppdrag (fullmakt) att anmäla varan på avsett sätt. Tullverket förutsätter att ombudet är behörigt. Tullkontor bör, exempelvis vid anmälan om registrering som ombud eller när det annars är motiverat, göra ombud uppmärksam på att fullmakt skall finnas.

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

Blanketter m.m. vid anmälan till godkänd tullbehandling

7 §  Anmälan till godkänd tullbehandling skall göras på enhetsdokumentet eller, enligt vad som framgår nedan, på annan blankett enligt formulär som Tullverket fastställt eller godkänt för ändamålet, om inte anmälan lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Särskilda bestämmelser finns om att varor i vissa fall får deklareras muntligt eller genom annat handlande.

Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för tullklarering, varustatistik och tullkontroll enligt vad som anges i blanketten eller är särskilt föreskrivet.

I bilaga A till tullordningen finns en förteckning över blanketter m.m. vid anmälan till godkänd tullbehandling med uppgift om i vilka fall och i vilket antal exemplar de skall lämnas. Tullverket kan, om det finns särskilda skäl, medge avvikelse från vad som anges i bilaga A. I bilaga B till tullordningen finns föreskrifter m.m. om användningen av enhetsdokumentet.


2 kap. Tulldatasystemet

1 §  I 2 kap. tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om tulldatasystemet och elektronisk uppgiftslämning.

I 6—10 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om förmedling av elektroniska dokument till och från tulldatasystemet.

Elektronisk uppgiftslämning

2 §  Av 2 kap. 2 § tullagen (2000:1281) framgår att Tullverket kan ge tillstånd för den som skall anmäla varor till godkänd tullbehandling att lämna tulldeklarationer och andra handlingar och uppgifter genom elektroniskt dokument till tulldatasystemet (tillstånd till elektronisk uppgiftslämning). Även den som skall lämna tulldeklarationer och andra handlingar och uppgifter som ombud kan få tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

3 §  Ansökan om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning prövas av Tullverkets huvudkontor. Ansökan skall göras på fastställd blankett (Tv 404.5).

En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Innan ett utfärdat tillstånd till elektronisk uppgiftslämning tas i bruk skall testverksamhet bedrivas och resultatet av testverksamheten godkännas av huvudkontoret.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

4 §  En tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument skall utformas och överföras enligt villkor som fastställts i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning.

Dokumentet skall innehålla samma uppgifter som när motsvarande tulldeklaration lämnas på blankett, om inte annat framgår av tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. Dokumentet skall dessutom innehålla nödvändiga meddelandetekniska uppgifter enligt vad som framgår av tillståndet.

5 §  Vid elektronisk uppgiftslämning får uppgiftslämnaren svarsmeddelanden från tulldatasystemet. Svarsmeddelanden ges i form av KONTRLmeddelande och CUSRES-meddelande. De koder som används i svarsmeddelanden finns förtecknade i bilaga C till tullordningen.

6 §  I de fall som framgår av bestämmelser i 7, 8, 11, 12, 15, 16 och 18 kap. kan en tulldeklaration lämnas genom överföring av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet innan tullklareringen är avsedd att ske. Tullklarering av den deklarerade varan sker då först när uppgiftslämnaren framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som avses i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

7 §  Närmare bestämmelser om elektronisk uppgiftslämning finns i de kapitel i tullordningen där frågorna behandlas.


3 kap. Servicetrappan

1 §  I Tullverkets verksamhet avseende kommersiell import och export används ett system inom vilket operatörer placeras på olika steg bl.a. beroende på graden av dokumenterad kvalitetssäkring av operatörens tullrutiner. Systemet kallas servicetrappan.

Servicetrappan är ett system för ökad service, kvalitet och effektivitet vars syfte är att bättre bidra till en effektivare utrikeshandel. Inom ramen för servicetrappan gör Tullverket riskbedömningar av såväl operatörer som omständigheterna kring varutransporter.

Varje operatör skall ges så enkla rutiner som är möjligt med beaktande av bl.a. kvaliteten på operatörens rutiner och de åtaganden som operatören gör.

2 §  Alla personer som i en tulldeklaration anges som importör av varor till Sverige eller exportör av varor från Sverige eller som ombud för sådan importör eller exportör skall placeras på ett steg i servicetrappan. Servicetrappan innehåller fem steg (steg 1—5). Ju högre dokumenterad kvalitet operatören har på sina tullrutiner för import, export och transitering desto fler möjligheter till förenklingar och ökad service kan Tullverket erbjuda.

Alla operatörer placeras på steg 1 eller steg 2 i servicetrappan om de inte efter ansökan beviljats placering på steg 3, 4 eller 5 i trappan.

Steg 1 i servicetrappan

3 §  På steg 1 i servicetrappan placeras utan ansökan alla operatörer som inte skall placeras på något annat steg i trappan. Steg 2 i servicetrappan

4 §  På steg 2 i servicetrappan placeras utan ansökan operatörer som innehar minst ett tillstånd enligt tullagstiftningen och som inte skall placeras på steg 3, 4 eller 5 i trappan.

Gemensamma bestämmelser för steg 3—5 i servicetrappan

5 §  Placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan sker efter ansökan av operatören. Ansökan om placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan görs på fastställd blankett, Ansökan om placering i servicetrappan (Tv 000.0).

Frågan om placering prövas av den tullregion där operatören har sitt säte.

6 §  För placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan sker en kvalitetssäkring av operatören och dennes tullrutiner. För placering på steg 3, 4 eller 5 skall följande förutsättningar föreligga.

1. Operatören skall lämna sina tulldeklarationer i elektronisk form.

2. Operatören skall inneha eller ha sökt nödvändiga tillstånd för den tullrutin som skall kvalitetssäkras.

3. Operatören får inte vara föremål för tullrevision.

4. Operatören eller dennes personal får inte vara föremål för förundersökning som berör operatörens tullrutiner.

5. Operatören skall ha dokumenterad tullkompetens.

6. Operatören skall ha dokumenterade klassificeringsrutiner och administrativa rutiner för sin tredjelandshandel.

7. Operatören skall ha ett uppföljningsprogram för att följa upp att kvalitetssäkringsprogrammet fungerar. Uppföljningsprogrammet kan innehålla både automatiska och manuella kontrollpunkter.

8. Operatören skall ha tecknat en överenskommelse med Tullverket om åtaganden och rättigheter i servicetrappan.

7 §  En operatör som placeras på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan har rätt att få en kontaktperson utsedd hos Tullverket.

Steg 3 i servicetrappan

8 §  Till steg 3 i servicetrappan hänförs en operatör som har kvalitetssäkrat en eller flera tullrutiner.

För en operatör som är inplacerad i steg 3 automatklareras normalt alla tulldeklarationer som lämnas inom ramen för den kvalitetssäkrade tullrutinen. I övrigt preciseras förhållandet mellan operatören och Tullverket i en sådan överenskommelse som anges i 6 § 8.

Steg 4 i servicetrappan

9 §  Till steg 4 i servicetrappan hänförs en operatör som har kvalitetssäkrat alla sina tullrutiner och som har en beredskap att vid behov skaffa sig den ytterligare kompetens och att skapa de ytterligare rutiner som kan behövas om en ny tullrutin införs.

För en operatör som är inplacerad i steg 4 automatklareras normalt alla tulldeklarationer som lämnas. I övrigt preciseras förhållandet mellan operatören och Tullverket i en sådan överenskommelse som anges i 6 § 8.

Steg 5 i servicetrappan

10 §  Till steg 5 i servicetrappan hänförs en operatör som har kvalitetssäkrat sig för steg 3 eller 4 och som dessutom certifieras för en internationell nivå på det sätt som Tullverket bestämmer.

Nedflyttning i servicetrappan

11 §  Tullverket kan besluta att en operatör skall flyttas ned i servicetrappan om operatören inte längre uppfyller förutsättningarna för att placeras på det aktuella steget i servicetrappan. Innan en nedflyttning sker skall Tullverket och operatören föra en dialog där man utreder vad som brister och försöker hitta lösningar för att avhjälpa bristerna.

Allmänna råd

Om operatören inte förmår eller vill avhjälpa brister inom sitt ansvarsområde bör, innan beslut om nedflyttning fattas, en skriftlig varning lämnas till företagsledningen där möjlighet att yttra sig över den tänkta nedflyttningen ges.

Skäl för nedflyttning från steg 3 till steg 2 i servicetrappan

12 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 3 i servicetrappan upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse från tullsynpunkt.

Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 3 till steg 2 är

1. att operatörens förutsättningar att lämna tulldeklarationer elektroniskt har upphört,

2. att operatörens dokumenterade tullkompetens har upphört och inte ersatts,

3. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 3, eller

4. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 4 till steg 2 i servicetrappan

13 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 4 i servicetrappan upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse från tullsynpunkt.

Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 4 till steg 2 är

1. att operatörens förutsättningar att lämna tulldeklarationer elektroniskt har upphört,

2. att operatörens dokumenterade tullkompetens har upphört och inte ersatts,

3. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 4, eller

4. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 4 till steg 3 i servicetrappan

14 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 4 i servicetrappan försämras eller upphört. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse från tullsynpunkt.

Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 4 till steg 3 är

1. att operatörens dokumenterade tullkompetens förändrats så att den inte längre täcker alla tullrutiner,

2. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 4. De rutiner som fortfarande tillämpas som överenskommet kvalificerar operatören för inplacering på steg 3 i servicetrappan, eller

3. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet. De uppföljningspunkter som nu tillämpas kvalificerar dock operatören för placering på steg 3 i servicetrappan.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 5 till steg 4 i servicetrappan

15 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 5 i servicetrappan försämras eller upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse ur tullsynpunkt. Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 5 till steg 4 är

1. att operatörens verksamhet förändras så att en internationell kvalitetssäkring inte längre är aktuell,

2. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 5. De rutiner som fortfarande tillämpas som överenskommet kvalificerar operatören för inplacering på steg 4 i servicetrappan, eller

3. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet. De uppföljningspunkter som nu tillämpas kvalificerar dock operatören för placering på steg 4 i servicetrappan.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 5 till steg 3 i servicetrappan

16 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 5 i servicetrappan försämras eller upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse ur tullsynpunkt. Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 5 till steg 3 är

1. att operatörens verksamhet förändras så att en internationell kvalitetssäkring inte längre är aktuell,

2. att operatörens dokumenterade tullkompetens har förändrats så att den inte längre täcker alla tullrutiner,

3. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 5. De rutiner som fortfarande tillämpas som överenskommet kvalificerar operatören för inplacering på steg 3 i servicetrappan, eller att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet. De uppföljningspunkter som nu tillämpas kvalificerar dock operatören för placering på steg 3 i servicetrappan.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 5 till steg 2 i servicetrappan

17 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 5 i servicetrappan försämras eller upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse ur tullsynpunkt. Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 5 till steg 2 är

1. att operatörens förutsättningar att lämna tulldeklarationer elektroniskt har upphört,

2. att operatörens dokumenterade tullkompetens har upphört och inte ersatts,

3. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 5, eller

4. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.


4 kap. Ordningen för utrikestrafiken

Sjötrafik

Inkommande fartyg

1 §  Ett fartyg som kommer till det svenska tullområdet från tredje land och står under tullövervakning samt fartyg som kommer från plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullövervakning (inkommande fartyg) skall vid färd inom det svenska tullområdet framföras utan annat uppehåll än som är nödvändigt med hänsyn till fartygets säkerhet eller som medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd.

2 §  Ingen får annat än för lotsning eller skeppsklarering beträda eller lämna ett inkommande fartyg, om det inte medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd. Befälhavaren får dock lämna fartyget i tjänsteärende.

Om Tullverket inte bestämmer annat i särskilt fall gäller förbudet enligt första stycket endast till dess fartyget ankommit till första bestämmelseorten, under förutsättning dock att åtgärd som föreskrivs i 7 § första stycket vidtagits och de i 36 § tredje stycket angivna handlingarna (proviant- och besättningsdeklarationer) med uppgift om bl.a. medförd proviant upprättats och undertecknats.

3 §  Inkommande fartyg får inte föras till annan plats inom det svenska tullområdet än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av tullregion som avses i tredje stycket om det är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Tillståndet kan förbindas med de villkor och regler som behövs. Om tillståndet avser ankrings-, lastnings- eller lossningsplats till sjöss på svenskt sjöterritorium skall fastställandet av villkor och föreskrifter ske efter samråd med Kustbevakningen. Därvid förutsätts att Kustbevakningen skaffar andra myndigheters synpunkter beträffande lämpliga uppehållsplatser.

Ansökan om trafiktillstånd skall göras skriftligt, om inte tullregionen medger annat, senast tjugofyra timmar innan fartyget beräknas ankomma till den plats som avses. I ansökan skall anges om denna avser ett enstaka fall eller avser tillstånd för viss tid eller tills vidare. Ansökan skall prövas av den tullregion där platsen ligger. Avgift skall tas ut för ansökan om trafiktillstånd. Bestämmelser om ansökningsavgiftens storlek m.m. finns i 9—14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

Tullförordningens och denna tullordnings föreskrifter om färd till tullplats och uppehåll vid tullklareringsområde skall tillämpas under färd till och uppehåll på plats som avses i trafiktillstånd.

Allmänna råd

Innan tullregionen medger trafiktillstånd bör samråd ske med polismyndighet.

4 §  Fartyg i regelbunden trafik med tredje land, som medför passagerare eller sådan last i fordon eller andra lastenheter som skall tullklareras i omedelbart samband med ankomsten, får endast ankomma på tid och till tullklareringsområde som godkänts av berörd tullregion.

Anmälan om planerad trafik av sådant slag skall göras av trafikföretaget till tullregionen i god tid innan trafiken sätts igång.

5 §  Ett inkommande fartyg får inte föras till tullklareringsområde vid Göta Älv och Vänern utan att anmälan görs hos Tullverket Västsvenska regionen. Anmälan skall innehålla uppgift om varor som avses i 7 § första stycket. När sådan anmälan görs skall åtgärd som avses i nämnda paragraf ha vidtagits. Tullregionen kan i särskilt fall bestämma att fartyget skall undersökas eller underkastas annan kontrollåtgärd.

6 §  Befälhavaren på ett inkommande fartyg skall på förhand meddela Tullverket när fartyget beräknas komma till tullklareringsområde och lämna uppgift om fartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller inte om fartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg. Vidare kan tullregionen medge att förhandsanmälan inte behöver lämnas för viss trafik i tullregionen om befälhavaren lämnar motsvarande uppgifter i förväg till hamnförvaltning eller annat organ och tullregionen har tillgång till uppgifterna.

Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral. Den får även göras hos tullkontoret för den tullplats dit fartyget skall föras eller, om tullkontoret ligger vid annat inlandsvatten än Mälaren, hos tullkontoret för inloppsorten. Om inte tullregionen medger annat skall förhandsanmälan göras senast tjugofyra timmar innan fartyget beräknas komma till tullplatsen eller, i förekommande fall, inloppsorten.

Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om fartygets namn, slag, nationalitet och storlek, ort eller orter som senast besökts, last och antal passagerare, tullklareringsområde dit fartyget skall föras och den beräknade ankomsttiden. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

Har tidpunkten för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast två timmar i förväg, dock inte senare än två timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Motsvarande uppgift skall lämnas om ankomsttiden beräknas bli ändrad för fartyg som enligt första stycket är befriat från skyldighet att lämna förhandsanmälan.

7 §  Senast vid inkommande fartygs ankomst till första bestämmelseorten skall spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror, som medförs ombord och inte får förbrukas eller tas i land utan att förtullas eller beskattas, genom befälhavarens försorg placeras i förseglingsbart utrymme ombord under lås eller förvaras på annat betryggande sätt. Ingen får förfoga över varorna utan Tullverkets medgivande så länge fartyget befinner sig inom det svenska tullområdet. Detta gäller även vapen och andra allmänfarliga varor som är oförtullade.

Om det finns särskilda skäl kan tullregion bestämma att befälhavare på inkommande fartyg skall göra anmälan till tullregionen eller Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral senast en timme före ankomst till visst tullklareringsområde inom tullregionen och då lämna uppgift om kvantiteterna av de varor som tagits om hand för förvaring enligt första stycket.

Tullregion kan medge befrielse från skyldighet som avses i första stycket när det är fråga om färja eller passagerarfartyg som går i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullregionen i förväg.

8 §  Befälhavaren på ett inkommande fartyg skall, om inte tullregionen bestämmer annat, efter ankomsten till en ort inom det svenska tullområdet, utan dröjsmål och senast två timmar efter ankomsten lämna skriftlig anmälan (inkommande fartygsanmälan) om fartyget och medförda varor samt om antal passagerare till Tullverket. Anmälan får i befälhavarens ställe göras av ombud. Befälhavaren behöver dock inte anmäla resandes handresgods eller järnvägsvagn i trafik och däri medförd last och inte heller last i fordon som åtföljs av förare. Har fartyget kommit från annat nordiskt land skall kopior av proviant- och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, uppvisas för Tullverket. Till fartygsanmälan skall fogas de övriga handlingar som enligt särskilda föreskrifter skall lämnas vid ett fartygs ankomst till landet. Tullverket skall ges tillfälle att undersöka fartyget och vidta andra kontrollåtgärder.

Inkommande fartygsanmälan skall lämnas till tullkontoret för orten. Är tullkontoret stängt skall inkommande fartygsanmälan lämnas i tullkontorets brevinkast eller brevlåda om tullregionen inte bestämt annat. För fartyg som ankommit mellan kl. 17 och 07 behöver fartygsanmälan emellertid inte lämnas förrän kl. 09.

Befälhavare på inkommande fartyg skall under färd mellan orter inom det svenska tullområdet föra med sig passhandling (inkommande tullpass) som Tullverket utfärdat.

Om befälhavares anmälningsskyldighet för på fartyget medfört fordon och dess last, när fordonet inte åtföljs av förare, föreskrivs i 33 § och 81 § andra stycket.

I 35—41 §§ finns närmare föreskrifter om inkommande fartygsanmälan och tullpass.

9 §  Tullregion kan ge tillstånd att de handlingar som behövs för klarering av inkommande fartyg översänds till Tullverket per telefax (telefaxklarering). Förfarandet är avsett att tillämpas för klarering av fartyg som ankommer till annan ort än där tullkontor är beläget. Trafiktillstånd skall, när det krävs, ha medgetts.

Klarerande tullkontor bekräftar klareringen genom att faxa ett tullpass där det anges att tullregionen medgett telefaxklarering.

Till tullkontoret skall en upprättad fartygsdeklaration faxas med de bilagor som behövs tillsammans med besättningslistan. Handlingarna skall vara undertecknade. Har tullpass utfärdats tidigare under resan skall detta också faxas till tullkontoret. För fartyg som ankommer från annat nordiskt land skall även kopior av proviant- och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, faxas till tullkontoret.

När telefaxklarering används skall handlingar förvaras hos klarerande företag i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter kan vara föreskriven i lag eller annan författning. Sådana handlingar som inte behöver visas för Tullverket genom telefax, som t.ex. registreringsbevis och mäthandling, skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att göra Tullverkets kontroll möjlig.

Tullregionen bestämmer i övrigt villkoren för telefaxklarering.

10 §  När ett inkommande fartyg anlöpt sista ort dit det medfört last till det svenska tullområdet skall allt tullgods som medförts till orten utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling eller läggas upp på tillfälligt lager enligt vad som anges i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281), såvida inte anmälan om avgång från tullområdet enligt 15 § gjorts på tidigare bestämmelseort eller görs på den nu besökta orten. Detta gäller även när ett inkommande fartyg som inte medfört last till det svenska tullområdet anlöpt första orten.

Tullkontoret kan i särskilt fall medge att proviant som är obeskattad eller har status som icke-gemenskapsvara och har medförts när ett fartyg inkommit får behållas ombord under förutsättning att fartyget skall besöka endast ett fåtal orter och avsikten är att därefter omedelbart avgå med fartyget i utrikestrafik.

Provianten skall transiteras på T1-dokument enligt regler som avses i 20 § till tullkontoret på den första destinationsorten (bestämmelsetullkontor). Avgår fartyget därifrån till utrikes ort sänds ankomstattest till avgångstullkontoret. Om fartyget i stället avser att fortsätta sin inrikes resa bör tullkontoret omdestinera provianten till tullkontoret på nästa destinationsort. Detta tullkontor blir då bestämmelsetullkontor. Avgångstullkontoret skall underrättas om ändringen.

Tullkontor på ort, som besöks av sådant fartyg skall, då tullkontoret anser det nödvändigt, inventera provianten samt vidta de ytterligare kontrollåtgärder som behövs för att motverka överträdelser.

11 §  Ett inkommande fartyg får inte lossa eller lasta innan tullkontoret medger det. Går fartyget i regelbunden trafik enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg, får det dock börja lossa så snart fartygsanmälan upprättats och undertecknats, om inte tullregionen eller tullkontoret i särskilt fall bestämmer annat.

Tillstånd att lossa eller lasta lämnas på grundval av inkommande fartygsanmälan eller, om tullkontoret anser det möjligt, förhandsanmälan enligt 6 §.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att varor, som får föras in fritt av de ombordvarande, förs bort från fartyget samt att förnödenheter och proviant för fartyget tas ombord.

Om skyldighet att lägga upp icke-gemenskapsvaror på tillfälligt lager m.m. föreskrivs i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281).

Utgående fartyg

12 §  Ett fartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullövervakning samt fartyg som skall avgå till plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullövervakning (utgående fartyg) får inte utan tillstånd avgå från eller under utresan anlöpa annan plats än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av den tullregion där avgångsplatsen ligger, om det är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Bestämmelserna i 3 § andra, tredje och fjärde styckena tillämpas i fråga om ansökan om sådant trafiktillstånd.

Om fartyget avgår från ort vid Göta Älv eller Vänern skall anmälan göras hos Tullverket Västsvenska regionen senast två timmar innan fartyget beräknas passera utloppsorten.

Allmänna råd

Innan tullregionen medger trafiktillstånd bör samråd ske med polismyndighet.

13 §  Fartyg i regelbunden trafik med tredje land, som medför passagerare eller sådan last i fordon eller andra lastenheter som skall tullklareras i omedelbart samband med avgången, får endast avgå på tid och från tullklareringsområde som godkänts av berörd tullregion.

Anmälan om planerad trafik av sådant slag skall göras av trafikföretaget till tullregionen i god tid innan trafiken sätts igång.

14 §  Ett utgående fartyg får inte börja lasta innan tullkontoret medger det. Sedan lastningen börjat får lossning ur fartyget inte ske utan särskilt medgivande av Tullverket.

Tullregion kan medge undantag från första stycket om fartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att varor, som får föras in fritt, förs bort från fartyget samt att förnödenheter och proviant för fartyget tas ombord.

15 §  Innan ett utgående fartyg lämnar en ort där det hämtat last eller passagerare som skall medföras till tredje land eller plats inom EG:s tullområde och lasten eller provianten står under tullövervakning eller, om så inte skett, den ort som det sist besöker före avgången från det svenska tullområdet, skall befälhavaren lämna tullkontoret för orten skriftlig anmälan (utgående fartygsanmälan). Denna skall innehålla uppgifter om fartyget, medförd last, antal passagerare samt beräknad avgångstid. Anmälan får i befälhavarens ställe göras av ombud. Ändras meddelad avgångstid med mer än en timme skall uppgift om den nya avgångstiden meddelas tullkontoret eller Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral utan dröjsmål.

Befälhavaren behöver inte anmäla på fartyget medförd järnvägsvagn i trafik och däri medförd last och inte heller last i fordon, när fordonet åtföljs av förare.

Tullkontor kan medge att uppgift om medförda varor lämnas i annan ordning än enligt första stycket.

Befälhavaren får inte avgå med fartyget från orten förrän tullkontoret har medgett det.

Befälhavaren på ett utgående fartyg skall under färd mellan orter inom det svenska tullområdet föra med sig passhandling som Tullverket utfärdat (utgående tullpass).

I 42—45 §§ finns närmare föreskrifter om utgående fartygsanmälan och tullpass.

Allmänna råd

Har tullkontor i fall som avses i fjärde stycket medgett att fartyget får avgå, bör tullkontoret meddela befälhavaren eller ombudet detta.

16 §  Tullregion kan ge tillstånd att de handlingar som behövs för klarering av utgående fartyg översänds till Tullverket per telefax (telefaxklarering). Trafiktillstånd skall, när det krävs, ha medgetts.

Klarerande tullkontor bekräftar klareringen genom att faxa ett tullpass där det anges att tullregionen medgett telefaxklarering.

Till tullkontoret skall en upprättad fartygsdeklaration faxas med de bilagor som behövs tillsammans med besättningslistan. Handlingarna skall vara undertecknade. Har tullpass utfärdats tidigare under resan skall detta också faxas till tullkontoret.

När telefaxklarering används skall handlingar förvaras hos klarerande företag i fem år eller den längre tid som för vissa uppgifter kan vara föreskriven i lag eller annan författning. Sådana handlingar som inte behöver visas för Tullverket genom telefax, som t.ex. registreringsbevis och mäthandling, skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att göra Tullverkets kontroll möjlig.

17 §  Ett utgående fartyg skall vid färd inom det svenska tullområdet framföras utan annat uppehåll än som är nödvändigt med hänsyn till fartygets säkerhet eller som medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd.

18 §  Medförs tullgods i ett utgående fartyg får inte någon beträda eller lämna fartyget annat än för lotsning eller skeppsklarering om det inte medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd. På ort som anlöps inom det svenska tullområdet gäller förbudet endast till dess lossning eller lastning medgetts enligt 14 § första stycket, om inte tullkontoret bestämmer annat. Befälhavaren får lämna fartyget om han omedelbart underrättar tulltjänsteman.

19 §  Om Tullverket eller en utländsk tullmyndighet har förseglat utrymme eller varukolli på ett fartyg som står under tullövervakning, får förseglingen inte brytas utan tulltjänstemans medgivande förrän fartyget lämnat det svenska tullområdet. Går fartyget i regelbunden trafik får dock, om inte tullregionen eller tullkontoret i särskilt fall bestämmer annat, förseglingen brytas när fartyget lämnat ort som sist besöks före avgången från det svenska tullområdet. Ligger orten vid inlandsvatten får förseglingen inte brytas förrän inloppsorten passerats.

Lämnar fartyg det svenska tullområdet under sådana förhållanden som avses i 34 §, får försegling som satts på utrymme eller kolli på fartyget inte brytas utan tulltjänstemans medgivande.

20 §  I fråga om transitering mellan orter inom det svenska tullområdet med fartyg gäller bestämmelserna i 9 kap. 51 och 52 §§.

Trafik med annat EG-land

21 §  Bestämmelserna i 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15—18, 22 och 23 §§ tillämpas även på sådana fartyg som ankommer till det svenska tullområdet från annat EG-land eller avgår från tullområdet till sådant land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning. Uppgift om last i fartygsanmälan enligt 8 och 15 §§ får i förekommande fall anges summariskt. Befälhavaren skall genom en anteckning på anmälan försäkra att inga varor som står under tullövervakning medförs eller vid avgång kommer att medföras på fartyget.

Allmänna råd

Ankommer fartyget till eller avgår det från annan plats än tullplats kan tullregionen medge att fartygsanmälan samt övriga handlingar avseende fartyget får översändas per telefax. Bestämmelserna i 9 och 16 §§ bör tillämpas i sådana fall.

Lättnader i tullövervakningen för vissa fartyg

Statsfartyg

22 §  Befälhavare på ett fartyg, som inom det svenska tullområdet uteslutande brukas av en svensk eller utländsk statlig myndighet eller institution för dess verksamhet och inte används i kommersiellt syfte (statsfartyg), får föra fartyget till eller från det svenska tullområdet utan att gå in till tullklareringsområde eller lämna förhandsanmälan och skriftlig fartygsanmälan rörande fartyget eller inneha tullpass.

När ett statsfartyg efter ankomst från tredje land till det svenska tullområdet gått in till första hamn eller uppehållsplats inom området, skall befälhavaren utan dröjsmål anmäla fartygets ankomst på lämpligt sätt hos Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral eller lämpligaste tullkontor. Han är därefter under den fortsatta färden inom tullområdet fritagen från skyldighet att följa föreskrifterna i 1—18 §§ såvida inte annat följer av 23 §.

Innan ett statsfartyg avgår till tredje land från den hamn eller uppehållsplats, som sist besöks inom det svenska tullområdet, skall befälhavaren anmäla fartygets avgång till Tullverket. I sådant fall tillämpas andra stycket.

23 §  När ett svenskt statsfartyg, som kommer från tredje land eller från plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullövervakning, anlöper första hamn eller uppehållsplats inom det svenska tullområdet skall tullgods som medförs på fartyget utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling. Detta gäller om inte befälhavaren anmält att fartyget skall avgå från det svenska tullområdet utan att lossa godset.

Uppgift om tull- eller skattebelagda eller införselförbjudna varor som medförs av ombordvarande på statsfartyg skall på begäran av tulltjänsteman lämnas på fastställd blankett (Besättningsdeklaration, Tv 616.8).

Tullgods får inte tas ombord på eller föras i land från statsfartyg utan tulltjänstemans medgivande.

24 §  Tullregion kan i särskilt fall bestämma de ytterligare villkor för lättnaderna enligt 22 § som tullregionen anser behövs.

25 §  Om utländska örlogsfartygs och vissa andra utländska statliga transportmedels tillträde till svenskt territorium gäller särskilda bestämmelser.

Bärgningsfartyg m.m.

26 §  Bestämmelserna i 22—24 §§ tillämpas även på fartyg, som genom inredning och utrustning visas vara avsett för dykning, bärgning, sjöräddning, katastrofhjälp, bekämpning av eller skydd mot utsläpp till sjöss eller andra operationer som är nödvändiga för att garantera säkerheten till lands och till sjöss eller för skyddet av den marina miljön, när det utövar sådan verksamhet och inte medför annat än det som bärgats med fartyget, utrustning för bärgning eller skyddande av den marina miljön samt förnödenheter och proviant för fartyget.

Fiskefartyg

27 §  Om inte tullregionen medger annat skall förhandsanmälan för fiskefartyg göras senast tolv timmar innan fartyget beräknas komma till tullplatsen. Tullregionen kan i särskilt fall bestämma att fiskefartyg inte behöver förhandsanmälas enligt 6 §.

Fritidsfartyg

28 §  Med fritidsfartyg förstås ett fartyg som inte används kommersiellt och inte medför annat än förnödenheter och proviant för resan samt ombordvarandes personliga tillhörigheter.

29 §  Ett fritidsfartyg som kommer till det svenska tullområdet skall utan onödigt uppehåll föras till ett tullklareringsområde. Det behöver dock inte förhandsanmälas enligt 6 §. Vid ankomsten dit skall fartyget och medförda varor utan dröjsmål anmälas hos Tullverket. Anmälan får utan hinder av 8 § göras muntligt. Skriftlig uppgift om medförd proviant skall dock lämnas om tulltjänsteman begär det. Från det att anmälan gjorts och till dess fritidsfartyget avgår från tullområdet är befälhavaren fritagen från att följa föreskrifterna i 1—18 §§. Anmälan skall dock göras vid fartygets avgång från tullområdet i den utsträckning som anges i 30 §.

Medför fritidsfartyget endast varor som får föras in fritt av de ombordvarande, får fartyget vid ankomsten till det svenska tullområdet föras till annan plats än tullklareringsområde. Befälhavaren får då låta bli att göra anmälan. Lättnaden gäller endast om fartyget inte behöver deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till annan godkänd tullbehandling enligt vad som sägs i 32 §.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

30 §  Anmälan att ett fritidsfartyg skall avgå från det svenska tullområdet får utan hinder av 15 § första stycket göras muntligt till lämpligaste tullkontor. Medförs endast varor som enligt 12 kap. 3 § får deklareras för export muntligt eller genom annat handlande, får fartyget avgå från annan plats än tullklareringsområde. Befälhavaren får då låta bli att göra anmälan.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

31 §  Varor som ett fritidsfartyg medför till det svenska tullområdet skall deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till annan godkänd tullbehandling, om inte

1. varorna är tullfria enligt vad som sägs om förnödenheter för transportmedel i 6 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.,

2. varorna får föras in fritt av de ombordvarande eller

3. varorna blir kvar ombord på fritidsfartyg som innehas med tillämpning av tullförfarandet temporär import.

Deklaration eller anmälan enligt första stycket skall lämnas vid fartygets ankomst enligt 29 § första stycket.

Tullkontoret bestämmer om en vara som avses i första stycket tredje punkten får användas eller förbrukas ombord. I övrigt kan tullkontoret bestämma att en vara, för vilken användning eller förbrukning ombord inte medges, skall förvaras under tullövervakning tills den tullklareras eller i annat fall återutförs.

Tullgods får inte tas ombord på eller föras i land från ett fritidsfartyg utan tulltjänstemans medgivande.

32 §  Ett fritidsfartyg som kommer till det svenska tullområdet skall deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till annan godkänd tullbehandling om fartyget

1. införs i samband med förvärv från tredje land,

2. återinförs efter användning i tredje land och under uppehållet där reparerats, fått delar utbytta eller försetts med kompletterande utrustning, bortsett från åtgärd vars omfattning är ringa,

3. i annat fall återinförs under omständigheter som utgör hinder för tullfrihet enligt artikel 185.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller för frihet från mervärdesskatt eller

4. införs för tillfällig användning i landet utan att förutsättningar finns för temporär import enligt artikel 723 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Deklaration eller anmälan enligt första stycket skall lämnas vid fartygets ankomst enligt 29 § första stycket.

Färjetrafik m.m.

33 §  För färjor eller passagerarfartyg, som går i regelbunden trafik med utlandet enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg, får inkommande och utgående fartygsanmälan lämnas i förenklad form på fastställd blankett (Tv 611.8). Tullregionen kan medge att anmälan lämnas periodvis. Befälhavaren behöver i sådant fall inte ha tullpass. Medför fartyget annan last än sådan som transporteras i järnvägsvagn eller fordon, som åtföljs av förare, skall dock en lastförteckning lämnas, vid inkommande i två och vid utgående i ett exemplar.

Fartyg som färdas mellan svenska orter

34 §  Förs ett fartyg vid färd mellan svenska orter från eller till det svenska tullområdet på grund av att dess rätta kurs går utanför tullområdet, skall enbart detta förhållande inte medföra skyldighet för befälhavaren att följa föreskrifterna i 1—18 §§.

Anmälnings- och passhandlingar för fartyg

Inkommande fartygsanmälan

35 §  Inkommande fartygsanmälan skall innehålla de uppgifter om fartyget och resan samt medförd last och proviant och ombordanställdas personliga tillhörigheter, som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan uppta kollis antal och slag, godsmärkning samt varornas kvantitet och beskaffenhet.

I fråga om varor i container eller annan motsvarande lastenhet skall fartygsanmälan dessutom innehålla enhetens märke och nummer. Uppgifter enligt första stycket får för sådana varor lämnas genom hänvisning till T1- eller T2-dokument, TIR-carnet, manifest som utfärdats för enheten eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation). Vid hänvisning till lastspecifikation, skall denna bifogas fartygsanmälan. För varor i lastfordon, som transporteras med fartyget utan att förare är med, skall vad som sagts nu tillämpas på motsvarande sätt. I fråga om lastfordon, som åtföljs av förare, behöver endast uppges fordonets registreringsnummer och om last medförs eller inte.

Inkommande fartygsanmälan skall skrivas under av befälhavaren, skeppsklarerare som ombesörjer fartygets klarering eller annat ombud.

36 §  Inkommande fartygsanmälan skall omfatta huvudhandling, upprättad på fastställd blankett (Fartygsdeklaration, Tv 611.10) och bilagor enligt vad som sägs i andra och tredje styckena. Fartygsdeklarationen lämnas i sats om fyra exemplar.

Kan den last som medförs till bestämmelseorten inte redovisas fullständigt i fartygsdeklarationen, skall till denna biläggas lastspecifikation som antingen upprättats på fastställd blankett (Lastdeklaration, Tv 611.7) eller utgörs av manifest för fartyget. Särskild lastspecifikation skall lämnas för varje tillfälligt lager eller annat lossningsställe. Specifikationen skall lämnas i två exemplar, om lasten utgör styckegods, och annars i ett exemplar.

Uppgifter om proviant som medförs på fartyget och som har tagits omhand för förvaring enligt 7 § skall antecknas på fastställd blankett (Proviantdeklaration, IMCO FAL Form 3/Tv 611.13). Uppgifterna skall avse dels fartygets proviant, dels varor som tillhör besättningsmedlemmarna. Deklarationen skall skrivas under av befälhavaren eller, efter bemyndigande av denne, annat befäl på fartyget. Uppgift om tulleller skattebelagd eller införselförbjuden vara som besättningsmedlem medför, skall lämnas på fastställd blankett (Besättningsdeklaration, IMCO FAL Form 4/Tv 616.8) och bestyrkas med besättningsmedlemmens namnteckning.

Proviantdeklaration och besättningsdeklaration skall upprättas i vardera två exemplar, varav ett exemplar (kopian) skall förvaras tillsammans med den enligt 7 § omhändertagna provianten under fartygets uppehåll inom det svenska tullområdet.

Utan hinder av första stycket får anmälan av fartyg, vars bruttodräktighet understiger 75, göras i förenklad form på fastställd blankett (Fartygsuppgift, Tv 611.1) som lämnas i två exemplar. Även i sådant fall skall besättningsdeklaration lämnas.

Allmänna råd

Blanketten (Fartygsdeklaration, Tv 611.10) bör användas på följande sätt. Blad nr 1 sorteras ut. Blad nr 2 används som tullpass vid fortsatt inresa och sorteras ut i annat fall. Blad nr 3 används som verifikation till skeppslistan. Blad nr 4 lämnas till polismyndighet tillsammans med besättnings- och passagerarlistor. Tullregionen kan medge att fartygsdeklarationen lämnas i tre blad.

37 §  När ett fartyg kommer till det svenska tullområdet med last till två eller flera orter inom detta, skall fartygsdeklaration samt en eller flera lastspecifikationer enligt vad som sägs i 36 § andra stycket upprättas för varje sådan ort. Proviantdeklaration och besättningsdeklaration skall upprättas endast för den första ort som anlöps.

Fartygets befälhavare skall till tullkontoret för den första ort som anlöps lämna fartygsdeklaration för orten, lastspecifikationerna för samtliga orter samt proviant- och besättningsdeklarationerna. Sedan fartyget klarerats för fortsatt färd, återfår befälhavaren i slutet kuvert ett av tullkontoret påtecknat exemplar av fartygsdeklarationen (inkommande tullpass), vartill fogats den eller de lastspecifikationer som upptar återstående last, proviant- och besättningsdeklarationerna samt annan handling som behövs för tullkontrollen. Befälhavaren skall därefter till tullkontoret för varje ort som anlöps inom det svenska tullområdet lämna kuvert och fartygsdeklaration för orten. Efter ny klarering får befälhavaren tullpasset och därtill fogade handlingar i slutet kuvert på motsvarande sätt som på den första orten.

38 §  Har ett inkommande fartyg anmälts hos ett tullkontor och vill befälhavaren föra fartyget till annan ort inom det svenska tullområdet än som uppgetts i anmälan, skall denne avge inkommande fartygsanmälan för den nya orten. Vill befälhavaren på den nya orten lossa en vara som är upptagen i fartygsanmälan för annan ort, skall denne lämna särskild skriftlig uppgift om detta, som bifogas sistnämnda anmälan.

Är ett inkommande fartyg enligt anmälan på första ankomstorten bestämt till flera orter inom det svenska tullområdet och vill befälhavaren på en sådan ort lossa en vara som är upptagen i fartygsanmälan för annan ort, skall denne lämna skriftlig uppgift om detta i minst två exemplar. Ett exemplar fogas till varje fartygsanmälan som berörs av ändringen.

Uppgifter enligt första och andra styckena får tecknas på fartygsanmälan. De skall skrivas under av befälhavaren eller, efter bemyndigande av denne, annat befäl på fartyget.

39 §  När ett inkommande fartyg är bestämt till orter både inom och utom det svenska tullområdet, skall befälhavaren till tullkontoret på orten lämna en gemensam lastspecifikation för bestämmelseorterna utanför det svenska tullområdet med uppgift om antalet konossement eller andra handlingar rörande lasten, lastens sammanlagda mängd och bestämmelseorterna utanför det svenska tullområdet. Medförs krigsmateriel eller andra utförselförbjudna varor skall detta särskilt anges.

40 §  Om ett inkommande fartyg bogserar ett annat fartyg som saknar särskild befälhavare, skall befälhavaren på det bogserande fartyget lämna fartygsanmälan även för det bogserade fartyget.

41 §  För fartyg, som på resa mellan orter utom det svenska tullområdet uppehåller sig på ort inom det svenska tullområdet enbart för bunkring eller proviantering eller till följd av tvingande skäl, behöver fartygsanmälan endast innehålla uppgifter om huvudlasten. I anmälan skall finnas upplysning om anledningen till uppehållet. Tullkontoret kan medge att anmälan lämnas muntligt. Proviant- och besättningsdeklaration skall lämnas på begäran av tulltjänsteman. Lossas eller lastas annat än förnödenheter eller proviant eller ombordvarandes effekter, skall dock fullständig fartygsanmälan enligt 35 § lämnas.

Utgående fartygsanmälan

42 §  Utgående fartygsanmälan skall innehålla de uppgifter om fartyget och resan samt medförd last som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan innehålla uppgift om de i fartyget intagna varorna, om inte uppgiften lämnas i annan ordning som tullkontor godkänner. Bestämmelsen i 35 § andra stycket tillämpas även på utgående fartygsanmälan.

Om fartygets last innehåller sändningar som deklarerats för export genom elektroniskt dokument, skall fartygsanmälan eller lastspecifikationen innehålla uppgift om tullid för sådan sändning. Tullregionen kan medge undantag från detta.

Utgående fartygsanmälan skall skrivas under av befälhavaren, skeppsklarerare som ombesörjer fartygets klarering eller annat ombud.

43 §  Utgående fartygsanmälan skall upprättas på samma slags blanketter som enligt 36 § gäller för inkommande fartyg, med undantag för proviantoch besättningsdeklaration, som inte skall lämnas för utgående fartyg. Bestämmelserna om lastspecifikation i andra stycket nämnda paragraf gäller även för utgående fartyg om inte lasten redovisas på annat sätt. Lastspecifikationen behöver dock lämnas endast i ett exemplar.

44 §  Bogserar från det svenska tullområdet avgående fartyg annat fartyg, som saknar särskild befälhavare, skall befälhavaren på det bogserande fartyget lämna fartygsanmälan även för det bogserade fartyget.

45 §  Utgående tullpass utfärdas av tullkontoret på första ort, där anmälan om avgång från det svenska tullområdet görs enligt 15 §, genom påteckning på ett exemplar av fartygsanmälan.

Passet och de handlingar, som tullkontoret fogat till detta, skall medföras under färd inom det svenska tullområdet och visas på begäran av tulltjänsteman. När fartyget förs till annan ort inom det svenska tullområdet skall tullpasset tillsammans med därtill fogade handlingar lämnas till ortens tullkontor, som påtecknar passet om anlöpandet och bifogar handling som behövs från tullkontrollsynpunkt.

Av 15 § framgår att tullpass inte utfärdas när avgång sker direkt till utrikes ort. Tullkontor kan dock på särskild begäran utfärda tullpass i sådant fall.

Lufttrafik

Inkommande luftfartyg

46 §  Ett luftfartyg som kommit till det svenska tullområdet från tredje land eller från plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant står under tullövervakning (inkommande luftfartyg). Så länge luftfartyget står under tullövervakning får ingen beträda eller lämna luftfartyget, om det inte medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd. Förbudet gäller endast till dess luftfartyget anmälts enligt 54 § första stycket, om inte tullregionen bestämmer annat. Befälhavaren får lämna luftfartyget om denne omedelbart underrättar tulltjänsteman.

Förbud som avses i första stycket gäller inte om luftfartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg.

47 §  Flygplatserna inom det svenska tullområdet delas från tullsynpunkt in i fyra klasser enligt följande.

Klass A Flygplats som utgör tullklareringsområde och som har kontinuerligt öppethållande.
Klass B Annan flygplats som utgör tullklareringsområde. I 52, 53 och 59 §§ föreskrivs om skyldighet att på förhand underrätta Tullverket om vissa luftfartygs ankomst till och avgång från B-flygplats.
Klass C Flygplats som inte utgör tullklareringsområde. Utan hinder av detta får vissa mindre luftfartyg komma till eller avgå från C-flygplats enligt de villkor som anges i 66 §.  
Klass D Flygplats som inte tillhör klass A, B eller C. Luftfartyg får inte komma till eller avgå från D-flygplats utan trafiktillstånd av Tullverket.  

 Efter regeringens beslut utgör flygplatser som tillhör klass A och B med undantag av Skellefteå flygplats samt svävarterminalen i Malmö internationella gemenskapsflygplatser enligt artikel 190 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

48 §  Beslut om att placera en flygplats i klass A fattas av Tullverkets huvudkontor.

Till klass A räknas flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö- Sturup.

49 §  Beslut om att placera en flygplats i klass B fattas av Tullverkets huvudkontor.

Till klass B räknas följande flygplatser, nämligen Arvidsjaur, Falun (Borlänge), Gävle-Sandviken, Göteborg (Säve), Halmstad, Helsingborg (helikopterflygplatsen), Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Malmö (helikopterflygplatsen), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm- Skavsta), Ronneby, Skellefteå, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/ Härnösand), Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg), Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B-flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om inte annat har medgetts av den tullregion där flygplatsen ligger, får passagerarluftfartyg i sådan internationell trafik som avses i 46 §, med undantag för linjefart och tidtabellbunden chartertrafik, endast ankomma på följande tider:

Arvidsjaur: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Borlänge: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Bromma: Alla dagar kl. 07.00—21.00
Gävle-Sandviken: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Halmstad: Måndag—fredag kl. 07.00—16.00
Jönköping: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Kalmar: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00  
Karlstad: Måndag—fredag kl. 07.00—16.00
Kiruna: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Kristianstad: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Linköping: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Luleå: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Norrköping: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Ronneby: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Skavsta: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Skellefteå: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Sundsvall: Måndag—fredag kl. 07.30—16.00
Säve: Måndag—fredag kl. 07.00—16.00
Trollhättan/Vänersborg: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Umeå: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00  
Visby: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Västerås: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Växjö: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Örebro: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00
Östersund: Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Inskränkningar i dessa tider bestäms av respektive tullregion för helgdagar som infaller på en måndag—fredag, trettondagsafton som infaller på en måndag—fredag, skärtorsdag, valborgsmässoafton som infaller på en måndag—fredag, dagen före alla helgons dag, den 23 december som infaller på en fredag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift om detta lämnas i förväg till tullregionen. I sådant fall skall de tidsfrister som föreskrivs i 53 § gälla.

50 §  Beslut om att placera en flygplats i klass C fattas av den tullregion där flygplatsen ligger.

Tullverkets huvudkontor tillkännager vilka flygplatser som räknas till klass C.

Allmänna råd

Innan tullregionen fattar beslut om att placera en flygplats i klass C bör samråd ske med polismyndighet.

51 §  Ett inkommande luftfartyg får inte utan tillstånd föras till annan plats inom det svenska tullområdet än A- eller B-flygplats. Tillstånd att föra ett inkommande luftfartyg till annan plats (trafiktillstånd, även generella) kan medges av tullregion, om det är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Bestämmelserna i 3 § andra, tredje och fjärde styckena tillämpas i fråga om ansökan om sådant trafiktillstånd. Avgift skall inte tas ut för ansökan om sådant trafiktillstånd som avses i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1984:40) med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge.

Utan hinder av första stycket får vissa mindre luftfartyg föras till C-flygplats enligt de villkor som anges i 66 §.

Generella trafiktillstånd kan medges för privata, mindre luftfartyg och för flygklubbar avseende C- eller D-flygplats.

Allmänna råd

Innan tullregionen medger trafiktillstånd bör samråd ske med polismyndighet. För flygklubbar bör som villkor förutom vad som föreskrivs i 66 § gälla att ansvarig förtroendeman utses, som ser till att de instruktioner följs som meddelas av tullregionen.

52 §  Befälhavaren på ett inkommande luftfartyg skall på förhand meddela när luftfartyget beräknas komma till B-flygplats och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller inte luftfartyg som bedriver luftfart i regelbunden trafik i förvärvssyfte (linjefart).

Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral eller hos tullkontoret för den ort, dit luftfartyget skall föras. Förhandsanmälan skall göras under den för tullkontoret fastställda öppettiden och senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen. Luftfartyg som har en tillåten startvikt på mer än 5.700 kilogram och som bedriver luftfart i förvärvssyfte i trafik som inte är regelbunden, skall dock förhandsanmälas senast 24 timmar före den beräknade ankomsten. Tullkontoret får i särskilt fall eller för viss trafik medge dels att förhandsanmälan får göras med kortare frist än som sagts nu, dels att sådan anmälan får göras under annan tid än öppettid.

Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om luftfartygets beteckning och typ, ort som senast besökts, last och antal ombordvarande, flygplats dit luftfartyget skall föras och den beräknade ankomsttiden. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Uppgiften skall lämnas under den för tullkontoret fastställda öppettiden.

Gjord förhandsanmälan får återkallas. Uppgift om detta skall utan dröjsmål lämnas där förhandsanmälan gjorts.

53 §  Ett inkommande luftfartyg, som inte medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, behöver inte förhandsanmälas enligt 52 §, om färdplan avseende luftfartygets resa till det svenska tullområdet lämnas till flygtrafikledningsorgan på ort utanför det svenska tullområdet i så god tid att uppgifterna i denna genom överföring via luftfartens internationella sambandsnät kan vara Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral tillhanda senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen. För luftfartyg som har en tillåten startvikt på mer än 5.700 kilogram skall sådan färdplan lämnas 24 timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen.

Även uppgift om ändrad ankomsttid samt återkallelse av förhandsanmälan får lämnas på sätt som sägs i första stycket. Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Återkallelse skall lämnas utan dröjsmål.

54 §  Befälhavaren på ett inkommande luftfartyg skall, efter ankomsten till en ort inom det svenska tullområdet, utan dröjsmål lämna tullkontoret skriftlig anmälan (inkommande luftfartygsanmälan) om luftfartyget samt medförd last och proviant. Tullverket skall ges tillfälle att undersöka luftfartyget och vidta andra kontrollåtgärder.

Anmälan får i befälhavarens ställe göras av lufttrafikföretag eller ombud för detta. Tullkontoret kan medge att anmälan görs muntligt eller på annat sätt om last inte medförs. I fråga om medförd last kan tullkontoret medge att anmälan görs periodiskt av lufttrafikföretag.

Luftfartygsanmälan får göras muntligen i fråga om inkommande luftfartyg som under en resa mellan utrikes orter landar på ort inom det svenska tullområdet utan att där lossa eller lasta annat än förnödenheter och proviant.

Anmälan om ankomst behöver inte göras för luftfartyg som inte har en tillåten startvikt om mer än 5.700 kilogram om förhandsanmälan gjorts enligt 52 § eller färdplan lämnats enligt 53 § och luftfartyget inte medför andra varor än sådana som får föras in fritt av de ombordvarande. Anmälan skall dock göras om tulltjänsteman begär det.

I 69—72 §§ finns närmare föreskrifter om inkommande luftfartygsanmälan.

55 §  Bestämmelserna i 10 § första stycket tillämpas även när inkommande luftfartyg kommit till den sista ort, dit det medfört last till det svenska tullområdet, eller, om last inte medförs till tullområdet, första ort dit det kommer.

56 §  Ett inkommande luftfartyg får inte lossa eller lasta innan tullkontoret medger det. Går luftfartyget i regelbunden trafik enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg, får det börja lossa omedelbart, om inte tullregionen eller tullkontoret i särskilt fall bestämmer annat. Tillstånd att lossa eller lasta lämnas på grundval av inkommande luftfartygsanmälan.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att varor, som får föras in fritt av de ombordvarande, förs bort från luftfartyget samt att förnödenheter och proviant för luftfartyget tas ombord.

Om skyldighet att lägga upp icke-gemenskapsvaror på tillfälligt lager m.m. föreskrivs i 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281).

Utgående luftfartyg

57 §  Ett luftfartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullövervakning samt luftfartyg som skall avgå till plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullövervakning (utgående luftfartyg) får inte utan tillstånd avgå från eller under utresan landa på annan plats än A- eller B-flygplats.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av den tullregion där avgångsplatsen ligger, om det är möjligt från tullkontrollsynpunkt. Bestämmelserna i 3 § andra, tredje och fjärde styckena tillämpas i fråga om ansökan om sådant trafiktillstånd. Avgift skall inte tas ut för ansökan om sådant trafiktillstånd som avses i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1984:40) med föreskrifter om trafiktillstånd för viss lufttrafik med allmänflyg mellan Sverige och Norge.

Utan hinder av första stycket får vissa mindre luftfartyg föras från Cflygplats enligt de villkor som anges i 66 §.

Generella trafiktillstånd kan medges för privata, mindre luftfartyg och för flygklubbar avseende C- eller D-flygplats.

Allmänna råd

Innan tullregionen medger trafiktillstånd bör samråd ske med polismyndighet.

Villkoren för generella trafiktillstånd bör vara de som anges i 66 § samt beträffande flygklubbar att ansvarig förtroendeman utses, som ser till att de instruktioner följs som meddelas av tullregionen.

58 §  Ett utgående luftfartyg får inte börja lasta innan anmälan om det gjorts hos tullkontor och tullkontoret medgett detta. Sedan lastningen börjat får lossning ur luftfartyget inte ske utan särskilt medgivande av Tullverket.

Tullregion kan medge undantag från första stycket om luftfartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som meddelats tullregionen i förväg.

Utan hinder av första stycket kan tulltjänsteman medge att förnödenheter och proviant för luftfartyget tas ombord.

59 §  Befälhavaren på ett utgående luftfartyg skall på förhand meddela, när luftfartyget beräknas lämna det svenska tullområdet och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller dock inte för luftfartyg som bedriver luftfart i regelbunden trafik i förvärvssyfte (linjefart) eller som förs från A-flygplats. Beträffande förhandsanmälan tillämpas i övrigt 52 § andra, tredje, fjärde och femte styckena.

60 §  Ett utgående luftfartyg, som inte medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, behöver inte förhandsanmälas enligt 59 §, om färdplan avseende luftfartygets resa från det svenska tullområdet lämnas till flygtrafikledningsorgan i så god tid att uppgifterna i denna genom överföring via luftfartens internationella sambandsnät kan vara Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral tillhanda senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas avgå från flygplatsen.

Även uppgift om ändrad avgångstid samt återkallelse av förhandsanmälan får lämnas på sätt som sägs i första stycket. Har den beräknade tiden för avgång ändrats, skall uppgift om den beräknade nya avgångstiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna avgångstiden. Återkallelse skall lämnas utan dröjsmål.

61 §  Innan ett utgående luftfartyg lämnar en ort, där det lastat för export eller, om det inte lastat, den ort som det sist besöker före avgången från det svenska tullområdet, skall befälhavaren lämna tullkontoret för orten skriftlig anmälan (utgående luftfartygsanmälan) om luftfartyget och dess last.

Anmälan får i befälhavarens ställe göras av lufttrafikföretag eller ombud för detta. Tullkontoret kan medge att anmälan görs muntligt eller på annat sätt om last inte tagits in. I fråga om intagen last kan tullkontoret medge att anmälan görs periodiskt av lufttrafikföretag.

Befälhavaren får inte avgå med luftfartyget från orten förrän tullkontoret har medgett det.

Anmälan om avgång behöver inte göras för luftfartyg som inte har en tillåten startvikt om mer än 5.700 kilogram om luftfartyget förhandsanmälts enligt 59 § eller lämnat färdplan enligt 60 § och i detta endast medförs varor som enligt 12 kap. 3 § får deklareras för export muntligt eller genom annat handlande.

I 73 och 74 §§ finns närmare föreskrifter om utgående luftfartygsanmälan.

62 §  I fråga om transitering mellan orter inom det svenska tullområdet med luftfartyg gäller bestämmelserna i 9 kap. 51 och 52 §§.

Trafik med annat EG-land

63 §  Bestämmelserna i 46, 52—54, 57 och 59—61 §§ tillämpas även för luftfartyg som har en tillåten startvikt på mer än 5.700 kilogram och ankommer till eller avgår från B-, C- eller D-flygplats från respektive till annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning. Uppgift om last i luftfartygsanmälan enligt 54 och 59 §§ får i förekommande fall anges summariskt. Befälhavaren skall genom en anteckning på anmälan försäkra att inga varor som står under tullövervakning medförs eller vid avgång kommer att medföras på luftfartyget. Tullregionen kan medge att anmälan lämnas till flygplatsförvaltningen.

Bestämmelserna i 52, 53 och 66 §§ tillämpas även för luftfartyg som inte har en tillåten startvikt om mer än 5.700 kilogram och ankommer till eller avgår från B-, C- eller D-flygplats från respektive till annat EG-land utan att medföra last eller proviant som står under tullövervakning.

64 §  Incheckat bagage från tredje land som ankommer med luftfartyg direkt från sådant land eller från flygplats inom EG:s tullområde skall med tillämpning av artikel 194.5 i förordningen (EEG) nr 2454/93 anmälas till tullkontoret på den första flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Incheckat bagage som skall föras till tredje land med luftfartyg direkt till sådant land eller med luftfartyg som skall avgå till flygplats inom EG:s tullområde skall på motsvarande sätt anmälas till tullkontoret på den sista flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Flyg- och bagagehanteringsföretag skall ordna hanteringen av incheckat bagage på sådant sätt att passagerarna har möjlighet att anmäla sitt bagage på det sätt som anges i första och andra stycket och att Tullverkets kontrollverksamhet enligt tullagen (2000:1281) är möjlig att genomföra.

Lättnader i tullövervakningen för vissa luftfartyg

Statsluftfartyg

65 §  Bestämmelserna i 22—25 §§ tillämpas även i fråga om luftfartyg, som inom det svenska tullområdet uteslutande brukas av svensk eller utländsk statlig myndighet eller institution för dess verksamhet och inte används för kommersiellt ändamål.

Vissa mindre luftfartyg

66 §  Luftfartyg som inte har en tillåten startvikt om mer än 5.700 kilogram får föras till eller avgå från C-flygplats utan trafiktillstånd på de villkor som anges nedan.

I fråga om inkommande luftfartyg gäller följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som får föras in fritt av de ombordvarande.

2. Förhandsanmälan skall ha gjorts enligt bestämmelserna i 52 respektive 53 §.

3. Luftfartyget skall ankomma från Norge.

4. Skyldighet att deklarera luftfartyget för övergång till fri omsättning eller anmäla det till annan godkänd tullbehandling enligt 67 § skall inte finnas.

5. Vid yrkesmässig trafik skall befälhavaren före avgången avkräva samtliga ombordvarande en skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte för med sig andra varor än sådana som får föras in fritt. Vid ankomsten skall befälhavaren överlämna deklarationerna i förslutet kuvert till tulltjänsteman om sådan är närvarande eller i annat fall utan dröjsmål tillställa kuvertet den tullregion där flygplatsen är belägen.

I fråga om utgående luftfartyg gäller följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som enligt 12 kap. 3 § inte behöver deklareras för export.

2. Förhandsanmälan skall ha gjorts enligt bestämmelserna i 59 eller 60 §.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på eller ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

67 §  Luftfartyg, som avses i 66 §, skall deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till annan godkänd tullbehandling om luftfartyget

1. införs i samband med förvärv från tredje land,

2. återinförs efter användning i tredje land och under uppehållet där undergått underhåll (tillsyn, översyn eller reparation) eller modifiering, bortsett från åtgärd vars omfattning är ringa,

3. i annat fall återinförs under omständigheter som utgör hinder för tullfrihet enligt artikel 185.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller för frihet från mervärdesskatt eller

4. införs för tillfällig användning i landet utan att förutsättningar finns för temporär import enligt artikel 722 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Deklaration eller anmälan enligt första stycket skall lämnas i samband med att anmälan görs vid luftfartygets ankomst enligt 54 § första stycket.

Luftfartyg som färdas mellan svenska orter

68 §  Förs ett luftfartyg vid färd mellan svenska orter från eller till det svenska tullområdet på grund av att dess rätta kurs går utanför tullområdet, skall enbart detta förhållande inte medföra skyldighet för befälhavaren att följa föreskrifterna i 46 och 51—61 §§.

Anmälnings- och passhandlingar för luftfartyg

Inkommande luftfartygsanmälan

69 §  Inkommande luftfartygsanmälan skall innehålla de uppgifter om luftfartyget och resan samt medförd last och proviant, som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan uppta kollis märke och nummer, antal och slag samt varornas kvantitet och beskaffenhet. Ombordvarandes effekter behöver uppges endast om de skall räknas till lasten.

I fråga om varor i fordon, container eller annan motsvarande lastenhet som befordras med luftfartyg får uppgift om lasten lämnas genom hänvisning till TIR-carnet, manifest eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation). Vid hänvisning till lastspecifikation, skall denna bifogas luftfartygsanmälan.

Inkommande luftfartygsanmälan skall skrivas under av luftfartygets befälhavare eller den som enligt 54 § gör anmälan i befälhavarens ställe.

70 §  Inkommande luftfartygsanmälan skall upprättas på fastställd blankett (Tv 645.3), om den inte är upprättad på sätt som anges i 71 §. Uppgift om lasten kan lämnas genom hänvisning till godsmanifest. Anmälan skall avlämnas i två exemplar, om last medförs, annars i ett exemplar.

71 §  Som inkommande luftfartygsanmälan godtas allmän deklaration (General Declaration), som avses i bilaga 9 till den år 1944 avslutade konventionen angående internationell civil luftfart (luftfartskonventionen). Lämnas i allmän deklaration uppgift om luftfartygets last genom hänvisning till godsmanifest, skall manifestet lämnas i två exemplar.

Som inkommande luftfartygsanmälan godtas även godsmanifest (Cargo Manifest) som upprättats enligt formulär i bilaga 9 till luftfartskonventionen och lämnas i två exemplar. Medförs flera godsmanifest på luftfartyg får som inkommande luftfartygsanmälan godtas manifest som upprättats i den sist besökta ort utom det svenska tullområdet, där last tagits in. Till detta manifest skall som bilaga fogas en kopia av vart och ett av övriga godsmanifest.

Tullregion kan för viss trafik medge att uppgifter som avses i 69 § lämnas på annat sätt.

72 §  När ett luftfartyg, som kommer till det svenska tullområdet, är bestämt till flera orter inom detta eller till orter både inom och utanför tullområdet, skall bestämmelserna i 37 och 39 §§ tillämpas.

Utgående luftfartygsanmälan

73 §  Utgående luftfartygsanmälan skall innehålla de uppgifter om luftfartyget och resan samt medförd last som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall anmälan innehålla uppgift om de i luftfartyget intagna varorna, om inte uppgiften lämnas i annan ordning som tullkontoret godkänner. Ombordvarandes personliga tillhörigheter behöver uppges endast om de skall räknas till lasten. Bestämmelsen i 69 § andra stycket tillämpas även på utgående luftfartygsanmälan.

Om luftfartygets last innehåller sändningar som deklarerats för export genom elektroniskt dokument, skall luftfartygsanmälan eller lastspecifikationen innehålla uppgift om tullid för sådan sändning.

Utgående luftfartygsanmälan skall skrivas under av luftfartygets befälhavare eller den som enligt 61 § gör anmälan i befälhavarens ställe.

74 §  Utgående luftfartygsanmälan skall upprättas på fastställd blankett (Tv 645.3). Anmälan skall lämnas i ett exemplar.

Som utgående luftfartygsanmälan godtas även allmän deklaration för luftfartyg eller godsmanifest som avses i 71 §.

Tullregionen kan för viss trafik medge att uppgifter som avses i 73 § lämnas på annat sätt.

Fordonstrafik

75 §  Den som för ett fordon till det svenska tullområdet från tredje land eller i omvänd riktning behöver inte iaktta bestämmelserna i 76—83 §§ om fordonet och medförda varor får föras in eller föras ut fritt i enlighet med bestämmelserna i 84—100 §§.

Undantag från bestämmelserna i 76—80 §§ kan medges av tullregionen vid gränsen.

Trafiken över landgränsen

76 §  Föraren på ett fordon som kommer till det svenska tullområdet över yttre landgräns skall under inresan hålla sig till väg vid vilken det finns tullkontor för klarering av fordonstrafik (tullväg). Resan mellan gränsen och tullkontoret skall göras utan onödigt uppehåll. Tullkontoret får inte passeras förrän anmälan gjorts enligt 77 och 78 §§.

77 §  Föraren på ett fordon som kommer till det svenska tullområdet över yttre landgräns skall utan dröjsmål lämna skriftlig anmälan om fordonet och medförda varor (inkommande fordonsanmälan) till tullkontor som avses i 76 §. Inkommande fordonsanmälan behöver inte lämnas om fordonets hela last är upptagen på T1- eller T2-dokument, TIR-carnet eller ATA-carnet. Medförs inte last skall anmälan göras muntligt. Tullverket skall ges tillfälle att undersöka fordonet och vidta andra kontrollåtgärder. Om tulltjänsteman begär det, skall föraren lämna skriftlig uppgift om medförd proviant samt visa samtliga medförda handlingar som rör lasten.

Föraren får inte fortsätta sin färd med fordonet förrän tullkontoret har medgett det.

I 83 § finns närmare föreskrifter om inkommande fordonsanmälan.

78 §  Sedan inkommande fordonsanmälan lämnats till tullkontoret skall de varor som fordonet medför utan dröjsmål anmälas till en godkänd tullbehandling hos tullkontoret. Lossning ur eller lastning i fordonet får inte ske dessförinnan utan medgivande av tullkontoret.

I 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om skyldighet att lägga upp icke-gemenskapsvara på tillfälligt lager m.m.

79 §  Utan hinder av vad som sägs i 77 och 78 §§ får vid Sveriges yttre landgräns mot Norge för gränsbefolkningens behov varor införas till i gränstrakterna belägen ort, som inte är tullplats, efter tillstånd av närmaste tullkontor vid gränsen. När tillståndet begärs, skall uppgifter lämnas om varornas slag och mängd samt om plats och tid för införseln. Vid införseln skall iakttas de bestämmelser som tullregionen kan meddela i särskilt fall för att motverka missbruk.

80 §  Den som vill föra ett fordon från det svenska tullområdet över yttre landgräns och för med sig varor, som skall deklareras för export skall lämna skriftlig anmälan om fordonet och de varor som medförs (utgående fordonsanmälan) till tullkontor vid tullväg. Utgående fordonsanmälan behöver inte lämnas om fordonets hela last är upptagen på T-dokument, TIR-carnet eller ATA-carnet. Tullverket skall ges tillfälle att undersöka fordonet och vidta andra kontrollåtgärder. Om tulltjänsteman begär det, skall föraren visa samtliga medförda handlingar som rör lasten.

Föraren får inte avgå med fordonet förrän tullkontoret har medgett det. Fordonet skall under sin fortsatta resa mot gränsen hålla sig till tullvägen.

Tullkontoret kan medge att anmälan görs muntligt om fordonets last upptagits på handling som lämnas enligt 12 kap. 15 § andra stycket och föraren intygat på handlingen att fordonet inte medför andra varor som last.

I 83 § finns närmare föreskrifter om utgående fordonsanmälan.

I trafikförsäkringsförordningen (1976:359) finns bestämmelser om betalning av trafikförsäkringspremie i gränsort.

Fordon som inkommer eller avgår med fartyg

81 §  Föraren på ett fordon som kommer till det svenska tullområdet med fartyg från tredje land skall utan dröjsmål lämna skriftlig anmälan om fordonet och medförda varor (inkommande fordonsanmälan) till tullkontoret på den ort där fordonet förs i land, om inte fordonet och dess last uppgetts i fartygsanmälan. I sådant fall tillämpas 77 och 78 §§.

Om ett fordon i trafik kommer till tullområdet med fartyg utan att förare av fordonet är med, skall befälhavaren på fartyget ange fordonet och dess last i fartygets lastspecifikation enligt 35 § andra stycket.

82 §  Föraren på ett fordon som skall avgå från det svenska tullområdet med fartyg till tredje land och för med sig varor, som skall deklareras för export, skall göra anmälan om detta hos tullkontoret för den ort där fordonet förs ombord på fartyget. I sådant fall tillämpas 80 §.

I trafikförsäkringsförordningen (1976:359) finns bestämmelser om betalning av trafikförsäkringspremie i gränsort.

Fordonsanmälan

83 §  Fordonsanmälan skall i fråga om fordonet och resan samt medförd last innehålla de uppgifter som behövs från tullkontrollsynpunkt. I fråga om lasten skall i anmälan eller bilagd lastspecifikation lämnas uppgift om kollis märke och nummer, antal och slag samt varornas kvantitet och beskaffenhet samt i förekommande fall uppgift om tullid. Personliga tillhörigheter behöver uppges endast om de skall räknas till lasten. Anmälan skall skrivas under av föraren.

Allmänna råd

Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas när uppgift om tullid lämnas. Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i den blanketten får användas.

Resandetrafik

84 §  I 85—100 §§ finns bestämmelser om kontrollen av resandetrafiken. Vad som där sägs om resande gäller även för den som utför arbete på transportmedel.

Resande som ankommer från tredje land

85 §  Resande som ankommer från tredje land till plats där tullfilter har anordnats och som endast för med sig varor som får föras in fritt, får välja gång markerad med grön skylt och texten "Resande från land utanför EU utan varor att deklarera" (grön gång). På vissa platser kan det förekomma att gången dessutom har en markering med texten "Tullgräns". Resande har valt grön gång när den resande passerat den gröna skylten och har därmed deklarerat för Tullverket att den resande endast medför varor som får föras in fritt.

Resande som för med sig varor som inte får föras in fritt skall stanna för tullkontroll och deklarera dessa varor vid tullexpedition markerad med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".

Deklarationen enligt första eller andra stycket skall i förekommande fall även avse sådana varor som den resande vid samma inresa för med sig i buss eller annat transportmedel. Motsvarande gäller för bagage som vid flygresa anländer vid ett senare tillfälle på grund av omständigheter som den resande inte kunnat råda över och förs genom tullfilter av den resande eller, om detta inte är möjligt, utan den resandes medverkan.

86 §  På plats med trafik från såväl tredje land som ett annat EU-land skall, förutom tullexpeditionen och grön gång, för resande från ett annat EUland även finnas en gång markerad med en skylt med ett blå-gult EUmärke och texten "Resande direkt från ett EU-land utan varor att deklarera" (blå gång). På vissa platser kan det förekomma att grön respektive blå gång har samordnats till en enda gemensam gång med dessa samtidiga funktioner.

För vissa varor finns anmälningsskyldighet vid införsel till Sverige från ett annat EU-land. Närmare bestämmelser om hur en resande fullgör denna anmälningsskyldighet finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

87 §  Om tullfilter anordnats vid färjetrafik, får resande inte utan medgivande av tulltjänsteman föra iland andra varor än uppenbart tullfria personliga tillhörigheter senare än en timme efter fartygets ankomst eller den kortare tid tullregion bestämmer för viss färjelinje.

88 §  Föraren av ett motorfordon, som ankommer från tredje land till plats där ett röd-grönt filsystem har anordnats, får välja grön fil, om föraren och medföljande passagerare endast för med sig varor som får föras in fritt och om fordonet får föras på det sätt som sägs i artikel 230 c eller 232.1 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Har fordonet förts in i grön fil och, på plats där sådan förekommer, passerat en markering med texten "Tullgräns", har föraren deklarerat för Tullverket att det finns förutsättningar för val av grön fil.

Om det inte finns förutsättningar för val av grön fil enligt första stycket, skall föraren välja röd fil. Detsamma gäller om trafikförsäkring skall tecknas. Om inte Tullverket bestämmer annat för viss plats, skall föraren också välja röd fil om fordonet används för transport av resande mot betalning. I övrigt gäller vad som sägs i 85 §.

89 §  Har ett röd-grönt filsystem inte anordnats, kan föraren av ett motorfordon deklarera fordonet och medförda varor genom att fästa en röd eller grön kupong, som tillhandahållits av Tullverket, på utsidan av fordonets vindruta. För val av grön kupong gäller vad som sägs i 88 § första och andra stycket och för val av röd kupong vad som sägs i 88 § tredje stycket.

I fråga om motorfordon som inte passerar genom ett röd-grönt filsystem kan föraren och medföljande passagerare deklarera medförda varor på fastställd blankett (Tulldeklaration (Resande), Tv 680.14 eller Tv 680.15).

90 §  Närmare anvisningar om det förfarande som avses i 85—89 §§ ges på skyltar som satts upp på ankomstplatsen och i tryckta broschyrer som tillhandahålls de resande.

91 §  Resande eller annan person, som i annat fall än som avses i 85— 87 §§ lämnar ett fartyg eller ett luftfartyg som står under tullövervakning och för med sig varor som inte får föras in fritt, skall utan dröjsmål deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

92 §  Föraren av ett fordon, som kommer till det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land, får använda valfri allmän väg eller annan väg som Tullverkets huvudkontor fastställer och behöver inte göra anmälan hos Tullverket. Detta gäller under förutsättning att föraren och passagerare endast för med sig varor som får föras in fritt och att fordonet får föras in på det sätt som sägs i artikel 230 c eller 232.1 b i förordningen (EEG) nr 2454/93. Lättnaden gäller inte om trafikförsäkring skall tecknas i gränsort.

Att föraren och passagerare endast för med sig varor som får föras in fritt samt att det finns förutsättningar för införsel av fordonet utan deklaration för övergång till fri omsättning eller temporär import enligt första stycket är deklarerat så snart fordonet har passerat landgränsen. Om fordonet på vägen till bestämmelseorten passerar ett tullkontor vid gränsen, skall deklarationen dock inte anses vara gjord förrän tullkontoret har passerats utan att fordonet och de medförda varorna anmälts där.

93 §  Föraren av ett fordon som valt röd fil eller röd kupong enligt 88 respektive 89 § eller i övrigt stannat för att fullgöra deklarations- och anmälningsskyldighet eller stannat på tulltjänstemans anmaning får inte lämna platsen förrän en tulltjänsteman har medgett det.

94 §  Den som kommer till det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land utan särskilt transportmedel och endast för med sig varor som får föras in fritt får använda valfri väg och behöver inte göra anmälan hos Tullverket. Bestämmelserna i 92 § andra stycket tillämpas i sådant fall.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Medförs varor som inte får föras in fritt, skall dessa utan dröjsmål anmälas till godkänd tullbehandling hos tullkontor som avses i 76 §. I sådant fall skall bestämmelserna i nämnda paragraf tillämpas.

Resande som avreser till tredje land

95 §  Resande som avreser från det svenska tullområdet till tredje land behöver inte göra anmälan hos Tullverket om den resande endast för med sig varor som får föras ut fritt.

Resande som för med sig varor som inte får föras ut fritt skall deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition. Deklarationen skall i förekommande fall även avse sådana varor som den resande vid samma utresa för med sig i buss eller annat transportmedel.

96 §  Föraren av ett motorfordon, som lämnar det svenska tullområdet för resa till tredje land från plats där ett röd-grönt filsystem har anordnats, får välja grön fil, om föraren och passagerare endast för med sig varor som får föras ut fritt och om trafikförsäkringspremie inte skall betalas för fordonet. I annat fall skall föraren välja röd fil.

Har fordonet förts in i grön fil och, på plats där sådan förekommer, passerat en markering med texten "Tullgräns", har föraren deklarerat för Tullverket att det finns förutsättningar för val av grön fil.

I trafikförsäkringsförordningen (1976:359) finns bestämmelser om betalning av trafikförsäkringspremie i gränsort.

97 §  Föraren av ett fordon, som lämnar det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land, får använda valfri allmän väg eller annan väg som Tullverkets huvudkontor fastställer och behöver inte göra anmälan hos Tullverket. Detta gäller under förutsättning att föraren och passagerare endast för med sig varor som får föras ut fritt och att trafikförsäkringspremie inte skall betalas för fordonet.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Att föraren och passagerare endast för med sig varor som får föras ut fritt samt att det finns förutsättningar för utförsel av fordonet utan deklaration för export är deklarerat så snart fordonet har passerat landgränsen. Om fordonet på vägen till landgränsen passerar ett tullkontor vid gränsen, skall deklarationen dock anses vara gjord när tullkontoret har passerats utan att fordonet och de medförda varorna anmälts där.

98 §  Föraren av ett fordon som valt röd fil eller i övrigt stannat för att fullgöra deklarations- och anmälningsskyldighet eller stannat på tulltjänstemans anmaning får inte lämna platsen förrän en tulltjänsteman har medgett det.

99 §  Den som lämnar det svenska tullområdet över landgräns mot tredje land utan särskilt transportmedel och endast för med sig varor som får föras ut fritt får använda valfri väg och behöver inte göra anmälan hos Tullverket. Bestämmelserna i 97 § tredje stycket tillämpas i sådant fall.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

Medförs varor som inte får föras ut fritt, skall dessa utan dröjsmål deklareras för export hos tullkontor som avses i 76 §. I sådant fall skall bestämmelserna i nämnda paragraf tillämpas.

Särskilda bestämmelser för resandetrafiken över landgränsen mot Norge

100 §  Bestämmelserna i 92 §, 94 § första stycket, 97 § och 99 § första stycket tillämpas även om följande varor medförs vid trafik över landgränsen mot Norge

1. motorsåg eller annat verktyg som skogsarbetare för med sig för att tillfälligt använda vid skogsarbete i gränstrakterna och som därefter skall återföras till utreselandet,

2. varor som medförs för att användas tillfälligt eller förbrukas vid aktuell räddningsinsats eller aktuellt bärgningsföretag eller aktuell humanitär hjälpaktion eller vid övning av räddningsinsats, samt

3. idrottspris vilket erhållits som pris vid tävling.

Resande med fritidsfartyg och vissa mindre luftfartyg

101 §  Bestämmelser om lättnader i tullövervakningen för fritidsfartyg och vissa mindre luftfartyg samt för varor, som medförs av sådana fartyg eller luftfartyg, finns i 28—32 §§ respektive 66 och 67 §§.


5 kap. Införsel av varor m.m.

1 §  I 3 kap. tullagen (2000:1281) och 11—13 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om införsel av varor m.m.

Uppvisande av varor för tullen

2 §  Bestämmelser om uppvisande av varor för tullen, sedan de förts in till EG:s tullområde, finns i artiklarna 4.19 och 40 i förordning (EEG) nr 2913/92. Av 11 § tullförordningen (2000:1306) framgår att sådan anmälan som avses i dessa artiklar får göras muntligt eller på annat lämpligt sätt.

Ytterligare bestämmelser om uppvisande av varor för tullen finns i 10 kap. 33 och 34 §§ i de fall varorna samtidigt anmäls till förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring.

Summarisk deklaration

3 §  Bestämmelser om i vilka fall varor som uppvisats för tullen skall omfattas av en summarisk deklaration finns i artiklarna 43—45 i förordning (EEG) nr 2913/92. Ytterligare bestämmelser om summarisk deklaration finns i artiklarna 183 och 184 i förordning (EEG) nr 2454/93.

4 §  Summarisk deklaration skall normalt lämnas på blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7) och innehålla uppgift om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt.

Om varan är upptagen i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan kan sådan anmälan utgöra summarisk deklaration.

I artikel 183.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om summarisk deklaration för varor som har befordrats enligt ett transiteringsförfarande innan de uppvisas för tullen.

I artikel 45 i förordning (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om i vilka fall ett tullkontor får avstå från att kräva en summarisk deklaration.

Ytterligare bestämmelser om summarisk deklaration finns i 4, 6 och 16 kap.

Lossning eller omlastning av varor som uppvisats för tullen

5 §  Bestämmelser om lossning eller omlastning av varor som uppvisats för tullen finns i artikel 46 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Skyldighet att hänföra varor som uppvisats för tullen till en godkänd tullbehandling

6 §  Bestämmelser om skyldigheten att inom viss tid anmäla ickegemenskapsvaror som uppvisats för tullen till en godkänd tullbehandling, och regler om hur varorna tills dess tillfälligt skall förvaras, finns i artiklarna 48—53 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Av 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281) framgår att varor som inte deklareras till ett tullförfarande eller anmäls till någon annan godkänd tullbehandling i samband med införseln i regel skall läggas upp på tillfälligt lager.

Om varor som omfattas av en summarisk deklaration läggs upp på tillfälligt lager skall ett exemplar av den summariska deklarationen lämnas till övervakningstullkontoret för det tillfälliga lagret enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 16 § denna tullordning.

Godsredovisning

7 §  En vara som förts in till det svenska tullområdet skall på ett betryggande sätt vara redovisad hos ett tullkontor eller innehavare av ett tillfälligt lager, frizon eller tullager till dess att varan deklarerats för övergång till fri omsättning eller anmälts till någon annan godkänd tullbehandling.

8 §  En icke-gemenskapsvara som inkommer till det svenska tullområdet direkt eller i samband med ett transiteringsförfarande redovisas av tullkontoret på införselorten eller annat tullkontor dit varor som står under tullövervakning får föras såvida inget annat sägs nedan. Redovisningen sker vid tullkontoret i inkommande journal. Registrering av varan skall ske innan eller i samband med att den deklareras till ett tullförfarande eller anmäls till någon annan godkänd tullbehandling. Redovisningen baseras på summarisk deklaration eller annan handling enligt 4 §.

Om varan läggs upp på tillfälligt lager eller förs in i frizon skall den redovisas hos berörd innehavare av tillfälligt lager eller frizonsinnehavare enligt bestämmelserna i 6 respektive 13 kap.

Sker transitering direkt till någon som har tillstånd att vara godkänd mottagare skall den godkände mottagaren föra redovisning över mottagna varor enligt bestämmelserna i 9 kap.

Om godsredovisning vid tullförfarandet lagring i tullager finns bestämmelser i 10 kap.

För gods som inkommer med post eller på järnväg gäller bestämmelserna i 15 respektive 16 kap.

Tullregion och kontrolltullkontor kan meddela ytterligare bestämmelser om godsredovisning vid import.


6 kap. Tillfälliga lager

1 §  I 3 kap. 6—11 §§ tullagen (2000:1281) och 14—19 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tillfälliga lager.

Tillstånd att inrätta tillfälligt lager m.m.

2 §  Ansökan om tillstånd att inrätta tillfälligt lager prövas av den tullregion där lagret är avsett att inrättas. Ansökan skall innehålla uppgift om sökandens huvudsakliga verksamhet, trafikstruktur, uppskattat antal sändningar per år, antal anställda i lagerverksamheten, beskrivning av lagerbokföringen och eventuellt datorstöd i bokföringen, uppgift om tidigare erfarenheter av liknande verksamhet samt om för verksamheten ansvarig person.

En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis. Till ansökan skall också fogas ritning, karta eller motsvarande, där lagrets läge och omfattning framgår.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

3 §  Tullregionen kan medge att tillfälligt lager inrättas även på en ort där ingen tullpersonal är placerad. Lagrets läge får dock inte medföra att det uppstår avsevärda svårigheter eller kostnader att utöva tillsyn över verksamheten på lagret.

Tullregionen kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen bestämmer i varje enskilt fall. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall godkännas av tullregionen.

Tillfälliga lager utgör tullklareringsområde. Tullregion kan i särskilt fall bestämma att ett tillfälligt lager skall vara avgiftsbelagt tullklareringsområde.

Allmänna råd

Vid prövning av ansökan om tillstånd att inrätta tillfälligt lager bör en avvägning göras mellan trafikens krav på en rationell och effektiv godshantering samt möjligheter till utveckling och Tullverkets möjligheter att utöva tillsyn över lagerrörelsen. Tillstånd bör som regel medges om den sökande kan visa att han har faktiska möjligheter att fullgöra sina skyldigheter gentemot Tullverket.

4 §  Av 15 § tullförordningen (2000:1306) framgår att innehavaren av ett tillfälligt lager där tullpersonal tjänstgör stadigvarande får ta ut skälig hyra för lokaler som är avsedda enbart för tullpersonalen. Här avses lokaler som används av Tullverket i princip varje dag och i en omfattning som i stort sett motsvarar en hel arbetsdag. I sådana lokaler svarar Tullverket för kostnader för möbler, gardiner, kontorsutrustning, telefoner etc.

I lokaler där tullpersonal inte tjänstgör stadigvarande skall lagerhavaren till Tullverkets förfogande utan kostnad för verket ställa en eller flera avskilda arbetsplatser, inkluderande möbler och kontorsutrustning.

På lagret skall finnas tillgång till vågutrustning som godkänts av företag, ackrediterat av Swedac.

Allmänna råd

För lokaler och anordningar som ställs till Tullverkets förfogande utan kostnad för verket är det naturligt att kraven från Tullverkets sida beträffande storlek och utrustning hålls inom rimliga gränser. Tullpersonalen bör ha tillgång till kapprum, toalett och eventuellt pentry samt gratis uppställningsplats för tjänstebil. Som minimikrav bör gälla de normer som Tullverkets huvudkontor fastställt för sådana lokaler.

5 §  I tillståndet till tillfälligt lager anges bl.a.

1. giltighetstiden för tillståndet,

2. lagrets läge och gränser,

3. vilka lokaler och anordningar som disponeras av Tullverket inom lagret och om hyra skall betalas för dem,

4. den närmare ordningen för uppläggning, utlämning och tullklarering av varor på lagret,

5. den närmare ordningen för lagerhavarens godsregistrering och godsredovisning samt

6. det tullkontor som har tillsyn över lagret (övervakningstullkontor).

Lagerhavaren skall därutöver följa de föreskrifter för tullkontroll, tullklarering, godsregistrering och godsredovisning som meddelas av tullregionen.

Allmänna råd

Innehavaren av ett nyinrättat tillfälligt lager ges lämpligen ett tidsbegränsat tillstånd.

6 §  Lagerhavare och på tillfälligt lager verksam personal, som tar befattning med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnas för tullbehandling av varor, skall till övervakningstullkontoret lämna en skriftlig förklaring om att de informerats om den tystnadsplikt som föreskrivs i 3 kap. 11 § tullagen (2000:1281).

Uppläggning på tillfälligt lager

7 §  Den som vill lägga upp en icke-gemenskapsvara på tillfälligt lager skall till lagerhavaren lämna två exemplar av den summariska deklaration i vilken varan skall deklareras till övervakningstullkontoret på det sätt som föreskrivs i 5 kap.

En vara anses upplagd när summarisk deklaration, i vilken varan finns upptagen, tagits emot av lagerhavaren och varan förts in på lagrets område.

Om en summarisk deklaration vid uppläggning uppenbarligen avser hela lasten av icke-gemenskapsvaror i en lastenhet, som förts in på lagrets område, skall hela lasten anses ha lagts upp på lagret, även om det konstateras att vissa av varorna inte upptagits i den summariska deklarationen.

Allmänna råd

Icke-gemenskapsvaror som inkommer till det svenska tullområdet i lastenhet bör föras till tillfälligt lager och lossas för att möjliggöra identifiering innan varorna anmäls till en godkänd tullbehandling, om det finns misstanke om att samtliga varor i enheten inte befordras under ett tullförfarande eller inte finns upptagna i godtagbar lastförteckning.

8 §  Vid tillämpning av 3 kap. 7 § tredje stycket och 8 § första stycket tullagen (2000:1281) skall övervakningstullkontoret se till att en summarisk deklaration för uppläggning på tillfälligt lager upprättas.

Allmänna råd

Varor som tagits om hand av Tullverket enligt 3 kap. 8 § första stycket tullagen (2000:1281) bör som regel läggas upp på tillfälligt lager eller tullager.

9 §  När en vara läggs upp på tillfälligt lager skall lagerhavaren kontrollera den summariska deklarationens uppgifter om varan mot den mottagna varan. Avvikelser skall noteras och registreras enligt bestämmelserna i 17 §.

10 §  Om icke-gemenskapsvaror lagts upp på tillfälligt lager men ligger kvar i den lastenhet i vilken varorna lastats i utlandet, skall lagerhavaren genom lossning eller på annat lämpligt sätt förvissa sig om att samtliga kollin, som befordrats med lastenheten, finns upptagna i den summariska deklarationen. Någon sådan åtgärd behövs dock inte om lastenheten utan lossning deklareras till ett transiteringsförfarande eller återexporteras från EG:s tullområde.

Godsregistrering m.m.

11 §  Lagerhavaren skall föra journal över varor som lagts upp på det tillfälliga lagret (lagerjournal).

Allmänna råd

Lagerjournalen kan exempelvis föras på Tullverkets blankett Inkommande journal (Tv 715.1) eller med hjälp av automatisk databehandling.

12 §  Efter att ha gjort den kontroll som föreskrivs i 9 § skall lagerhavaren anteckna ett särskilt godsregistreringsnummer (godsnummer) på den summariska deklarationen innan den lämnas till övervakningstullkontoret.

Övervakningstullkontoret bestämmer närmare om sammansättningen av godsnummer i lagerjournalen. I godsnummer skall ingå journalsbeteckning och en identitetsbeteckning för lagret (lokalkod).

Om en summarisk deklaration omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i deklarationen. Om deklarationen innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer. Med sändning avses här varje varumängd som i deklarationen tagits upp för sig till kollital och vikt eller annan kvantitet.

13 §  Lagerhavare som förvarar både varor som befordras sjövägen och varor som befordras på annat sätt än sjövägen skall bokföra dessa i skilda lagerjournaler. Övervakningstullkontoret får dock medge att varor som befordras sjövägen bokförs i samma journal som varor som befordras på annat sätt förutsatt att samtliga varor anmäls till en godkänd tullbehandling inom 20 dagar från den dag då den summariska deklarationen lämnas.

Lagerjournalen skall innehålla uppgift för varje summarisk deklaration om

— datum för uppläggningen,

— godsnummer som antecknats på den summariska deklarationen,

— antal blad som deklarationen omfattar,

— transportsätt vid gemenskapens yttre gräns och transportsätt vid uppläggning på tillfälligt lager,

— inkommande fordons registreringsbeteckning,

— inkommande fartygs namn,

— inkommande luftfartygs flightnummer,

— transittullid eller antal och slag av dokument vid ankomst efter transitering,

— handlingar som lagts till i efterhand, såsom lossningsrapport enligt 17 § eller förlustrapport enligt 23 § samt

—datum när den summariska deklarationen slutligt redovisats till övervakningstullkontoret.

Ytterligare bestämmelser om lagerhavares redovisning finns i 29— 35 §§.

14 §  Efter att ha gjort den kontroll som föreskrivs i 9 § skall lagerhavaren teckna uppläggningsattest. Uppläggningsattesten skall innehålla uppgift om datum för uppläggningen och kollital eller annan motsvarande enhet (vagnslast, parti etc.) som lagts upp. Genom uppläggningsattesten bekräftar lagerhavaren att varorna lagts upp på tillfälligt lager den dag som antecknats i attesten.

15 §  Uppläggningsattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av summariska deklarationer.

T-dokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 4 i utrymmet under fälten 15 och 17 samt på blad 7 eller extrablad.

TIR-carnet: Uppläggningsattest tecknas på den carnetkupong nr 2 som gäller för uppläggningen.

Uppläggningsanmälan: Uppläggningsattest tecknas på blad 1 och 2.

Annan lastdeklaration: Genom anteckningar enligt 12 och 14 §§ attesterar lagerhavaren att varorna lagts upp. Alla varor som upptas i den summariska deklarationen anses upplagda den dag som framgår av attesten om inte lossningsrapport enligt 17 § inkommit till övervakningstullkontoret inom tid som tullkontoret bestämmer.

Uppläggningsattest skall vara bestyrkt med lagerhavarens stämpel och undertecknad av ansvarig företrädare för lagerhavaren. För uppläggningsattest på T-dokument och TIR-carnet skall lagerhavaren använda stämpel med text som godkänts av övervakningstullkontoret. Uppläggningsattest får efter övervakningstullkontorets medgivande även lämnas i särskild handling.

16 §  Ett exemplar av summarisk deklaration försedd med anteckningar enligt 12 och 14 §§ skall lämnas till övervakningstullkontoret senast första arbetsdagen efter att deklarationen mottagits av lagerhavaren. Övervakningstullkontoret kan dock bestämma att deklarationen skall lämnas före ett visst klockslag.

Ett exemplar av den summariska deklarationen behålls på lagret tills lagerhavaren skall lämna redovisning till övervakningstullkontoret enligt vad som föreskrivs i 29 §.

17 §  Om lagerhavaren vid kontroll enligt 9 § finner manko, överlossning, skada eller annan bristande överensstämmelse mellan varorna och uppgifterna i summarisk deklaration, skall denne upprätta särskild rapport om mottagna varor (lossningsrapport).

Lossningsrapporten skall innehålla uppgift om

— godsnummer och i förekommande fall sändningsnummer enligt summarisk deklaration,

— godsmärkning och varuslag,

— kollital eller annan motsvarande enhet,

— kvantitet som konstaterats vid uppräkningen samt

— i förekommande fall en kort beskrivning av skada.

Rapporten skall bestyrkas med lagerhavarens stämpel och undertecknas av ansvarig företrädare för lagerhavaren.

Lagerhavaren skall lämna rapporten till övervakningstullkontoret samtidigt med den summariska deklarationen i vilken sändningen deklareras.

18 §  Om en lagerhavare har funnit att en icke-gemenskapsvara avlämnats på lagret utan att på föreskrivet sätt ha anmälts till uppläggning, skall han utan dröjsmål anmäla detta till övervakningstullkontoret. Om varan inte kan hänföras till en viss summarisk deklaration, skall lagerhavaren själv upprätta en summarisk deklaration enligt bestämmelserna i 5 kap. 3 §. I deklarationen lämnas en redogörelse för de närmare omständigheterna då varan påträffades. Varan anses upplagd på lagret när deklarationen upprättats. Uppläggningsanmälan skall registreras i lagerjournalen enligt vad som anges i 13 §. På anmälan skall lagerhavaren anteckna godsnummer som anges i 12 § samt teckna uppläggningsattest på det sätt som framgår av 14 och 15 §§.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även för varor som, utan att vara upptagna i en summarisk deklaration, skall anses vara upplagda på tillfälligt lager enligt 7 § tredje stycket.

Förvaring på tillfälligt lager

19 §  I artikel 49.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om att övervakningstullkontoret för viss sändning kan fastställa en kortare tidsfrist för förvaring än vad som föreskrivs i artikel 49.1 i samma förordning eller efter ansökan medge utsträckning av förvaringstiden om verkligt behov föreligger.

20 §  En vara som läggs upp på tillfälligt lager skall förvaras på det sätt som övervakningstullkontoret bestämmer.

Spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror skall förvaras under lås i särskilt utrymme som övervakningstullkontoret godkänt. Övervakningstullkontoret kan medge att sådana varor förvaras på annat betryggande sätt. Om det finns särskilda skäl kan övervakningstullkontoret bestämma att även varor av annat slag skall förvaras i särskilt utrymme under lås.

Övervakningstullkontoret prövar fråga om sådan provtagning, varuundersökning m.m. som sägs i artiklarna 42 och 52 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

Allmänna råd

Exempel på varor av annat slag enligt andra stycket kan vara vapen, hemelektronik, datautrustning och andra stöldbegärliga varor.

21 §  Övervakningstullkontoret får föreskriva att gemenskapsvaror som står under tullövervakning skall förvaras på tillfälligt lager.

Övervakningstullkontoret kan medge att gemenskapsvaror även i övrigt får förvaras i lokaler eller på område som utgör tillfälligt lager samt meddela villkor för förvaringen.

Varor enligt första och andra stycket är inte att anse som upplagda på tillfälligt lager och skall förvaras avskilda från varor som är upplagda på tillfälligt lager.

Allmänna råd

Bestämmelsen i första stycket kan exempelvis utnyttjas för varor som deklarerats för export, men inte exporteras omedelbart.

22 §  Lagerhavaren skall svara för att en upplagd vara inte förs bort från det tillfälliga lagret eller för detta ändamål lastas i transportmedel utan medgivande av övervakningstullkontoret.

23 §  Finner en lagerhavare, att en vara som lagts upp på tillfälligt lager gått förlorad eller saknas, eller att skada uppstått på en sådan vara, skall han utan dröjsmål anmäla det till övervakningstullkontoret.

Anmälan om att en vara gått förlorad eller saknas (förlustrapport) skall innehålla uppgifter om godsnummer och i förekommande fall sändningsnummer enligt summarisk deklaration, godsmärkning och varuslag, kollital eller annan motsvarande enhet och kvantitet som gått förlorad samt de omständigheter i övrigt som är kända eller kunnat utrönas av lagerhavaren. Rapporten skall bestyrkas med lagerhavarens stämpel och undertecknas av ansvarig företrädare för lagerhavaren.

Lagerhavaren skall överlämna förlustrapporten till övervakningstullkontoret.

24 §  Har tidsfristen för förvaring gått ut för en icke-gemenskapsvara, som är upplagd på tillfälligt lager, skall lagerhavaren anmäla förhållandet till övervakningstullkontoret. Sådan anmälan (restanmälan) skall innehålla uppgift om

— godsnummer och eventuellt sändningsnummer,

— uppläggningsdag,

— godsmärkning och varuslag,

— kollital eller annan motsvarande enhet,

— kvantitet,

— varuägare om denne är känd,

— varan är anmäld till godkänd tullbehandling samt

— de upplysningar i övrigt som övervakningstullkontoret bestämmer med hänsyn till lokala förhållanden.

Restanmälan skall bestyrkas med lagerhavarens stämpel och undertecknas av ansvarig företrädare för lagerhavaren.

Lagerhavaren skall lämna restanmälan snarast möjligt efter tidsfristens utgång. Varan skall behållas på det tillfälliga lagret i avvaktan på övervakningstullkontorets beslut enligt fjärde stycket.

Med ledning av restanmälan bestämmer övervakningstullkontoret vilka åtgärder som skall vidtas med varan. Om varan samtidigt anmäls till en godkänd tullbehandling, kan tullkontoret medge att den ligger kvar på det tillfälliga lagret under den ytterligare tid som behövs för tullklareringen. Bestämmelser om vilka åtgärder som skall vidtas om varan inte anmäls till en godkänd tullbehandling finns i artikel 53.1 i förordning (EEG) nr 2913/92.

25 §  Övervakningstullkontoret kan förbjuda lagerhavaren att låta en person, som brutit mot föreskrifter om tullkontroll och tullklarering inom tillfälligt lager, medverka vid hantering av tullgods inom lagret.

Anmälan till godkänd tullbehandling av en vara i tillfällig förvaring

26 §  Anmälan till godkänd tullbehandling av en vara som är upplagd på tillfälligt lager skall göras hos övervakningstullkontoret. En anmälan får endast omfatta varor som lagts upp på lagret på samma summariska deklaration. Övervakningstullkontoret kan i särskilt fall medge undantag härifrån.

27 §  Lagerhavaren får lämna ut en vara från det tillfälliga lagret när han fått övervakningstullkontorets medgivande. Medgivandet lämnas skriftligt till den som begärt klarering av varan genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till det tillfälliga lagret via tulldatasystemet, om lagerhavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. Ansökan om sådant tillstånd prövas av Tullverkets huvudkontor.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i den summariska deklarationen samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från tillfälligt lager innefattas i övervakningstullkontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till lagerhavaren på att varan tagits emot för befordran.

Allmänna råd

I de fall utlämningsmedgivande meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling enligt första stycket, bör det genom anteckningen eller stämpeln tydligt framgå att utlämning medgetts t.ex. genom texten "Får utlämnas" samt datum och underskrift av den som fattat beslutet.

28 §  När en uppgift i utlämningsmedgivandet inte stämmer med motsvarande uppgift i den summariska deklarationen skall lagerhavaren anmäla detta till övervakningstullkontoret innan varan lämnas ut.

Övervakningstullkontoret fastställer den korrekta uppgiften och utfärdar i förekommade fall ett nytt utlämningsmedgivande.

Lagerhavarens redovisning

29 §  När en vara lämnas ut från ett tillfälligt lager skall lagerhavaren anteckna tullid för den tullklarerade varan vid motsvarande sändning i det exemplar av den summariska deklarationen som tillhör lagerbokföringen. Om varan i samband med tullklareringen har godsregistrerats på nytt, utanför tulldatasystemet, antecknas i stället det nya godsnumret.

Om en sändning tas ut från ett tillfälligt lager i delposter, skall lagerhavaren för varje delpost föra de anteckningar som anges i första stycket.

Senast fredagen i veckan efter utgången av i artikel 49.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 angiven tidsfrist, skall lagerhavaren redovisa att samtliga sändningar upptagna i den summariska deklarationen i vilken varorna anmälts till övervakningstullkontoret också har anmälts till en godkänd tullbehandling. Redovisningen fullgörs genom att lagerhavaren till övervakningstullkontoret överlämnar det i första stycket angivna exemplaret av den summariska deklarationen. Om lagerhavaren mottagit summarisk deklaration som elektroniskt dokument kan övervakningstullkontoret medge att redovisningen får lämnas på ett maskinläsbart medium och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i vanlig läsbar form.

I lagerjournalen skall lagerhavaren för varje godsnummer anteckna när det slutligt redovisats till övervakningstullkontoret.

30 §  Lagerhavarens bokföring skall innehålla

1. lagerjournal med anteckningar som föreskrivs i 13 och 29 §§,

2. för de godsnummer som ännu inte slutligt redovisats till övervakningstullkontoret, summariska deklarationer med uppläggningsattest enligt 14 § och påtecknat godsnummer enligt 12 § samt tillhörande rapporter om avvikelser enligt 17, 23 och 24 §§.

31 §  Lagerjournalen skall avslutas för kalenderår.

32 §  Lagerhavarens bokföring skall bevaras i den form som anges i 7 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078). Bokföringen skall enligt 3 kap. 5 § tullagen (2000:1281) bevaras av lagerhavaren i minst fem år efter utgången av det år bokföringen avser.

Övervakningstullkontoret har rätt att när som helst ta del av lagerhavarens bokföring som avses i 30 §. Lagerhavaren skall på övervakningstullkontorets begäran kunna ta fram aktuell behållning på lagret.

33 §  Lagerhavaren skall inventera de på lagret upplagda varorna minst en gång per år. Övervakningstullkontoret kan bestämma att inventering skall ske med tätare intervall. Övervakningstullkontoret skall ges tillfälle att närvara vid inventeringen.

34 §  Lagerhavaren skall föra protokoll över inventeringen. Av inventeringsprotokollet skall framgå

— vilket tillfälligt lager som har inventerats,

— tidpunkt för inventeringen,

— vem som utfört inventeringen,

— om inventeringen skett fullständigt eller stickprovsvis,

— bokförd behållning per summarisk deklaration (godsnummer) samt

— eventuella avvikelser mellan bokförd och faktisk behållning.

Protokollet skall vara bestyrkt med lagerhavarens stämpel och undertecknas av den som är ansvarig för inventeringen. Protokollet skall överlämnas till övervakningstullkontoret.

35 §  Övervakningstullkontoret kan bestämma att inventering skall utföras gemensamt av lagerhavarens personal och tullpersonal. Lagerhavaren skall underrättas om sådan inventering senast då den börjar. Att lagerhavaren är skyldig att lämna Tullverket den hjälp som behövs vid inventeringen framgår av 17 § 3 tullförordningen (2000:1306).

Återkallelse av tillstånd till tillfälligt lager m.m.

36 §  Om det finns skäl till det kan tillstånd till tillfälligt lager återkallas. Innan tillstånd till tillfälligt lager återkallas skall lagerhavaren ges tillfälle att yttra sig över den tilltänkta återkallelsen, såvida det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontrollsynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av den tullregion som meddelat tillståndet till tillfälligt lager.

Allmänna råd

Exempel på fall då det kan vara motiverat att återkalla tillstånd till tillfälligt lager är om lagerhavaren, trots upprepade påpekanden från övervakningstullkontoret, inte rättat sig efter gällande föreskrifter i fråga om uppläggning, förvaring, utlämning och redovisning av gods.

37 §  Om lagerverksamheten avses upphöra, skall lagerhavaren utan dröjsmål meddela övervakningstullkontoret och inkomma med en slutlig redovisning för lagret. Gods som finns kvar på lagret skall anmälas till en godkänd tullbehandling.

Redovisningen skall godkännas av övervakningstullkontoret innan eventuell säkerhet för lagret återställs.

Tullverkets tillfälliga lager

38 §  För tillfälligt lager som innehas av Tullverket tillämpas bestämmelserna i 7, 8 och 19—21 §§.

Tullregionen kan för tillfälligt lager som innehas av Tullverket utan hinder av 7 § medge, att anmälan till uppläggning av en vara får göras på blankett Tv 710.2 eller annan blankett som tullregionen fastställt, om varan medförts av resande.


7 kap. Normalförfarande då varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning (direktförtullning)

Inledande bestämmelser

1 §  I 4 kap. 5 och 6 §§ tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om tullförfarandet övergång till fri omsättning.

2 §  Vad som sägs i detta kapitel gäller även för övergång till fri omsättning inom ramen för tullförfarandena aktiv förädling restitutionssystemet, passiv förädling och bearbetning under tullkontroll. Ytterligare bestämmelser om dessa tullförfaranden finns i 11 kap.

3 §  Med varuförsändelse i 4 kap. 6 § andra stycket tullagen (2000:1281) förstås varje kolli som införs. Samtliga kolli som en mottagare får från en och samma avsändare vid samma tillfälle skall dock anses utgöra en försändelse.

Tulldeklaration

4 §  Av artikel 59 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att den som vill deklarera en vara till tullförfarandet övergång till fri omsättning skall lämna en tulldeklaration.

Tulldeklarationen skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet om inte annat anges nedan.

Tulldeklaration kan lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet om importören eller ombud som han anlitar har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

I artikel 225 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall tulldeklaration får lämnas muntligt.

Utöver vad som framgår av artikel 230 i förordning (EEG) nr 2454/93 får varor deklareras genom annat handlande i följande fall, under förutsättning att de får importeras utan hinder av restriktioner och inte skall redovisas i handelsstatistiken:

1. förnödenheter som är tullfria enligt 6 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. när de medförs på ett transportmedel,

2. proviant som förbrukas ombord på ett transportmedel som avses i 6 § andra stycket förordningen om tullfrihet m.m., samt

3. försändelse som är avsänd från en utländsk myndighet om det av försändelsens omslag eller på annat sätt tydligt framgår att försändelsen är officiell och endast innehåller handlingar och trycksaker för vilka tull och annan skatt inte skall betalas.

Med tullmyndigheter i artiklarna 225 i förordning (EEG) nr 2454/93 avses tullkontor.

Bestämmelser om till vilket tullkontor deklarationen skall lämnas finns i artikel 201 i förordning (EEG) nr 2454/93.

5 §  När en muntlig tulldeklaration lämnas skall deklaranten på begäran av en tulltjänsteman skriva under ett förtullningsdokument som tjänstemannen upprättar på grundval av de muntligt lämnade uppgifterna.

6 §  En tulldeklaration skall vid direktförtullning innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

7 §  I artikel 63 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om under vilka förutsättningar ett tullkontor skall ta emot en skriftlig tulldeklaration.

En tulldeklaration som lämnas på blankett avvisas av tullkontoret om en nödvändig uppgift saknas. Deklarationen skall dock inte avvisas om bristen kan avhjälpas på ett enkelt sätt.

Beslut om avvisning tecknas i fält B i enhetsdokumentet. Beslutet skall innehålla beslutsmotivering och upplysning om hur det kan överklagas. Tullkontoret behåller ett exemplar av handlingen och återlämnar övriga till den som lämnade deklarationen.

En tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet avvisas automatiskt av systemet om en nödvändig uppgift saknas enligt vad som närmare framgår av tillståndet till elektronisk uppgiftslämning.

Dokument som skall bifogas tulldeklarationen (styrkande handlingar)

8 §  I artikel 218 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om vilka handlingar som skall bifogas en tulldeklaration för tullförfarandet övergång till fri omsättning för att styrka de uppgifter som lämnats i deklarationen.

I 18 och 19 §§ finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att lämna eller visa handlingar som avses i artikel 218.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 när tulldeklaration lämnas genom ett elektroniskt dokument.

9 §  För att på ett tillfredsställande sätt styrka uppgifterna i en tulldeklaration skall en faktura som avses i artikel 218.1 a i förordning (EEG) nr 2454/93, om inte tullkontoret medger annat, innehålla uppgifter om

1. säljarens namn och adress,

2. köparens namn och adress,

3. dag då fakturan utställts,

4. fakturanummer,

5. kollis antal och slag, bruttovikt och godsmärkning,

6. varans handelsbenämning och kvantitet enligt allmänt handelsbruk och pris för varje varuslag samt

7. eventuella rabatter och uppgift om rabatternas art samt leverans- och betalningsvillkor.

Om uppgifter angående kolli saknas i fakturan skall packsedel avseende de levererade varorna bifogas om inte tullkontoret medger annat.

Tullkontoret kan begära att deklaranten lämnar en skriftlig översättning till svenska av uppgifter i fakturan.

Allmänna råd

Om en sändning innehåller varor som skall klassificeras med olika varukoder (statistiska nummer), bör deklaranten i styrkande handlingar till tulldeklarationen anteckna tillämpad varukod vid varje sådan varupost i handlingen. Vidare bör varuposter för vilka annan skatt än tull skall utgå särskilt markeras. Vid varuposter för vilka mervärdesskatt inte skall tas ut antecknas "Ej MV".

Vid varuposter för vilka reducerad mervärdesskatt skall tas ut antecknas "Red MV".

10 §  Tullverket behåller fakturor och andra styrkande handlingar som bifogats en tulldeklaration.

Varuposter i tulldeklaration

11 §  När en tulldeklaration upprättas på enhetsdokumentet skall varor som klassificeras enligt samma nummer i tulltaxan, har samma ursprungsland och importeras under samma förhållanden vad avser förmånsyrkande, procedurkod och importvillkor sammanräknas till en enda varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt.

Varor för vilka förmånsbehandling begärs enligt olika förmånsavtal skall deklareras åtskilda från varandra och från varor för vilka förmånsbehandling inte begärs.

En vara för vilken importrestriktion gäller skall redovisas som en egen varupost i tulldeklarationen.

Varor för vilka mervärdesskatt tas ut efter olika skattesatser får inte sammanföras till samma varupost i tulldeklarationen.

Allmänna råd

Bestämmelser om import- och exportlicenser och berörda varuposter i en tulldeklaration finns i 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:140) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

12 §  En begäran om sammanslagning av varuposter enligt artikel 81 i förordningen (EEG) nr 2913/92 framställs direkt i tulldeklarationen genom att den utformas på det sätt som anges i artikeln. En sådan begäran prövas av Tullverket i samband med ärendets klarering.

13 §  Artikel 81 i förordning (EEG) nr 2913/92 kan tillämpas i de fall tull utgår med olika tullsatser för varuposterna i en importsändning.

I de fall flera varuposter i en sändning rätteligen skulle klassificeras enligt olika varukoder men är underkastade samma tullsats, är tullfria genom förmånsyrkande eller genom annan bestämmelse i tullagstiftningen, kan sådana varuposter sammanräknas enligt följande.

Om varuposterna i faktura eller annan motsvarande handling är särskilt upptagna med värden av högst 5.000 kronor, får de, om inget annat sägs nedan, oavsett hur de klassificeras, i tulldeklarationen sammanräknas till en varupost. Varuposten tas upp under den varukod som är värdemässigt störst av de tullbelagda varorna i sändningen, eller om de är tullfria under den varukod som är värdemässigt störst av de tullfria varorna i sändningen, som importeras under samma förhållanden, t.ex. har samma procedurkod och samma förmånskod, allt under förutsättning att mervärdesskatt för den sammanfattande varukoden utgår efter högsta skattesatsen.

Varor för vilka importrestriktioner gäller skall alltid deklareras till sina respektive varukoder.

Med sändning avses i detta sammanhang de varor som gemensamt deklareras i ett enhetsdokument eller elektroniskt dokument.

Rättelse av tulldeklaration

14 §  Bestämmelser om rättelse av uppgifter i tulldeklaration finns i artikel 65 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i 5 kap. 2 § tullagen (2000:1281).

En begäran om rättelse skall vara skriftlig och lämnas på ett blad av enhetsdokumentet om inte tullkontoret medger annat.

Rättelse skall begäras vid det tullkontor där den ursprungliga deklarationen lämnats. Uppgift skall då lämnas om deklarantens organisations- eller personnummer och om det är känt ärendets tullid, eller i annat fall sådana uppgifter som gör att ärendet lätt kan återfinnas av tullkontoret.

I 24 § finns bestämmelser om rättelse av tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument.

Elektronisk tulldeklaration

15 §  En tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall förses med ett tullid ur den tullidserie som Tullverket tilldelat deklaranten. Om deklarationen lämnas genom ombud för deklarant, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna. Deklarationen tas bara emot om den tull och annan skatt som skall tas ut betalas enligt tullräkning på det sätt som anges i 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

En tulldeklaration kan överföras till tulldatasystemet innan tullklareringen är avsedd att ske. Tullklarering av varan sker dock först när deklaranten eller någon som företräder honom framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som anges i 2 kap. 6 § tullagen.

En elektronisk tulldeklaration kan även innefatta en begäran om tullklarering enligt bestämmelserna i 21 § fjärde stycket.

16 §  En elektronisk tulldeklaration fördelas av tulldatasystemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs i regel av en tulltjänsteman. Om ett ärende fördelats till grön kanal avgör tullregionen om det skall handläggas av en tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Deklaranten eller ombud som han anlitar kan i det elektroniska dokumentet ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande tvåställiga sifferkoder skall då användas.

00  Inga importrestriktioner

01  Importrestriktioner, villkoren uppfyllda

10  Inga importrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren

11  Importrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

12  Importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13  Importlicens

14  Importlicens, kontakta meddelandeavsändaren

15  Ansökan om vissa Tullverkets tillstånd

Koderna 10, 11, 12, 13, 14 och 15 gör att ärendet fördelas till röd kanal.

17 §  Bestämmelserna i 11—13 §§ om varuposter i tulldeklaration gäller även när en elektronisk tulldeklaration lämnas.

Styrkande handlingar vid elektronisk uppgiftslämning

18 §  En deklarant som själv lämnar tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet behöver inte lämna eller visa sådana styrkande handlingar som avses i 8 § om inte tullkontoret i särskilt fall begär det.

19 §  Bestämmelserna i 18 § gäller även när ett ombud lämnar tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

Ombudet kan bevara de styrkande handlingarna i 30 dagar räknat från den taxebestämmande dagen. Detta gäller dock endast om deklaranten medger det. Därefter skall ombudet överlämna handlingarna till deklaranten.

Innan tulltaxeringsbeslut har fattats i ett ärende ställer Tullverket eventuell begäran om att inkomma med styrkande handlingar till ombudet. Efter det att tulltaxeringsbeslut har fattats ställs en sådan begäran till deklaranten.

20 §  Bestämmelser om deklarantens skyldighet att under viss tid bevara styrkande handlingar finns i 3 kap. 5 § tullagen (2000:1281) och i 7 kap. bokföringslagen (1999:1078).

Allmänna råd

Deklaranten bör bevara styrkande handlingar efter t.ex. leverantör och i kronologisk ordning samt med koppling till tullid och övriga räkenskaper.

Begäran om tullklarering

21 §  Av 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281) framgår att en tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet handläggs i sak först sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering hos Tullverket. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet om att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning.

Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret för den ort där varan finns. Begäran kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Skriftlig uppgift om ärendets tullid skall då lämnas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Tullklarering kan även begäras genom elektroniskt dokument. I sådant fall skall uppgift lämnas i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

En elektronisk tulldeklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att importen sker. Det elektroniska dokumentet kan då även innefatta en begäran om tullklarering.

Allmänna råd

Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas när uppgift om tullid lämnas. Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i den blanketten får användas.

22 §  Begäran om tullklarering skall ske inom 40 dagar från den dag då den elektroniska tulldeklarationen överfördes. Om varorna som avsågs i deklarationen efter denna tid skall anmälas till någon godkänd tullbehandling, måste en ny tulldeklaration eller anmälan till sådan tullbehandling lämnas.

Den som lämnat en elektronisk tulldeklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid skall på begäran lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna.

23 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel eller annan orsak inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklareringen skall ske, skall deklaranten eller den som företräder honom lämna en skriftlig begäran om tullklarering. Tillgängliga handlingar för medförda varor, såsom fraktsedel eller faktura, skall visas upp om inte annat meddelats i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. För begäran om tullklarering gäller i övrigt de villkor och bestämmelser som framgår av 21 § första och andra stycket samt 22 §.

24 §  Vad som sägs i 14 § om rättelse av uppgifter i tulldeklaration gäller även för uppgifter som lämnats elektroniskt till tulldatasystemet.

Har tullklarering ännu inte begärts skall meddelande om rättelse lämnas genom att en ny elektronisk tulldeklaration överförs till tulldatasystemet. Den nya tulldeklarationen skall ges samma tullid som den tidigare.

Om anmälan om rättelse sker efter det att tullklarering har begärts skall skriftlig rättelse enligt 14 § lämnas till det tullkontor där klareringen begärdes.

Frigörande av en vara

25 §  Utlämningstullkontorets beslut att frigöra en vara meddelas den som begärt klarering. Detta sker genom rapporten "Utlämningssedel", som framställs genom tulldatasystemet, eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling. En innehavare av tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager kan få en "Utlämningssedel" överförd i elektronisk form direkt till lagret, frizonen eller frilagret via tulldatasystemet om innehavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om frigörandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Allmänna råd

I de fall utlämningsmedgivande meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling enligt första stycket, bör det genom anteckningen eller stämpeln tydligt framgå att utlämning medgetts t.ex. genom texten "Får utlämnas" samt datum och underskrift av den som fattat beslutet.

Tulltaxering och tulltaxeringsbeslut

26 §  Om en tulldeklaration lämnats på enhetsdokumentet, registrerar tulltjänsteman de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i tulldeklarationen registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras. Ärendet tilldelas ett tullid av systemet. Har två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

En tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument klareras antingen manuellt av en tulltjänsteman eller genom automatklarering.

27 §  Tulltaxering verkställs med ledning av de uppgifter som lämnats i tulldeklaration eller genom annat handlande enligt 4 §. Tulltaxeringen sker vidare under beaktande av material som i övrigt lämnats eller visats och vad som iakttagits vid den kontroll och undersökning av varan som kan ha genomförts.

28 §  Tulltaxeringsbeslut meddelas av Tullverket genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller tullkvitto. I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslut på ett blad av tulldeklarationen, genom en utskrift av ärendet ur tulldatasystemet eller muntligt.

Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot ställs ut. När tulltaxeringsbeslutet meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur tulldatasystemet anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen.

Om tulltaxeringsbeslutet innebär en avvikelse från tulldeklarationen, redovisas i tullräkningen förutom tulltaxeringsbeslutet även vad som deklarerats.

Föreskrifter om tullräkning och tullkvitto finns i 19 kap.

Allmänna råd

Då tullräkning med tulltaxeringsbeslut utställts på direkt ombud som åtagit sig betalningsansvar för gäldenär eller på indirekt ombud enligt 5 kap. 8 § andra stycket tullagen (2000:1281), bör ombudet omgående till uppdragsgivaren överlämna kopia av eller utdrag ur tullräkningen med tillhörande beslutsmotiveringar och anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

29 §  Om tulltaxeringsbeslut fattats av annat tullkontor än deklarantens kontrolltullkontor, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet fattades.

Anläggningsförtullning

30 §  Om en anläggning skall importeras i delsändningar och deklareras för övergång till fri omsättning vid skilda tillfällen gäller bestämmelserna i 31 och 32 §§. Bestämmelserna skall tillämpas oberoende av klassificeringen enligt tulltaxan och även om det ingår material som är i fri omsättning inom gemenskapen. Med anläggning menas här dels anläggning av typen kraftverk, massafabrik, pappersbruk, sågverk, stålverk och oljeraffinaderi samt självständigt arbetande enheter inom dessa, t.ex. pappersmaskiner och krackningsanläggningar, dels byggnader, broar, antenner för satellitstationer, fackverkskonstruktioner, transportsystem och andra större enheter.

31 §  Den som vill importera anläggning som avses i 30 § skall innan leveransen påbörjas anmäla detta till sitt kontrolltullkontor. I anmälan skall lämnas uppgift om

1. anläggningens art,

2. var den skall uppföras,

3. när och över vilka orter delsändningarna skall importeras,

4. när anläggningen är beräknad att vara uppförd samt

5. övriga uppgifter tullregionen anser behövs.

Till anmälan skall bifogas en kopia av köpekontrakt, ritning, förteckning över ingående delar och andra handlingar som behövs för att tullkontoret skall kunna avgöra om bestämmelserna om anläggningsförtullning skall tillämpas. Tullkontoret bestämmer, i förekommande fall efter samråd med annat berört tullkontor, om delsändningarna får importeras över olika orter. Kontrolltullkontoret fastställer även den tidsfrist inom vilken anläggningen skall ha redovisats slutligt. Kontrolltullkontoret underrättar övriga berörda tullregioner.

32 §  En tulldeklaration skall lämnas för varje delsändning. När anläggningen är uppförd skall deklaranten snarast, dock senast vid utgången av tidsfristen enligt 31 §, lämna en redovisning för anläggningen. Redovisningen skall bestå av en sammanställning över samtliga delsändningar och slutligt tullvärde och nettovikt uppdelat per varukod. Till redovisningen skall bifogas kopior av eventuella kontraktsändringar samt övriga handlingar som kontrolltullkontoret anser behövs.

Om anläggningen inte beräknas vara uppförd inom fastställd tidsfrist skall deklaranten, innan tidsfristen löpt ut, lämna en förklaring med begäran om förlängning av tidsfristen till kontrolltullkontoret.


8 kap. Förenklade förfaranden då varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning

Inledande bestämmelser

1 §  Bestämmelser om förenklade förfaranden när icke-gemenskapsvaror anmäls till en godkänd tullbehandling finns i 4 kap. 2 § tullagen (2000:1281).

I 23 och 24 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om förenklade förfaranden vid övergång till fri omsättning.

2 §  Bestämmelserna om tulldeklaration i 7 kap. 4 § första, andra och tredje styckena gäller även då ett förenklat förfarande tillämpas när varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning.

3 §  Kontrolltullkontor kan medge undantag från kravet på skriftlig tulldeklaration för sådana försändelser som medförs av kurir- eller expressföretag och som upptagits i manifest för tull- och skattefritt gods och som dessutom inte är underkastade importrestriktioner. Sådana försändelser skall anses ha deklarerats för övergång till fri omsättning genom att manifestet lämnas till tullkontoret.

I tillstånd enligt första stycket föreskriver tullkontoret hur en framställning enligt artikel 76.1 b i förordningen (EEG) nr 2913/92 om att varorna skall hänföras till förfarandet ifråga skall utformas.

Enligt artikel 262.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 kan tullmyndigheterna på vissa villkor avstå från att kräva en kompletterande tulldeklaration.

Allmänna råd

Framställning kan utgöras av en stämpel eller anteckning om att varorna deklareras för övergång till fri omsättning och en underskrift av behörig företrädare för företaget.

4 §  Särskilda bestämmelser om import av elektrisk energi finns i 17 kap.

Ofullständiga deklarationer

5 §  Tullkontor får, i enlighet med artiklarna 253—259 i förordning (EEG) nr 2454/93, medge att en ofullständig deklaration lämnas för varor som kommer in i viss trafik och deklareras för övergång till fri omsättning utan omlastning, om deklaranten har avsevärd svårighet att lämna en fullständig tulldeklaration omedelbart.

6 §  En ofullständig deklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet, om inte tillståndshavaren eller ombud som denne anlitar har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I artikel 201 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om till vilket tullkontor deklarationen skall lämnas.

Om en ofullständig deklaration lämnats på enhetsdokumentet, registrerar tulltjänsteman de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Ärendet tilldelas ett tullid av systemet. Om två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

En ofullständig deklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering. Begäran om tullklarering skall framställas i tullkontorets expeditionslokal.

7 §  Har en ofullständig deklaration lämnats skall deklaranten så snart det är möjligt, dock senast onsdagen i andra veckan efter det att varorna frigjorts, lämna en kompletterande tulldeklaration. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas till det tullkontor där den ofullständiga deklarationen lämnades.

Om deklaranten inte lämnar kompletterande tulldeklaration inom den tid som anges i första stycket fastställs tull genom skönstulltaxering enligt 5 kap. 6 § tullagen (2000:1281) senast torsdagen i andra veckan efter frigörandet.

8 §  Om en kompletterande tulldeklaration lämnats på blankett, registrerar tulltjänsteman de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i tulldeklarationen registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras.

En kompletterande tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänsteman.

Om tulltaxeringsbeslut fattats av annat tullkontor än deklarantens kontrolltullkontor, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet fattades.

9 §  Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 8—10 §§, om varuposter i tulldeklaration i 7 kap. 11—13 §§, om rättelse av tulldeklaration i 7 kap. 14 § och om tulltaxering i 7 kap. 27 och 28 §§ gäller även då det förenklade förfarandet ofullständiga deklarationer tillämpas då varor deklareras för övergång till fri omsättning.

När ofullständig deklaration eller kompletterande tulldeklaration lämnas genom ett elektroniskt dokument, tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 15—24 §§.

Förenklat deklarationsförfarande

Förenklat deklarationsförfarande för importör

Tillstånd

10 §  Ansökan om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör prövas av sökandens kontrolltullkontor. Ansökan skall göras på fastställd blankett (Tv 404.2).

Ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Den som söker tillstånd skall vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller annan svensk juridisk person än dödsbo.

Ansökan prövas endast om sökanden är kredithavare enligt 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

11 §  Kontrolltullkontor kan meddela särskilt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör för den som fortlöpande i större omfattning tar emot postförsändelser från tredje land med tullfria trycksaker för vilka reklamskatt inte skall tas ut vid importen och för exponerad men inte framkallad film.

12 §  En tillståndshavare är skyldig att följa de föreskrifter för tullkontroll och tullklarering som meddelats i tillståndet eller av kontrolltullkontoret eller av utlämningstullkontor.

Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör får endast utnyttjas för varor som ingår i tillståndshavarens egen kommersiella verksamhet.

Tillståndet skall anses gälla även vid övergång till fri omsättning inom ramen för tullförfarandena passiv förädling, aktiv förädling restitutionssystemet och bearbetning under tullkontroll.

Förenklad deklaration

13 §  En förenklad deklaration skall lämnas på ett eller två blad av enhetsdokumentet, om inte tillståndshavaren eller ombud som denne anlitar har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Avser en förenklad deklaration allt gods, som tagits upp i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan, TIR-carnet, ATA-carnet eller Tdokument eller därtill hörande lastspecifikation, får i deklarationen hänvisas till bifogat exemplar av sådan handling.

En förenklad deklaration skall lämnas till tullkontoret för den ort där varan uppvisas (utlämningstullkontoret).

När den förenklade deklarationen behandlats i tulldatasystemet och godkänts frigörs varorna. Om två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

I 15 och 16 kap. finns bestämmelser om förenklad deklaration vid import med post eller på järnväg.

14 §  När en förenklad deklaration lämnas för licensbelagda varor, skall licensen visas upp samtidigt. Tulltjänsteman avbokar på licensen mot uppgifter i deklarationen. Om importlicensen har överförts elektroniskt från licensmyndigheten till tulldatasystemet, skall i stället uppgift om tillståndskod och licensnummer lämnas i den förenklade deklarationen. I sådant fall sker avbokning på licensen i tulldatasystemet, och information om detta överförs därefter till licenssystemet hos licensmyndigheten.

Elektronisk förenklad deklaration

15 §  En förenklad deklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall förses med ett tullid ur den tullidserie som Tullverket tilldelat deklaranten. Om deklarationen lämnas genom ombud för deklarant, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna.

En förenklad deklaration kan överföras till tulldatasystemet innan tullklareringen är avsedd att ske. Tullklarering av varan sker dock först när deklaranten eller någon som företräder honom framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som anges i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

En elektronisk förenklad deklaration kan även innefatta en begäran om tullklarering enligt bestämmelserna i 17 § fjärde stycket.

16 §  En elektronisk förenklad deklaration fördelas av tulldatasystemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs i regel av en tulltjänsteman. Om ett ärende fördelas till grön kanal avgör tullregionen om det skall handläggas av en tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Deklaranten eller ombud som han anlitar kan i det elektroniska dokumentet ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande tvåställiga sifferkoder skall då användas.

00  Inga importrestriktioner

01  Importrestriktioner, villkoren uppfyllda

10  Inga importrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren

11  Importrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

12  Importrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13  Importlicens

14  Importlicens, kontakta meddelandeavsändaren

Koderna 10, 11, 12, 13 och 14 gör att ärendet fördelas till röd kanal. Om ingen kod angetts, fördelas ärendet alltid till röd kanal.

Begäran om tullklarering

17 §  Av 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281) framgår att en tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet handläggs i sak först sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering hos Tullverket. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet om att den förenklade deklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning.

Begäran om tullklarering kan framställas i utlämningstullkontorets expeditionslokal. Skriftlig uppgift om ärendets tullid skall då lämnas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Tullklarering kan även begäras genom elektroniskt dokument. I sådant fall skall uppgift lämnas i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Godslokalkoder finns med i den förteckning över tullklareringsområden m.m. som utfärdas av Tullverkets huvudkontor.

En elektronisk förenklad deklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att importen sker. Det elektroniska dokumentet kan då även innefatta en begäran om tullklarering.

Bestämmelserna i 14 § skall tillämpas när tullklarering begärs för licensbelagda varor.

Allmänna råd

Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas när uppgift om tullid lämnas. Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i den blanketten får användas.

18 §  Begäran om tullklarering skall ske inom 40 dagar från den dag då den förenklade deklarationen överfördes. Om varorna som avsågs i deklarationen efter denna tid skall anmälas till någon godkänd tullbehandling, måste en ny tulldeklaration eller anmälan till sådan tullbehandling lämnas.

Den som lämnat en elektronisk förenklad deklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid skall på begäran lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna.

19 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel eller av annan orsak inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklareringen skall ske, skall deklaranten eller den som företräder honom lämna en skriftlig begäran om tullklarering. Tillgängliga handlingar för medförda varor, såsom fraktsedel eller faktura, skall visas upp om inte annat meddelats i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. För begäran om tullklarering gäller i övrigt de villkor och bestämmelser som framgår av 17 § första och tredje styckena samt 18 §.

Frigörande m.m.

20 §  Utlämningstullkontorets beslut att frigöra en vara meddelas den som begärt klarering. Detta sker genom rapporten "Utlämningssedel", som framställs genom tulldatasystemet, eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling. En innehavare av tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager kan få en "Utlämningssedel" överförd i elektronisk form direkt till lagret, frizonen eller frilagret via tulldatasystemet om innehavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om frigörandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Allmänna råd

I de fall utlämningsmedgivande meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling enligt första stycket, bör det genom anteckningen eller stämpeln tydligt framgå att utlämning medgetts t.ex. genom texten "Får utlämnas" samt datum och underskrift av den som fattat beslutet.

21 §  Sedan en förenklad deklaration behandlats i tulldatasystemet framställs genom systemet en rapport över de förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket. Rapporten skickas till tillståndshavaren med post första vardagen efter den dag varorna klarerades. Av rapporten framgår bl.a. när kompletterande tulldeklaration senast skall lämnas.

En tillståndshavare kan få en rapport över förenklade deklarationer som klarerats överförd i elektronisk form direkt till sig via tulldatasystemet om han har fått tillstånd till detta av Tullverket. Ansökan om sådant tillstånd prövas av Tullverkets huvudkontor. En elektronisk rapport kan också överföras direkt till ett ombud som accepterar att agera mottagare.

22 §  När varan har klarerats och frigjorts, överförs uppgifterna i en förenklad deklaration genom tulldatasystemet till tillståndshavarens kontrolltullkontor.

23 §  Finner tillståndshavaren att en frigjord vara vid framkomsten till bestämmelseorten inte stämmer med vad som uppgetts i den förenklade deklarationen eller att varorna frigjorts på oriktig grund eller i övrigt frigjorts när så inte borde ha skett, skall han omedelbart anmäla detta till kontrolltullkontoret. Kontrolltullkontoret vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs, vid behov i samråd med utlämningstullkontoret.

24 §  Avser den förenklade deklarationen en vara, som kommit till det svenska tullområdet på ett transportmedel och skall föras till bestämmelseorten utan omlastning, kan utlämningstullkontoret bestämma om kontrollåtgärd som kräver lossning av varan. Tullkontoret kan då, efter samråd med tullkontoret för bestämmelseorten, medge att kontrollåtgärden utförs först i samband med den lossning som sker på bestämmelseorten. Detta förutsätter att Tullverket kan utöva godtagbar kontroll över transporten.

När kontrollåtgärd enligt första stycket skall utföras på bestämmelseorten skall befälhavaren på transportmedlet lämna uppgift om beräknad tidpunkt för lossningens början på bestämmelseorten. Tullkontoret meddelar honom vad som skall iakttas med hänsyn till tullkontrollen. Om tidpunkten för lossningens början ändras, skall föraren anmäla det till Tullverket på det sätt som tullkontoret anvisar.

25 §  I fall som avses i 24 § första stycket kan utlämningstullkontoret med stöd av 6 kap. 15 § tullagen (2000:1281) bestämma att lastkontroll eller annan undersökning skall ske på bestämmelseorten utan att det aviseras i samband med att varorna frigörs. I sådant fall tillämpas inte bestämmelserna i 24 § andra stycket.

Gemensamma bestämmelser om kompletterande tulldeklaration

26 §  Enligt artikel 253.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall en kompletterande tulldeklaration lämnas för en vara som deklarerats för övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande.

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på ett blad av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Deklarationen skall lämnas till tillståndshavarens kontrolltullkontor inom den tid som föreskrivs i 34 respektive 38 §.

27 §  En kompletterande tulldeklaration skall, utom i fall som nämns i andra och tredje stycket, endast omfatta varor som är upptagna i en och samma förenklade deklaration. En kompletterande tulldeklaration får även omfatta del av en frigjord sändning.

En kompletterande tulldeklaration får omfatta varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer om varorna frigjorts på samma dag, har samma taxebestämmande dag och har avsänts från samma leverantör.

Kontrolltullkontoret kan medge att en gemensam kompletterande tulldeklaration lämnas även om varorna frigjordes på olika dagar och har olika taxebestämmande dag under förutsättning att ändringar inte skett i tullsats och annan skattesats. I sådant fall skall tidsfristen för inlämnande av kompletterande tulldeklaration räknas från den dag då de första varorna frigjordes.

28 §  En kompletterande tulldeklaration skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

29 §  Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 8—10 §§ och om varuposter i tulldeklaration i 7 kap. 11—13 §§ tillämpas även i fråga om kompletterande tulldeklaration vid förenklat deklarationsförfarande.

30 §  Den som har särskilt tillstånd som avses i 11 § skall enligt föreskrifter i tillståndet i allmänhet lämna kompletterande tulldeklaration för alla varor, som frigjorts enligt tillståndet under en kalendermånad, senast den 5 i andra månaden efter periodens utgång. Varorna skall då tas upp i en sammanfattande tulldeklaration. I tillståndet kan föreskrivas kortare period än en månad och annan frist för avlämnande av kompletterande tulldeklaration.

Den sammanfattande tulldeklarationen skall innehålla samma uppgifter som en tulldeklaration vid direktförtullning enligt 7 kap. med undantag av att uppgifter inte behöver lämnas i fält 2, 6, 15 a, 19, 21, 25, 28, 29 och 35. I fält 31 behöver endast anges varuslag. I fält 44 skall antecknas "Särskilt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för tryckalster" och anges den tidsperiod deklarationen omfattar. Under varje åberopad varukod skall alla varor med samma ursprungsland sammanföras till en varupost.

Om en vara som omfattas av det särskilda tillståndet har frigjorts på det sätt som sägs i 13 §, skall tillståndshavaren inom tio dagar lämna kontrolltullkontoret meddelande om detta. Meddelandet skall innehålla uppgift om sändningens tullid. Meddelandet skall vidare innehålla en anteckning om att varan kommer att tas upp i den sammanfattande tulldeklarationen.

31 §  En kompletterande tulldeklaration får endast lämnas av tillståndshavaren själv eller genom sådant ombud som avses i 1 kap. 6 §.

32 §  Om en kompletterande tulldeklaration för frigjorda varor inte lämnats inom föreskriven tid, framställs ur tulldatasystemet på begäran av tulltjänsteman en rapport, Underrättelse om förseningsavgift m.m., som sänds till tillståndshavaren. Rapporten innehåller även en anmaning att lämna tulldeklaration.

Tillståndshavaren eller någon som företräder honom får lämna yttrande över underrättelse om förseningsavgift. Ombud, som är kredithavare, får åta sig betalningsansvar för förseningsavgift.

Om kompletterande tulldeklaration inte lämnas inom den i anmaningen angivna tiden, förelägger kontrolltullkontoret tillståndshavaren vid vite att lämna tulldeklaration. Lämnas inte kompletterande tulldeklaration, fastställs tull genom skönstulltaxering enligt 5 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

33 §  Bestämmelser om rättelse av uppgifter i tulldeklaration finns i artikel 65 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i 5 kap. 2 § tullagen (2000:1281).

I 37 och 41 §§ finns ytterligare bestämmelser om rättelse av kompletterande tulldeklaration.

Kompletterande tulldeklaration på enhetsdokumentet

34 §  En kompletterande tulldeklaration som upprättas på enhetsdokumentet skall lämnas till kontrolltullkontoret senast tio dagar efter den dag då varan frigjordes.

35 §  När en kompletterande tulldeklaration omfattar varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer skall dessa vara förtecknade på fastställd blankett (Nummerlista, Tv 720.9), som lämnas tillsammans med den kompletterande tulldeklarationen. Den kompletterande tulldeklarationen skall omfatta de frigjorda sändningarna i deras helhet.

36 §  Om kompletterande tulldeklaration lämnas för en vara för vilken en kompletterande tulldeklaration tidigare har lämnats, skall kontrolltullkontoret informera tillståndshavaren om detta. Under förutsättning att registrering i tulldatasystemet inte har skett och att tulltillägg inte ifrågasatts, skall tillståndshavaren avgöra vilken av de avlämnade tulldeklarationerna som skall gälla. Tullkontoret återsänder den ogiltiga tulldeklarationen till den som upprättat densamma, med påteckning att annan tulldeklaration lämnats för varan i enlighet med tillståndshavarens önskemål.

Allmänna råd

Om uppgifterna i tulldeklarationerna inte överensstämmer bör kontrolltullkontoret göra en närmare undersökning av uppgifternas riktighet innan tillståndshavaren informeras.

37 §  Om en deklarant begär rättelse av uppgifter i en kompletterande tulldeklaration enligt vad som sägs i 33 § skall samtidigt uppgift lämnas om deklarantens organisations- eller personnummer och ärendets tullid.

En begäran om rättelse skall vara skriftlig och lämnas på ett blad av enhetsdokumentet om inte kontrolltullkontoret medger annat.

Elektronisk kompletterande tulldeklaration

38 §  En kompletterande tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet ges samma tullid som tilldelats den förenklade deklaration i vilken varorna deklarerades för övergång till fri omsättning. Deklarationen skall överföras senast elva dagar efter den dag då varan frigjordes. Deklarationen tas bara emot om tull och annan skatt betalas enligt tullräkning på det sätt som anges i 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

Om den kompletterande tulldeklarationen omfattar flera förenklade deklarationer enligt 27 § andra stycket skall det elektroniska dokumentet innehålla uppgift om tullid för samtliga sändningar som den kompletterande tulldeklarationen omfattar. Den kompletterande deklarationen skall tilldelas ett nytt tullid.

Omfattar den elektroniska deklarationen flera förenklade deklarationer enligt 27 § tredje stycket skall tillståndshavaren eller dennes ombud utöver vad som sägs i andra stycket göra kontrolltullkontoret uppmärksamt på att den kompletterande deklarationen omfattar varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer. Underrättelsen kan ske muntligt eller skriftligt, t.ex. per telefon eller telefax.

39 §  Bestämmelserna i 7 kap. 16 § om kanalfördelning av tulldeklaration i tulldatasystemet gäller även för kompletterande tulldeklaration som lämnas genom ett elektroniskt dokument.

40 §  Styrkande handlingar behöver inte lämnas när en elektronisk kompletterande tulldeklaration lämnas. Bestämmelserna i 7 kap. 18—20 §§ skall då tillämpas.

41 §  Om en deklarant begär rättelse av en kompletterande tulldeklaration enligt vad som sägs i 33 § och deklarationsfristen ännu inte löpt ut skall meddelande om rättelse ske genom att en ny tulldeklaration överförs till tulldatasystemet. Den nya deklarationen ersätter automatiskt den tidigare.

I de fall handläggningen av ärendet, på begäran av deklaranten, påbörjats innan deklarationsfristen löpt ut samt då deklarationsfristen har löpt ut måste rättelse ske genom särskilt meddelande till kontrolltullkontoret.

En begäran om rättelse enligt andra stycket skall vara skriftlig och lämnas på ett blad av enhetsdokumentet om inte kontrolltullkontoret medger annat.

Förenklat deklarationsförfarande för ombud

Tillstånd

42 §  Ansökan om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för ombud prövas av sökandens kontrolltullkontor. Ansökan skall göras på fastställd blankett (Tv 404.2).

Ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Den som söker tillstånd skall vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller annan svensk juridisk person än dödsbo.

Ansökan prövas endast om sökanden är kredithavare enligt 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281).

Tillstånd ges endast till företag som dels registrerats som ombud enligt 1 kap. 6 §, dels fått tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

43 §  Förenklat deklarationsförfarande för ombud får endast utnyttjas för varor som ingår i importverksamhet som bedrivs yrkesmässigt av den för vars räkning förfarandet används.

Förfarandet får endast tillämpas om förenklad deklaration och kompletterande tulldeklaration lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

Förenklat deklarationsförfarande för ombud kan inte användas när varor skall deklareras till ett tullförfarande med ekonomisk verkan.

44 §  I tillståndet anges det tullkontor som har det närmaste överinseendet över deklarantens verksamhet (övervakningstullkontor).

Förenklad deklaration

45 §  Bestämmelserna i 15—20 §§, 21 § första stycket och 22—25 §§ om förenklat deklarationsförfarande för importör gäller även då en förenklad deklaration lämnas av den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för ombud. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Rapporten över de förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket skickas till tillståndshavaren. Bestämmelsen om elektronisk rapport i 21 § andra stycket kan inte tillämpas vid förenklat deklarationsförfarande för ombud.

Vad som sägs i 23 § om skyldighet för tillståndshavare att anmäla bristande överensstämmelse mellan frigjord vara och vad som uppgetts i förenklad deklaration m.m. skall i stället gälla deklaranten.

Kompletterande tulldeklaration

46 §  En kompletterande tulldeklaration som avser varor som frigjorts med stöd av ett tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för ombud skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Deklarationen överförs genom systemet till deklarantens kontrolltullkontor.

Bestämmelserna i 27— 29, 31, 33 och 38—41 §§ tillämpas även på ovannämnda tulldeklarationer. Vad som i nämnda paragrafer sägs om tillståndshavaren skall i stället avse deklaranten.

Om kompletterande tulldeklaration inte lämnas inom föreskriven tid tillämpas 32 §.

Bestämmelserna om styrkande handlingar vid elektronisk uppgiftslämning i 7 kap. 19 § skall även tillämpas vid förenklat deklarationsförfarande för ombud.

Allmänna råd

Förfarandet med förenklat deklarationsförfarande för ombud har utformats med den förutsättningen att tillståndshavaren fullföljer förfarandet genom att även lämna kompletterande tulldeklaration på deklarantens uppdrag. Det är av många skäl angeläget att förfarandet tillämpas på detta sätt. Det finns dock inte något lagligt hinder för deklaranten, om han återkallat fullmakten för tillståndshavaren, att lämna kompletterande tulldeklaration själv eller genom annat ombud. Det förutsätter dock, att deklaranten är registrerad som kredithavare eller att det ombud som lämnar den kompletterande tulldeklarationen dels är registrerad som kredithavare, dels åtar sig att fullgöra deklarantens betalningsskyldighet. Kompletterande tulldeklaration måste dock alltid lämnas genom ett elektroniskt dokument.

Lokalt klareringsförfarande

47 §  Av artikel 263 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet kan ges den som har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt bestämmelserna i artikel 406 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande. I artikel 264 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns ytterligare villkor för att tillstånd skall kunna medges.

Den som söker tillstånd skall vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller annan svensk juridisk person än dödsbo.

Tillstånd till lokalt klareringsförfarande ges endast till företag som har fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Ansökan om tillstånd prövas av sökandens kontrolltullkontor. Ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Lokalt klareringsförfarande kan inte användas när varor skall deklareras till ett tullförfarande med ekonomisk verkan.

Övriga bestämmelser om förenklat deklarationsförfarande för importör gäller även för lokalt klareringsförfarande.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

48 §  I tillstånd till lokalt klareringsförfarande skall föreskrivas de uppgifter som framgår av artikel 267 i förordning (EEG) nr 2454/93.

I tillståndet skall anges om någon åtgärd krävs av tullkontoret innan tillståndshavaren får förfoga över varorna.

En underrättelse om varors ankomst skall innehålla samma uppgifter som en elektronisk förenklad deklaration med samtidig begäran om tullklarering enligt 17 § fjärde stycket. Bestämmelserna i 16 § skall också tillämpas.

Om mottagaren finner att en uppgift som lämnats i underrättelsen inte stämmer med det verkliga förhållandet skall han omedelbart meddela detta till kontrolltullkontoret.

Varorna skall anses ha övergått till fri omsättning när kontrolltullkontoret i ett elektroniskt dokument lämnar uppgift om att varorna frigjorts.

En kompletterande tulldeklaration för en vara som frigjorts med tillämpning av lokalt klareringsförfarande skall lämnas senast elva dagar efter den dag då varan frigjordes. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

49 §  Den som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande är skyldig att följa de föreskrifter för tullkontroll och tullklarering som meddelats i tillståndet eller av kontrolltullkontoret.

50 §  Så länge de införselvillkor som kan gälla för en importerad vara inte är uppfyllda får lokalt klareringsförfarande inte användas. I stället skall varan läggas upp på tillfälligt lager. Om en sådan vara trots detta tagits emot av någon som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande skall denne omedelbart underrätta kontrolltullkontoret.

51 §  Den som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande skall föra särskild bokföring över de varor som tas emot enligt det förenklade förfarandet. I bokföringen skall antecknas det tullid som påförts aviseringen. Manifest eller motsvarande handling som upptar den mottagna varan skall bevaras som verifikation till bokföringen.

Tillståndshavaren skall i övrigt följa de anvisningar för godsregistrering och godsredovisning som tullregionen meddelar.

52 §  Varor som frigjorts med tillämpning av lokalt klareringsförfarande tas upp i en rapport över förenklade deklarationer som klarerats av Tullverket. Rapporten skickas till tillståndshavaren med post första vardagen efter den dag varorna klarerades. Den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande som importör kan efter medgivande från Tullverkets huvudkontor dessutom få rapporten överförd till sig i elektronisk form via tulldatasystemet.

53 §  En kompletterande tulldeklaration skall lämnas på det sätt som framgår av 38 §. I övrigt tillämpas 16, 32, 40 och 41 §§.

Bestämmelserna om styrkande handlingar vid elektronisk uppgiftslämning i 7 kap. 18—20 §§ tillämpas även för kompletterande tulldeklaration vid detta förfarande.

Tulltaxering m.m. vid tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande

54 §  Tulltaxeringsbeslut fattas av deklarantens kontrolltullkontor.

Om en kompletterande tulldeklaration lämnats på enhetsdokumentet vid förenklat deklarationsförfarande för importör, registrerar tulltjänstemannen de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Uppgifter som lämnats i tulldeklarationen registreras även om tjänstemannen finner någon uppgift vara felaktig. Uppgifterna sparas i systemet, varefter de rätta uppgifterna registreras.

En kompletterande tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument klareras antingen manuellt av en tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Bestämmelserna i 7 kap. 27 och 28 §§ gäller även när varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande.

Återkallelse av tillstånd

55 §  Bestämmelser om när Tullverket får återkalla ett tillstånd till förenklat deklarationsförfarande och till lokalt klareringsförfarande finns i artiklarna 261 och 265 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Innan ett tillstånd återkallas skall tillståndshavaren ges tillfälle att yttra sig, om det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontrolleller uppbördssynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av Tullverkets huvudkontor och av tillståndshavarens kontrolltullkontor.

Allmänna råd

Stora risker med att dröja med återkallelsen kan ur kontroll- eller uppbördssynpunkt finnas bl.a. om tillståndshavaren bedriver sin verksamhet i sådana former att Tullverket inte längre på ett tillfredsställande sätt kan kontrollera företagets tulldeklarationer genom revision enligt 6 kap. 28 § tullagen (2000:1281). Det samma gäller om tillståndshavaren genom brottsligt förfarande eller vid upprepade tillfällen, trots påpekande om bristerna och risken för återkallelse av tillståndet, inte har skött sina skyldigheter mot Tullverket. Om återkallelse i sådana fall sker utan föregående kommunicering och med förordnande att beslutet gäller omedelbart, kan beslutet verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

När ett tillstånd återkallas av andra skäl skall beslutet meddelas först efter kommunicering och beslutet får inte verkställas förrän det vunnit laga kraft. Sådana skäl kan vara att en tillståndshavare, trots upprepade anmaningar och föreläggande att vid vite lämna kompletterande tulldeklaration, lämnar tulldeklarationen efter den utsatta tiden eller inte alls, eller att en tillståndshavare i övrigt vid upprepade tillfällen lämnar kompletterande tulldeklaration för sent.


9 kap. Varors tullstatus och transitering

Varors tullstatus

1 §  Bestämmelser om varors tullstatus finns i artiklarna 313—337 och 389—396 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje

2 §  Fråga om tillstånd enligt artikel 313 b i förordning (EEG) nr 2454/93 att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i nämnda förordning prövas av tullregion.

Ett rederi som vill få tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje skall ansöka om detta hos den tullregion där rederiet är etablerat eller representerat. Ansökan skall göras på fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att inrätta reguljär fartygslinje enligt artikel 313 a i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 601.12).

Förenklat förfarande för utfärdande av dokument som fastställer varors gemenskapsstatus

3 §  I artiklarna 389—396 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om förfarandet med godkänd avsändare.

4 §  Fråga om godkännande enligt artikel 389 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion.

Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om godkännande hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet. Ansökan skall göras på fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 389 i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 000.0).

5 §  Tullregionen bestämmer den tidpunkt före vilken godkänd avsändare skall underrätta angivet tullkontor om sändningar som skall avsändas (avisering). Aviseringen skall innehålla uppgift om exportörens namn, T2Ldokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta tullkontoret om det.

Om tullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas.

Allmänna råd

Aviseringen bör ske per telefon eller telefax.

6 §  T2L-dokumentet skall stämplas av godkänd avsändare med en särskild metallstämpel enligt vad som anges i artikel 392.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93. Stämpelavtrycket kan också tryckas i förväg på blanketterna på det sätt som anges.

Avsändaren skall ange dag för varornas avsändning i stämpelns fält 4 och förse dokumentet med ett löpande nummer i stämpelns fält 3.

7 §  Tullregion kan, i enlighet med artikel 393 i förordning (EEG) nr 2454/93, på ansökan av en godkänd avsändare medge att denne inte skriver under T2L-dokument som utfärdas enligt detta förfarande, om T2Ldokumenten och den stämpel som avses i bilaga 62 till nämnda förordning framställs av elektroniska eller automatiska datasystem. Ansökan kan göras i samband med ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare.

8 §  Enligt artikel 394 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall den godkände avsändaren ta en kopia av varje T2L-dokument eller handelsdokument som utfärdats enligt detta förfarande.

Dessa kopior skall företes på begäran av tullregionen och bevaras av den godkände avsändaren i minst två år enligt tullregionens bestämmande.

9 §  En godkänd avsändare skall till tullregionen uppge vilken eller vilka personer hos företaget som ansvarar för formaliteterna vid varors avsändning enligt förfarandet. Företaget skall ge den eller de ansvariga personerna den information som är nödvändig för att avsändaren skall kunna utföra åtgärderna på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tullregionen skall förvissa sig om att sådan information ges.

Transitering

10 §  I 4 kap. 7 § tullagen (2000:1281) och 25—31 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om transitering.

Förfarande

11 §  Föraren av eller befälhavaren på ett transportmedel med vilket transitering sker skall utan dröjsmål föra de transiterade varorna till bestämmelsetullkontoret. Han får inte göra annat uppehåll under färden än som föranleds av myndighets åtgärd.

12 §  Varor får vid transitering endast föras till och från tullklareringsområde på ort med för transitering behörigt tullkontor.

Om det kan ske med hänsyn till Tullverkets övervaknings- och kontrollverksamhet i övrigt, kan tullkontor i särskilt fall medge att en vara transiteras till eller från annat område än som sägs i första stycket. Bestämmelser om förenkling av formaliteterna vid transitering (godkänd avsändare respektive godkänd mottagare) finns i 28—48 §§.

13 §  Föraren av eller befälhavaren på det transportmedel med vilket transiteringen sker skall medföra transiteringsdokumentet som passhandling under hela transporten.

14 §  Enligt artikel 348 i förordning (EEG) nr 2454/93 kan tullkontor bestämma färdväg för transportmedlet.

15 §  Föraren av eller befälhavaren på ett transportmedel som medför en transiterad vara får inte avgå med transportmedlet från transittullkontoret förrän tullkontoret medgett det.

Identifieringsåtgärder

16 §  Av artikel 349.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att identifiering av varorna normalt sett skall säkerställas genom försegling. Undantag från försegling enligt artikel 349.4 i nämnda förordning får medges endast när varubeskrivningen är så tillräckligt detaljerad att varornas kvantitet och slag kan fastställas med lätthet.

Särskilda föreskrifter finns om att vissa införsel- och utförselreglerade varor måste sändas under tullförsegling.

Allmänna råd

Varubeskrivningen bör normalt inte anses som ett godtagbart identifieringsmedel för varor som är upptagna i bilaga 52 till förordning (EEG) nr 2454/93 eller för jordbruksprodukter, som inom gemenskapen är underkastade import- eller exportavgifter eller andra avgifter med liknande effekt eller som berättigar till återbetalningar eller bidrag.

Omlastning

17 §  Övervakningstullkontoret för ett tillfälligt lager får medge att en sändning inte behöver godsregistreras eller att ett nytt T-dokument inte behöver upprättas när sändningen med stöd av artikel 354 i förordning (EEG) nr 2454/93 omlastas direkt till ett annat transportmedel eller förvaras i lokaler eller på område, som utgör tillfälligt lager, i avvaktan på annat transportmedel i högst 24 timmar.

För förvaringen gäller

— att sändningen förvaras åtskild från andra varor,

— att det tillfälliga lagret för en förteckning över sådana sändningar,

— att förteckningen innehåller uppgift om ankomstdag, transportmedlets identitet, T-dokumentets nummer, avgångstullkontor, bestämmelsetullkontor samt det nya transportmedlets identitet och

— att sändningen inte lastas på nytt transportmedel utan övervakningstullkontorets medgivande.

Ovan nämnd förteckning får bestå av fotokopia av T-dokumentet.

De anteckningar om omlastningen, som enligt den i första stycket nämnda artikeln skall göras på T-dokumentet, skall också göras i förteckningen.

Allmänt om säkerheter

18 §  Enligt artikel 359 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall säkerheten utformas i överensstämmelse med förlagan

— i bilaga 48 i fråga om samlad säkerhet,

— i bilaga 49 i fråga om individuell säkerhet och

— i bilaga 50 i fråga om fast säkerhet.

Avvikelse från ordalydelsen i förlagorna i bilagorna 48—50 till förordning (EEG) nr 2454/93 får medges endast av Tullverkets huvudkontor.

19 §  Med svensk bank (svenskt bankinstitut) enligt vad som sägs i 20, 22 och 24 §§ förstås svensk affärsbank, sparbank och föreningsbank. Som affärsbanker räknas samtliga till Svenska Bankföreningen anslutna banker.

Samlad säkerhet

20 §  Samlad säkerhet skall lämnas till den tullregion där den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

Garantitullkontor får godta samlad säkerhet som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 48 till förordning (EEG) nr 2454/93 och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag. Säkerhet av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

21 §  När säkerheten godtagits bestyrker garantitullkontoret det antal garanticertifikat som den huvudansvarige önskar få utfärdade.

I samband med det ger garantitullkontoret varje certifikat ett löpande nummer, om inte detta är förtryckt på blanketten. Nummerserie fås från Tullverkets huvudkontor, Produktionsavdelningen.

Garanticertifikat i original visas upp vid avgångstullkontoret. Den huvudansvarige skall ange certifikatets nummer, garantitullkontorets namn samt kod 1 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

För godkänd avsändare får garantitullkontor medge att uppgift om namn och namnteckning på de personer som har rätt att underteckna transiteringsdeklarationer för den huvudansvariges räkning fogas till garanticertifikatet i form av datalista.

Varje blad av datalistan skall styrkas genom den huvudansvariges namnteckning.

Fast säkerhet

22 §  Fast säkerhet skall lämnas till den tullregion där garanten har sin huvudsakliga verksamhet.

Garantitullkontor får godta fast säkerhet som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 50 till förordning (EEG) nr 2454/93 och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag. Säkerhet av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

23 §  Garantikupong skall ha ett förtryckt löpande nummer. Nummerserie fås från Tullverkets huvudkontor, Produktionsavdelningen.

Den huvudansvarige skall ange garantikupongens nummer och kod 4 i fält 52 i transiteringsdeklarationen. Kupongen skall lämnas till avgångstullkontoret, där den förvaras vid blad 1 av transiteringsdokumentet. På baksidan av garantikupongen antecknar tullkontoret följande uppgifter:

1. slag av transiteringsdokument (T1, T2 eller T2F) och transiteringsnummer,

2. datum, tullkontorets namn (stämpel) och underskrift.

Individuell säkerhet

24 §  Avgångstullkontor får godkänna individuell säkerhet som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 49 till förordning (EEG) nr 2454/93 och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag. Säkerhet av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

Säkerheten skall enligt formuläret täcka ett belopp som den huvudansvarige kan bli ansvarig för på grund av transiteringen.

Den huvudansvarige skall ange kod 2 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

Kontant deposition

25 §  När kontant deposition ställs skall den huvudansvarige ange kod 3 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

Depositionen skall täcka ett belopp som den huvudansvarige kan bli ansvarig för på grund av transiteringen.

Den huvudansvarige får ett depositionskvitto försett med uppgift om transittullid. När avgångstullkontoret avslutat transiteringen, kan det deponerade beloppet återbetalas av tullkontoret mot företeende av depositionskvittot.

Befrielse från ställande av säkerhet

26 §  Fråga om befrielse från ställande av säkerhet enligt artikel 94.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 prövas av den tullregion där den huvudansvarige har sin huvudsakliga verksamhet.

Garantitullkontor får godta förbindelse som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 55 till förordning (EEG) nr 2454/93 av person som uppfyller samtliga villkor för befrielse från att ställa säkerhet. Förbindelse av annat slag skall underställas Tullverkets huvudkontor.

27 §  När förbindelsen godtagits bestyrker garantitullkontor det antal garantibefrielsecertifikat som den huvudansvarige önskar få utfärdade.

I samband med det ger garantitullkontoret varje certifikat ett löpande nummer, om inte detta är förtryckt på blanketten. Nummerserie fås från Tullverkets huvudkontor, Produktionsavdelningen.

Garantibefrielsecertifikat i original visas upp vid avgångstullkontoret. Den huvudansvarige skall ange certifikatets nummer, garantitullkontorets namn samt kod 0 i fält 52 i transiteringsdeklarationen.

Förenkling av formaliteterna vid transitering

Godkänd avsändare

28 §  Bestämmelser om förfarandet med godkänd avsändare finns i artiklarna 398—405 i förordning (EEG) nr 2454/93.

29 §  Fråga om godkännande enligt artikel 398 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion.

30 §  Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om godkännande hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet. Ansökan skall göras på fastställd blankett (Ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 398 i förordning (EEG) nr 2454/93, Tv 721.10).

Ett godkännande kan ges till en innehavare av ett tillfälligt lager eller tullager. Ett godkännande kan även ges till en exportör eller till en speditör (fraktförare) som på uppdrag av en exportör ombesörjer utförsel av varor.

31 §  Ett tillstånd att vara godkänd avsändare kan avse transitering av

a) icke-gemenskapsvaror som är fysiskt upplagda på tillståndshavarens tillfälliga lager eller tullager,

b) gemenskapsvaror när transitering är obligatorisk enligt artiklarna 310 och 311 i förordning (EEG) nr 2454/93, och

c) gemenskapsvaror i andra fall än som avses i b, när bestämmelsetullkontoret är beläget i ett EFTA-land enligt artikel 309 f i nämnda förordning.

32 §  Tillstånd att vara godkänd avsändare får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om företaget meddelats globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter eller åberopar generellt tillstånd enligt 8 a § i nämnda förordning, får dock förfarandet med godkänd avsändare tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklarerats för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), om det inte är fråga om varor som deklarerats för export med tillämpning av förfarandet med godkänd exportör.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som anges i första stycket kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd att vara godkänd avsändare som också är tillämpligt för sådana varor.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet att vara godkänd avsändare är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:80) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

33 §  I den tullregion där en godkänd avsändare har sin verksamhet är ett särskilt angivet tullkontor godkänt avgångstullkontor för sändningarna. Ett företag som bedriver verksamhet på flera orter inom regionen kan få flera tullkontor angivna som godkända avgångstullkontor. För samlastningssändningar av reguljärt exportgods skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om en vara skall anmälas till transitering enligt vad som sägs i artikel 310 i förordning (EEG) nr 2454/93, måste dock transiteringsformaliteterna fullgöras vid det tullkontor där exportdeklarationen lämnas.

Om ett företag medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör, får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.

Allmänna råd

I de fall en vara deklarerats för export vid ett annat tullkontor än det tullkontor som är avgångstullkontor vid fullgörande av transiteringsformaliteterna då förfarandet med godkänd avsändare tillämpas bör följande rutin tillämpas:

— blad 3 av exportdeklarationen presenteras för den godkände avsändaren,

— den godkände avsändaren kontrollerar att uppgifterna i blad 3 av exportdeklarationen överensstämmer med de varor som anmäls till transitering,

— den godkände avsändaren för på tullid i transiteringshandlingen för samtliga sändningar där en exportdeklaration har lämnats, oavsett om exportdeklarationen lämnats vid avgångstullkontoret eller vid något annat tullkontor,

— samtidigt med att blad 1 av transiteringsdokumentet inlämnas till avgångstullkontoret, lämnar den godkände avsändaren in blad 3 av exportdeklarationen för påteckning om sådan har begärts av deklaranten enligt vad som anges i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

34 §  Avgångstullkontoret bestämmer den tidpunkt före vilken godkänd avsändare skall underrätta avgångstullkontoret om sändningar som skall avsändas (avisering). Aviseringen skall innehålla uppgift om avsändarens namn, transiteringsdokumentets nummer, kollis antal och slag, varuslag, bestämmelseort och bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren för en sändning även tillämpar förfarandet med godkänd exportör, kan aviseringen enligt 12 kap. 28 § även utgöra avisering enligt förfarandet med godkänd avsändare. I sådant fall skall det elektroniska dokumentet innehålla uppgift om transiteringsdokumentets nummer som också skall anges som klareringsenhet.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta avgångstullkontoret om det.

Om avgångstullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas. Vid tillämpning av andra stycket skall vad som anges i 12 kap. 28 § tredje stycket i stället gälla.

Allmänna råd

Aviseringen bör ske per telefon eller telefax, om aviseringen inte samordnas med avisering enligt förfarandet med godkänd exportör.

35 §  Varor som avsänds med utnyttjande av det förenklade förfarandet skall företes för bestämmelsetullkontoret inom åtta dagar från dagen för varornas avsändning, om inte avgångstullkontoret i tillståndet föreskrivit annan tidsfrist.

36 §  Om godset inte kan avräknas utan föregående lossning skall lastenheten förseglas.

Av Tullverket godkänd försegling skall användas och skall vara försedd med märkningen SE tull (alternativt Sverige tull) och beteckning för den godkände avsändaren samt löpande nummer.

37 §  Transiteringsdeklarationen (T-deklarationen) skall stämplas av godkänd avsändare med en särskild metallstämpel enligt vad som anges i artikel 401.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93. Stämpelavtrycket kan också tryckas i förväg på blanketterna på det sätt som anges.

Avsändaren skall ange dag för varornas avsändning i stämpelns fält 4 och förse deklarationen med ett löpande nummer i stämpelns fält 3.

38 §  Tullregion kan, i enlighet med artikel 404 i förordning (EEG) nr 2454/93, på ansökan av en godkänd avsändare medge att denne inte skriver under T-deklarationer som utfärdas enligt förfarandet med godkänd avsändare, om deklarationerna och den stämpel som avses i bilaga 62 till förordningen framställs av elektroniska eller automatiska datasystem. Ansökan kan göras i samband med ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare.

39 §  En godkänd avsändare skall till tullregionen uppge vilken eller vilka personer hos företaget som ansvarar för formaliteterna vid varors avsändning enligt förfarandet. Företaget skall ge den eller de ansvariga personerna den information som är nödvändig för att avsändaren skall kunna utföra åtgärderna på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tullregionen skall förvissa sig om att sådan information ges.

Godkänd mottagare

40 §  Bestämmelser om förfarandet med godkänd mottagare finns i artiklarna 406—411 i förordning (EEG) nr 2454/93.

41 §  Tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordning (EEG) nr 2454/93 ges endast till den som har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Fråga om tillstånd att vara godkänd mottagare prövas av sökandens kontrolltullkontor då avsikten är att förfarandet skall kombineras med lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning. I annat fall prövas frågan om tillstånd av den tullregion där varornas avlämningsplats är belägen.

I ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare skall sökanden uppge till vilka platser varor kommer att avlämnas. I de fall avsikten är att förfarandet skall kombineras med lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning och en sådan plats ligger inom en annan tullregion än kontrolltullkontorets skall detta samråda med berörd tullregion innan tillstånd meddelas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullregionen, i avvaktan på införandet av ett datoriserat transiteringssystem, medge tillstånd att vara godkänd mottagare även om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning saknas.

Allmänna råd

En godkänd mottagare bör vara innehavare av tillfälligt lager eller tullager eller ha tillstånd till lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning.

42 §  En vara som förts in till det svenska tullområdet under transitering enligt gemenskapens transiteringsförfarande/det gemensamma transiteringsförfarandet får avlämnas till en godkänd mottagare utan att visas upp vid bestämmelsetullkontoret.

43 §  I tillståndet att vara godkänd mottagare anges de platser dit varor får föras.

Vidare anges det tullkontor som utövar tillsyn över företagets verksamhet vad avser åtgärder i samband med avslutande av transiteringen (godkänt bestämmelsetullkontor).

44 §  En godkänd mottagare är skyldig att följa de föreskrifter för tullkontroll och tullklarering som meddelats i tillståndet att vara godkänd mottagare eller av godkänt bestämmelsetullkontor.

45 §  En godkänd mottagare skall till tullregionen uppge vilken eller vilka personer hos företaget som ansvarar för åtgärder vid varors ankomst enligt förfarandet. Företaget skall ge den eller de ansvariga personerna den information som är nödvändig för att mottagaren skall kunna utföra åtgärderna på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tullregionen skall förvissa sig om att sådan information ges.

46 §  I tillståndet att vara godkänd mottagare skall anges den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket mottagaren skall underrätta bestämmelsetullkontoret om varors ankomst. Underrättelsen skall om möjligt innehålla uppgift om transittullid eller utländskt transiteringsnummer. Mottagaren skall anmäla varorna till godkänd tullbehandling hos det godkända bestämmelsetullkontoret inom den tid och på det sätt som anges i tillståndet.

Om mottagaren finner att en uppgift som lämnats i transiteringshandlingen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart meddela detta till bestämmelsetullkontoret.

47 §  Godkänd mottagare skall föra särskild godsjournal över de varor som tas emot enligt det förenklade förfarandet. För varor som transiterats till mottagaren består journalen av blad 7 av T-dokumentet.

I journalen skall för varje sändning antecknas tullid respektive godsnummer som getts anmälan till godkänd tullbehandling.

Den godkände mottagaren skall i övrigt följa de anvisningar för godsregistrering och godsredovisning som tullregion meddelar.

48 §  Godkänd mottagare skall, om inte bestämmelsetullkontoret bestämmer annat, senast dagen efter sändningens ankomstdag till bestämmelsetullkontoret översända blad 4 och 5 av det T-dokument som åtföljt sändningen. Blad 7 behålls som godsjournal enligt 47 §.

Mottagaren skall ha antecknat uppgift om ankomstdag och åsatta förseglingars skick på blad 4 i utrymmet under fälten 15 och 17 samt på blad 5 och 7. Därutöver skall antecknas uppgift om det tullid respektive godsnummer som getts anmälan till godkänd tullbehandling.

Förenklade förfaranden vid transport med flyg och fartyg

49 §  Fråga om tillstånd att tillämpa förenklade förfaranden enligt artikel 444 respektive artikel 448 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion.

Ett flygbolag respektive rederi, som vill få tillstånd att tillämpa förenklade förfaranden vid transport med flyg respektive fartyg, skall ansöka om detta hos den tullregion där flygbolaget respektive rederiet är etablerat eller representerat.

Gränstransitering

50 §  Med gränstransitering avses här transport av gods som lastats i Sverige eller Norge i ett vägfordon som under transporten mellan två orter i samma land passerar det andra landet (transitland).

En gränstransitering påbörjas senast vid inpasseringen i transitlandet och avslutas tidigast vid utpasseringen ur transitlandet.

Vid gränstransitering får kommersiella fraktbrev eller fraktsedlar användas i stället för lastspecifikationer på villkor

att varorna inte utgör tullgods i det land där varorna lastas och lossas,

att fordonet är förseglingsbart,

att fordonet förseglas,

att i fält 44 i T-deklarationen antecknas "/antal/kolli varor genom Norge/Sverige enligt bifogade fraktbrev/fraktsedlar",

att i fält 4 antecknas antalet bifogade fraktbrev/fraktsedlar, samt

att kopior av samtliga fraktbrev/fraktsedlar avlämnas vid avgångstullkontoret.

Inrikes transitering

51 §  Med inrikes transitering avses här transitering av tullgods från ett avgångstullkontor till ett bestämmelsetullkontor som båda ligger inom det svenska tullområdet.

Om inskränkning i vissa fall i rätten att transitera införselreglerade varor finns särskilda föreskrifter.

52 §  Vid inrikes transitering skall gemenskapens transiteringsregler och föreskrifterna om transitering i tullagen (2000:1281), tullförordningen (2000:1306) och i denna tullordning gälla. Avvikelser som anges nedan och i 53 § får dock medges.

Föreskrifterna i bilaga B om uppgifter i enhetsdokumentet vid transitering tillämpas även i fråga om inrikes transitering. Härvid behöver dock endast fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 52 och 53 fyllas i av deklaranten. Orden "Inrikes transitering" skall anges i fält 51.

Om godsets bestämmelsetullkontor är detsamma som avgångstullkontoret, kan tullkontoret medge att anmälan till transitering görs på annan handling än enhetsdokumentet (blad 1, 4, 5 och 7). För sådan transitering kan också medges lättnader i reglerna om anmälan, ankomstattest och försegling. Förutsättning för detta är att en säker tullkontroll kan utövas. Lättnaderna kan medges för en enstaka transport eller för viss tid eller tills vidare.

Allmänna råd

Sista stycket syftar i första hand på lokala förflyttningar av tullgods inom orten eller dess närhet, t.ex. mellan två förvaringsplatser eller från ett exporttullkontor till en järnvägsstation för utförsel. Det kan också avse icke-gemenskapsvaror för proviantering som förflyttas från ett tullager till ett fartyg eller luftfartyg i trafik med plats utanför EG:s tullområde. Vid förflyttning från ett tillfälligt lager till ett transportmedel i utrikes trafik kan exempelvis enhetsdokumentet blad 1—3 användas. Kontroll att en transitering avslutas sker på lämpligt sätt, t.ex. med hjälp av godsbokföring eller godskvitton.

53 §  Om en transitering avser tullgods (vagnslast eller container) som av järnvägsföretag på gränsort omhändertagits för kunds räkning för inrikes transport, får utfärdade T-dokument översändas med post till bestämmelsestationen, dock endast under förutsättning att

— järnvägsföretaget på avgångsorten aviserar bestämmelsestationen och bestämmelsetullkontoret om sändningen genom telefax,

— telefaxet består av utfärdat T-dokument (blad 4) samt till detta hörande tilläggsblad,

— postmeddelandet avsänds senast dagen efter sändningens avgång och innehåller T-dokument (blad 4, 5 och 7) samt till dessa hörande tilläggsblad.

Bestämmelsestationen använder telefaxmeddelandet som arbetsexemplar. Detta byts ut så snart T-dokumentet erhållits med post. Blad 4 och 5 av T-dokumentet skall efter påteckning lämnas till bestämmelsetullkontoret.

ATA-carnet

54 §  Tullverket Mälardalsregionen är samordningskontor enligt artikel 458 i förordning (EEG) nr 2454/93.


10 kap. Tullager

1 §  I 4 kap. 8—11 §§ tullagen (2000:1281) och 32 § tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tullager.

Bestämmelserna i detta kapitel i tullordningen skall tillämpas för alla typer av tullager utom typ F. För jordbruksvaror för vilka exportbidrag yrkas på grund av uppläggning på tullager gäller ytterligare föreskrifter.

Tullkontor som har tillsyn över tullager benämns övervakningstullkontor.

2 §  I artikel 106 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om aktiv förädling och bearbetning under tullkontroll av icke-gemenskapsvaror då förädlingen eller bearbetningen skall utföras i ett tullagers lokaler. I sådana fall skall även bestämmelserna i 11 kap. tillämpas.

3 §  Vid tillämpning av 4 kap. 9 § tullagen (2000:1281) skall övervakningstullkontoret se till att tulldeklaration för uppläggning på tullager upprättas.

Allmänna råd

Varor som tagits om hand av tullregion enligt 4 kap. 9 § tullagen (2000:1281) bör som regel läggas upp på tillfälligt lager eller tullager.

Tillstånd att inrätta tullager m.m.

4 §  Ansökan om tillstånd att inrätta tullager prövas av den tullregion där lagret är avsett att inrättas utom för tullager typ E, där ansökan prövas av den tullregion där lagerhavarens huvudsakliga bokföring finns.

Ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

5 §  En tullregion kan medge att särskilt tullager typ C (proviantlokal) inrättas för förvaring av icke-gemenskapsvaror som skall användas för proviantering av luftfartyg. Tillstånd att inrätta proviantlokal meddelas endast om den avsedda lagerrörelsen med hänsyn till läge och beskaffenhet kan samordnas med tullverksamheten på ett tillfredsställande sätt. För proviantlokal gäller föreskrifterna om tullager med de avvikelser som anges i 50—52 §§.

6 §  Tullregionen kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning tullregionen bestämmer i varje enskilt fall. Säkerhet skall alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet. Kreditvärdigheten skall godkännas av tullregionen.

Vid sådant tillfälligt bortförande från tullager som avses i artikel 110 i förordningen (EEG) nr 2913/92, vid sådan överföring av varor mellan tullager som avses i artikel 111 i nämnda förordning och vid tillämpning av artikel 511.4 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall säkerhet alltid ställas.

7 §  Bestämmelserna i 6 kap. 2 § första stycket och 4 § tillämpas även i fråga om tullager.

8 §  Om lagerverksamheten upphör skall bestämmelserna i 47 § tillämpas.

Uppläggning på tullager

Normalförfarande

9 §  En tulldeklaration för uppläggning på tullager skall göras på enhetsdokumentet. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. Deklarationen lämnas till övervakningstullkontoret eller annat tullkontor som anges i tullagertillståndet.

Övervakningstullkontoret bestämmer med ledning av deklarationen om varorna får läggas upp på tullagret. Övervakningstullkontorets beslut att varorna får läggas upp tecknas på ett blad av enhetsdokumentet, vilket återlämnas till den som lämnat deklarationen.

Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande

10 §  Fråga om tillstånd för lagerhavare att tillämpa förenklat deklarationsförfarande vid uppläggning av en vara på tullager prövas av tullregionen.

I artikel 269 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser som undantar möjligheten till förenklat deklarationsförfarande vid uppläggning av förfinansierade jordbruksprodukter. Förenklat deklarationsförfarande får ej heller tillämpas vid uppläggning av spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror.

11 §  En förenklad deklaration för uppläggning av en vara på tullager skall göras på enhetsdokumentet om inte annat sägs i andra eller tredje stycket. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av tillståndet, dock minst de uppgifter som anges i artikel 268 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Den förenklade deklarationen kan, om inte annat är särskilt föreskrivet, även göras på blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7).

Om varan är upptagen i fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan eller i lastförteckning, utgör ett exemplar av sådan handling förenklad deklaration för uppläggning på tullager, om handlingen försetts med en begäran om att den skall hänföras till tullagerförfarandet. Motsvarande gäller för en vara upptagen i ett transiteringsdokument när den transiterats till ett tullager. I tillståndet regleras vad handlingen skall innehålla.

Den förenklade deklarationen skall lämnas till övervakningstullkontoret eller annat tullkontor som framgår av tillståndet.

Övervakningstullkontoret bestämmer med ledning av den förenklade deklarationen om varan får läggas upp på tullagret. Övervakningstullkontorets beslut att varan får läggas upp tecknas på ett blad av handlingen, vilken återlämnas till den som lämnat den.

Allmänna råd

Begäran enligt tredje stycket kan utgöras av en påskrift eller påstämpling på handlingen samt en underskrift av behörig företrädare för deklaranten.

12 §  Enligt artikel 271 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 behöver ingen kompletterande deklaration lämnas till övervakningstullkontoret i de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas vid uppläggning på tullager.

Lokalt klareringsförfarande

13 §  Bestämmelser om tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid uppläggning av en vara på tullager finns i artiklarna 272—274 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Ansökan om tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande prövas av tullregion. Sådant tillstånd kan ges den som har tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordningen (EEG) nr 2454/93 respektive artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

14 §  När en vara läggs upp på tullager med tillämpning av lokalt klareringsförfarande skall lagerhavaren underrätta övervakningstullkontoret. Underrättelsen utgörs av handling som avslutar transiteringsförfarandet vilken skickas till övervakningskontoret per telefax. Handlingen skall vara försedd med framställning enligt artikel 76.1 c i förordningen (EEG) nr 2913/92 att varan skall hänföras till tullagerförfarandet.

Tullregion prövar fråga om befrielse från kravet att anmäla varje ankomst av varor enligt artikel 273.2 jämfört med artikel 266.2 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Allmänna råd

Bedömning om befrielse enligt andra stycket bör vara restriktiv. Befrielse bör endast tillåtas när hela lasten utgörs av en ensartad vara, t.ex. återkommande sändningar med grus.

15 §  Enligt artikel 274 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 behöver ingen kompletterande deklaration lämnas till övervakningstullkontoret vid lokalt klareringsförfarande.

Gemensamma bestämmelser för samtliga förfaranden

Godsregistrering på tullager

16 §  När en vara läggs upp på tullager skall lagerhavaren kontrollera deklarationens uppgifter om varan mot den mottagna varan. Bestämmelserna i 6 kap. 17 § tillämpas på motsvarande sätt. Lagerhavaren skall lämna lossningsrapporten till övervakningstullkontoret senast första arbetsdagen efter uppläggningen.

17 §  På varje tulldeklaration skall lagerhavaren påföra ett särskilt godsregistreringsnummer (godsnummer).

Om en tulldeklaration omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i deklarationen. Om deklarationen innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer. Med sändning avses här varje varumängd som tagits upp för sig till kollital, vikt eller annan kvantitet.

Tullregion bestämmer närmare om sammansättningen av godsnummer i tullagerjournal. I godsnummer skall ingå journalsbeteckningen P, Q, S, T, U, V, Y eller Z samt en identitetsbeteckning för lagret (lokalkod).

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för tullager typ B.

Allmänna råd

När tullager helt eller delvis används för förvaring av varor avsedda för proviantering av fartyg eller luftfartyg bör tullregionen fordra att dessa varor skall redovisas i särskild tullagerjournal. Journalsbeteckningen P bör reserveras för sådan journal. Vidare bör tullregionen bestämma att varor avsedda för proviantering i förekommande fall förvaras åtskilda från övriga varor.

Om tullagret är inrättat i omedelbar anslutning till tillfälligt lager som innehas av samme lagerhavare, bör samma lokalkod användas som för det tillfälliga lagret.

18 §  Att lagerhavare för lager typ A, C, D och E skall föra bokföring över varor som lagts upp på lagret framgår av artikel 105 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 517 i förordning (EEG) nr 2454/93. Bokföringen skall innehålla de uppgifter som framgår av artikel 520 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Referensuppgifter enligt artikel 520.1 b utgörs av tullid eller nytt godsnummer.

Av lagerbokföringen skall även framgå transportsättskod och godsnummer vid uppläggning från tillfälligt lager eller transittullid eller utländskt transiteringsnummer vid ankomst efter transitering.

Lagerbokföring som sker med hjälp av automatisk databehandling skall genom omedelbar utskrift kunna tas fram i vanlig läsbar form.

Allmänna råd

Lagerbokföringen bör så långt möjligt vara knuten till den kommersiella bokföringen. Grunden för själva bokföringen kan därvid vara varupost, varuslag, artikel eller annat. Tullregionen bör dock, innan tillstånd att inrätta tullager ges, se till att lagerbokföringen innehåller alla förskrivna uppgifter och är så ordnad att man på ett tydligt och enkelt sätt kan kontrollera att allt som lagts upp på tullagret har anmälts till ny godkänd tullbehandling eller finns kvar som behållning på lagret. Lagerbokföringen bör också vara så ordnad att aktuell behållning alltid kan visas.

19 §  Efter att ha kontrollerat uppläggningshandlingens uppgifter om varan mot den mottagna varan skall lagerhavaren teckna uppläggningsattest. Uppläggningsattest skall innehålla uppgift om datum då uppläggning skett och antal kolli eller annan motsvarande enhet (vagnslast, parti) som lagts upp. Genom uppläggningsattesten bekräftar lagerhavaren att varorna lagts upp på lagret den dag som antecknats i attesten.

Efter det att uppläggningsattest tecknats skall tulldeklarationen bevaras till lagerhavarens redovisning på sätt som föreskrivs i 28 §. För innehavare av tullager typ B gäller dock att handlingen försedd med uppläggningsattest skall överlämnas till övervakningstullkontoret.

20 §  Uppläggningsattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av tulldeklarationer.

Enhetsdokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 8 i fält B och C.

T-dokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 7 eller extrablad i utrymmet under fälten 15 och 17.

TIR-carnet: Uppläggningsattest tecknas på den carnetkupong nr 2 som gäller för uppläggningen.

Uppläggningsanmälan: Uppläggningsattest tecknas på blad 1.

Annan lastdeklaration: Uppläggningsattest tecknas genom anteckningar enligt 17 och 19 §§.

Förvaring på tullager

21 §  I artikel 524 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om gemensam lagring på tullager av varor med olika tullstatus.

Bestämmelserna i 6 kap. 18 och 21—25 §§ om tillfälligt lager tillämpas på motsvarande sätt för tullager.

22 §  En vara som lagts upp på tullager typ A, B, C eller D skall förvaras på det sätt som övervakningstullkontoret bestämmer.

Spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror skall förvaras under lås i särskilt utrymme som övervakningstullkontoret godkänt. Övervakningstullkontoret kan medge att sådana varor förvaras på annat betryggande sätt. Om det finns särskilda skäl kan övervakningstullkontoret bestämma att även varor av annat slag skall förvaras i särskilt utrymme under lås.

Allmänna råd

Exempel på varor av annat slag enligt andra stycket kan vara vapen, hemelektronik, datautrustning och andra stöldbegärliga varor.

Vanliga former av hantering

23 §  Ansökan om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering enligt artikel 523 i förordningen (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregionen.

Temporärt bortförande

24 §  Ansökan om att temporärt föra bort en vara från tullagret, enligt artikel 525 i förordningen (EEG) nr 2454/93, prövas av övervakningstullkontoret.

Att säkerhet alltid skall ställas vid sådant bortförande framgår av 6 § andra stycket.

Tullagerförfarandets avslutning

25 §  Tullagerförfarandet avslutas genom att varan anmäls till annan godkänd tullbehandling. Anmälan skall göras hos övervakningstullkontoret eller annat tullkontor som föreskrivs i tullagertillståndet.

26 §  Lagerhavaren får lämna ut en vara från tullagret när han fått övervakningstullkontorets medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till tullagret via tulldatasystemet, om lagerhavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. Ansökan om sådant tillstånd prövas av Tullverkets huvudkontor.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan lagerhavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i anmälan enligt 25 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från tullagret innefattas i övervakningstullkontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till tullagret på att varan tagits emot för befordran.

Allmänna råd

I de fall utlämningsmedgivande meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling enligt första stycket, bör det genom anteckningen eller stämpeln tydligt framgå att utlämning medgetts t.ex. genom texten "Får utlämnas" samt datum och underskrift av den som fattat beslutet.

27 §  Om icke-gemenskapsvara som förvaras på tullager skall användas för proviantering av fartyg eller luftfartyg för förbrukning eller försäljning ombord vid resa till en plats utanför EG:s tullområde, får varan lämnas ut endast om mottagaren har beviljats provianteringstillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Varan skall då anmälas till transitering. Sådan anmälan anses även vara anmälan till återexport. Om en vara tas ombord utan att en tulltjänsteman är närvarande, skall den kvitteras av bemyndigad företrädare för den som erhållit provianteringstillståndet innan tullkontoret avslutar transiteringen. I 9 kap. 52 § finns föreskrifter om när lättnader kan medges för regler avseende anmälan, ankomstattest och försegling vid transitering.

Tullagerhavarens redovisning

28 §  Lagerhavarens redovisning skall innehålla

1. bokföring så som föreskrivs i 18 §,

2. tulldeklarationer med uppläggningsattest enligt 19 § och påtecknat godsnummer enligt 17 § samt tillhörande rapporter om avvikelser.

29 §  Övervakningstullkontoret har rätt att när som helst ta del av lagerhavarens bokföring som avses i 18 §. Bokföringen skall bevaras i minst fem år efter utgången av det år då tullagerförfarandet avslutades för de i bokföringen upptagna varorna.

30 §  Bestämmelserna om inventering i 6 kap. 33—35 §§ tillämpas även i fråga om tullager. Dock skall om spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror förvaras på tullagret dessa varor inventeras minst två gånger per år.

Förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring

Innebörden av vissa uttryck

31 §  I detta avsnitt förstås med

förenklad gränspassage: den procedur som en kvalitetssäkrad operatör vidtar för att låta en icke-gemenskapsvara som införs till det svenska tullområdet övergå till kvalitetssäkrad förvaring,

intygsbekräftelse: en tillståndshavares viljeyttring att förenklad gränspassage skall tillämpas,

kvalitetssäkrad förvaring: förvaring av icke-gemenskapsvaror utan att dessa beläggs med importtullar eller blir föremål för handelspolitiska åtgärder inom ramen för lagring i tullager typ E,

kvalitetssäkrad importör eller ombud: importör eller ombud som har blivit kvalitetssäkrad för minst en av följande tullrutiner: import, aktiv förädling restitutionssystemet, aktiv förädling suspensionssystemet, passiv förädling, temporär import samt kvalitetssäkrad förvaring, samt

tillståndshavare: en operatör som kvalitetssäkrat sig för tullrutinen kvalitetssäkrad förvaring.

Tillstånd

32 §  Tillstånd att använda förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring ges till en operatör som ansökt om sådant tillstånd och blivit kvalitetssäkrad för tullrutinen kvalitetssäkrad förvaring. Operatören skall uppfylla förutsättningarna enligt 3 kap. 6 § för placering på steg 3 i servicetrappan med undantag för kravet på elektronisk uppgiftslämning i 3 kap. 6 § 1 och dokumenterade klassificeringsrutiner enligt 3 kap. 6 § 6.

Frågan om sådant tillstånd prövas av den tullregion där operatören har sitt säte.

Anmälan

33 §  Tillståndshavare som vill anmäla en icke-gemenskapsvara till förenklad gränspassage skall i samband med att varorna uppvisas för tullen, förutom summarisk deklaration enligt 5 kap. 4 §, lämna en intygsbekräftelse, på det sätt som Tullverket bestämmer, på att förfarandet skall tilllämpas.

34 §  Genom att anmäla en icke-gemenskapsvara till förenklad gränspassage förbinder sig tillståndshavaren att

— ta hand om varan för förvaring under tullövervakning (kvalitetssäkrad förvaring), och

— se till att varan anmäls till en annan godkänd tullbehandling.

Godsregistrering och uppläggning m.m.

35 §  Tillståndshavaren skall föra en journal över varor som anmälts till kvalitetssäkrad förvaring. Journalen skall föras på formulär eller med hjälp av automatisk databehandling som uppföljningstullkontoret godkänt.

36 §  Uppläggning av varor under kvalitetssäkrad förvaring sker i två etapper. Under den första etappen skall tillståndshavaren, i samband med att en icke-gemenskapsvara införs till det svenska tullområdet, låta förse den summariska deklarationen med sin godslokalkod invid den varupost som förenklad gränspassage skall tillämpas på. Därefter skall varorna noteras i journalen enligt 35 §.

37 §  Tillståndshavaren skall i samband med att varans mottagande kvitterats på lagringsplatsen notera följande i sin journal enligt 35 §:

— bokföringsdag,

— gränspassagedag , om annan än bokföringsdag, samt

— sändningens ordernummer, fakturanummer eller annat identifieringsnummer.

Bokföringsnoteringen skall göras snarast, dock senast andra arbetsdagen efter det att varan anmälts till förenklad gränspassage.

38 §  Avvikelser (manko eller överlossning) skall styrkas i tillståndshavarens bokföring. Detta skall göras genom att tillståndshavaren bilägger verifikationer i form av korrespondens och krediteringar där det klart framgår att säljare eller leverantör medger att avvikelsen redan förelåg när varan anmäldes till förenklad gränspassage.

39 §  Lagerbokföringen skall visa aktuell behållning för de varor som finns lagrade under kvalitetssäkrad förvaring

40 §  Uppföljningstullkontoret har rätt att när som helst ta del av tillståndshavarens lagerbokföring. Bokföringen skall bevaras minst i fem år efter utgången av det år då den kvalitetssäkrade förvaringen avslutades.

Förvaring

41 §  Vid tillämpning av förfarandet kvalitetssäkrad förvaring får tillståndshavaren fritt välja var inom det svenska tullområdet som varorna fysiskt skall förvaras. Förvaringstiden för förvaring av varor är obegränsad.

Vid förfrågan från uppföljningstullkontoret skall tillståndshavaren kunna ange var sändningen förvaras.

Överföring av godsansvaret till annan kvalitetssäkrad tillståndshavare

42 §  I de fall godsansvaret efter begäran överförs på en annan tillståndshavare enligt artikel 526 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall notering om detta göras i respektive operatörs journal enligt 35 §.

Överföring av godsansvaret från tillfälligt lager och tullager till tillståndshavare med kvalitetssäkrad förvaring

43 §  I de fall tillståndshavaren vill att varor skall överföras till kvalitetssäkrad förvaring från ett tillfälligt lager eller ett tullager måste denne sända en uppläggningsanmälan till berört övervakningstullkontor med en begäran om överföring av angivna varor.

Övervakningstullkontoret bestämmer på grundval av begäran om varorna får övergå till kvalitetssäkrad förvaring. Övervakningstullkontorets beslut att varan får övergå till kvalitetssäkrad förvaring tecknas på uppläggningsanmälan, vilken återlämnas till den som lämnat denna.

Den påtecknade uppläggningsanmälan ska biläggas som verifikation i tillfälliga lagerhavarens respektive tullagerhavarens lagerjournal. Tillståndshavaren noterar överföringen i sin journal enligt 35 § i samband med att överföringsmedgivandet har erhållits.

Avslutning av kvalitetssäkrad förvaring

44 §  Förvaringen avslutas genom att varorna anmäls till en annan godkänd tullbehandling.

Frigörande av varor

45 §  Frigörandet av varor får medges genom att tillståndshavare noterar i sin journal enligt 35 § att varan anmälts till en annan godkänd tullbehandling under förutsättning att denne är

— en kvalitetssäkrad importör, eller

— ett kvalitetssäkrat ombud som åberopat ombudsrelation till sin uppdragsgivare.

I de fall ärendet skall behandlas av tulldatasystemet skall tillståndshavaren se till att ärendet överförs samma dag som utlämningen gjorts.

I andra fall än vad som sägs i första stycket medger uppföljningstullkontoret att varan frigörs genom en elektronisk utlämningssedel.

Oavsett på vilket sätt utlämningsbeslut fattats skall tillståndshavaren anteckna ärendets tullid i sin journal enligt 35 §.

Återkallelse av tullagertillstånd m.m.

46 §  Tullagertillstånd får återkallas även i andra fall än de som anges i artikel 512 i förordningen (EEG) nr 2454/93 om det finns skäl till det. Innan tullagertillstånd återkallas skall lagerhavaren ges tillfälle att yttra sig, såvida det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontrollsynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av den tullregion som meddelat tullagertillståndet.

Allmänna råd

Exempel på fall då det kan vara motiverat att återkalla tullagertillstånd är om lagerhavaren, trots upprepade påpekanden från övervakningstullkontoret, inte rättat sig efter gällande föreskrifter ifråga om uppläggning, förvaring, utlämning och bokföring av varor.

47 §  Har ett tullagertillstånd återkallats eller upphör av annan orsak giltigheten för sådant tillstånd, skall lagerhavaren inom tid som övervakningstullkontoret bestämmer deklarera de varor, som enligt redovisningen finns kvar på lagret, för övergång till fri omsättning eller anmäla dem till en annan godkänd tullbehandling. Anmäls inte icke-gemenskapsvaror till en godkänd tullbehandling inom föreskriven tid tas tull och annan skatt ut ur varorna.

Säkerhet för lagret återställs först sedan kvarvarande varor anmälts till en ny godkänd tullbehandling eller övervakningskontoret på annat sätt godkänt redovisningen.

Övriga bestämmelser

48 §  Om förvaring hos Posten AB (publ) eller hos järnvägsföretag av icke-gemenskapsvaror, som kommer in med post eller på järnväg, gäller särskilda bestämmelser i 15 och 16 kap.

49 §  Innehavare av ett tullager skall lämna övervakningstullkontoret den hjälp som behövs för tillsynen över verksamheten på lagret och för undersökning av de varor som förvaras där.

50 §  När icke-gemenskapsvaror som utgjort proviant på inkommande luftfartyg eller överförts med luftfartyg från annan proviantlokal tas in i proviantlokal, skall innehavaren av proviantlokalen (lokalhållaren) lämna anmälan om det till övervakningstullkontoret. Anmälan skall upprättas med ledning av uppräkning av varorna. Anmälan skall upprättas på den handling, Sales Report eller motsvarande, som medföljer varorna och som upprättats i ett eller flera exemplar vid uttag från proviantlokalen eller vid proviantering utomlands (avräkningsdokument).

51 §  När varor skall tas ut från en proviantlokal för proviantering av luftfartyg, skall detta anmälas till övervakningstullkontoret. Anmälan skall ske genom avlämnande av ett exemplar av avräkningsdokument enligt 50 § som upprättas med anledning av uttaget.

En tullregion kan medge att anmälan om proviantering av luftfartyg som går i linjefart görs i förenklad form och lämnas periodvis. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om vid vilka flighter proviantering kommer att ske och vilket varusortiment som är aktuellt vid respektive proviantering.

52 §  Lokalhållarens redovisning skall innehålla, förutom vad som föreskrivs i 18 och 28 §§,

1. uppläggningshandlingar med noteringar om avräknad kvantitet vid intagning,

2. avräkningsdokument och andra anmälningshandlingar rörande uttag från proviantlokalen samt förlustrapporter och rapporter om skador.

Tullverkets tullager

53 §  För tullager typ F gäller bestämmelserna i 3, 9, 21 och 25 §§ i tilllämpliga delar. Den som lägger upp en vara på Tullverkets tullager skall enligt 32 § andra stycket tullförordningen (2000:1306) betala avgift till verket enligt särskild taxa.

Tullregion kan, utan hinder av 9 §, medge att anmälan till uppläggning på tullager av en vara som medförts av resande får göras på blankett Tv 710.2 eller annan blankett som Tullverket fastställt.


11 kap. Övriga tullförfaranden med ekonomisk verkan

1 §  Bestämmelser om tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling finns i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m., i förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Gemensamma bestämmelser om deklarationer m.m. för aktiv förädling enligt suspensionssystemet, temporär import och bearbetning under tullkontroll

Normalförfarande

2 §  När en vara deklareras till något av tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet (AF/S), temporär import (TI) eller bearbetning under tullkontroll (BUT), skall en tulldeklaration lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra eller tredje stycket. Tulldeklarationen skall lämnas till det eller något av de tullkontor som anges i tillståndet till tullförfarandet i fråga.

Tulldeklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 8—10 §§ skall också tillämpas.

När tulldeklarationen överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument, skall bestämmelserna i 7 kap. 15 § första och andra stycket och 16—24 §§ tillämpas.

3 §  Om tulldeklarationen lämnats på ett eller två blad av enhetsdokumentet, registrerar tulltjänstemannen de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Ärendet tilldelas ett tullid genom systemet. Har två blad av enhetsdokumentet lämnats, återlämnas ett blad försett med uppgift om tullid till den som lämnat in deklarationen.

En tulldeklaration som lämnats genom ett elektroniskt dokument handläggs av tulltjänstemannen sedan deklaranten eller någon som företräder honom begärt tullklarering enligt vad som sägs i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281). Begäran om tullklarering skall framställas i tullkontorets expeditionslokal. I de fall förenklat ansökningsförfarande använts framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift ärende) som visar att de deklarerade varorna hänförts till förfarandet. Rapporten lämnas till deklaranten.

För samtliga ärenden framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift AF/S, TI respektive BUT) som lämnas till deklaranten.

Förenklade förfaranden

4 §  I artikel 576 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om vilka förenklade förfaranden som får tillämpas då en vara deklareras till något av tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet, temporär import eller bearbetning under tullkontroll. Detta gäller under förutsättning att det i tillståndet till tullförfarandet ifråga medges att ett förenklat förfarande får användas.

Lokalt klareringsförfarande kan inte användas när varor skall deklareras till något av de tullförfaranden med ekonomisk verkan som anges i 2 §.

Förenklat deklarationsförfarande

5 §  I tillståndet till tullförfarandet anges vad som skall gälla för såväl den förenklade deklarationen som den kompletterande tulldeklarationen, vilka styrkande handlingar som skall bifogas samt de ytterligare villkor som måste uppfyllas för att det förenklade förfarandet skall få tillämpas.

6 §  Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet.

Bestämmelserna om tidsfrister för inlämning av kompletterande tulldeklaration i 8 kap. 34 § skall tillämpas. Avser deklarationen tullförfarandena aktiv förädling enligt suspensionssystemet eller bearbetning under tullkontroll finns i artikel 576.3 respektive 659.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 ytterligare bestämmelser om tidsfrister.

När varor deklareras till något av tullförfarandena AF/S, TI eller BUT med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande enligt 8 kap., framställs rapporten enligt 3 § tredje stycket först sedan den kompletterande tulldeklarationen lämnats och de kompletterande uppgifterna registrerats i tulldatasystemet.

Aktiv förädling

Förenklat förfarande för ansökan om tillstånd

7 §  I artiklarna 552.1 a och 568 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om under vilka förutsättningar ett förenklat ansökningsförfarande för tillstånd till aktiv förädling får tillämpas.

En förenklad ansökan får utgöras av en tulldeklaration som är upprättad på sätt som gäller för direktförtullning enligt 7 kap. 4 § andra eller tredje stycket.

8 §  En tulldeklaration enligt 7 § andra stycket skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 8—10 §§ tillämpas också.

9 §  När ansökan om tillstånd enligt 7 § andra stycket överförs elektroniskt till tulldatasystemet, skall begäran om tullklarering framställas i tullkontorets expeditionslokal på det sätt som föreskrivs i 7 kap. 21 § första—tredje stycket. I artikel 568.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om dokument som skall bifogas sådan begäran. En hänvisning till dokumentet skall finnas i den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet.

I övrigt skall bestämmelserna om elektronisk tulldeklaration i 7 kap. 15—29 §§ tillämpas.

10 §  I artikel 568.2 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om att mottagandet av tulldeklarationen skall utgöra tillståndet.

Begreppet mottagandet av tulldeklarationen innebär att en tulltjänsteman i varje särskilt fall prövar att deklarationen uppfyller vissa angivna villkor och därefter fattar beslut om att godta den. För en tulldeklaration som överförs till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument innebär det att tulltjänstemannen i samband med begäran om tullklarering gör motsvarande prövning och därpå beslutar att deklarationen kan godtas. En deklaration som inte uppfyller de angivna villkoren skall avvisas av tulltjänstemannen.

11 §  I de fall en tulldeklaration har lämnats elektroniskt framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift ärende) som visar att de deklarerade varorna har hänförts till förfarandet. Rapporten lämnas till deklaranten.

A. Restitutionssystemet

Anmälan till förfarandet

Normalförfarande

12 §  När en vara deklareras för övergång till fri omsättning enligt artikel 125 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall en tulldeklaration enligt 7 kap. 4 § andra eller tredje stycket lämnas.

Tulldeklarationen skall lämnas till det eller något av de tullkontor som anges i tillståndet till aktiv förädling.

13 §  En tulldeklaration enligt 12 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Bestämmelser om styrkande handlingar som skall bifogas tulldeklarationen finns i artikel 626.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 och i 7 kap. 8—10 §§.

14 §  När en tulldeklaration överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 15—17 och 24— 27 §§.

Även undantagen i 7 kap. 18—20 §§ från kravet att bifoga styrkande handlingar skall tillämpas.

15 §  När en elektronisk tulldeklaration har mottagits framställs genom tulldatasystemet en rapport (utskrift ärende) som visar att de deklarerade varorna har hänförts till förfarandet. Rapporten lämnas till deklaranten.

Förenklade förfaranden

16 §  I artikel 627 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om förenklade förfaranden för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet.

Ofullständig deklaration

17 §  Det tullkontor som anges i tillstånd till aktiv förädling kan medge att en ofullständig deklaration enligt 8 kap. 5 § får lämnas för vara som omfattas av tillståndet. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

18 §  Bestämmelserna i 8 kap. 7—9 §§ om kompletterande tulldeklaration och styrkande handlingar skall tillämpas då ofullständig deklaration lämnas vid förfarandet aktiv förädling enligt restitutionssystemet.

Förenklat deklarationsförfarande

19 §  Den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör enligt 8 kap. får lämna en förenklad deklaration när en vara som omfattas av tillståndet till aktiv förädling deklareras för övergång till fri omsättning, om det enligt 5 § medges i tillståndet till aktiv förädling. Deklarationen skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. I övrigt gäller bestämmelserna i 8 kap. 13 och 15—25 §§.

Den förenklade deklarationen skall lämnas till det eller något av de tullkontor som anges i tillståndet till aktiv förädling.

20 §  I artikel 627.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om kompletterande tulldeklaration vid förenklat deklarationsförfarande. I övrigt gäller bestämmelserna om kompletterande tulldeklaration och styrkande handlingar i 8 kap. 26—41 §§.

Avslutande av förfarandet

21 §  Av artikel 630 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att alla förädlingsprodukter som skall anmälas till en godkänd tullbehandling skall uppvisas.

22 §  En tulldeklaration som lämnas för förädlingsprodukter enligt artikel 629 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall innehålla de uppgifter som krävs för den godkända tullbehandling som enligt artikel 128.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 kan komma i fråga. Deklarationen skall lämnas till det tullkontor som anges i tillståndet till aktiv förädling.

I artikel 632.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om de styrkande handlingar som skall bifogas deklarationen enligt första stycket.

23 §  När restitutionssystemet skall avslutas och förädlingsprodukter anmälas till en tillåten godkänd tullbehandling enligt artikel 128.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92, får förenklat förfarande tillämpas i de fall som anges i artikel 278.1 i förordningen (EEG) nr 2454/93 om det medges enligt tillståndet till aktiv förädling.

24 §  Bestämmelser om transitering av varor som övergått till fri omsättning enligt förfarandet för aktiv förädling enligt restitutionssystemet finns i artikel 310.1 tredje strecksatsen i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Aktiv förädling enligt restitutionssystemet i ett tullagers lokaler

25 §  För aktiv förädling som genomförs i ett tullagers lokaler tillämpas med stöd av artikel 538.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 bestämmelserna i 2—24 §§.

B. Suspensionssystemet

Avslutande av förfarandet

26 §  Av artikel 581 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att alla förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som skall anmälas till en godkänd tullbehandling skall uppvisas.

27 §  En tulldeklaration som lämnas för att anmäla förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick till en godkänd tullbehandling enligt artikel 577 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall upprättas på sätt som gäller för den godkända tullbehandling som avses. Den får endast omfatta varor eller del av varor som är upptagna på en och samma rapport (utskrift ärende) eller på blad 8 av enhetsdokumentet enligt vilken varorna hänfördes till förfarandet. Handlingen skall bifogas deklarationen eller begäran om tullklarering. Deklarationen skall lämnas till det tullkontor som anges i tillståndet.

28 §  När förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick anmäls till en godkänd tullbehandling, får förenklade förfaranden tillämpas av den som har tillstånd till förenklat förfarande enligt 4 kap. 2 § första stycket tulllagen (2000:1281) och i de fall som sägs i artikel 278.1 i förordningen (EEG) nr 2454/93 om det medges enligt tillståndet till aktiv förädling.

Aktiv förädling enligt suspensionssystemet i ett tullagers lokaler

29 §  Bestämmelser om aktiv förädling enligt suspensionssystemet som utförs i ett tullagers lokaler finns i artiklarna 538—547 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Temporär import

Förenklade förfaranden

30 §  Bestämmelser om användande av förenklade förfaranden vid temporär import finns i artiklarna 695-698 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Förenklade förfaranden för ansökan om tillstånd

31 §  Om inte annat följer av 34 § gäller, då villkoren i artikel 695.1 och 2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 är uppfyllda, att förenklad ansökan får utgöras av en tulldeklaration som är upprättad på det sätt som sägs i 2 §.

32 §  När ansökan om tillstånd enligt 31 § överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument, skall begäran om tullklarering ske enligt vad som föreskrivs i 3 § andra stycket. Sådan handling som avses i artikel 695.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall då bifogas begäran. En hänvisning till nämnda handling skall finnas i den elektroniska tulldeklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet.

I övrigt skall bestämmelserna i 7 kap. 15, 16 och 22—28 §§ tillämpas.

33 §  Av artikel 695.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att mottagandet av deklarationen skall utgöra tillståndet.

Bestämmelserna om mottagande i 10 § skall också tillämpas.

34 §  Som förenklad ansökan anses även en muntlig deklaration som sker i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 696.1 avseende varor enligt artikel 229.1 a och c i förordningen (EEG) nr 2454/93, ATA-carnet för varor enligt artikel 697.2 som uppvisas enligt artikel 697.1 och annat handlande enligt artikel 233 i samma förordning för varor som avses i artiklarna 698.1 och 730 i denna.

Vad som anses utgöra tillstånd när ansökan sker enligt första stycket föreskrivs i respektive artiklar om ansökan.

Avslutande av förfarandet

35 §  Bestämmelser om avslutande av förfarandet temporär import finns i artiklarna 703—710 a i förordningen (EEG) nr 2454/93.

För en vara som deklarerats till temporär import med förenklad ansökan enligt 31 §, skall inom den fastställda tiden som meddelats i tillståndet med tillämpning av artikel 140.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 en anmälan lämnas för återexport eller för en annan godkänd tullbehandling. En tulldeklaration skall upprättas på sätt som gäller för den avsedda tullbehandlingen. Deklarationen får endast omfatta varor eller del av varor som är upptagna på en och samma handling för temporär import (blad 8 av enhetsdokumentet eller rapporten utskrift ärende). Handlingen för temporär import skall bifogas deklarationen eller lämnas i samband med begäran om tullklarering.

Om tulldeklarationen överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument skall begäran om tullklarering göras inom den tid som sägs i andra stycket.

36 §  När temporär import medgivits för varor efter förenklad ansökan enligt 34 §, får de vid återexport deklareras på samma sätt som vid den temporära importen.

Övriga bestämmelser

37 §  En vara som använts i strid mot de villkor som gäller för temporär import eller som inte deklarerats inom den föreskrivna tiden enligt 35 § får tillfälligt tas om hand av Tullverket med stöd av 3 kap. 8 § tullagen (2000:1281). Omhändertagandet prövas av den tullregion där omhändertagandet skett.

38 §  Om ett fordon som tagits om hand enligt 37 § är att anse som övergivet enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, utan att beslut om flyttning meddelats enligt samma lag, kan fordonet säljas enligt 5 kap. 26 § tullagen (2000:1281). Försäljning får dock inte ske tidigare än sex månader efter det att fordonet tagits om hand.

I det fall fordonet anses som fordonsvrak enligt förstnämnda lag eller har ett värde som inte bedöms överstiga 4.000 kronor, får det på statens bekostnad omedelbart skrotas eller på annat sätt undanskaffas.

39 §  Av 9 kap. 54 § framgår att Tullverket Mälardalen är samordningskontor enligt artikel 458 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Passiv förädling

Förenklade förfaranden för ansökan om tillstånd

40 §  Om inte annat följer av 45 § gäller, då villkoren i artikel 760 i förordningen (EEG) nr 2454/93 är uppfyllda, att en förenklad ansökan om tillstånd till passiv förädling får utgöras av en tulldeklaration för export enligt 12 kap. 2 § andra eller tredje stycket.

41 §  En tulldeklaration enligt 40 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Bestämmelsen om vem som är att anse som deklarant i 12 kap. 6 § andra stycket gäller också här.

42 §  För en förenklad ansökan om tillstånd enligt 40 § som överförs till tulldatasystemet genom ett elektroniskt dokument gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 12 kap. 9—16 och 20 §§. Den handling som avses i artikel 760.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall då bifogas när tullklarering begärs. En hänvisning till nämnda handling skall finnas i den elektroniska deklarationens motsvarighet till fält 44 i enhetsdokumentet.

43 §  Av artikel 760.1 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att mottagandet av deklarationen enligt 40 § skall utgöra tillståndet.

Bestämmelserna i 10 § skall också tillämpas.

44 §  Av artikel 761 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att om förädlingsprocesserna avser reparationer av icke-kommersiell natur, anses även en tulldeklaration för övergång till fri omsättning som förenklad ansökan om tillstånd till passiv förädling. Mottagandet av deklarationen anses enligt artikel 761.1 i förordningen (EEG) nr 2454/93 utgöra tillståndet.

Bestämmelserna om mottagande i 10 § skall också tillämpas.

Anmälan till förfarandet

45 §  För en vara som anmäls till passiv förädling skall en tulldeklaration för temporär export lämnas i överensstämmelse med vad som föreskrivs i 12 kap. 2 § andra och tredje stycket.

46 §  En tulldeklaration enligt 45 § skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Bestämmelsen om vem som är att anse som deklarant i 12 kap. 6 § skall också tillämpas. I övrigt gäller vad som sägs i 12 kap. 9—16 och 20 §§.

Avslutande av förfarandet

47 §  I artiklarna 766—769 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om vid vilken tidpunkt rätten till partiell eller hel befrielse från importtullar inträder för en vara som varit föremål för passiv förädling.


12 kap. Export m.m.

Inledande bestämmelser

1 §  I 4 kap. 12 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m.

I 33 § tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om export och återexport.

2 §  I 11 kap. finns bestämmelser om förfarandet då varor deklareras för export inom ramen för tullförfarandet passiv förädling.

Särskilda bestämmelser om export av elektrisk energi finns i 17 kap.

Allmänt om tulldeklaration för export

3 §  Av artikel 59 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att den som vill exportera en vara till tredje land skall lämna en tulldeklaration för export.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet om inte annat sägs nedan.

Tulldeklarationen kan lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet om exportören eller ombud som han anlitar har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.

Att vissa varor som exporteras får deklareras muntligt framgår av artikel 226 i förordning (EEG) nr 2454/93. Att vissa varor får deklareras för export genom annat handlande framgår av artikel 231 i förordning (EEG) nr 2454/93.

När en muntlig tulldeklaration lämnas skall deklaranten på begäran av en tulltjänsteman skriva under ett exportdokument som tjänstemannen upprättar på grundval av de muntligt lämnade uppgifterna.

Regler för förfarandet vid temporär export med användning av en ATA-carnet finns i artiklarna 797 och 798 i förordning (EEG) nr 2454/93.

4 §  Med andra varor av obetydligt ekonomiskt värde enligt artikel 231 d i förordning (EEG) nr 2454/93 avses under förutsättning att varorna inte är underkastade några exportrestriktioner:

1. gåvopaket eller varuprovsförsändelser med ett värde av högst 2.000 kronor samt

2. varor som enligt bilaga B inte behöver redovisas i handelsstatistiken.

5 §  Med tullmyndigheterna i artikel 226 i förordning (EEG) nr 2454/93 avses i Sverige tullkontoren.

Uppgiftsskyldighetens omfattning

6 §  En tulldeklaration för export skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Den som anges som exportör i fält 2 i enhetsdokumentet eller på motsvarande plats i ett elektroniskt dokument är att anse som deklarant.

7 §  Om en exportsändning innehåller varor, som i faktura eller annan motsvarande handling är särskilt upptagna med värden av högst 5.000 kronor, får dessa varor, oavsett hur varorna klassificeras, i tulldeklarationen sammanräknas till en varupost. Varuposten tas upp under den varukod enligt vilken huvuddelen av sändningen efter värdet räknat skall klassificeras.

Varor för vilka exportrestriktioner gäller eller för vilka exporttullar skall tas ut skall alltid deklareras till sina respektive varukoder.

Allmänna råd

Om en exportsändning innehåller varor som klassificeras enligt samma nummer i Kombinerade nomenklaturen, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, bör de i tulldeklarationen sammanräknas till en enda varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt.

Bestämmelser om import- och exportlicenser och berörda varuposter i en tulldeklaration finns i 6 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:140) om systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

8 §  Ett tullkontor kan för viss exportör medge att uppgift om varumottagarens namn och adress inte lämnas i tulldeklarationen, om uppgiftslämnaren av sekretesskäl begär detta. Tulldeklarationen kan i sådant fall endast lämnas på enhetsdokumentet och inte genom ett elektroniskt dokument. Uppgiftslämnaren skall lämna uppgiften på annat sätt, om tullkontoret begär det.

9 §  I en tulldeklaration för export skall på det sätt som anges i bilaga B lämnas uppgift om krav på utförseltillstånd och andra omständigheter som behövs för att avgöra om det finns något hinder för exporten.

Elektronisk tulldeklaration

10 §  En tulldeklaration för export som lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall förses med ett tullid ur den tullidserie som Tullverket tilldelat exportören. Om deklarationen lämnas genom ombud för exportör, som också har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning, får tullid hämtas ur vilken som helst av tullidserierna.

En tulldeklaration kan överföras till tulldatasystemet innan exporten är avsedd att ske. Tullklarering av varan sker dock först när exportören eller någon som företräder honom framställt en sådan särskild begäran om tullklarering som anges i 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

11 §  En elektronisk tulldeklaration fördelas av tulldatasystemet i kontrollhänseende till röd eller grön kanal. Ett ärende som fördelats till röd kanal handläggs i regel av en tulltjänsteman. Om ett ärende fördelats till grön kanal avgör tullregionen om det skall handläggas av en tulltjänsteman eller genom automatklarering.

Exportören eller ombud som han anlitar kan i det elektroniska dokumentet ge ytterligare förutsättningar för kanalfördelningen. Följande tvåställiga sifferkoder skall då användas.

00   Inga exportrestriktioner

01   Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda

10   Inga exportrestriktioner, kontakta meddelandeavsändaren

11   Exportrestriktioner, villkoren uppfyllda kontakta meddelandeavsändaren

12   Exportrestriktioner, villkoren inte uppfyllda

13   Exportlicens

14   Exportlicens, kontakta meddelandeavsändaren

Koderna 10, 11, 12, 13 och 14 gör att ärendet fördelas till röd kanal.

12 §  Av 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281) framgår att en tulldeklaration för export som lämnats genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet handläggs i sak först sedan exportören eller någon som företräder honom begärt tullklarering hos Tullverket. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning.

Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret för den ort där varan finns. I övrigt gäller reglerna i 18—21 §§. Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Skriftlig uppgift om ärendets tullid skall då lämnas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Begäran om tullklarering skall ske inom 40 dagar från den dag då den elektroniska tulldeklarationen överfördes. Om varorna som avsågs i deklarationen skall exporteras därefter, måste en ny tulldeklaration lämnas.

Den som lämnat en elektronisk tulldeklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid skall på uppmaning lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna.

Allmänna råd

Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas när uppgift om tullid lämnas. Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i den blanketten får användas.

13 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel eller annan orsak inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklareringen skall ske, skall exportören eller den som företräder honom lämna en skriftlig begäran om tullklarering till exporttullkontoret. Tillgängliga handlingar för exporten eller transporten av varan, såsom fraktsedel eller faktura, skall visas upp om inte annat meddelats i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. För begäran om tullklarering gäller i övrigt de villkor och bestämmelser som framgår av 12 §.

Övriga regler om tulldeklaration och tullklarering

14 §  När en tulldeklaration för export lämnas till Tullverket skall varan finnas tillgänglig för kontroll för exporttullkontoret.

Om tulldeklarationen lämnats på enhetsdokumentet registrerar tulltjänstemannen de uppgifter som behövs i tulldatasystemet. Med stöd av den behandling av uppgifterna som sker i systemet kontrollerar exporttullkontoret i den utsträckning som behövs om uppgifterna i deklarationen är riktiga och om det finns något hinder för exporten (exportkontroll). Motsvarande prövning görs i fråga om en elektronisk tulldeklaration. I fall som avses i 13 § sker tullkontorets exportkontroll på grundval av tillgängliga handlingar och eventuell undersökning av varan.

Om exporttullkontoret finner att det inte finns något hinder för exporten, behandlas tulldeklarationen i enlighet med artikel 792 i förordning (EEG) nr 2454/93.

I de fall tulldeklaration för export lämnas genom ett elektroniskt dokument får trafikanten en utskrift ur tulldatasystemet som motsvarar blad 3 av enhetsdokumentet. Utskriften påtecknas av Tullverket i nedre vänstra hörnet.

Om tullklarering av en vara som deklarerats för export skett vid annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den taxebestämmande dagen.

15 §  Den som deklarerat en vara för export skall, om Tullverket begär det, vid tullklareringen visa fraktsedel eller annan motsvarande handling. Sådan handling behöver dock inte visas om lastspecifikation enligt andra stycket lämnas.

Om varan redan är lastad i fordon, container eller annan motsvarande lastenhet när tulldeklarationen lämnas skall manifest eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation) lämnas till Tullverket i ett exemplar för hela lasten. Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration som lämnas skriftligt.

När blad 3 av enhetsdokumentet eller motsvarande visas vid utfartstullkontor som är beläget inom Sverige skall lastspecifikation lämnas i ett exemplar för hela lasten. Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration. Av artikel 793 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår vilka åtgärder som utfartstullkontoret skall vidta. Om exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning och artikel 793.5, 793.6 eller 793.6 a i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas och både utfartstullkontoret och exporttullkontoret är beläget i Sverige, återlämnas blad 3 av enhetsdokumentet vid utfartstullkontoret endast om det begärs av deklaranten på det sätt som sägs i artikel 793.3 i nämnda förordning.

Om en utskrift ur tulldatasystemet presenteras istället för blad 3 av enhetsdokumentet skall denna påtecknas av Tullverket i nedre högra hörnet.

16 §  Av artikel 68 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att exportören på anmodan av exporttullkontor eller utfartstullkontor skall lämna de ytterligare uppgifter som behövs för kontroll av tulldeklarationen.

17 §  I de fall exporttull tas ut meddelas tulltaxeringsbeslutet av Tullverket genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller tullkvitto. I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslutet på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur tulldatasystemet.

Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot ställs ut. När tulltaxeringsbeslutet meddelas på ett blad av tulldeklarationen eller genom en utskrift av ärendet ur tulldatasystemet anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Föreskrifter om tullräkning och tullkvitto finns i 19 kap.

Allmänna råd

De allmänna råden till 7 kap. 28 § gäller även i de fall exporttull tas ut.

Till vilket tullkontor skall exportdeklarationen lämnas?

18 §  Av artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att tulldeklarationen för export skall inges vid det tullkontor som är ansvarigt för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export.

Särskilda föreskrifter gäller då varor deklareras för export och det är fråga om jordbruksprodukter som avses i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:80) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, krigsmateriel samt strategiska produkter. Bestämmelser om förfarandet vid export av varor med post eller järnväg finns i 15 respektive 16 kap.

Allmänna råd

Enbart det förhållandet att en lastenhet lastas på ett transportmedel, exempelvis om en lastbil eller en container tas ombord på en färja, medför inte att varorna i lastenheten kan anses ha lastats för att sändas på export på den ort där sådan ombordtagning sker.

19 §  Av artikel 790 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att, om första meningen i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 av administrativa skäl inte kan tillämpas, får exportdeklarationen inges till varje tullkontor i den berörda medlemsstaten som är behörigt för ärendet i fråga.

Administrativa skäl skall, med de undantag som framgår av 21 §, anses föreligga om en exportdeklaration på grund av tullkontorens begränsade öppettider inte kan inges till det första tullkontoret på vägen från den plats där exportören är etablerad till den plats där gemenskapens tullområde lämnas.

20 §  Av artikel 791.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att, om det finns välgrundade och styrkta skäl, får en exportdeklaration tas emot vid ett annat tullkontor än det som anges i första meningen i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Om undantag från tillämpningen av välgrundade och styrkta skäl är föreskrivet i 21 §.

Välgrundade och styrkta skäl skall anses föreligga bl.a. i det fall när det tullkontor som är ansvarigt för att övervaka den ort som exportören är etablerad på är beläget på ett visst avstånd och åt fel håll, vilket gör det oekonomiskt att tillämpa artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Deklarationen får då godkännas av det första tullkontoret på vägen från etableringsorten till den plats där varorna lämnar gemenskapens tullområde.

På skriftlig framställning från exportör med återkommande export kan det berörda tullkontoret, i samråd med exportörens kontrolltullkontor, på förhand pröva begäran om att med åberopande av artikel 791.1 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93 få inge tulldeklaration för export till det förstnämnda tullkontoret. Ett medgivande av detta slag avser inte varor enligt 21 §.

Framställningen skall, förutom exportörens organisationsnummer med tilläggsnummer, firma och adress, innehålla skälen till varför exportören önskar deklarera varor för export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Därutöver skall framställningen innehålla uppgift om varuslag, lastningsplatser, eventuellt ombud, transportväg och antal exporttillfällen hos berört tullkontor.

21 §  Administrativa skäl enligt 19 § respektive välgrundade och styrkta skäl enligt 20 § är inte tillämpliga då exporten avser:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om ett företag meddelats globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter eller åberopar generellt tillstånd enligt 8 a § i nämnda förordning, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att tulldeklaration för export eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

Förenklade förfaranden vid export

Förenklat deklarationsförfarande

22 §  Frågan om tillstånd enligt artikel 282 i förordning (EEG) nr 2454/93 för exportör att tillämpa förenklat deklarationsförfarande vid export prövas av sökandes kontrolltullkontor. Ansökan prövas under förutsättning att exportören har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.

23 §  Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om företaget meddelats globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter eller åberopar generellt tillstånd enligt 8 a § i nämnda förordning, får dock det förenklade deklarationsförfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export som också är tillämpligt för sådana varor.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet till förenklat deklarationsförfarande är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:80) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

24 §  Vid tillämpning av förenklat deklarationsförfarande skall exportören lämna en förenklad tulldeklaration på enhetsdokumentet som skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Den förenklade tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet blad 1 och 3. Därvid tillämpas 15 § första och andra styckena.

Om exporttullkontoret finner att det inte finns något hinder för export, behandlas den förenklade tulldeklarationen i enlighet med artikel 792 i förordning (EEG) nr 2454/93.

25 §  Exportören skall till sitt kontrolltullkontor lämna en kompletterande tulldeklaration senast tio dagar efter den dag då varan frigjordes för export. Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument (UFF) till tulldatasystemet. Den kompletterande tulldeklarationen handläggs av en tulltjänsteman eller genom automatklarering. Bestämmelserna i 11 § gäller även när en kompletterande tulldeklaration lämnas.

Godkänd exportör

26 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av Tullverket anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Tullverkets tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.

Ansökan om tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

Allmänna råd

Tillstånd bör kunna medges en speditör som träffat överenskommelse med en eller flera exportörer om att hos respektive exportör få disponera visst utrymme (lager) varifrån speditören i egenskap av ombud ombesörjer export av varor till tredje land. Varje sådant lager tilldelas särskild godslokalkod.

27 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får inte tilllämpas för:

1. Varor som är underkastade exportrestriktioner.

Om företaget meddelats globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter eller åberopar generellt tillstånd enligt 8 a § i nämnda förordning, får dock förfarandet med godkänd exportör tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan tullregionen i särskilt fall medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som också är tillämpligt för sådana varor.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör är avsett att användas också för sådana varor som räknas upp i paragrafen, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:80) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

28 §  I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör skall anges inom vilken tidsfrist och på vilket sätt den godkände exportören skall underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras (avisering). Aviseringen skall utgöras av en elektronisk exportdeklaration med samtidig begäran om tullklarering (UGE) som överförs till tulldatasystemet vid valfri tidpunkt före den angivna tidsfristen. Aviseringen skall innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt då transporten skall påbörjas.

I tillståndet skall anges vilket tullkontor som skall vara exporttullkontor samt godslokalkod bestående av bokstaven L, eller annan bokstav som Tullverkets huvudkontor anvisar för ändamålet, och en lokalkod.

Transporten får påbörjas när den godkände exportören har tagit emot ett svarsmeddelande från tulldatasystemet, ett så kallat CUSRES, med innebörden att ärendet har klarerats i tulldatasystemet, antingen av tulltjänsteman eller genom automatklarering, om exporttullkontoret inte meddelar annat för en enskild exportsändning.

Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag.

29 §  Bestämmelserna i 11 § gäller när förfarandet med godkänd exportör tillämpas.

30 §  Om den godkände exportören finner att en uppgift som lämnats i aviseringen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart underrätta exporttullkontoret om det.

31 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel inte är tillgängligt från det tullkontor där tullklarering skall ske, skall den godkände exportören lämna en skriftlig avisering enligt vad som anges i tillståndet.

32 §  Den godkände exportören skall innan godset avsänds ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och förse detta med stämpel enligt vad som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Av artikel 286.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att den godkände exportören i fält 44 på blad 3 skall ange sitt tillståndsnummer och vilken tullregion som utfärdat tillståndet. I fält 44 skall dessutom anges "FÖRENKLAD EXPORT". Referensnummer till bokföringen utgörs av tullid som skall framgå av utskriften.

Efter medgivande från exporttullkontoret får istället för blad 3 användas ett kommersiellt eller administrativt dokument som uppfyller kraven i 33 §.

Samtliga uppgifter enligt första och andra styckena får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem.

När exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning och artikel 793.5, 793.6 eller 793.6 a i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas, behöver blad 3 tas ut endast om deklaranten anser att han behöver den påteckning som sägs i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93, under förutsättning att exporttullkontoret och utfartstullkontoret är samma tullkontor. I dessa fall skall blad 3 inte medfölja transporten utan bladet skall, på det sätt som anges i tillståndet, efter det att den godkände exportören vidtagit åtgärder enligt vad som anges i första och andra styckena, inlämnas till exporttullkontoret för påteckning.

Administrativ ordning då ett kommersiellt eller administrativt dokument som ersätter blad 3 avlämnas till utfartstullkontor

33 §  Om förfarandet med godkänd exportör eller förenklat deklarationsförfarande tillämpas skall ett utfartstullkontor godta att ett kommersiellt eller administrativt dokument avlämnas som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet under förutsättning att det innehåller följande uppgifter

— varuslag,

— varornas klassificering enligt den Kombinerade nomenklaturen,

— godsmärkning, kollis antal och slag,

— bestämmelseland,

— exporttullkontorets stämpel och tulltjänstemans signatur eller i de fall förfarandet med godkänd exportör tillämpas påteckning med den speciella stämpel som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93,

— tillståndsnummer och den tullregion som utfärdat tillståndet,

— påteckning med "FÖRENKLAD EXPORT" samt

— tullid.

Uppgifterna skall vara angivna på ett sådant sätt att de kan läsas på ett enkelt och otvetydigt sätt. Om möjligt skall stämpeln finnas i övre högra hörnet.

34 §  I de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas skall utfartstullkontoret acceptera ett administrativt eller kommersiellt dokument som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet om det inte är helt uppenbart att dokumentet inte uppfyller kraven i 33 § och deklaranten själv kan konstatera detta.

35 §  Om förfarandet med godkänd exportör tillämpas och ett administrativt eller kommersiellt dokument som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet som inte uppfyller kraven i 33 § presenteras vid utfartstullkontoret skall utfartstullkontoret inte godkänna dokumentet.

Utfartstullkontoret skall därvid ange en motivering till varför dokumentet inte kan godkännas. Motiveringen får vara muntlig.

En ny exportdeklaration enligt normalförfarandet skall lämnas till utfartstullkontoret.

Lokalt klareringsförfarande med periodisk deklaration

36 §  Ansökan om tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration prövas av den tullregion där den sökande har sitt säte.

Ansökan prövas under förutsättning att den sökande har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export och har kvalitetssäkrats för tullrutinen export enligt servicetrappans kvalitetssäkringsprogram.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet till lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration är avsett att användas för sådana varor som räknas upp i 27 §, bör tullregionen pröva ansökan med extra stor noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter enligt 27 § första stycket 2, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

37 §  Den som getts tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration är skyldig att följa de föreskrifter som meddelats i tillståndet.

38 §  Tillståndshavaren skall vara befriad från kravet att underrätta behörigt tullkontor varje gång som varor förflyttas enligt vad som anges i artikel 285.2 i förordning (EEG) nr 2454/93.

39 §  Tillståndshavaren skall ha sin bokföring så ordnad att innehållet i varje enskild försändelse kan identifieras i bokföringen.

Allmänna råd

Tillståndshavaren skall föra en av tullregionen godkänd bokföring. Av artikel 285.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att bokföringen skall ange bokföringsdatum samt uppgifter som krävs för varornas identifiering för att göra det möjligt för tullmyndigheten att övertyga sig om att exporten genomförs enligt föreskrifterna. För att en säker identifiering skall kunna verkställas krävs att exportens ordernummer, fakturanummer eller annat identifieringsnummer anges i bokföringen.

40 §  Om exporten i sin helhet genomförs inom det svenska tullområdet behöver för utfartstullkontoret endast på lämpligt sätt styrkas att varan som exporteras tillhör någon som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration.

Om varorna lämnar EG:s tullområde från en annan medlemsstat får ett kommersiellt eller administrativt dokument användas istället för blad 3 enligt vad som anges i 33—35 §§. Dokumentet skall dessutom innehålla följande uppgifter

— exportens identifieringsnummer (referensnummer) i tillståndshavarens bokföring,

— bokföringsdag och

— varans order- eller fakturanummer eller annat identifieringsnummer.

Allmänna råd

Att exporterade varor tillhör en tillståndshavare som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration kan lämpligen styrkas genom medföljande frakthandling eller annan handling där tillståndshavarens namn framgår.

41 §  Tillståndshavaren skall sammanställa en kompletterande tulldeklaration i periodisk form (periodisk deklaration) för alla varor som exporterats under en kalendermånad med stöd av tillståndet. Senast den trettonde dagen i påföljande månad skall den periodiska deklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

En periodisk deklaration skall lämnas per bestämmelseland. De uppgifter som den periodiska deklarationen skall innehålla framgår av bilaga B och av tillståndet till lokalt klareringsförfarande vid export.

Allmänna råd

Om exportsändningarna innehåller varor som klassificeras enligt samma nummer i Kombinerade nomenklaturen, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, bör de i den periodiska deklarationen sammanräknas till en enda varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt.

Komplettering och rättelse av en tulldeklaration för export

42 §  Om en exportör finner att uppgifter som lämnats i en tulldeklaration är ofullständiga eller felaktiga, skall han meddela detta till det tullkontor där tulldeklarationen har lämnats eller till det tullkontor där tullklarering har begärts, antingen detta görs före eller efter det att exporten skett.

Om tulldeklarationen har lämnats genom ett elektroniskt dokument och tullklarering ännu inte har begärts, skall meddelande om rättelse lämnas genom att en ny deklaration överförs till tulldatasystemet. Det nya dokumentet skall ges samma tullid som det tidigare.

En rättelse i form av ett elektroniskt dokument får bara göras av den som ursprungligen har överfört uppgifterna elektroniskt.

Om tullklarering har begärts eller rättelsen lämnas av annan än den som anges i tredje stycket gäller första och sjätte styckena.

I de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas skall rättelse ske genom att ett skriftligt meddelande lämnas till exportörens kontrolltullkontor.

Om tulldeklarationen lämnats på enhetsdokumentet och tullklarering redan skett, skall därvid uppgift lämnas om vilken dag tulldeklarationen lämnades, exportörens organisations- eller personnummer och, om det är känt, det tullid som tulldatasystemet gett sändningen, eller i annat fall sådana uppgifter som kan underlätta för tullkontoret att återfinna ärendet.

Transitering efter exportklarering

43 §  Att vissa varor som deklarerats för export även måste anmälas till tullförfarandet transitering framgår av artikel 310 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Återexport

44 §  Den som vill återexportera en icke-gemenskapsvara skall lämna en skriftlig anmälan om detta till övervakningstullkontoret, när varan förvaras på tillfälligt lager, och i annat fall till vederbörande tullkontor.

Anmälan om återexport skall göras på enhetsdokumentet och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B. Att varor som anmälts till återexport i vissa fall skall anmälas till förfarandet för extern transitering framgår av artikel 91.1 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Vid återexport av icke-gemenskapsvaror som förvaras på tillfälligt lager utgör tulldeklarationen för tullförfarandet transitering också anmälan om återexport.


13 kap. Frizoner och frilager

Allmänna bestämmelser

1 §  I 4 kap. 13—17 §§ tullagen (2000:1281) och 34—41 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om frizoner och frilager.

2 §  Vad som sägs i detta kapitel om frizon gäller, om inte annat anges, även frilager.

3 §  En frizon står under tillsyn av den tullregion där frizonen är belägen.

4 §  När gränser för frizonsområde bestäms enligt 34 § första stycket tullförordningen (2000:1306) skall avstånd till byggnader, behov av belysning och alla andra omständigheter som är av betydelse för övervakningen beaktas.

Stängsel och andra avspärrningar enligt 34 § andra stycket tullförordningen skall vara av sådan utformning att kommunikation däröver eller igenom hindras.

Låsanordningar till infarter och utfarter skall ha sådan beskaffenhet att tillträde inte otillbörligen kan ske.

Allmänna råd

Om byggnader är belägna i omedelbar anslutning till gränsen för frizonsområdet bör dessa inte ha fönster mot gränsen och i övrigt vara konstruerade så att de inte kan utnyttjas för otillbörligt tillträde till frizonen.

Området närmast gränsen för frizonsområdet bör vara belyst så att tillfredsställande uppsikt över gränsen kan hållas.

Stängsel och andra avspärrningar bör ha en höjd av minst två meter och överst vara försedda med taggtrådshinder.

5 §  Ansökan om godkännande av föreståndare för frizon enligt 38 § tullförordningen (2000:1306) skall göras skriftligen hos tullregionen.

6 §  Vid tillämpningen av artikel 803 i förordningen (EEG) nr 2454/93 gäller att tillstånd att uppföra byggnad inom frizon samt tillstånd till ombyggnad av i frizon redan befintlig byggnad lämnas av tullregionen.

7 §  Tullregionen meddelar villkoren vid tillämpningen av 35 § första stycket tullförordningen (2000:1306) och bestämmer då på vilket sätt nycklar till övergångar skall förvaras.

8 §  Tullregionen prövar frågan om tillstånd enligt artikel 802 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93.

9 §  Förare av fordon till eller från frizon skall utan anmaning stanna vid frizonsutgång och invänta tulltjänstemans medgivande att fortsätta färden.

Tullregionen kan uppdra åt frizonsinnehavaren att på de villkor som tullregionen bestämmer lämna medgivande enligt första stycket.

10 §  Innehavare av frizon och i frizonen verksam personal, som tar befattning med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnas för tullbehandling av varor, skall lämna en skriftlig förklaring om att de informerats om den tystnadsplikt som föreskrivs i 4 kap. 18 § tullagen (2000:1281). Lämnade förklaringar skall förvaras hos tullregionen.

Bedrivande av verksamhet i frizon

11 §  Ansökan om godkännande av lagerbokföringen enligt artikel 176.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall lämnas till tullregionen och innehålla de uppgifter och göras på sätt som anges i artikel 808 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

För verksamhet som avser jordbruksprodukter enligt artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92 gäller bestämmelserna i artiklarna 823— 828 i förordningen (EEG) nr 2454/93. För sådana varor gäller dessutom särskilda bestämmelser.

För verksamheter som avses i artikel 173 c eller d i förordningen (EEG) nr 2913/92 gäller bestämmelserna i artiklarna 829—839 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Införsel av varor i frizon

12 §  Den som vill föra in andra varor än sådana som avses i artikel 170.2 och 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 i frizon skall, om inte tullregionen i särskilt fall bestämmer annat, till tullkontoret lämna ett exemplar av antingen kopia, försedd med påskrift om anmälan till införsel i frizon, av det transportdokument som enligt artikel 168.4 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall medfölja varorna eller blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7).

Med transportdokument enligt första stycket avses fartygs-, luftfartygseller fordonsanmälan och därtill hörande lastförteckning eller varje annan handling enligt artikel 812 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om kollis antal och slag, godsmärkning, varuslag och bruttovikt. Utgör varorna gemenskapsvaror skall detta särskilt anges ävensom då i förekommande fall dessa är avsedda för konsumtion inom frizonen.

Allmänna råd

Bemyndigande för frizonsinnehavare enligt första stycket bör endast gälla gemenskapsvaror.

13 §  När varor enligt artikel 170.2 och 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 förs in i frizon tillämpas bestämmelserna i 9, 11 och 12 kap.

En vara som är avsedd att exporteras från gemenskapen och som förs in i frizon skall, om varan avses lämna frizonen direkt, deklareras för export då den förs in i frizonen. I annat fall skall tulldeklaration för export lämnas då varan tas ut från frizonen.

För varor enligt artikel 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 gäller dessutom särskilda bestämmelser.

Allmänna råd

Vid export skall enligt artikel 793 i förordningen (EEG) nr 2454/93 utfartstullkontoret förvissa sig om att de uppvisade varorna överensstämmer med dem som deklarerats och övervaka deras fysiska utförsel. Det innebär att — om en vara deklarerats för export vid annat tullkontor än tullkontoret för frizonen och varan inte är avsedd att lämna frizonen omedelbart — tullkontoret inte kan påteckna blad 3 av exportdeklarationen när varan förs in i frizonen. En sådan vara måste alltid anmälas till tullkontoret innan den fysiskt lämnar frizonsområdet.

14 §  En vara anses införd i frizon när transiteringen har avslutats, exportdeklarationen eller blad 3 av densamma, transportdokumentet eller uppläggningsanmälan i vilken varan finns upptagen tagits emot av tullkontoret eller, i fall som avses 12 § tredje stycket, frizonsinnehavaren och varan förts in i frizonsområdet.

Om ett angivande om införsel i frizon uppenbarligen avser hela lasten av icke-gemenskapsvaror i en lastenhet, skall lasten anses vara införd i frizonen, även om det konstateras att vissa av varorna inte tagits upp i transportdokumentet.

15 §  Vid införsel av varor i frizon, eller när varor redan befinner sig i frizon, vilka deklareras till något av tullförfarandena aktiv förädling (suspensionssystemet) eller bearbetning under tullkontroll gäller, om varorna är andra än jordbruksprodukter som avses i artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92, vad som föreskrivs i artiklarna 832 och 833 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

16 §  När en vara förts in i frizon skall frizonsinnehavaren kontrollera uppgifterna om varan i exportdeklarationen eller blad 3 av densamma, transiteringsdokumentet, transportdokumentet eller uppläggningsanmälan mot den mottagna varan. Avvikelser skall noteras och registreras enligt bestämmelserna i 24 och 25 §§.

17 §  Om icke-gemenskapsvaror har förts in i en frizon och avses förvaras där i den lastenhet i vilken varorna lastats utanför gemenskapen, skall frizonsinnehavaren genom lossning eller på annat lämpligt sätt förvissa sig om att samtliga kollin, som befordrats med lastenheten, finns upptagna i transportdokumentet. Någon sådan åtgärd behövs dock inte om lastenheten utan lossning skall sändas vidare under tullövervakning eller återexporteras från gemenskapen.

Godsregistrering i frizon

18 §  Att varor som förs in i en frizon omedelbart skall registreras i frizonsinnehavarens lagerbokföring framgår av artikel 811 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Bokföringen skall utgöras av journaler (frizonsjournaler); en för ickegemenskapsvaror med beteckningen X, en för gemenskapsvaror enligt artikel 170.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 med beteckningen M samt en för övriga gemenskapsvaror med beteckningen W.

19 §  Frizonsinnehavaren skall på varje transportdokument eller i förekommande fall transiteringshandling, exportdeklaration eller blad 3 av densamma anteckna ett godsregistreringsnummer (godsnummer). Tullregionen bestämmer närmare om sammansättningen av godsnummer i frizonsjournal. I godsnummer skall ingå journalsbeteckning enligt 18 § och en lokalkod som utgör identitetsbeteckning för frizonen.

Godsnumret skall anges i fält 7 alternativt fält 40 såvitt avser transiteringshandling, exportdeklaration eller blad 3 av densamma. I övrigt anges godsnumret längst upp i högra hörnet på dokumentet.

Om ett transportdokument omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i dokumentet. Om dokumentet innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer. Med sändning avses här varje varumängd som i transportdokumentet tagits upp för sig till kollital och vikt eller annan kvantitet.

20 §  Frizonsjournal skall innehålla de uppgifter som framgår av artikel 817.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93. I frizonsjournal skall dessutom i förekommande fall för varje transportdokument eller annan motsvarande handling anges

— datum för införseln till frizonen,

— godsnummer som antecknats på transportdokumentet,

— antal blad som transportdokumentet omfattar,

— transportsättskod,

— inkommande fordons registreringsbeteckning,

— inkommande fartygs namn,

— inkommande luftfartygs flightnummer,

— transittullid eller transiteringsnummer vid ankomst efter transitering,

— tullid eller referensuppgift enligt artiklarna 824 och 833.2 samt 834 i förordningen (EEG) nr 2454/93 samt

— handlingar som lagts till i efterhand, såsom lossningsrapport enligt 25 § eller förlustrapport enligt 32 §.

21 §  Efter att ha gjort den kontroll som föreskrivs i 16 § skall frizonsinnehavaren teckna införselattest. Införselattesten skall innehålla uppgift om datum för införseln och kollital eller annan motsvarande enhet (vagnslast, parti etc.) som förts in i frizonen. Genom införselattesten bekräftar frizonsinnehavaren att varorna förts in i frizonen den dag som antecknats i attesten.

22 §  Införselattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av transportdokument varefter de skall behandlas på det sätt som anges.

Enhetsdokument: Införselattest på blad 1 eller 3 av dokumentet i fält B och C.

T-dokument: Införselattest tecknas på blad 7 eller extrablad i utrymmet under fälten 15 och 17.

TIR-carnet: Införselattest tecknas på den carnetkupong nr 2 som gäller för införseln.

Uppläggningsanmälan: Införselattest tecknas på blad 1.

Annat transportdokument: Genom anteckningar enligt 19 och 21 §§ attesterar frizonsinnehavaren att varorna förts in i frizonen. Varorna anses införda den dag som framgår av attesten om inte lossningsrapport enligt 25 § inkommit till tullkontoret inom tid som tullkontoret bestämmer.

Införselattest skall vara bestyrkt med frizonsinnehavarens stämpel och undertecknad av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren. För införselattest på enhetsdokument, T-dokument och TIR-carnet skall frizonsinnehavaren använda stämpel med text som godkänts av tullkontoret. Införselattest får efter tullregionens medgivande även lämnas i särskild handling.

Frizonsinnehavarens exemplar av dokumentet förvaras i frizonen till dess att redovisning till tullregionen sker enligt 39 §.

23 §  De för tullkontoret avsedda exemplaren av införselattesten skall i de fall som avses i 12 § tredje stycket lämnas till tullkontoret senast första arbetsdagen efter att handlingen mottagits av frizonsinnehavaren.

24 §  Om frizonsinnehavaren vid kontroll enligt 16 § finner manko, överlossning, skada eller annan bristande överensstämmelse mellan varorna och uppgifterna i ett transiteringsdokument, skall frizonsinnehavaren anmärka detta i införselattesten. Anmärkningen skall innehålla de uppgifter som är nödvändiga för den fortsatta utredningen rörande förhållandet.

25 §  Om frizonsinnehavaren vid kontroll i annat fall än som anges i 24 § finner bristande överensstämmelse mellan varorna och transportdokumentet, skall frizonsinnehavaren upprätta en särskild rapport (lossningsrapport) om mottagna varor. Lossningsrapporten skall överlämnas till tullkontoret senast dagen efter den då lossningen slutfördes.

Lossningsrapporten skall innehålla uppgifter om godsnummer och i förekommande fall sändningsnummer enligt transportdokument, godsmärkning och varuslag, kollital eller annan motsvarande enhet och kvantitet som utrönts vid uppräkningen samt i förekommande fall en kort beskrivning av skada. Rapporten skall bestyrkas med frizonsinnehavarens stämpel och undertecknas av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren.

Frizonsinnehavaren skall behålla en kopia av lossningsrapporten som verifikation till frizonsjournalen enligt 20 §.

26 §  Om frizonsinnehavare har funnit att en icke-gemenskapsvara avlämnats i frizonen utan att på föreskrivet sätt ha anmälts till införsel eller att den avlämnats på annat obehörigt sätt, skall han utan dröjsmål anmäla detta till tullkontoret. Om varan inte kan hänföras till ett visst transportdokument, skall frizonsinnehavaren själv anmäla varan till införsel på fastställd blankett (Uppläggningsanmälan, Tv 723.7). I anmälan lämnas en redogörelse för de närmare omständigheterna då varan påträffades. Varan anses införd i frizonen i fall som avses i 12 § tredje stycket när anmälan upprättats och i annat fall när anmälan tagits emot av tullkontoret. Införselanmälan skall registreras i frizonsjournalen enligt vad som anges i 20 §. I anmälan skall frizonsinnehavaren anteckna godsnummer som anges i 19 § samt teckna införselattest på det sätt som framgår av 21 och 22 §§.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även för varor som, utan att vara upptagna i ett transportdokument, skall anses vara införda i frizonen enligt 14 § andra stycket.

Säkerhet i vissa fall när varor förs in eller redan befinner sig i frizon

27 §  Vid tillämpningen av artikel 173 c—e i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall säkerhet ställas enligt de bestämmelser som gäller för respektive tullförfarande i 11 kap.

Att tullkontoret skall begära garantibekräftelse eller annat bevis på att säkerhet i vissa fall ställts hos annan myndighet framgår av särskilda bestämmelser.

Förvaringen i frizon

28 §  En vara som förts in i frizon skall förvaras på det sätt tullregionen bestämmer.

Spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror skall förvaras under lås i särskilt utrymme som tullregionen godkänt. Tullregionen kan medge att sådana varor förvaras på annat betryggande sätt. Om det finns särskilda skäl kan tullregionen bestämma att även varor av annat slag skall förvaras i särskilt utrymme under lås.

Allmänna råd

Exempel på varor av annat slag enligt andra stycket kan vara vapen, hemelektronik, datautrustning och andra stöldbegärliga varor.

29 §  Förvaringen av gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror enligt artikel 169 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall ske på sådant sätt att sammanblandning inte kan ske.

30 §  För obeskattade punktskattepliktiga gemenskapsvaror som förvaras i frizon gäller särskilda bestämmelser.

31 §  Frizonsinnehavaren skall svara för att en vara som förts in i frizonen inte förs bort från frizonen eller för detta ändamål lastas i transportmedel i strid mot bestämmelserna i artiklarna 177 och 181 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

32 §  Om en frizonsinnehavare finner att en vara som är införd i frizonen har gått förlorad eller saknas eller att skada uppstått på sådan vara, skall han utan dröjsmål anmäla det till tullkontoret.

Anmälan om att en vara gått förlorad eller saknas (förlustrapport) skall innehålla uppgifter om godsnummer och i förekommande fall sändningsnummer enligt transportdokumentet, godsmärkning och varuslag, kollital eller annan motsvarande enhet och kvantitet som gått förlorad samt de omständigheter i övrigt som är kända eller kunnat utrönas av frizonsinnehavaren. Rapporten skall bestyrkas med frizonsinnehavarens stämpel och undertecknas av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren.

Frizonsinnehavaren skall behålla en kopia av förlustrapporten som verifikation till frizonsjournal.

Företagslager

33 §  Frizonsinnehavare får på de villkor och för de ändamål som anges i artikel 176.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 upplåta lokal eller annat utrymme inom frizonen åt annan näringsidkare. Godkännande av sådan upplåtelse innefattas i tullregionens godkännande av lagerbokföringen enligt 34 §.

Godsregistrering av varor avsedda att tas in i sådan lokal eller sådant utrymme skall ske i en särskild del av frizonsjournal, som skall ha en särskild godslokalkod. Bestämmelserna i 18—27 §§ skall då tillämpas utom i fall som avses i artikel 832.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

34 §  Näringsidkare enligt 33 § skall föra den särskilda lagerbokföring som föreskrivs för den verksamhet som bedrivs. Bestämmelserna i artiklarna 824, 832.1, 832.3 och 833 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall då iakttas.

Uttag av varor från frizon

35 §  Anmälan till en ny godkänd tullbehandling av varor som är införda i frizon skall göras hos tullkontoret. En anmälan får endast omfatta varor som anmälts till införsel i frizonen på samma transportdokument. Tullkontoret kan i särskilt fall medge undantag härifrån.

När jordbruksprodukter enligt artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92 exporteras från frizon gäller bestämmelserna i artikel 827 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

36 §  Gemenskapsvaror upptagna i frizonsjournal W skall när de förs ut ur frizonen anmälas till tullkontoret.

Tullregionen får uppdra åt frizonsinnehavaren att ta emot anmälan enligt första stycket utom då anmälan utgör en anmälan till en godkänd tullbehandling.

Att mervärdesskatt i vissa fall skall tas ut för gemenskapsvaror som förs från frizon till andra delar av det svenska tullområdet följer av 1 kap. 4 § tullagen (2000:1281). I dessa fall skall varorna anmälas till tullkontoret.

37 §  Frizonsinnehavaren får lämna ut en vara från frizonen när han fått tullkontorets medgivande. Medgivandet lämnas skriftligt till den som begärt klarering av varan genom rapporten "Utlämningssedel" ur tulldatasystemet eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av tulldeklarationen eller på annan handling. En "Utlämningssedel" kan överföras i elektronisk form direkt till frizonen via tulldatasystemet, om frizonsinnehavaren har fått tillstånd till detta av Tullverket. Ansökan om sådant tillstånd prövas av Tullverkets huvudkontor.

Om tullklarering har begärts genom ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen.

Innan frizonsinnehavaren lämnar ut varan skall han jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter i transportdokumentet samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut för en vara som skall transiteras från frizonen innefattas i tullkontorets transiteringsbeslut. I sådant fall skall den som befordrar varan lämna skriftlig bekräftelse till frizonsinnehavaren på att varan tagits emot för befordran.

38 §  När en uppgift i utlämningsmedgivandet inte stämmer med motsvarande uppgift i transportdokumentet, skall frizonsinnehavaren, genom att undersöka den sändning som kan antas vara avsedd med utlämningsmedgivandet, fastställa den korrekta uppgiften.

I förekommande fall skall frizonsinnehavaren hänvisa trafikanten till att begära rättelse hos tullkontoret. Tullkontoret utfärdar därefter ett nytt utlämningsmedgivande.

Frizonsinnehavarens och näringsidkares redovisning

39 §  Frizonsinnehavaren och näringsidkare enligt 33 § skall för tullregionens granskning tillhandahålla bokföringen i enlighet med vad tullregionen bestämmer.

40 §  Frizonsinnehavaren och näringsidkare enligt 33 § skall inventera de intagna varorna. Tullregionen bestämmer hur ofta inventering skall ske, dock skall inventering ske minst en gång per år. Tullverket skall ges tillfälle att närvara vid inventeringen.

41 §  Frizonsinnehavaren och näringsidkare skall föra protokoll över inventeringen. Av inventeringsprotokollet skall framgå

— vilket lager som har inventerats,

— tidpunkt för inventeringen,

— vem som har utfört inventeringen,

— om inventeringen utförts fullständigt eller stickprovsvis,

— bokförd behållning per deklaration eller transportdokument eller uppläggningsanmälan (godsnummer) och

— eventuella avvikelser mellan bokförd och faktisk behållning.

Protokollet skall vara bestyrkt med frizonsinnehavarens eller näringsidkarens stämpel och undertecknas av den som är ansvarig för inventeringen. Protokollet skall överlämnas till tullregionen.

42 §  Tullregionen kan bestämma att inventering skall utföras gemensamt av frizonsinnehavarens eller näringsidkarens personal och tullpersonal. Frizonsinnehavaren eller näringsidkaren skall underrättas om sådan inventering senast då den börjar. Därvid gäller bestämmelserna i 37 § tullförordningen (2000:1306).


14 kap. Förstöring eller överlåtelse till staten av varor m.m.

1 §  I 4 kap. 19—22 §§ tullagen (2000:1281) och 42 och 43 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om förstöring eller överlåtelse till staten av varor m.m.

2 §  Den som vill låta förstöra en icke-gemenskapsvara eller överlåta en sådan vara till staten skall lämna en skriftlig anmälan om detta till det tullkontor som anges i 3 §. Sådan anmälan skall göras på enhetsdokumentet (blad 6 och 8) och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Avser förstöringen en vara som hänförts till tullförfarandet temporär import skall det tullkontor som medgett den temporära importen underrättas om förstöringen, när den inte sker under överinseende eller med godkännande av detta tullkontor. Motsvarande gäller vid överlåtelse av en vara.

3 §  Vid tillämpning av 4 kap. 22 § tullagen (2000:1281) och 42 och 43 §§ tullförordningen (2000:1306) skall anmälan göras till övervakningstullkontoret, när varan förvaras på tillfälligt lager, och i annat fall till berört tullkontor.


15 kap. Postförsändelser

Allmänna bestämmelser

1 §  Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) i avvaktan på att anmälas till en godkänd tullbehandling eller, i annat fall som avses i 2 § första stycket, innan de anses ha övergått till fri omsättning.

Bestämmelserna i 17 § 3 tullförordningen (2000:1306), 6 kap. 4 § tredje stycket och 23 § denna tullordning, tillämpas även på sådan förvaring. Icke-gemenskapsvaror skall under förvaringen hållas avskilda från andra varor.

Posten AB (publ) skall utan kostnad för staten ställa de lokaler och anordningar till Tullverkets förfogande som behövs för tullklarering och motsvarande behandling av postförsändelser. För utrymme där tullpersonal tjänstgör stadigvarande och som är avsett enbart för tullpersonalen får Posten AB (publ) dock ta ut skälig hyra.

2 §  Icke-gemenskapsvaror i postförsändelser som skall sändas genom det svenska tullområdet i oöppnat skick eller återexporteras behöver inte anmälas till en godkänd tullbehandling. Det samma gäller andra postförsändelser med icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet, om de inte innehåller några varor eller innehåller endast tull- och skattefria varor, som det inte gäller införselrestriktioner för och som inte skall redovisas i handelsstatistiken. Varor som lämnats ut till adressaten utan att anmälas till en godkänd tullbehandling skall anses ha övergått till fri omsättning när de kommit adressaten till handa.

Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post skall, i annat fall än som avses i första stycket, anmälas till en godkänd tullbehandling. Sådan anmälan skall, om den inte lämnas av annan, göras genom utväxlingspostkontors försorg hos tullkontor som anges i 3 §. Om förfarandet i övrigt när införda postförsändelser anmäls till en godkänd tullbehandling föreskrivs i 4, 5 och 10—12 §§.

Utväxlingspostkontor kontrollerar med stöd av artikel 38.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 237.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 om icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post skall anmälas till en godkänd tullbehandling. Om posttullkontoret anser att det finns skäl därtill får det för viss tid ta över kontrollen. Posttullkontoret kan när som helst utföra stickprovskontroller.

Varor som avses i andra stycket får inte lämnas ut från Posten AB (publ) utan medgivande av posttullkontoret.

3 §  Postförsändelser som avses i 2 § skall anmälas till en godkänd tullbehandling vid följande tullkontor:

Tullexpedition Haparanda

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullexpedition Kiruna

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullexpedition Sundsvall

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik till postkontoret i Östersund.

Tullexpedition Arlanda

Postförsändelser som ankommer med flyg eller bil från Finland, inklusive Åland, samt brevförsändelser och EMS-försändelser som ankommer med flyg från hela världen, till mottagare över hela landet.

Tullexpedition Örebro

Postförsändelser som inkommer med bil från Norge, till mottagare i hela landet.

Posttullexpedition Toftanäs (Malmö)

Postförsändelser som ankommer från hela världen utom Finland och Jylland i Danmark, till mottagare över hela landet.

Tullexpedition Jönköping

Postförsändelser som ankommer från Jylland i Danmark, till mottagare över hela landet, samt med bil från Norge, till mottagare i södra Sverige.

Tullexpedition Femman (Göteborg)

Postförsändelser som ankommer från Jylland i Danmark samt brevförsändelser som ankommer från Norge, till mottagare över hela landet. Brevförsändelser som ankommer med flyg från Storbritannien adresserade till postnummerområdena 40—51.

Tullförfarandet övergång till fri omsättning

4 §  En icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet i en postförsändelse, adresserad till någon som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör, deklareras för övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande av Posten AB (publ) som ombud för deklaranten. Den förenklade deklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

Utväxlingspostkontoret skall överlämna den postala tulldeklarationen, om sådan finns, till adressaten och på lämpligt sätt meddela denne uppgift om sändningens tullid.

Förenklat deklarationsförfarande skall inte tillämpas i fråga om en postförsändelse för vilken avsändaren skall betala tull eller annan skatt.

En icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet i en postförsändelse, adresserad till någon som har särskilt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör enligt 8 kap. 11 §, får lämnas ut utan att en deklaration för övergång till fri omsättning har lämnats, om försändelsen endast innehåller sådana varor som sägs där.

5 §  En icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet med post och som inte behandlas enligt 4 § deklareras för övergång till fri omsättning av Posten AB (publ) som deklarant, om varorna inte anmäls till en godkänd tullbehandling av någon annan och om inte bestämmelserna om officialtulltaxering i 6 § tillämpas. Har varan kommit adressaten till handa, skall dock enligt 4 kap. 4 § tullagen (2000:1281) denne anses som deklarant och, i förekommande fall, gäldenär vid tillämpning av regler om omprövning och bokföring i efterhand.

Om utväxlingspostkontoret har svårigheter att få fram adressatens organisationsnummer kan i stället dennes namn och postadress lämnas i fältet för mottagare, under förutsättning att värdet på sändningen inte är mer än 10.000 kronor.

Vid tillämpning av första stycket lämnar utväxlingspostkontoret tulldeklarationen genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

6 §  Tullregion eller tullkontor som anges i 3 § kan i samråd med berört utväxlingspostkontor bestämma att en icke-gemenskapsvara som förts in till det svenska tullområdet i en postförsändelse för en enskild person annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig användning (privatförsändelse) deklareras för övergång till fri omsättning av Posten AB (publ) som deklarant. Utväxlingspostkontoret lämnar i sådant fall över adresskort, faktura och övriga handlingar som medföljer försändelsen till posttullkontoret. Med ledning av de överlämnade handlingarna eller handlingar som lämnas direkt av adressaten, fastställer posttullkontoret tull och annan skatt för försändelsen (officialtulltaxering). Tullregionen eller tullkontoret kommer överens med utväxlingspostkontoret om hur hanteringen skall gå till. Allmänna råd Försändelser, vars mottagarangivelse innehåller ett företags firma, bör behandlas som kommersiella försändelser som införs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning. Samma sak gäller om det av annat skäl är uppenbart att en försändelse införs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning. Andra än kommersiella försändelser enligt ovan bör betraktas som privatförsändelser.

Franko-förtullad Consignmentsändning bör inte anses som privatförsändelse om försändelser till mer än en mottagare tas upp på samma deklaration för övergång till fri omsättning.

7 §  En tulldeklaration enligt 4 eller 5 § får återkallas så länge varan förvaras hos Posten AB (publ). När deklarationen återkallats behandlas varan i tullhänseende som om den förts in till det svenska tullområdet på nytt. Återexporteras inte varan omedelbart skall den återställas till utväxlingspostkontoret. Posttullkontoret kan i särskilt fall medge undantag härifrån.

Föreskrifter om ogiltigförklarande av tulldeklaration för övergång till fri omsättning efter det att varorna frigjorts finns i 25 kap.

8 §  Tullräkning ställs ut på Posten AB (publ) i de fall Posten AB (publ) är gäldenär eller annars uppträder som betalningsskyldigt ombud.

Av 4 kap. 4 § andra stycket tullagen (2000:1281) framgår att tull och annan skatt påförs adressaten vid omprövning och bokföring i efterhand sedan Posten AB (publ) lämnat ut varan till adressaten.

9 §  Visar Posten AB (publ) att en deklaration för övergång till fri omsättning återkallats eller att omprövning av beslut om tull och annan skatt för en vara gjorts medan den befann sig i Posten AB:s (publ) förvar, återbetalas tull och annan skatt som Posten AB (publ) betalt för varan.

Annan godkänd tullbehandling av inkommande postförsändelser

10 §  Önskar adressaten att en postförsändelse skall anmälas till annan godkänd tullbehandling än tullförfarandet övergång till fri omsättning skall denne meddela detta till utväxlingspostkontoret.

Utväxlingspostkontor som mottagit sådant meddelande ser till att försändelsen anmäls till en godkänd tullbehandling hos posttullkontoret enligt adressatens begäran.

11 §  För en vara som skall anmälas till tullförfarandet temporär import skall en tulldeklaration lämnas enligt bestämmelserna i 11 kap.

12 §  En icke-gemenskapsvara får sändas med post genom det svenska tullområdet eller ut därifrån eller till bestämmelseorten inom det svenska tullområdet, där varan kan anmälas till godkänd tullbehandling enligt 2 § andra stycket, om den kommit in med post. En icke-gemenskapsvara som kommit in på annat sätt än med post får inte sändas med post om det inte är fråga om återexport.

Transitering av en icke-gemenskapsvara, som kommit in till det svenska tullområdet med post, till annan ort än som nyss har angetts eller uppläggning på tillfälligt lager eller på tullager på utväxlingspostkontorets ort av en icke-gemenskapsvara får ske endast om posttullkontoret finner att det finns särskilda skäl.

Transitering enligt andra stycket sker enligt bestämmelserna om inrikes transitering i 9 kap. Före och efter transiteringen får varan förvaras av Posten AB (publ) och i sådant fall gäller 1 §.

Export

13 §  Vid export med post i annat fall än som avses i 14 § skall en tulldeklaration för export lämnas till Tullverket. I 15 § finns närmare bestämmelser om förfarandet när en tulldeklaration för export lämnas genom ett elektroniskt dokument av exportör med stöd av tillstånd till elektronisk uppgiftslämning. I 16 § finns närmare bestämmelser om deklaration för export i andra fall. Vid export av de varor som räknas upp i 17 § gäller vad som föreskrivs där om avlämnande av tulldeklaration.

14 §  Av artikel 237.1 B i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår i vilka fall postförsändelser skall anses ha deklarerats för tullen för export vid den tidpunkt då de mottagits av postmyndigheterna respektive vid den tidpunkt då de uppvisas för tullen.

Med stöd av artikel 231 d i förordning (EEG) nr 2454/93 gäller befrielse från att deklarera varor för export vid utförsel med post av en vara vars värde är mindre än 2.000 kronor, om det inte gäller några exportrestriktioner för varan.

15 §  Exportör som lämnar en tulldeklaration för export genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall lämna sådan tulldeklaration för postförsändelse och iaktta de bestämmelser som anges i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. Exportören skall i det elektroniska dokumentet ange Posten AB (publ) som behörig att begära tullklarering enligt 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281).

I samband med att postförsändelsen lämnas in till postkontoret på avsändningsorten skall exportören lämna uppgift om tullid för sändningen till postkontoret.

Utväxlingspostkontoret begär på exportörens vägnar att tullklarering av den exporterade varan hos berört posttullkontor.

Bestämmelserna i första—tredje styckena gäller även när en tulldeklaration för export på exportörens vägnar lämnas genom annat ombud än Posten AB (publ), om denne har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export.

16 §  Exportör som inte lämnar uppgifter i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall lämna en skriftlig tulldeklaration för export till postkontoret på avsändningsorten. Tulldeklarationen skall vara upprättad på enhetsdokumentet eller på blanketten Exportdeklaration Post som Posten AB (publ) tillhandahåller. Posten AB (publ) överlämnar tulldeklarationen till posttullkontor för tullklarering.

17 §  En tulldeklaration skall lämnas till det tullkontor som anges i 12 kap. 18 § vid export med post i följande fall:

1. Varor för vilka gäller exportrestriktioner.

Om företaget meddelats globalt tillstånd enligt 8 § förordningen (1998:400) om strategiska produkter eller åberopar generellt tillstånd enligt 8 a § i nämnda förordning, får dock en tulldeklaration för export avseende sådana varor som omfattas av dessa tillstånd lämnas till postkontoret på avsändningsorten.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull eller annan skatt annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om inget annat sägs i tillståndet till passiv förädling.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om inget annat sägs i tillståndet till tullförfarandet.

Av artikel 323a.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en postförsändelse som innehåller icke-gemenskapsvaror som avsänds från en plats till en annan i EG:s tullområde skall förses med en etikett som anger varornas tullstatus.


16 kap. Järnvägstrafik

1 §  Med transport på järnväg jämställs sådan transport med annat transportmedel som sker på internationell eller inrikes järnvägsfraktsedel.

Med järnvägsföretag avses i detta kapitel Statens järnvägar och annat järnvägsföretag som transporterar varor och personer på järnväg inom det svenska tullområdet. Sådant annat järnvägsföretag skall godkännas av Tullverkets huvudkontor för att få tillstånd att utöva de befogenheter som järnvägsföretag har i detta kapitel.

Godsregistrering och förvaring m.m. på gränsort

2 §  Icke-gemenskapsvaror som förs in till det svenska tullområdet på järnväg får i avvaktan på anmälan till en godkänd tullbehandling förvaras av godkänt järnvägsföretag inom område som utgör tullklareringsområde.

För förvaring enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 17 § 3 tullförordningen (2000:1306) och i 6 kap. 4 § tredje stycket, 20 § andra stycket, 23 och 26 §§ denna tullordning. Med övervakningstullkontor skall i sådana fall avses tullkontoret för orten. Icke-gemenskapsvaror skall under förvaringen hållas avskilda från andra varor. Tullkontoret kan i särskilt fall bestämma närmare hur icke-gemenskapsvaror skall förvaras.

Förvarade varor får inte lämnas ut från järnvägsföretaget utan medgivande av Tullverket utom i fall som avses i 24 och 25 §§.

3 §  Godkänt järnvägsföretag skall enligt 15 § tullförordningen (2000:1306) utan kostnad för Tullverket ställa de lokaler och anordningar till Tullverkets förfogande som behövs för tullklarering och tullkontroll inom tullklareringsområdet. För lokal där tullpersonal tjänstgör stadigvarande och som är avsedd enbart för tullpersonalen får järnvägsföretaget dock ta ut skälig hyra.

4 §  En icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg och är bestämd till ort inom landet skall godsregistreras av godkänt järnvägsföretag på gränsorten i en journal över inpasserade varor (övergångsjournal). Den förs med hjälp av automatisk databehandling och är att betrakta som en summarisk deklaration. Redovisning av varor som tullklarerats enligt 9 och 10 §§ sker genom att det tullid som har tilldelats godset förs in i journalen.

Journalen omfattar inte inskrivet resgods eller andra varor som deklareras för övergång till fri omsättning muntligt.

5 §  Om en vara som avses i 4 § skall anmälas till en godkänd tullbehandling av annan än järnvägsföretaget, skall varan också registreras av järnvägsföretaget i en särskild journal (tullgodsjournal). I sådant fall tillämpas bestämmelserna i 17—21 §§.

6 §  Om en vara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg åtföljs av ett transiteringsdokument (T-dokument) som upphör att gälla på gränsorten, skall blad 4 och 5 av dokumentet förses med ankomstattest av järnvägsföretaget och därefter överlämnas till tullkontoret för gränsorten. Attesten tecknas genom datumstämpel och namnteckning av järnvägstjänsteman på bladens baksida omedelbart ovanför fält I.

Om järnvägsföretaget upptäcker felaktigheter beträffande den transiterade varan, skall även detta antecknas i anslutning till ankomstattesten eller meddelas Tullverket på annat sätt som överenskommes mellan järnvägsföretaget och tullkontoret.

7 §  I fråga om icke-gemenskapsvaror som förs in till det svenska tullområdet med fartyg på direkt järnvägsfraktsedel och tas om hand av järnvägsföretaget för vidare transport, kan järnvägsföretaget och tullkontoret för gränsorten komma överens om de avvikelser från bestämmelserna i 4 § som kan ske från tullkontrollsynpunkt.

Varor som på grund av överenskommelsen inte registreras i övergångsjournalen registreras av järnvägsföretaget i stället i en särskild journal benämnd tullgodsjournal. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i 17—21 §§.

8 §  Övergångsjournalen och tillhörande handlingar skall förvaras av järnvägsföretaget. Journal och handlingar skall på begäran hållas tillgängliga för Tullverket.

9 §  En icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg, adresserad till någon som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för importör, deklareras för övergång till fri omsättning med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande av järnvägsföretaget på gränsorten som ombud för deklaranten utom i fall som avses i 12 §. Den förenklade deklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

10 §  En icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet på järnväg och som inte behandlas enligt 9 § deklareras, utom i fall som avses i 12 §, för övergång till fri omsättning av järnvägsföretaget som ombud och betalningsansvarig för deklaranten, hos tullkontoret för gränsorten. I fråga om resgods tillämpas bestämmelserna i 23—29 §§.

Vid förtullning enligt första stycket lämnas tulldeklarationen genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

11 §  Är en icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet ställd till en enskild person får en deklaration för övergång till fri omsättning lämnas muntligt om det av omständigheterna framgår att varan inte införs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning och att uppgifter för statistiskt ändamål inte skall lämnas.

Järnvägsföretaget skall visa upp järnvägsfraktsedeln för tullkontoret och hålla varan tillgänglig för undersökning. Framgår av varans beskaffenhet att den får föras in och att tull eller annan skatt inte skall tas ut, antecknar tullkontoret tulltaxeringsbeslutet på fraktsedeln. Beslutet anses meddelat den dag då anteckningen gjorts. Finner tullkontoret att muntlig tulldeklaration inte får lämnas skall järnvägsföretaget på begäran lämna en tulldeklaration genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

12 §  En avsändare eller en mottagare, som inte vill att järnvägsföretaget skall deklarera varan för övergång till fri omsättning på det sätt som anges i 9 eller 10 §, skall i förväg meddela detta till järnvägsföretaget och i stället uppge var varan skall anmälas till en godkänd tullbehandling. Sådant meddelande kan lämnas genom anteckning på fraktsedel eller på annat sätt som järnvägsföretaget bestämmer. Anmälan till en godkänd tullbehandling sker i sådant fall hos tullkontoret för gränsorten eller hos tullkontoret för bestämmelseorten.

13 §  En tulldeklaration enligt 9 eller 10 § får återkallas så länge varan förvaras hos järnvägsföretaget. Det sker genom anteckning på utskrift av ärendet ur järnvägsföretagets datasystem och i övergångsjournalen. Anteckningen på utskriften skall bestyrkas med datumstämpel och signatur av järnvägstjänsteman. Utskriften lämnas härefter till tullkontoret för gränsorten för åtgärd.

Varan skall i tullhänseende behandlas som om den förts in till det svenska tullområdet på nytt. Om varan inte återexporteras omedelbart, skall den återställas till den järnvägsstation som deklarerat varan för övergång till fri omsättning. I övergångsjournalen skall antecknas om varan återexporterats eller skall förvaras av järnvägsföretaget i avvaktan på att anmälas till en godkänd tullbehandling senare.

Det tullkontor som tagit emot deklarationen enligt 9 § eller verkställt förtullningen enligt 10 § kan i särskilt fall medge att varan förvaras av järnvägsföretaget på annan ort än gränsorten. Varan skall i så fall godsregistreras på nytt av järnvägsföretaget på den orten. På den handling som används för godsregistreringen antecknas att den ersätter en återkallad tulldeklaration för övergång till fri omsättning enligt 13 § första stycket.

Efter det att varorna frigjorts skall bestämmelserna i 25 kap. 4 och 5 §§ om ogiltigförklarande av tulldeklaration för övergång till fri omsättning tillämpas.

Godsregistrering och förvaring m.m. på bestämmelseort

14 §  Transitering av tullgods på järnväg sker med tillämpning av bestämmelserna om transitering i förordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93 samt i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande. Därutöver gäller föreskrifterna i 9 kap. denna tullordning. Järnvägsföretaget skall fullgöra de skyldigheter som ankommer på den huvudansvarige.

Efter transitering kan varan på bestämmelseorten förvaras av järnvägsföretaget eller läggas upp på tillfälligt lager enligt vad järnvägsföretaget bestämmer.

15 §  Om varan skall förvaras av järnvägsföretaget skall den godsregistreras av järnvägsföretaget i tullgodsjournalen på bestämmelseorten. Som lastdeklaration används T-dokument. När den förenklade transiteringsproceduren för järnvägstransporter tillämpats, används i stället en kopia av järnvägsfraktsedeln eller överlämningssedeln eller en lastspecifikation. Lastspecifikationen kan användas separat eller som bilaga till järnvägsfraktsedeln eller överlämningssedeln.

Vid godsregistreringen tillämpar järnvägsföretaget bestämmelserna i 17—21 §§. Om varan åtföljts av T-dokument skall dokumentet behandlas på det sätt som sägs i 6 §.

16 §  Om varan skall läggas upp på tillfälligt lager på bestämmelseorten, upprättar järnvägsföretaget en summarisk deklaration på av dem fastställd blankett "Tullupplagsavi". I avin får godsbeskrivningen bestå av hänvisning till bifogad lastdeklaration.

Lagerhavaren skall lämna kvitto till järnvägsföretaget på ett blad av tullupplagsavin. Kvittot skall innehålla uppgift om godsnumret. Om lagerhavarens åtgärder i övrigt i samband med uppläggningen föreskrivs i 6 kap.

Tullgodsjournal

17 §  Tullgodsjournalen som utgör en förteckning över lastdeklarationer förs av järnvägsföretaget med hjälp av automatisk databehandling.

18 §  Tullgodsjournalen skall för varje lastdeklaration innehålla uppgift om

— datum för godsregistrering,

— löpande journalsnummer som lastdeklarationen (godsnummer) får,

— antal blad som lastdeklarationen omfattar,

— annat än järnväg, transportsätt vid den yttre gränsen,

— i förekommande fall, fartygs namn eller signalbokstäver,

— transittullid eller antal och slag av dokument vid ankomst efter transitering och

— handlingar som lagts till i efterhand.

19 §  I samband med godsregistreringen skall järnvägstjänstemannen kontrollera lastdeklarationens uppgifter om varan mot varan som registreras. Avvikelser skall noteras och registreras enligt bestämmelserna i 21 §.

20 §  Efter att ha gjort sådan kontroll som föreskrivs i 19 § skall järnvägstjänstemannen anteckna godsnumret på lastdeklarationen. Tjänstemannen skall underrätta järnvägsföretaget på gränsorten om godsnumret.

Om en lastdeklaration omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i deklarationen. Med sändning avses här varje varumängd som tagits upp för sig till kollital och vikt eller annan kvantitet. Om lastdeklarationen innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer.

21 §  Om uppgift i lastdeklarationen saknas eller är oriktig, skall den kompletteras eller rättas av järnvägstjänstemannen. Det sker genom anteckning i deklarationen eller på handling som bifogas. Motsvarande komplettering eller rättelse görs även i tullgodsjournalen.

Vissa kombinerade transporter

22 §  Beträffande icke-gemenskapsvaror, som befordras i kombinerad transport på järnväg och med fartyg på direkt järnvägsfraktsedel, gäller föreskrifterna i punkterna 1—3 vid ankomsten till eller avgången från det svenska tullområdet.

1. Varor, som kommer in med tågfärja och inte är lastade på fordon som åtföljs av förare, skall behandlas som om de kommit in på järnväg.

2. Varor, som kommer in med annat fartyg än tågfärja, skall vara uppförda på särskild lastspecifikation, ställd till järnvägsföretaget, som omedelbart får behandla varorna som om de kommit in på järnväg.

3. Varor, som befordras på järnväg och med fartyg till ort utanför tullområdet, skall behandlas på det sätt som gäller vid direkt export på järnväg.

Resgods

23 §  Inskrivet resgods anmäls till en godkänd tullbehandling på bestämmelseorten, om den är tullklareringsområde och i annat fall på gränsorten. Begagnade barnvagnar, cyklar, skidor och rullstolar, som skrivits in som resgods, får omedelbart lämnas ut av järnvägsföretaget, om de utgör reseutrustning.

24 §  Inskrivet resgods anmäls till en godkänd tullbehandling på bestämmelseorten under medverkan av järnvägsföretaget på sätt som anges nedan samt i 25 och 26 §§.

Järnvägen får lämna ut

1. resgods, som skrivits in i Norge och av järnvägsföretaget där getts ett märke som visar att godset enligt uppgift av den resande endast innehåller varor som får föras in fritt och

2. inskrivet resgods som åtföljs av en skriftlig tulldeklaration för polletterat resgods enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation den 5 juni 1962 rörande behandlingen i tullhänseende av polletterat resgods befordrat på järnväg.

25 §  För tullklarering av annat inskrivet resgods än som avses i 24 § skall den resande till järnvägsföretaget lämna deklaration på fastställd blankett (Resgodsdeklaration, Tv 680.9 eller Tv 680.10). Om resgodset enligt deklarationen endast innehåller varor som får föras in fritt får järnvägsföretaget lämna ut godset. I annat fall skall järnvägsföretaget hålla kvar resgodset och snarast möjligt underrätta tullkontoret för orten. Tullkontoret ombesörjer därefter tullklarering av resgodset.

26 §  Järnvägspersonal skall stickprovsvis utan att öppna kolli undersöka inskrivet resgods som lämnas ut av järnvägsföretaget enligt 24 och 25 §§ för kontroll av att godset synbarligen endast utgörs av varor som får föras in fritt.

Tulldeklarationer och resgodsdeklarationer för inskrivet resgods, som lämnats ut av järnvägsföretaget, skall förses med påskrift om utförd kontroll och därefter överlämnas till tullkontoret för orten.

Närmare anvisningar för tullklarering som avses i denna paragraf meddelas av tullkontoret.

27 §  Tullklarering i gränsort av inskrivet resgods kan ske utan den resandes närvaro och utföras av tullkontoret för orten. Tullkontoret kan dock medge, att resgods som avses i 24 § andra stycket omedelbart sänds vidare av järnvägsföretaget och lämnas ut på bestämmelsestationen, under förutsättning att tullkontoret ges möjlighet att stickprovsvis undersöka resgodset, innan det sänds vidare.

28 §  Bestämmelserna i 22 § gäller även inskrivet resgods, som kommer in till eller avgår från det svenska tullområdet på direkt järnvägsfraktsedel i kombinerad transport på järnväg och med fartyg. Sådant resgods behöver inte anges på lastspecifikation.

Tullregionen överenskommer med järnvägsföretaget och berört rederi om hur tullkontroll av resgods, som avses i första stycket, skall anordnas till dess järnvägsföretaget övertagit tullkontrollen.

29 §  Resande som ankommer med tåg till det svenska tullområdet får endast förvara medfört handresgods i personvagn. Innan den resande lämnar tåget eller för bort sitt handresgods skall han lämna uppgift om medförda varor, som inte får föras in fritt, till tull- eller järnvägstjänsteman som tjänstgör på tåget. Har detta inte kunnat ske skall han så snart han lämnat tåget deklarera varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullkontor.

Handresgods kan anmälas till en godkänd tullbehandling i personvagn under medverkan av järnvägsföretaget på villkor som tullkontoret för gränsorten bestämmer. I sådant fall skall den resande i förväg upprätta en tulldeklaration som genom tågpersonalen lämnas till tulltjänsteman som svarar för resgodsvisitationen. För tulldeklarationen skall användas fastställd blankett (Tulldeklaration (Resande), Tv 680.14 eller Tv 680.15) eller motsvarande blankett som tillhandahålls av järnvägsföretaget.

Utländska tullförseglingar

30 §  Lås, plomb eller sigill, som en utländsk tullmyndighet har satt på en järnvägsvagn, container eller vara, som förs in till det svenska tullområdet på järnväg, får inte utan medgivande av Tullverket brytas av annan än järnvägstjänsteman eller tulltjänsteman. Detta gäller dock endast så länge järnvägsvagnen, containern eller varan står under tullövervakning.

Export

31 §  Vid export på järnväg skall tulldeklaration för export lämnas till järnvägsstationen på avsändningsorten.

Exportör som lämnar tulldeklaration för export genom elektroniskt dokument till tulldatasystemet skall i det elektroniska dokumentet ange järnvägsföretaget som behörig att begära tullklarering enligt 2 kap. 6 § tullagen (2000:1281). Exportören skall förvissa sig om att han fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. Exportören skall lämna järnvägsföretaget uppgift om det tullid som sändningen har. Järnvägsföretaget begär tullklarering av varan hos tullkontoret för avsändningsorten eller tullkontoret för gränsorten.

Exportör som tillämpar förfarandet med godkänd exportör enligt 12 kap. 26—32 §§ skall ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och lämna det till järnvägsföretaget. Järnvägsföretaget vidarebefordrar blad 3 till berört tullkontor i samband med begäran om tullklarering av övriga varor.

Anmälan och i förekommande fall tulldeklaration för återexport av en icke-gemenskapsvara som förvaras på tillfälligt lager eller på tullager skall lämnas till övervakningstullkontor.

Av 12 kap. 3 § framgår när varor som exporteras får deklareras muntligt eller genom annat handlande.

32 §  Om exportören avlämnat tulldeklaration för export på blankett till järnvägsföretaget, skall järnvägsföretaget registrera tulldeklarationen i sitt datasystem. Tulldeklarationen lämnas därefter genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet. Järnvägsföretaget kan i sådant fall tillämpa förfarandet med godkänd exportör.

33 §  Fråga om tillstånd för järnvägsföretaget att tillämpa förfarandet med godkänd exportör prövas av Tullverkets huvudkontor. Bestämmelserna i 12 kap. tillämpas i sådana fall.


17 kap. Import och export av elektrisk energi

1 §  Att tullagstiftningen är tillämplig på import och export av elektrisk energi framgår av artikel 1, andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2913/92 och av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (Kombinerade nomenklaturen).

Med elektrisk kraft enligt mervärdesskattelagen (1994:200) förstås det samma som elektrisk energi enligt nummer 27 16 00 00 i den Kombinerade nomenklaturen.

2 §  Som huvudregel utgör bruttoflödet av elektrisk energi grunden för deklaration av import eller export.

Sammanfattande tulldeklaration

3 §  Vid import av elektrisk energi får den som är registrerad som kredithavare hos Tullverket, efter särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret, lämna sammanfattande tulldeklaration för den mängd elektrisk energi som förs in under en period om högst 31 dagar.

Tillstånd enligt första stycket kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid Tullverkets granskning på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi som har importerats.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Deklarationen skall ha inkommit till kontrolltullkontoret senast den nionde dagen efter utgången av den period då importen skedde.

Beräkning av importflödet skall göras enligt bestämmelserna i 2 och 5 §§ eller genom en annan metod som tullregionen godkänt.

4 §  Vid export av elektrisk energi får den som har särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret lämna sammanfattande tulldeklaration för den mängd elektrisk energi som förs ut under en period om högst 31 dagar.

Tillstånd enligt första stycket kan medges under förutsättning att sökanden har sin bokföring ordnad så att det vid Tullverkets granskning på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi som har exporterats.

Tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet och skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Deklarationen skall ha inkommit till kontrolltullkontoret senast den tionde dagen efter utgången av den period då exporten skedde.

Beräkning av exportflödet skall göras enligt bestämmelserna i 2 och 5 §§ eller genom en annan metod som tullregionen godkänt.

Nettoredovisning

5 §  I samråd med skatteförvaltningen får tullregionen efter att ha hört deklaranten bestämma en period under vilken nettoflödet av elektrisk energi mäts eller beräknas. Ett nettoinflöde av elektrisk energi under perioden skall betraktas som import, och ett nettoutflöde under perioden skall betraktas som export.

En tulldeklaration avseende import enligt första stycket skall kompletteras med en exportdeklaration där värde och annan kvantitet upptas till noll. På motsvarande sätt skall en exportdeklaration kompletteras med en tulldeklaration avseende import där värde och annan kvantitet upptas till noll.

Allmänna råd

Grunden för beskattning av elektrisk energi är det fysiska flödet. Elektrisk energi som vara skiljer sig från vad som utgör vara i tullsammanhang genom att elektrisk kraft saknar en materiell manifestation. Vanligtvis förs den elektriska energin över gränsen via en ledning som förbinder två eller flera större nät, som vart och ett har ett stort antal användare. Den riktning energin går växlar allteftersom spänning tas ut eller tillförs systemen i deras olika delar.

Den i paragrafen beskrivna metoden med mätning eller beräkning av nettoflödet torde vanligen vara den lämpligaste metoden. Den är dock endast ett alternativ som inte utesluter andra metoder. Kan det fysiska flödet inte mätas eller beräknas på annat mer tillförlitligt sätt, bör man kunna acceptera att det fysiska flödet antas motsvara det ekonomiska flödet (köp/försäljning mellan två parter).


18 kap. Tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden

1 §  Detta kapitel innehåller bestämmelser om förfarandet i tullhänseende vid varutrafik med sådana delar av EG:s tullområde där gemenskapens bestämmelser om en viss skatt inte är tillämpliga. Sådana områden kallas nedan "skattefriområden". I 1a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) och i förordningen (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde anges vad som är EG:s mervärdesskatteområde respektive punktskatteområde.

Att Åland är ett skattefriområde följer av artikel 299.5 i EG-fördraget samt protokoll 2 i anslutningsfördraget. Införsel till Sverige

2 §  Följande bestämmelser skall tillämpas i samband med införsel av gemenskapsvaror från ett skattefriområde, nämligen

— artiklarna 37—49 i förordning (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 182—184 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 3 kap. 7 och 8 §§ och 6 kap. tullagen (2000:1281),

v— 11, 51—65 och 75 §§ tullförordningen (2000:1306) samt

— 4, 5 och 21 kap. denna tullordning.

Tillfällig förvaring

3 §  Gemenskapsvaror som förts in från ett skattefriområde får vara föremål för tillfällig förvaring i avvaktan på att varorna deklareras för fri förbrukning eller deklareras eller anmäls till ett annat förfarande. Därvid skall följande bestämmelser tillämpas, nämligen

— artiklarna 50—53 i förordning (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 185—187 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 3 kap. 9—11 §§ tullagen (2000:1281),

— 14—19 §§ tullförordningen (2000:1306) samt

— 6 kap. denna tullordning.

Deklaration för fri förbrukning

4 §  Den som vill få en gemenskapsvara, som förts in till Sverige från ett skattefriområde, frigjord för fri förbrukning skall lämna en deklaration för fri förbrukning av varan till Tullverket. Deklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet och innehålla samma uppgifter som en tulldeklaration för övergång till fri omsättning med undantag för uppgifter om tull. I övrigt skall följande bestämmelser gälla i samband därmed, nämligen

— artiklarna 61—78 och 201—242 i förordning (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 198—252 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap., 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 6 §§, 5 kap. 1—9 och 11—25 §§, 8—10 kap. samt 11 kap. 1, 2 och 5—7 §§ tullagen (2000:1281),

— 6—10, 23, 46 och 47 §§ tullförordningen (2000:1306) samt

— 2 kap., 3 kap., 7 kap. 1—29 §§ samt 8 och 19 kap. denna tullordning.

Bestämmelser om skattefrihet vid införsel av varor från skattefriområden finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. Deklaration för utförsel

5 §  Den som vill föra ut en gemenskapsvara från Sverige till ett skattefriområde skall lämna en deklaration för utförseln till Tullverket. Deklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet och innehålla samma uppgifter som en tulldeklaration för export, utom i förekommande fall såvitt avser exporttull. I övrigt skall följande bestämmelser gälla i samband därmed, nämligen

— artiklarna 161 och 162 i förordning (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 198—252 och 788—796 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 1 kap. 6 och 7 §§, 2 kap. 3 kap. 5 §, 10 kap. samt 11 kap. 1, 6 och 7 §§ tullagen (2000:1281),

— 6—10 §§ tullförordningen (2000:1306) samt

— 2, 3 och 12 kap. denna tullordning.

Av artikel 311 c i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att transporten av varan till bestämmelseorten skall ske under förfarandet för intern gemenskapstransitering.

Andra förfaranden

6 §  Av 3 kap. 3 § andra stycket tullagen (2000:1281) framgår att en gemenskapsvara som förs in från ett skattefriområde även får hänföras till tullförfarandena uppläggning i tullager, aktiv förädling eller temporär import med fullständig befrielse från tull eller föras in i en frizon eller i ett frilager samt att en gemenskapsvara som skall föras ut till ett sådant område även får hänföras till tullförfarandet passiv förädling. Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om nämnda tullförfaranden eller former av godkänd tullbehandling skall gälla i sådant fall.


19 kap. Uppbörd

1 §  I 5 kap. tullagen (2000:1281) finns bl.a. bestämmelser om uppbörd av tull, återbetalning och eftergift samt ränta och indrivning m.m. I 45— 48 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om uppbörd av tull.

Kredittillstånd

2 §  I 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd).

3 §  Fråga om kredittillstånd enligt 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281) prövas av tullregion.

Ett företag som vill få kredittillstånd skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sitt säte. Företag som inte har sitt säte i Sverige skall ansöka om kredittillstånd hos Tullverket Östersjöregionen.

Ansökan skall göras på fastställd blankett (Tv 404.1). En ansökan från den som bedriver näringsverksamhet med registrerad firma skall skrivas under av behörig firmatecknare. Till sådan ansökan skall fogas styrkt kopia av registreringsbevis.

Tullverket kan avslå en ansökan om den sökandes ekonomiska ställning eller andra omständigheter motiverar det.

Allmänna råd

Registreringsbevis bör inte vara äldre än tre månader.

4 §  Enligt artikel 225 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall säkerhet för tull, i den mening som avses i artikel 4.10—11 i nämnda förordning, ställas för att betalningsanståndet skall beviljas. Det belopp som ställs som säkerhet får inte vid något tillfälle understiga den vid varje tidpunkt under betalningsanståndet totalt upplupna tullskulden.

Den sökandes kreditvärdighet skall godkännas av Tullverket. Förändringar i kredithavarens finansiella ställning som påverkar godkännandet kan medföra att kredittillståndet återkallas.

Säkerhet för annan skatt än tull som skall tas ut för varor vid import och som skall betalas till Tullverket skall ställas i den omfattning Tullverket bestämmer i varje enskilt fall.

Förändringar av de handelsvolymer som uppgetts i ansökan om kredittillstånd skall anmälas till Tullverket. Omprövningsbeslut avseende en säkerhets storlek fattas av Tullverkets huvudkontor.

Av artikel 189.4 i nämnda förordning följer att en offentlig myndighet inte behöver ställa säkerhet för tull för att beviljas betalningsanstånd.

5 §  Den som beviljas betalningsanstånd registreras som kredithavare hos Tullverket. Kredittillståndet och registreringen skall gälla för viss tid eller tills vidare.

Kredithavaren skall enligt 46 § tullförordningen (2000:1306) betala en avgift (kreditavgift) om 500 kronor till Tullverket för tillståndet.

6 §  Myndighet registreras som kredithavare efter anmälan till den tullregion där myndigheten har sitt säte.

Annan än myndighet registreras som kredithavare efter ansökan.

7 §  Den som önskar betalningsanstånd för ett import- eller exporttillfälle kan få detta genom att ställa säkerhet hos berört tullkontor.

8 §  Av artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 2913/92 följer att ett kredittillstånd kan upphävas, återkallas eller ändras under de förutsättningar som anges i artiklarna. Återkallelse av kredittillstånd kan bl.a. ske vid utebliven eller försenad betalning, otillräcklig säkerhet, konkurs, likvidation eller då företagets verksamhet upphör.

Beslut om att upphäva, återkalla eller ändra ett kredittillstånd fattas av Tullverkets huvudkontor.

Ett kredittillstånd kan annulleras på kredithavarens begäran. Beslut om sådan annullering fattas av tullregion.

Säkerhet

9 §  När säkerhet krävs för beviljande av betalningsanstånd skall denna bestå av

a) kontant deposition; med kontant deposition jämställs ingivande av check dragen i svensk bank för insättning på Tullverkets huvudkontors postgirokonto;

b) borgen som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska bankföretaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i Sverige;

borgen som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska försäkringsbolaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för försäkringsbolag i Sverige;

c) fordringsbevis (medel på konto) utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Tullverkets huvudkontor eller tullregion som skall förvara säkerheten; eller

d) pantbrev avseende bebyggd fastighet inom 75 procent av senast fastställda taxeringsvärde eller, om byggnaderna på fastigheten är brandförsäkrade till lägre värde än taxeringsvärdet, inom 75 procent av brandförsäkringsvärdet, under villkor att byggnaderna är brandförsäkrade i försäkringsbolag vars bolagsordning fastställts av regeringen.

Till pantbrev, intecknat i fastighet, skall fogas gravations-, taxeringsoch brandförsäkringsbevis. Gravations- och taxeringsbevisen skall vara utfärdade tidigast en månad före den dag då pantbrevet lämnats. Brandförsäkring skall kompletteras med ansvarsförbindelse från försäkringsbolaget. Av förbindelsen skall framgå att försäkringsbolaget antecknat Tullverket som inteckningshavare.

Då fordringsbevis eller pantbrev lämnas skall särskild pantförskrivningshandling upprättas.

Till säkerhet som består av kapitalbelopp på visst konto i bank fogas dessutom en fullmakt enligt vilken Tullverket i förekommande fall får ta ut ett belopp motsvarande påförda avgifter.

Registreringsnummer

10 §  Den som registreras som kredithavare ges ett registreringsnummer av Tullverket. Som registreringsnummer används kredithavarens organisationsnummer med två tilläggssiffror. Om kredithavaren ges flera registreringsnummer, förses varje sådant nummer med olika tilläggsnummer om två positioner. Personnummer med två tilläggssiffror används som registreringsnummer för enskilda näringsidkare och privatpersoner.

Tullverket ger utländska kredithavare som inte är registrerade för mervärdesskatt i Sverige ett registreringsnummer som liknar det svenska organisationsnumret eller personnumret med tilläggssiffror. För utländska kredithavare som är registrerade för mervärdesskatt används det registreringsnummer de fått av Skattemyndigheten med tilläggssiffror.

Registreringsnumret skall anges på anmälan till godkänd tullbehandling och andra debiteringsunderlag.

Tullräkning

11 §  Den som har beviljats kredittillstånd får en tullräkning där av Tullverket fastställd tull och annan skatt tas upp.

I tullräkning tas även upp de belopp som en kredithavare skall betala till Tullverket på grund av Tullverkets beslut om tulltillägg, förseningsavgift, dröjsmålsränta, ränta som avses i 5 kap. 14 och 15 §§ tullagen (2000:1281), förrättningsavgift samt kreditavgift och tullräkningsavgift.

Även annan avgift kan tas upp i tullräkning efter beslut av Tullverkets huvudkontor.

Utfärdandet av en tullräkning medför inte någon förlängning av tiden för betalningsanstånd för tull enligt artikel 227 o.f. i förordning (EEG) nr 2913/92.

12 §  Av 47 § tullförordningen (2000:1306) framgår att en avgift (tullräkningsavgift) i vissa fall skall betalas till Tullverket av den som föranleder att en tullräkning utfärdas.

13 §  Tulltaxeringsbeslut och andra beslut om skatt och avgift som fastställts av Tullverket meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkningen. Besluten anses meddelade den dag räkningen ställs ut. I tullräkningen meddelas även beslut som innebär att skatt och avgift inte skall utgå. Underrättelse om beslut om tulltillägg, där krav på betalning i förekommande fall framställs genom tullräkning, sker enligt särskilt förfarande.

14 §  Belopp som skall återbetalas tas upp som kreditpost i tullräkning. Som kreditposter i tullräkning tas även upp belopp att återbetala enligt omprövningsbeslut. Återbetalning genom kreditering i tullräkning medges, om kontroll mot Tullverkets egna fordringar eller utsökningsregistret hos kronofogdemyndigheterna visar att det allmänna inte har någon fordran mot gäldenären. Om kontrollen visar att det finns fordran hos utsökningsregistret hos kronofogdemyndigheterna, skall belopp att återbetala (helt eller delvis) översändas till berörd kronofogdemyndighet för att avräknas mot det allmännas fordran enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Information om belopp som översänts till kronofogdemyndigheten för avräkning lämnas i den tullräkning som sänds till den betalningsskyldige.

15 §  Tullräkning utfärdas en gång i veckan och omfattar tulltaxeringsbeslut för alla varor som frigjorts under en kalendervecka. Tullräkningen sänds till kredithavaren.

I samma handling som tullräkningen lämnas uppgift om bl.a.

1. tullid som getts tulldeklaration eller annat debiteringsunderlag,

2. vilken dag som är taxebestämmande dag vid förtullning av en vara,

3. att Tullverket har avvikit från lämnad tulldeklaration eller anmälan och anledningen till avvikelsen,

4. att beslutet kan omprövas av Tullverket och förutsättningarna för en sådan omprövning samt

5. vad gäldenären eller den som i övrigt direkt eller personligen berörs av beslutet skall göra om han vill överklaga detta.

16 §  Belopp som påförts någon på grund av import av varor eller som av annan anledning förts upp på tullräkning skall betalas till Tullverkets huvudkontors postgirokonto 86 74 04-6. Betalning får också ske till huvudkontorets bankkonto via bankgiro 867-4046.

Av artikel 227 i förordning (EEG) nr 2913/92 följer att den som har kredittillstånd och utnyttjar möjligheten till betalningsanstånd skall betala den tull och annan skatt som utgår på varor som importeras senast fredagen i fjärde veckan efter den kalendervecka då varorna frigjordes.

Betalningsreglerna enligt andra stycket innebär att betalningen skall ha bokförts på Tullverkets huvudkontors postgirokonto eller, om bankgiro används, på huvudkontorets bankkonto senast nämnda dag.

Om betalningen kommer in till huvudkontorets postgirokonto eller bankkonto först dagen efter den då kredittiden löper ut eller senare, påförs kredithavaren dröjsmålsränta enligt vad som anges i 5 kap. 16 § tullagen (2000:1281).

Allmänna råd

Tullräkningen skall ses som ett hjälpmedel för den betalningsskyldige vid betalning av den skuld till Tullverket som har uppkommit genom att avgiftspliktiga varor importerats. Den som inte har fått någon tullräkning när kredittiden närmar sig sitt slut bör för att undvika dröjsmålsränta vända sig till kreditövervakningssektionen vid Tullverkets huvudkontor och efterlysa tullräkningen.

17 §  Om Tullverket har lämnat underrättelse om att visst belopp i tullräkningen korrigerats (kreditnota), skall endast återstående belopp i tullräkningen betalas. Belopp som har korrigerats på kreditnota får inte dras av vid betalning av annan tullräkning än den som kreditnotan avser.

18 §  Vid betalning till Tullverkets huvudkontor skall det inbetalningskort som är fogat till tullräkningen användas, om det inte finns något hinder för detta.

Om det förtryckta inbetalningskortet inte används, skall hela det 10- siffriga tullräkningsnumret och den betalningsskyldiges registreringsnummer som kredithavare antecknas på mottagardelen av det inbetalningskort som används.

Vid betalning av tullräkning som görs elektroniskt skall hela det 10- siffriga tullräkningsnumret anges i fältet för valfri betalningsspecifikation/ meddelande till betalningsmottagaren.

Allmänna råd

En kredithavares registreringsnummer framgår av kredittillståndet. Registreringsnumret anges också i tullräkningen. Betalningen måste göras i så god tid att beloppet bokförts på Tullverkets huvudkontors postgirokonto eller bankkonto senast den dag tull och annan skatt skall betalas enligt vad som anges i 16 § andra stycket.

19 §  En kredithavare kan betala tull och annan skatt till Tullverket à conto. Vid betalning à conto måste beloppet sättas in på Tullverkets huvudkontors postgirokonto 86 74 04-6 senast onsdagen före dagen då tullräkningen ställs ut. Vid en à conto-betalning som avser ett belopp som skall tas upp i sådan tullräkning skall även tullräkningsavgiften beaktas när à contobeloppet beräknas.

Allmänna råd

För att undvika dröjsmålsränta, t.ex. vid semesterstängning, kan kredithavaren betala tull och annan skatt till Tullverket à conto.

Har en vara frigjorts under en kalendervecka måndag-söndag utfärdas tullräkningen normalt på måndagen i tredje veckan efter den då varan frigjordes och räkningen förfaller till betalning på fredagen i fjärde veckan.

Nationella avgifter och beslut som berör dessa meddelas i s.k. TDS-tullräkning. Den förfaller till betalning femton dagar efter utställningsdagen.

På postgiroblankettens mottagardel anges à conto samt den betalningsansvariges registreringsnummer som kredithavare. Avser betalningen flera olika registreringsnummer måste det anges hur det inbetalade beloppet skall fördelas på dessa nummer.

20 §  En tullräkning med kreditsaldo (kreditposterna i tullräkningen är större än debetposterna) återbetalas genom girering till den betalningsskyldiges postgirokonto eller genom utbetalning om postgirokonto saknas eller om Tullverket saknar uppgift om postgirokonto.

Kontant betalning

21 §  Av Tullverket fastställd tull som annan än kredithavare (kontantbetalande) skall betala för en vara kan redovisas på en särskild rapport. Rapporten tas fram och överlämnas till den kontantbetalande i fall då denne begär att få skriftlig underrättelse om beslutet innan betalning sker. I andra fall skall muntligt besked lämnas om belopp som skall betalas.

Om sådant muntligt besked lämnas får den som betalar kontant i anslutning till detta ett kvitto på vad han betalat (tullkvitto). Kvittot lämnas i handling i vilken Tullverket också meddelar tulltaxeringsbeslut för varan.

Tullkvitto utfärdas även vid betalning av andra skatter och avgifter som påförts i annat sammanhang än som avser förtullning av varor. Besluten om skatterna och avgifterna meddelas i samma handling som kvittot. Vad som anges i 15 § andra stycket gäller även i fråga om denna handling.

Beslut om tull och annan skatt anses vara meddelat den dag då tullkvittot är utfärdat.

Andra kvitton lämnas då betalning avser deponerat belopp, trafikförsäkringspremie eller då betalning inte omgående kan hanteras i tulldatasystemet.

22 §  En kontantbetalandes betalning av tull och annan skatt till Tullverket kan ske, förutom kontant, med postremissväxel som ställts till eller överlåtits på Tullverket. Detta gäller även vid betalning av skatt eller avgift som skall göras av annan betalningsskyldig än kredithavare eller kontantbetalande. För betalning med check gäller bestämmelserna i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1979:92) om betalning till Tullverket med check. Kontant betalning skall ske med svenska sedlar och mynt. Undantagsvis får utländsk valuta godtas enligt vad tullregionen bestämmer.

23 §  Kontantbetalande som inte betalar tull och annan skatt som fastställts för en vara i anslutning till förtullningen får i stället för tullkvitto en tullräkning som utfärdas av Tullverkets huvudkontor. Tullräkning utfärdad av huvudkontoret sänds även till kontantbetalande då Tullverket fattat omprövningsbeslut. Bestämmelserna i 13—16 och 18 §§ tillämpas i sådana fall.

Ränta

24 §  I 5 kap. 16 § tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om dröjsmålsränta vid försenad betalning.

Beslut om dröjsmålsränta, som kredithavare skall betala vid försenad betalning, meddelas av Tullverkets huvudkontor genom att räntan förs upp på tullräkning. I tullräkningen redovisas uppgifter som legat till grund för beräkning av räntan, beslutsmotivering samt upplysningar om hur den betalningsskyldige skall göra om han vill begära omprövning av eller överklaga beslutet om dröjsmålsränta och andra uppgifter av betydelse för honom.

Beslut om dröjsmålsränta, som kontantbetalande skall betala vid försenad betalning, meddelas av Tullverkets huvudkontor genom att räntan förs upp på tullräkning som avses i 23 §.

25 §  Ränta (återbetalningsränta) enligt 5 kap. 21 § tullagen (2000:1281) som betalas ut till kredithavare fastställs och betalas ut av Tullverkets huvudkontor.

Återbetalningsränta på belopp som skall återbetalas till kontantbetalande fastställs av Tullverket och förs upp på tullräkning som Tullverkets huvudkontor utfärdar. Belopp som kontantbetalande har till godo enligt tullräkningen återbetalas av huvudkontoret.

Övriga bestämmelser

26 §  En vara som Tullverket behållit som säkerhet för tull kan lämnas ut mot att Tullverkets huvudkontors räkning med kvitto på inbetalt belopp visas upp för tullkontoret. Även ställd säkerhet enligt 7 § återlämnas eller återbetalas.

Posten AB:s och bankens kvitto, Postgirot Bank AB:s eller Bankgirocentralens uppgift om bokföringsdag eller stämpel på uttagsorder gäller som kvitto gentemot Tullverket.

27 §  Den betalningsskyldighet som ombud åtagit sig att fullgöra enligt 5 kap. 8 § andra stycket tullagen (2000:1281) avser inte belopp som påförs på grund av omprövning efter det att det först debiterade beloppet betalats.

Om ett ombud har betalat tull med högre belopp än han rätteligen skall betala, återbetalas överskjutande belopp till gäldenären. Beloppet kan återbetalas till annan än gäldenären om det begärs i ansökan om omprövning. Om en sådan ansökan görs genom ombud och det återsökta beloppet är högre än 10.000 kronor, skall av dennes fullmakt eller annan skriftlig handling som biläggs framgå att gäldenären medger att beloppet återbetalas till annan.

28 §  Betalas inte tullräkning, som utställts på ombud som avses i 27 §, skall gäldenären betala det i räkningen upptagna beloppet inom den i 16 § andra stycket föreskrivna tiden.


20 kap. T5-kontrollexemplar

1 §  Bestämmelser om T5-kontrollexemplar finns i artiklarna 912a—912g i förordning (EEG) nr 2454/93.

2 §  Fråga om tillstånd enligt artikel 912a.3 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion. Ett företag som vill få sådant tillstånd skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Godkänd avsändare

3 §  Fråga om tillstånd att vara godkänd avsändare enligt artikel 912g.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av tullregion. Ett företag som vill få tillstånd att vara godkänd avsändare skall ansöka om detta hos den tullregion där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullregion som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

Allmänna råd

Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:80) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

4 §  I den tullregion där en godkänd avsändare har sin verksamhet är ett särskilt angivet tullkontor godkänt avgångstullkontor för sändningarna. Ett företag som bedriver verksamhet på flera orter inom regionen kan få flera tullkontor angivna som godkända avgångstullkontor.

5 §  Den underrättelse som avses i artikel 912g.4 andra stycket andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93 skall innehålla uppgift om avsändarens namn, kollis antal och slag, varuslag och bestämmelseland samt tidpunkt för avgången.

Om den godkände avsändaren för en sändning även tillämpar förfarandet med godkänd exportör, kan aviseringen enligt 12 kap. 28 § även utgöra underrättelse enligt förfarandet med godkänd avsändare.

Om den godkände avsändaren finner att en uppgift som lämnats i underrättelsen inte stämmer med det verkliga förhållandet, skall han omedelbart meddela avgångstullkontoret detta.

Om avgångstullkontoret inte hört av sig till den godkände avsändaren före den i underrättelsen angivna tidpunkten för avgången, kan transporten påbörjas. Vid tillämpning av andra stycket skall vad som sägs i 12 kap. 28 § istället gälla.

Allmänna råd

Underrättelsen bör ske per telefon eller telefax, om den inte samordnas med avisering enligt förfarandet med godkänd exportör.

6 §  Varor som avsänds med utnyttjande av förfarandet med godkänd avsändare skall uppvisas för bestämmelsetullkontoret inom åtta dagar från dagen för varornas avsändning, om inte annan tidsfrist föreskrivits i tillståndet.

7 §  Om godset inte kan avräknas utan föregående lossning skall lastenheten förseglas.

Av tullregion godkänd försegling skall användas och skall vara försedd med märkningen SE tull (alternativt Sverige tull) och beteckning för den godkände avsändaren samt löpande nummer.

8 §  T5-kontrollexemplar skall stämplas av den godkände avsändaren med en särskild metallstämpel enligt vad som anges i artikel 912g.2 b andra strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93. Stämpeltrycket kan också tryckas i förväg på blanketterna på det sätt som anges i tredje strecksatsen i nämnda artikel. Om den godkände avsändaren även tillämpar förfarandet med godkänd exportör, kan stämpeln enligt 12 kap. 32 § användas.

Avsändaren skall ange dag för varornas avsändning i stämpelns fält 4 och förse deklarationen med ett löpande nummer i stämpelns fält 3.

9 §  Tullregion kan, i enlighet med artikel 912g.2 c i förordning (EEG) nr 2454/93, på ansökan av en godkänd avsändare medge att denne inte skriver under T5-kontrollexemplar som utfärdas enligt förfarandet med godkänd avsändare, om kontrollexemplaret och den stämpel som avses i bilaga 62 till förordningen framställs av elektroniska eller automatiska datasystem. Ansökan kan göras i samband med ansökan om tillstånd att vara godkänd avsändare.

10 §  En godkänd avsändare skall till tullregionen uppge vilken eller vilka personer hos företaget som ansvarar för formaliteterna vid varors avsändning enligt förfarandet. Företaget skall ge den eller de ansvariga personerna den information som är nödvändig för att avsändaren skall kunna utföra åtgärderna på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tullregionen skall förvissa sig om att sådan information ges.


21 kap. Tullverkets övervaknings- och kontrollverksamhet

Fysisk kontroll m.m.

1 §  Varje tulltjänsteman får själv besluta om och utföra en undersökning som avses i 6 kap. 10 § tullagen (2000:1281). Med undersökning av en vara enligt 6 kap. 15 § första stycket tullagen avses varje form av fysisk varukontroll, som exempelvis lastkontroll, varuundersökning och undersökning av resandes bagage.

Undersökning enligt 6 kap. 10 § och 15 § första stycket tullagen kan bl.a. avse kontroll av uppgifter som lämnats i tulldeklaration eller lämnats av resande muntligt eller genom annan form av deklaration enligt bestämmelserna i 4 kap. 84—100 §§ denna tullordning, exempelvis genom val i röd-grönt filsystem eller genom att fästa en röd eller grön kupong på utsidan av fordonets vindruta.

Allmänna råd

Undersökning av ett inkommande transportmedel på bestämmelseorten enligt 6 kap. 10 § tullagen (2000:1281) bör endast omfatta godsutrymmen och gods som förvarats där. Undersökning av andra utrymmen, såsom förarhytt, motorrum eller förarens bagage, som i regel kan ske vid gränspassagen, bör inte utföras på bestämmelseorten med stöd av nämnda paragraf, om fordonet i behörig ordning passerat gränskontrollen. Undersökning av sådana utrymmen på bestämmelseorten får dock ske vid misstanke om smuggling och i enlighet med bestämmelserna om husrannsakan i lagen (2000:1225) om straff för smuggling och i rättegångsbalken. Undersökning av handbagage för kontroll av uppgifter som resande lämnat bör inte uppskjutas utan ske på ankomstorten i anslutning till den resandes deklaration av medförda varor enligt 4 kap. 84—94 §§ tullordningen.

Att deklaranten eller hans ombud har rätt, och på Tullverkets begäran skyldighet, att vara närvarande när varorna undersöks eller när prover tas framgår av artiklarna 5.1 och 69.2 i förordning (EEG) nr 2913/92. Sådan närvarorätt bör om möjligt gälla även för den som i annat fall har dispositionsrätten till varan eller hans ombud. En resande bör om möjligt närvara vid undersökning enligt 6 kap. 10 § andra stycket tullagen av transportmedel och bagage som medförs av honom.

2 §  Undersökningen enligt 6 kap. 10 § andra stycket tullagen (2000:1281) skall ske på sådant sätt att deklaranten eller annan inte förorsakas oskälig kostnad eller annan olägenhet. Att innehavare av tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager är skyldig att lämna Tullverket den hjälp som behövs för undersökning av de varor som förvaras på lagret eller i frizonen framgår av 17 § 3 samt 37 och 39 §§ tullförordningen (2000:1306) samt av 10 kap. 49 § denna tullordning.

Allmänna råd

Av 6 kap. 15 § andra stycket tullagen (2000:1281) framgår att den, vars uppgifter kontrollerats eller för vars räkning varan importeras eller exporteras, skall betala de kostnader Tullverket haft för åtgärd som avses i paragrafen. Ersättning bör dock inte tas ut för mera omfattande kontrollåtgärder som företas i smugglingsbekämpande syfte.

3 §  Tullverkets befogenhet att undersöka en lokal som avses i 6 kap. 10 § andra stycket 2 tullagen (2000:1281) eller utrymme i en sådan lokal gäller inte om lokalen eller utrymmet har upplåtits till enskild person för dennes personliga bruk, exempelvis som omklädningsrum.

4 §  Begäran om att tåg skall uppehållas enligt 60 § första stycket tullförordningen (2000:1306) skall göras hos tågklarerare. Innan en sådan åtgärd vidtas skall om möjligt samråd ske med chefen för tullregionen eller annan tjänsteman som enligt Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning skall ansvara för sådan kontrollverksamhet. Kan sådant samråd inte ske, skall någon av dessa snarast underrättas om att tåget uppehållits.

5 §  Begäran som avses i 60 § andra stycket tullförordningen (2000:1306) om att luftfartyg hindras att avgå eller anmanas att landa görs hos Luftfartsverket eller flygtrafikledningsorgan. Sådan begäran får endast göras av tulltjänsteman i förmansställning. Har en sådan begäran gjorts, skall chefen för tullregionen eller annan tjänsteman som enligt Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning skall ansvara för sådan kontrollverksamhet underrättas så snart som möjligt.

Lokaler till Tullverkets förfogande

6 §  Till lokaler som enligt 6 kap. 22 § tullagen (2000:1281) skall ställas till Tullverkets förfogande utan kostnad för staten skall räknas tullfilter, förhörs- och väntrum, visitationsrum, toalett, expedition, förråd, uppehålls- och dagrum med pentry, omklädnings- och hygienutrymmen samt bilvisitationslokal. Om den aktuella trafiken leder till behov av speciella utrymmen såsom terminalrum, djurrum och kompressorrum, skall även sådana rum iordningställas och upplåtas kostnadsfritt.

För dessa lokaler skall även ingå underhåll och drift, såsom uppvärmning, vatten, avlopp, el, städning, fönsterputsning, sophämtning och snöröjning.

Såvida inte annat överenskommes skall hyresfria lokaler stå helt till Tullverkets förfogande och Tullverket skall ha rätt att låsa lokalerna.

Till anordningar som enligt nämnda paragraf skall ställas till Tullverkets förfogande utan kostnad för staten skall räknas dels all byggnadsknuten inredning såsom tak- och väggarmaturer, persienner, hyllor och skåp i toalett- och kapprum samt köksinredning i pentry, dels all inredning i tullfilter, visitationsrum och bilvisitationslokal enligt av Tullverkets huvudkontor upprättad specifikation. Vid nyproduktion krävs också förberedelser för nödvändigt fastighetsnät.

Övriga anordningar som skall bekostas av transportföretaget är skärmtak, portaler, stängsel, trafikskyltar m.m., vilka skall sättas upp efter samråd med företrädare för Tullverket.

Följande anordningar bekostas av Tullverket, nämligen möbler, gardiner, kontorsmaskiner, telefoner, snabbtelefoner, interna larmanordningar, tullfilterskyltar och billyft.

Allmänna råd

I de lokaler som enligt 6 kap. 22 § tullagen (2000:1281) ställs till Tullverkets förfogande bör det finnas tillgång till överliggnings- och vilrum samt avgiftsfri uppställningsplats för tjänstefordon som behövs för transport av tullpersonal till och från lokalerna.

När det gäller lokalfrågan bör hänsyn tas till om terminalen betjänar enbart passagerartrafik eller om trafiken består av både passagerar- och godstrafik. I det förra fallet tillhandahålls lokalerna utan kostnad för Tullverket medan det i det senare fallet blir fråga om att dela upp lokalerna i två grupper, en som tillhandahålls utan kostnad och en som Tullverket skall betala hyra för. När det är fråga om passagerar- och godstrafik bör man undvika alltför stor uppdelning utan försöka kompromissa, så att lokaler med övervägande passagerarbetjäning blir kostnadsfria för Tullverket, medan lokaler avsedda för personal med övervägande annan verksamhet hyrs av Tullverket. Denna princip bör gälla även sådana rum som uppehållsrum, lunchrum och toaletter.

Föreläggande

7 §  Föreläggande enligt 6 kap. 25 § tullagen (2000:1281) kan riktas till

— uppgiftslämnaren eller

— den för vars räkning en vara importerats eller exporterats.

Föreläggande enligt 6 kap. 26 § tullagen kan riktas till annan som bedriver verksamhet av sådan art att uppgift av betydelse för kontrollen kan hämtas ur handlingar som rör verksamheten.

Vid tillämpning av dessa bestämmelser skall

— den som förvärvat en vara från utlandet anses som den för vars räkning varan importerats även om varan förvärvats i förtullat skick och

— ombud som avses i artikel 5 i förordningen (EEG) nr 2913/92, handelsagent och bank m.fl. anses som annan som bedriver verksamhet som sägs i andra stycket.

8 §  Med handling enligt 6 kap. 25 § tullagen (2000:1281) avses även upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

9 §  Beslut om föreläggande enligt 6 kap. 25 och 26 §§ tullagen (2000:1281) får endast fattas av följande befattningshavare inom tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten, chef för klareringssektion och chef eller ansvarig för tullrevisionssektion eller -funktion.

Befattningshavaren kan överlåta sin rätt att fatta beslut om föreläggande till underställd personal. Delegeringen skall dokumenteras i en beslutsordning eller i särskilda beslut i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 29 § andra stycket Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning.

Revision

10 §  Granskning av räkenskaper enligt 6 kap. 28 § tullagen (2000:1281) skall ske främst i syfte att kontrollera riktigheten av uppgifter som lämnats i tulldeklaration.

Bestämmelserna är tillämpliga vid kontroll av alla uppgifter som lämnats vid all tullklarering av varor och klarering av transportmedel och uppgifter som i övrigt lämnats enligt tullagstiftningen.

Granskningen syftar vidare till kontroll av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt, såsom t.ex. kontroll av att införda varor har förtullats.

11 §  Bestämmelserna i 6 kap. 28 § tullagen (2000:1281) innebär att alla handlingar som kan ha betydelse för kontrollen av att deklarations- eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt får granskas. Som exempel kan nämnas kontoplaner, bokföringsverifikationer, bokföringsböcker och annat räkenskapsmaterial, härunder inbegripet bokslutshandlingar, revisions- och verksamhetsberättelser, kontrakt, orderhandlingar, in- och utgående skrivelser, interna PM m.m., kalkyler, recept, lönelistor, bankkvitton och frakthandlingar.

12 §  I denna tullordning avses med ADB-upptagning uppgifter på ADBmedium som förs för den reviderades verksamhet.

Med granskning av ADB-upptagning avses

— att den reviderade på revisorns begäran tar fram uppgifter ur upptagningen, eller

— att revisorn själv tar fram uppgifter ur upptagningen med hjälp av den reviderades eller egna tekniska hjälpmedel.

Allmänna råd

I första hand bör granskning av ADB-upptagning ske genom att den reviderade på revisorns begäran tar fram uppgifterna ur upptagningen. Om den reviderade inte kan ta fram uppgifterna eller om uppgifterna inte kan läsas, får revisorn ta fram uppgifter ur upptagningen. Detta förfarande bör dock användas restriktivt.

13 §  Inom Tullverket får beslut om revision endast fattas av följande befattningshavare.

a) Vid huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, chefen för företagsenheten och chefen för företagssektionen.

b) Inom tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten och chef eller ansvarig för tullrevisionssektion eller -funktion.

14 §  Befattningshavare som anges i 13 § b) får fatta beslut om revision endast om de handlingar som skall granskas finns inom dennes tullregion eller hos företag eller del därav som tullregionen är kontrolltullkontor eller övervakningstullkontor för. Finner befattningshavaren att det är nödvändigt att granska handlingar som finns på annan plats, skall denne vända sig till tjänsteman inom ifrågavarande område som är behörig att fatta beslut om revision.

15 §  Den som enligt 13 § får fatta beslut om revision får också besluta om anlitande av särskild sakkunnig enligt 6 kap. 18 § tullagen (2000:1281). I fall som avses i andra stycket i nämnda paragraf får dock beslut fattas endast efter medgivande från Tullverkets huvudkontor.

Vid anlitande av särskild sakkunnig skall tullregionen särskilt beakta den sakkunniges kompetens och tillförlitlighet. Vissa myndigheter och allmänna institutioner är skyldiga att gå Tullverket till handa med sakkunnigyttranden. Den sakkunnige skall underrättas om tillämpliga bestämmelser om sekretess.

Allmänna råd

Som exempel kan nämnas att handelskamrarna har möjlighet att utse särskilt förordnade besiktningsmän. En tullregion kan informellt använda sig av en persons sakkunskap så länge denne inte får tillgång till några sekretessbelagda uppgifter om en enskilds förhållanden eller på annat sätt får insyn i utredningen.

Den som är föremål för kontroll bör underrättas om anlitandet av sakkunnig.

16 §  Beslut om revision som avses i 13 § skall innehålla förordnande för en eller flera tjänstemän att utföra revisionen och, när det behövs, uppgift om tid och plats för revisionen. Beslutet tecknas i tre exemplar på fastställd blankett, "Föreläggande alternativt beslut om revision" (Tv 710.5). Beslutet förses med särskilt diarienummer (beslutsnummer). Av beslutet skall exemplar 1 överlämnas till den vars handlingar skall granskas, exemplar 2 behållas av den som utför revisionen tills denna avslutats och exemplar 3 behållas där beslutet fattades.

Allmänna råd

Vid granskning av vissa handlingar hos ombud, handelsagent eller bank bör beslutet, om möjligt, innehålla uppgift om den som är föremål för revision, vilka handlingar som man vill granska och aktuell tidsperiod.

17 §  Behörig att utföra revision är, förutom befattningshavare som anges i 13 §, endast sådan tulltjänsteman som förordnats genom beslut som avses i 16 §. Förordnande som revisor får endast utfärdas för den som har särskild erfarenhet av och tillräcklig utbildning för den aktuella revisionen.

Granskning av ADB-upptagning genom att revisorn själv tar fram uppgifterna får utföras endast om särskilt förordnande har utfärdats av den som beslutar om revisionen.

Särskilt förordnande behövs dock inte om revisorn, efter medgivande av den reviderade, själv tar fram uppgifterna genom att använda dennes terminal och åtkomsten är begränsad på så sätt att revisorn inte kan påverka innehållet i upptagningen.

18 §  Har räkenskaper e.d. överlämnats för närmare granskning på annan plats än där de förvaras, skall kvitto tecknas i två exemplar på fastställd blankett, "Kvitto på mottagna handlingar" (Tv 710.6). Av kvittot skall exemplar 1 lämnas till den som lämnat handlingarna och exemplar 2 behållas av revisorn tills handlingarna återlämnats.

Handlingar som tagits emot enligt första stycket skall förvaras under betryggande former hos tullregionen. Handlingarna får inte vara tillgängliga för andra än dem som deltar i revisionen samt de tjänstemän hos tullregionen som skall fatta sådana beslut som revisionen kan leda till. Handlingarna får inte utan medgivande av den vars handlingar granskas förses med tullregionens anteckningar eller i övrigt förändras till sitt innehåll. Sker omprövning som innefattar bokföring i efterhand på grundval av uppgifter i en mottagen handling skall en styrkt kopia av handlingen behållas av tullregionen. Originalhandlingen kan i sådant fall återlämnas. Sker rapportering till förundersökningsledare måste i de flesta fall originalhandling bifogas rapporten. Om den som är föremål för revision motsätter sig att Tullverket behåller originalhandlingen skall tullregionen överväga om handlingen kan omhändertas enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet eller tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller rättegångsbalken.

Återlämnas handlingarna med bud skall exemplar 1 av "Kvitto på mottagna handlingar" krävas tillbaka eller särskilt kvitto utfärdas av den som tar emot handlingarna. Sistnämnda kvitto kan lämpligen tecknas på det av revisorn behållna exemplar 2 av "Kvitto på mottagna handlingar". Sänds handlingarna med post skall den som verkställt revisionen och ytterligare en tjänsteman på nämnda exemplar 2 intyga att handlingarna återlämnats.

19 §  Uppstår i samband med revisionen misstanke om brott skall tullkriminalenhet snarast underrättas.

20 §  Har den vars handlingar skall granskas försökt förhindra eller försvåra revisionen, får om det finns förutsättningar och om det är nödvändigt för att revisionen skall kunna genomföras något av följande tvångsmedel tillgripas:

a) vite enligt 10 kap. 4 § andra stycket tullagen (2000:1281),

b) åtgärd enligt 5—13 §§ lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet eller

c) husrannsakan och/eller beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller rättegångsbalken.

Förhindras eller försvåras revisionen skall i förekommande fall övervägas om tillstånd till förenklat deklarationsförfarande och andra tillstånd från Tullverket, som rör den verksamhet revisionen avser, skall återkallas.

Allmänna råd

Om den hos vilken revision skall ske försöker förhindra eller försvåra revisionen, bör han som första steg upplysas om sin skyldighet att tillhandahålla det begärda materialet med hänvisning till de författningsbestämmelser som återges i anslutning till beslutet.

Beslutas om revision hos någon som skäligen kan misstänkas för brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling bör förordnande om husrannsakan inhämtas hos åklagaren innan revisionen påbörjas. Om misstanke uppstår under revisionen och sådant förordnande inte omedelbart kan inhämtas och fara är i dröjsmål, kan husrannsakan ändå företas.

Förhindras eller försvåras revision på sätt som kan föranleda straffansvar enligt 17 kap. brottsbalken t.ex. genom våld eller hot mot tjänsteman, bör anmälan ske till åklagare eller polismyndighet.

21 §  Om revisionen inte gett anledning till anmärkning kan tullregionen muntligen meddela resultatet av revisionen till den berörde. Anteckning om detta kan göras på exemplar 3 av beslutet om revision.

Om revisionen har gett anledning till anmärkning mot den reviderade skall tullregionen, under förutsättning att det inte föreligger hinder enligt sekretesslagen (1980:100), tillställa denne en "Begäran om kompletterande uppgifter" och lämna denne tillfälle att yttra sig. Om sådant hinder finns skall den reviderade på annat sätt meddelas om eventuella anmärkningar och ges tillfälle att yttra sig.

22 §  När revisionen är helt avslutad skall tullregionen upprätta en skriftlig granskningsrapport över de iakttagelser som gjorts och åtgärder som vidtagits i samband med revisionen.

23 §  Uppgifter som inte tillförts granskningsrapporten eller granskningsanteckningar skall förstöras senast när revisionen avslutas. Detta gäller inte uppgifter som är avsedda för kontroll av annan än den reviderade och denna kontroll har påbörjats. Detta gäller inte heller uppgifter som insamlats genom revision för kontroll av att uppgiftsskyldigheten efter föreläggande fullgjorts riktigt och fullständigt och uppgifterna insamlats som en förberedande åtgärd för kontroll av andra än den hos vilken revision skett.

Det som framkommer vid granskning av ADB-upptagning och som inte skall förstöras enligt ovan skall i första hand förvaras i utskrift. Endast till den del uppgifterna kan antas behöva presenteras eller på annat sätt användas direkt från ADB-medium i den fortsatta handläggningen får också kopia av upptagningen förvaras hos tullregionen efter det att revisionen har avslutats.

24 §  Vid en sådan granskning av ADB-upptagning som kräver särskilt förordnande enligt 17 § skall behandlingshistorik upprättas över:

1. den tekniska utrustning som har använts,

2. de program och filer som har använts samt de bearbetningar som har gjorts,

3. vem som har utfört den automatiska databehandlingen, samt

4. var och när den automatiska databehandlingen har utförts.

25 §  Revisor skall, vid användande av tekniska hjälpmedel, iaktta att uppgifterna i de granskade ADB-upptagningarna skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse och mot otillåten ändring eller spridning.

26 §  Tulltjänsteman som utför undersökning, tar varuprov och gör räkenskapsgranskning har enligt 6 kap. 15 § tullagen (2000:1281) rätt att i samband därmed kräva tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används för den verksamhet kontrollen avser. Den reviderade skall svara för uppackning och återinpackning och tillhandahålla arbetsbiträde vid provtagning och vägning, i den mån dessa moment förekommer vid revisionen.

Allmänna råd

Vad som sagts om tvångsmedel m.m. i 20 § och i de allmänna råden till 20 § tillämpas även i fråga om den som försöker förhindra eller försvåra tulltjänstemans tillträde till lokaler som avses i 26 § eller undersökning av en vara eller tagande av varuprov.


22 kap. Tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell äganderätt

1 §  I 7 kap. tullagen (2000:1281) och 67—70 §§ tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell äganderätt.

2 §  Företagsenheten vid Huvudkontoret är den enhet inom Tullverket som är behörig att ta emot och behandla ansökningar enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt.

3 §  Tullverket kan kräva att den sökande ställer säkerhet för kostnader för förvaring av varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls kvar av Tullverket enligt förordning (EG) nr 3295/94, om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det.

4 §  Tullverket kan kräva att rättighetsinnehavaren ställer säkerhet för skada som kan uppkomma på varuprov vid sådan inspektion som får göras enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 3295/94, t.ex. vid analys i rättighetsinnehavarens laboratorium.

5 §  När Tullverket bifaller en ansökan om ingripande enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 3295/94 får den tidsperiod under vilken Tullverket skall ingripa vara högst ett år. Efter ansökan av rättighetsinnehavaren får tidsperioden förlängas med högst ett år.

6 §  Tullverket kan besluta att förlänga den tidsfrist som anges i artikel 7.1 första stycket i förordning (EG) nr 3295/94 med högst tio arbetsdagar om rättighetsinnehavaren begär det. Tullverkets bedömning om förlängning skall medges grundas på omständigheterna i det enskilda fallet. I artikel 3 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 finns regler för bestämning av perioder och frister.


23 kap. Tulltillägg, förseningsavgift och vite

1 §  Bestämmelser om tulltillägg och förseningsavgift finns i 8 kap. tullagen (2000:1281).

Tulltillägg

2 §  Gäldenären skall normalt befrias helt från tulltillägg med stöd av 8 kap. 10 § andra stycket tullagen (2000:1281) när det belopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är mindre än 3.000 kronor.

Allmänna råd

I de fall en tulldeklaration innehåller flera för lågt debiterade belopp bör befrielse från tulltillägg medges endast om summan av de belopp som kunde ha undandragits är mindre än 3.000 kronor. Om gäldenären vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till sådan felaktighet eller underlåtenhet som avses i 8 kap. 10 § tullagen (2000:1281) eller det på grund av omständigheterna finns starka skäl att misstänka smugglingsbrott eller tullbrott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, bör tulltillägg komma i fråga även för belopp som är mindre än 3.000 kronor.

3 §  Inom Tullverket får beslut om att påföra eller befria från tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Vid huvudkontoret: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för produktionsavdelningen, chefen för företagsenheten och chefen för företagssektionen.

b) Inom tullregion: chefen för tullregionen, chefen för företagsenheten, chef för klareringssektion samt chef eller ansvarig för tullrevisionssektion eller -funktion.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket om befrielse från tulltillägg får den som fattar tulltaxeringsbeslut även besluta om befrielse från tulltillägg på grund av obetydligt belopp som avses i 2 §.

4 §  Den som fattar tulltaxeringsbeslut skall alltid anmäla fråga om påföring av tulltillägg till den som har rätt att fatta sådant beslut, när det konstaterats att belopp — som är 3.000 kronor eller större — undandragits eller skulle ha undandragits om inte den oriktiga uppgiften eller olagliga införseln hade uppmärksammats.

5 §  Beslut om kommunikation enligt 8 kap. 13 § andra stycket tullagen (2000:1281) i ett tulltilläggsärende skall fattas av den som får besluta om påföring av tulltillägg.

Befattningshavaren kan överlåta sin rätt att fatta beslut om sådan kommunikation till underställd personal. Delegeringen skall dokumenteras i en beslutsordning eller i särskilda beslut i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 29 § andra stycket Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning.

6 §  Tulltaxeringsbeslut skall redovisas och verkställas oavsett om frågan om påföring av tulltillägg avgjorts eller inte.

Allmänna råd

Uppkommer i ett tulltaxeringsärende frågan om att överlämna ärendet till tullkriminalenhet för utredning, bör beslut om fastställelse av tull samt påföring av tulltillägg fattas så snart som möjligt utan att avvakta eventuell förundersökning, åtal och dom.

Vite

7 §  Bestämmelser om vite finns i 10 kap. 4 och 5 §§ tullagen (2000:1281) och i lagen (1985:206) om viten.


24 kap. Förrättningsavgift

1 §  Bestämmelser om förrättningsavgift finns i 11 kap. 3 och 4 §§ tullagen (2000:1281) och 73 och 74 §§ tullförordningen (2000:1306).

Vad som förstås med tullförrättning framgår av 1 kap. 5 § första stycket tullagen.

2 §  I detta kapitel förstås med

klarering av fartyg och luftfartyg: de åtgärder som behövs från tullsynpunkt för att ett fartyg eller luftfartyg, som står under tullövervakning enligt 6 kap. 4 § tullagen (2000:1281), skall få användas inom landet eller avgå härifrån,

klarering av gods: tullklarering enligt 1 kap. 5 § första stycket tullagen,

kommersiell trafik: transporter som sker yrkesmässigt eller ingår i en yrkesmässig verksamhet, samt

kommersiellt gods: gods som importeras eller exporteras i handelssyfte eller för yrkesmässig användning.

3 §  Tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på expeditionstid är avgiftsfri om inte annat bestämts.

4 §  För tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på annan tid än expeditionstid och för tullförrättning som sker utanför tullklareringsområde skall förrättningsavgift tas ut enligt följande:


Förrättningsavgift


a) För klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell trafik vid ankomst 250 kronor
vid avgång 250 kronor
b) För klarering av kommersiellt gods med fordon  
1) fordonslast med enbart varor för vilka uppgifter lämnats genom elektroniskt dokument

75 kronor/fordonslast 
2) i andra fall 150 kronor/fordonslast
c) För klarering av kommersiellt gods i annat fall  
1) varor för vilka uppgifter lämnats genom elektroniskt dokument 7 kronor för varje anmälan till  godkänd tullbehandling för vilken begäran om tullklarering framställs och tullklarering utförs på annan tid än expeditionstid
2) övriga varor

70 kronor för varje påbörjat femtal anmälningar till godkänd tullbehandling som lämnas i ett sammanhang för en betalningsskyldig eller, i fall som avses i 11 §, för flera betalningsskyldiga


En förenklad tulldeklaration som skall lämnas på enhetsdokumentet då förenklat deklarationsförfarande vid export enligt 12 kap. 22—25 §§ tillämpas skall i detta sammanhang jämställas med elektroniskt dokument. För klarering av kommersiellt gods med fordon tas endast en avgift ut för last som medförs av lastbil med släpvagn oavsett antal anmälningshandlingar.

5 §  Om ett fartygs eller luftfartygs avgång från tullklareringsområde sker inom en timme efter ankomsten tas förrättningsavgift ut endast för klareringen vid ankomsten.

6 §  Förrättningsavgift tas inte ut för klarering av gods som sker genom automatklarering.

Statens järnvägar har avgiftsfrihet för klarering av järnvägsgods.

7 §  Förrättningsavgift skall inte tas ut för

a) klarering av färjor då 4 kap. 33 § tillämpas,

b) klarering av luftfartyg på A-flygplats,

c) summarisk deklaration,

d) uppläggning på tillfälligt lager,

e) utfärdande av T2L-dokument,

f) hantering av avisering från godkänd avsändare vid transitering enligt 9 kap. 34 §,

g) mottagande av gränsövergångsattest vid transittullkontor,

h) avslutande av T-dokument vid bestämmelsetullkontor,

i) hantering av TIR- och ATA-carneter,

j) förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring,

k) företeende av blad 3 av exportdeklaration vid utfartstullkontor,

l) tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden enligt 18 kap. samt

m) hantering av T5-kontrollexemplar.

8 §  För tullförrättning som sker utanför tullklareringsområde tas, utöver förrättningsavgift enligt 4 §, ut ersättning för tullpersonalens resekostnader och traktamenten. För resor med tjänstebil vid sådan tullförrättning tas ersättning ut med 87 öre per kilometer.

9 §  Har en begärd tullförrättning utan förrättningsmannens vållande inte kunnat påbörjas inom 15 minuter från utsatt tid eller inte kunnat utföras debiteras 200 kronor och i förekommande fall ersättning för resekostnader och traktamenten. Avgift skall dock inte tas ut om återkallelse av begärd förrättning skett senast två timmar före utsatt tid.

10 §  Vid klarering av fartyg och luftfartyg är det befälhavare, rederi, flygbolag eller annan som föranlett förrättningen som är betalningsskyldig för förrättningsavgift enligt 11 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

11 §  Vid klarering av gods är det den som gör anmälan till en godkänd tullbehandling som är betalningsskyldig för förrättningsavgift enligt 11 kap. 4 § tullagen (2000:1281). Om någon annan åtagit sig att betala förrättningsavgiften för den betalningsskyldiges räkning får avgiften påföras honom.

12 §  Förrättningsavgift skall betalas kontant vid klareringstillfället. Den som är registrerad som kredithavare enligt 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281) får dock betala förrättningsavgift enligt tullräkning.


25 kap. Särskilda bestämmelser

Omprövning och överklagande

1 §  Ansökan om omprövning skall göras hos den tullregion inom vilken tulltaxeringsbeslutet fattats. Utöver de uppgifter som framgår av bilaga 111 till förordning (EEG) nr 2454/93, skall ansökan om omprövning innehålla uppgift om tullid för det tulltaxeringsbeslut som ansökan avser eller, om tulltaxeringsbeslut meddelats på annan handling än tullräkning eller tullkvitto, det journalsnummer som Tullverket har satt dit. Till ansökan skall bifogas de handlingar som styrker sökandens uppgifter.

2 §  Tullverkets omprövningsbeslut meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller på annan handling. Detta gäller även då Tullverket på eget initiativ beslutat om rättelse genom omprövning.

Beslut efter ansökan enligt 1 § skall innehålla de uppgifter som framgår av artikel 886 i förordning (EEG) nr 2454/93.

3 §   Överklagande av ett tulltaxeringsbeslut skall ske skriftligt i enlighet med bestämmelserna i 3 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 23 § förvaltningslagen (1986:223). Av 9 kap. 4 § tullagen (2000:1281) framgår att en tullregion skall ompröva ett överklagat tulltaxeringsbeslut.

Om tullregionen inte helt kan tillmötesgå gäldenärens yrkande, skall ärendet överlämnas till länsrätten i enlighet med 9 kap. 5 § tullagen.

Ogiltigförklarande av tulldeklaration

4 §  En begäran eller ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration enligt artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall göras skriftligt i särskild handling hos det tullkontor där deklarationen har lämnats in eller, vid elektronisk uppgiftslämning, där tullklarering har begärts.

Om en sådan ansökan görs efter det att varorna har frigjorts för övergång till fri omsättning i enlighet med 8 kap. 20 § skall ansökan dock göras hos deklarantens kontrolltullkontor.

Om ansökan syftar till återexport av varorna och dessa, när ansökan görs, inte har lämnat det tillfälliga lager, tullager eller den frizon eller det frilager där varorna förvarades vid den tidpunkt då de deklarerades för övergång till fri omsättning, skall ansökan, utan hinder av andra stycket, göras hos det tullkontor som sägs i första stycket.

Allmänna råd

När en ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration enligt artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 har kommit in till en tullregion bör den diarieföras utan hinder av 5 § sekretessförordningen (1980:657).

5 §  En ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration skall innehålla minst de uppgifter som behövs för att tullkontoret skall kunna ta ställning till om villkoren i artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 respektive artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 för att ogiltigförklara en tulldeklaration är uppfyllda. Ansökan skall alltid innehålla en förklaring där det misstag som avses framgår.

Om ansökan avser endast en del av en sändning skall hela tulldeklarationen förklaras ogiltig och nya deklarationer lämnas.

Allmänna råd

Vid handläggningen av en sådan ansökan bör samtliga villkor i respektive artikel prövas. Särskild vikt bör läggas vid prövningen av om ett misstag kan anses ha förelegat eller inte. Sannolikheten för att ett misstag har begåtts får anses minska i takt med att ett fel upprepas. Det kan således inte anses som ett misstag om deklaranten eller dennes ombud vid upprepade tillfällen har gjort samma typ av fel. Det bör normalt inte heller anses som ett misstag om felet beror på bristande rutiner hos deklaranten eller dennes ombud.

Den tulldeklaration i vilken varorna deklareras till det tullförfarande för vilket de var avsedda från början har, enligt artikel 251.1 i förordning (EEG) nr 2454/93, verkan från den dag då den tulldeklaration som avses ogiltigförklarad togs emot.

Därmed bör, när ansökan gäller varor som deklarerats för övergång till fri omsättning men där avsikten har varit att de skulle ha deklarerats till ett tullförfarande med ekonomisk verkan, den nya tulldeklarationen som lämnas in också kunna anses utgöra en ansökan om tillstånd till tullförfarandet i fråga. Tillstånd bör inte nekas sökanden enbart av den anledningen att ansökan om tillstånd lämnats under nämnda omständigheter.

Artikel 251.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 hindrar inte att en tulldeklaration ogiltigförklaras där varan ursprungligen deklarerades för övergång till fri omsättning men rätteligen skulle ha deklarerats till aktiv förädling restitutionssystemet.


Bilaga A

Förteckning över blanketter m.m. vid anmälan till godkänd tullbehandling


Godkänd tullbehandling Blankett som skall användas

 
  benämning antal ex.

Tullförfarande

Övergång till fri omsättning

   
Normalförfarande
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev.8)

elektroniskt dokument

 
1(2), alternativ 

Förenklade förfaranden

Ofullständiga deklarationer

   
— Ofullständig deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev.8)

elektroniskt dokument

 
1(2), alternativ
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

elektroniskt dokument

 
1, alternativ
Förenklat deklarationsförfarande för importör    
— Förenklad deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev.8)

elektroniskt dokument

 
1(2), alternativ
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

elektroniskt dokument

 
1, alternativ
Förenklat deklarationsförfarande för ombud    
— Förenklad deklaration Elektroniskt dokument  
— Kompletterande tulldeklaration Elektroniskt dokument  
 Transitering

 

Enhetsdokument*,
blad 1, 4, 5 och 7

TIR-carnet

ATA-carnet

 
4, alternativ
Förenklade formaliteter    
Godkänd avsändare

 

T-dokument*,
blad 1, 4, 5 och 7
 
4
Godkänd mottagare

 

T-dokument*,
blad 4, 5 och 7

 
3

 Lagring i tullager

Uppläggning av icke gemenskapsvara

   
Normalförfarande Enhetsdokument*,
blad 6 och 8
 
2

Förenklat förfaranden

— Förenklat deklarationsförfarande

1. direkt från inkommande transportmedel

   
— fartyg

Lastdeklaration (Tv 611.7)

2

 

Fartygsdeklaration (Tv 611.10)

2

 
 

Fartygsuppgift för fartyg vars bruttodräktighet understiger 75 ton (Tv 611.1)

 
2, alternativ
  Manifest eller annan lastspecifikation 2
— fordon Fordonsanmälan (Tv 650.1) 2
— flyg Luftfartygsanmälan (Tv 645.3) 2, alternativ
  General Declaration 2
  Cargo Manifest 2
— järnväg Tullupplagsavi 2
2. efter transitering

 

T-dokument*,
blad 4, 5 och 7

TIR-carnet

 
3, alternativ
3. övriga fall Uppläggningsanmälan (Tv 723.7) 4 (sats), alternativ
  Enhetsdokument*,
blad 6 och 8
 
2
— Lokalt klareringsförfarande T-dokument 1
Aktiv förädling    
Normalförfarande
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev. 8)

elektroniskt dokument

 
1(2), alternativ

Förenklat förfaranden (restitutionssystemet)

Ofullständiga deklarationer

   
— Ofullständig deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 (och ev. 8)

elektroniskt dokument

 
1(2), alternativ
— Kompletterande tulldeklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6

elektroniskt dokument

 
1, alternativ
Förenklat deklarationsförfarande    
— Förenklad deklaration
 

 

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
— Kompletterande tulldeklartion
   

Enhetsdokument*,
blad 6

elektroniskt dokument

 
1, alternativ
Bearbetning under tullkontroll    
Normalförfarande
 

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
Temporär import     
Normalförfarande
 

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
Förenklat förfarande ATA-carnet  
Passiv förädling (temporär export)    
Normalförfarande
 

Enhetsdokument*,
blad 1 och 3

 
2
Passiv förädling (återimport)    
Normalförfarande

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2

Förenklat förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande

   
— Förenklad deklaration

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
— Kompletterande tulldeklaration

Enhetsdokument,
blad 6

 
1
Export    
Normalförfarande

Enhetsdokument*,
blad 1 och 3

elektroniskt dokument

 
2, alternativ

Förenklat förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande

   
— Förenklad deklaration Enhetsdokument*,
blad 1 och 3
 
2
— Kompletterande tulldeklaration Elektroniskt dokument  
Godkänd exportör Elektroniskt dokument  
Övriga godkända tullbehandlingsformer

Återexport

   
Efter ett tullförfarande med ekonomisk verkan Enhetsdokument*,
blad 1, 3, 4, 5 och 7
 
5
I övriga fall

Enhetsdokument*,
blad 1, 4, 5 och 7

 
4
Förstöring 

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2
Överlåtelse till staten

Enhetsdokument*,
blad 6 och 8

 
2

* Tv 718.1


Bilaga B

Föreskrifter m.m. om användning av enhetsdokumentet

1 Inledning

Medlemskapet i EU innebär att Tullverkets verksamhet till stor del regleras genom EG:s rättsakter. Uppgiftslämnandet vid handel med tredje land styrs främst av bestämmelserna i bilagorna 37 och 38 till förordning (EEG) nr 2454/93. Av artikel 212.3 i nämnda förordning framgår att medlemsstaterna får komplettera dessa föreskrifter.

 

2 Definitioner av vissa uttryck och begrepp

I denna bilaga förstås med

TDSTulldatasystemet
TDR 041   Tulldataregelverket, version 041 (regelverk för utformning av elektroniska meddelanden)

 

3 Enhetsdokumentet

3.1 Allmänt

Enhetsdokumentet består av en grundblankett, ett set med åtta blad, Tv 718.1, samt ett tilläggsblad, ett set med åtta blad, Tv 718.2. Båda dessa set kan ersättas med två set med vardera fyra blad, Tv 718.3 respektive Tv 718.4, som vart och ett kan användas för två ändamål. Det första setet motsvarar då blad 1—4 och det andra blad 5—8. I sådant fall skall i  vänstermarginalen i varje set de nummer som inte åberopas strykas över.

Grundblanketten har plats för en varupost medan tilläggsbladet har plats för tre varuposter. De fält på tilläggsbladet som inte utnyttjas skall spärras.

Dokumentseten med åtta blad är självkopierande på så sätt att vissa grundläggande uppgifter som lämnas om en sändning, t.ex. godsmärkning, kollis antal och slag samt varuslag, kopieras till samtliga blad, medan övriga uppgifter kopieras endast till t.ex. tre blad. Vid komplettering av uppgifter på de sista bladen behövs därför karbonpapper. Observera att blad 6—8 i blankettsetet med åtta blad inte kan användas utan karbonpapper.

Dokumentsetet med fyra blad är självkopierande på så sätt att de flesta uppgifterna kopieras till samtliga blad. De uppgifter som rör enbart export eller import kopieras dock endast till tre blad. Detta innebär att karbonpapper inte behövs vid ifyllandet av kompletterande uppgifter vid export eller import.

Ledtexterna är i vissa fall missvisande i fråga om blankettfältens användning i Sverige. Allmänt kan sägas att ledtexterna inte är avgörande för vad som skall anges i de olika fälten, utan det är den förklarande texten i denna bilaga som gäller.

3.2 Användning av de olika bladen

Bladen skall enligt reglerna i bilaga 37 till förordning (EEG) nr 2454/93 användas enligt nedan. I Sverige finns i vissa fall nationella avvikelser.

Blad 1 skall behållas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där export/transiteringsformaliteterna genomförs.

Blad 2 skall användas för statistiskt ändamål i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Blad 3 skall efter påteckning av tullmyndigheten återlämnas till den som anmäler varan till export.

Blad 4 skall behållas av bestämmelsetullkontoret efter det att en transitering är avslutad eller användas för att som T2L-dokument utgöra  bevis på varors gemenskapsstatus.

Blad 5 utgör returexemplaret i gemenskapens transiteringsförfarande.

Blad 6 skall behållas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där ankomstformaliteterna genomförs.

Blad 7 skall användas för statistiskt ändamål i den medlemsstat där ankomstformaliteterna genomförs.

Blad 8 skall återlämnas till mottagaren, efter det att det stämplats av tullmyndigheten.

Följande kombinationer är möjliga:
— enbart export: blad 1, 2 och 3
— export + transitering: blad 1, 2, 3, 4, 5 och 7
— export + import: blad 1, 2, 3, 6, 7 och 8
— enbart transitering: blad 1, 4, 5 och 7
— transitering + import: blad 1, 4, 5, 6, 7 och 8
— som T2L-dokument: blad 4
— enbart import: blad 6, 7 och 8.

Vid export från Sverige skall blad 1 och 3 lämnas.

Vid de olika importförfarandena skall blad 6 och 8 lämnas, men i Sverige behöver normalt enbart blad 6 lämnas. Beroende på lokala omständigheter kan det i vissa fall åtgå ytterligare exemplar av enhetsdokumentet.

3.3 Fullständig användning

Med fullständig användning avses de fall då deklaranten vid tillämpning av exportformaliteterna använder ett blankettset med åtta blad (eller två set med  fyra blad, se avsnitt 3.1 första stycket), som omfattar de nödvändiga blad som krävs för både export, transitering och import. Han fyller då i de uppgifter som krävs för export och transitering. Uppgifterna för import kompletteras i importlandet på blad 6—8, vid behov med hjälp av karbonpapper.

3.4 Uppdelad användning

Med uppdelad användning avses de fall då deklaranten använder endast de blad av enhetsdokumentet som är nödvändiga för det aktuella förfarandet. Han kan bifoga de blad som behövs för efterföljande förfarande om han så önskar.

3.5 Vilka blankettset skall användas?

Enhetsdokumentet skall användas vid varje förfarande i samband med export, import och transitering med undantag för visst gods som ankommer eller avgår med post samt visst gods som får deklareras muntligt eller genom annat handlande.

Tullverket kan ge tillstånd att tulldeklarationer lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS (tillstånd till elektronisk uppgiftslämning). Även den som skall lämna sådana handlingar som ombud kan få sådant tillstånd.

I samband med vissa tullförfaranden åtgår fler exemplar av enhetsdokumentet än som finns i dokumentsetet. För sådana fall kan användaren bifoga ytterligare blad av dokumentet eller kopior av detsamma. Användare som trycker egna dokumentset får förse sådana set med det antal av de olika bladen som erfordras för varje tullförfarande.

De två olika varianterna av set med enhetsdokumentet (åtta resp. fyra blad) som lagerhålls av Tullverket bör lämpligen användas enligt följande:

   8 blad  4 blad
   Tv 718.1  Tv 718.3
 Fullständig användning  X eller X (2 set) 
 Uppdelad användning    
 Import    X
 Export    X 
 Transitering  X eller  X (2 set)
 Export + Transitering  X eller  X (2 set)

När blankettset med fyra blad används skall i vänstermarginalen i varje set de nummer som inte åberopas strykas över.

 

4 Tryckning av egna blanketter

Det är för importörer, exportörer, ombud m.fl. möjligt att trycka egna blanketter, antingen set för fullständig användning eller set för uppdelad användning. Vid tryckning av importset (blad 6, 7 och 8) behöver neutraliseringstryck inte göras, dvs. hela blanketten kan göras självkopierande för att undvika användning av karbonpapper vid ifyllandet.

Tilltryck av adresser, referenser o.d. får efter godkännande av Serviceenheten vid Tullverkets huvudkontor göras på de exemplar som stannar i Sverige. Blanketten får inte förses med firmans logotype.

Blanketten skall tryckas på självkopierande papper. Tryckfärgen skall vara grön. Vissa fält skall ha tontryck. Föreskrifter om krav i fråga om papperskvalitet, format, färg m.m. hos enhetsdokumentet finns i artikel 215 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Formatet skall vara 210x297 mm med en tolerans på längden om högst minus 5 mm eller plus 8 mm. För att underlätta hanteringen av de olika bladen av enhetsdokumentet skall dessa blad förses med en färgmarkering enligt följande:

Enhetsdokumentet (8 blad), Tv 718.1 och 718.2

— blad 1, 2, 3 och 5 skall längs högra kanten vara försedda med en sammanhängande marginal som är färgad röd, grön, gul respektive blå

— exemplaren 4, 6, 7 och 8 skall längs högra kanten vara försedda med en bruten marginal som är färgad blå, röd, grön respektive gul

Enhetsdokumentet (4 blad), Tv 718.3 och Tv 718.4

— blad 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 skall längs högra kanten vara försedda med en sammanhängande marginal och till höger om denna en bruten marginal som är färgad röd, grön, gul respektive blå.

Bredden av marginalen skall vara ca 3 mm. Den brutna marginalen skall bestå av en rad kvadrater med en sida av 3 mm, var och en med 3 mm:s mellanrum. Till färgmarkeringarna bör följande färger enligt "Pantone  Matching System" användas.

Röd PMS Warm Red 601       Gul PMS 114

Grön PMS 349                     Blå PMS 300

Deklarationen får upprättas på vitt självkopierande papper utan förtryck med hjälp av datorer (t.ex. laserskrivare) under förutsättning att blanketterna får samma utseende som de tryckta blanketterna med undantag för tryckfärg, tontryck och färgmarkeringar. De blad som skall användas i Sverige behöver inte ha baksidestryck. De blad som skall användas för export, transitering eller som kompletterande tulldeklaration då något förenklat förfarande tillämpas behöver inte vara självkopierande. Om deklaranten eller ombud som han anlitar väljer att lämna tulldeklaration enbart på blad 6 av enhetsdokumentet vid direktförtullning eller förenklad deklaration vid förenklat deklarationsförfarande för importör, behöver detta blad inte vara självkopierande.

Blankettset som skall användas för transitering av icke-gemenskapsvaror som förvaras på tillfälliga lager bör också förses med ett extra blad som skall användas som utlämningssedel.

Blankettset som innehåller blad som skall till utlandet bör inte hålslås.

Vid frågor angående tryckning av egna blanketter bör kontakt tas med Serviceenheten vid Tullverkets huvudkontor.

 

5 Uppgiftslämnandet

5.1 Allmänt

Blanketten skall av deklaranten fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande. För att underlätta utskriften med maskin skall blanketten sättas i maskinen på så sätt att första tecknet av den uppgift, som skall skrivas i fält 2, kommer i positionsrutan i övre vänstra hörnet.

Tullkontor får i särskilda fall medge att blanketten fylls i för hand, med bläck och stora tryckbokstäver (versaler), t.ex. för varor som importeras eller exporteras av enskild person annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig användning eller om svårighet föreligger att fylla i den med maskin t.ex. när fälten 18, 21 och 25 skall fyllas i vid gränsen eller när ofullständig tulldeklaration lämnas. Skall något blad av blankettsetet användas utomlands, skall blanketten alltid fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande. Uppgifter som skall fyllas i på de exemplar som gäller transitering får dock fyllas i för hand.

5.2 Språk

Enhetsdokumentet skall fyllas i på något av följande språk: svenska, norska, danska, engelska eller tyska. Tullkontor kan för visst slags export eller import medge att enhetsdokumentet fylls i på annat språk. Som villkor för sådant medgivande kan tullkontoret föreskriva att uppgiftslämnaren anger varans riktiga handelsbenämning på svenska.

Har deklaration upprättats i annat land än Sverige och på annat språk än ovan nämnts, kan tullkontoret anmoda deklaranten eller hans ombud att skriftligen översätta deklarationen till svenska.

5.3 Ändringar

Blanketten får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Ändringar skall göras genom överstrykning av felaktig uppgift och tillägg av korrekt uppgift. Varje ändring skall signeras av den som gjort den och vidimeras av tullkontor. Tullkontoret kan begära att ett nytt dokument skall lämnas om det ursprungliga dokumentet är svårläst.

5.4 Kontroll

Vid fullständig användning skall den som deklarerar varan till nästföljande tullförfarande kontrollera innehållet i deklarationen. Varje avvikelse som upptäcks mellan varorna och de uppgifter, som redan lämnats i blanketten, skall omedelbart anmälas till Tullverket. Deklaration skall sedan göras på ny blankett. Den först avlämnade deklarationen bifogas den nya.

5.5 Underskrift

Det blad som kvarstannar hos avsändnings- och/eller exporttullkontoret skall vara försett med originalunderskrift.

En tulldeklaration som har lämnats till ett tullkontor och som har undertecknats av deklaranten eller hans ombud innebär att den berörda personen är ansvarig för alla de i deklarationen angivna uppgifterna.

 

6 Export från Sverige till tredje land

6.1 Allmänt

När någon exporterar en vara från Sverige till tredje land och deklarerar varan till något av tullförfarandena export eller passiv förädling skall en  tulldeklaration lämnas.

Tulldeklarationen kan lämnas skriftligt, med hjälp av datamedium, muntligt  eller genom annat handlande.

I de fall tulldeklarationen lämnas skriftligt skall, om inget annat sägs i det följande, blad 1 och 3 av enhetsdokumentet användas.

I de fall tulldeklarationen lämnas genom datamedium skall uppgifterna lämnas genom överföring av ett elektroniskt dokument till TDS. Se vidare i tulldataregelverket TDR 041 (jämför även användarhandbok för TDS-anslutning). Kraven vid elektronisk uppgiftslämning kan i vissa fall vara mer omfattande än vad som är fallet när uppgifter lämnas på enhetsdokument.

6.2 Export

6.2.1 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varor deklareras till tullförfarandet export utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 1 och 3 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Hur enhetsdokumentet skall fyllas i framgår av 6.2.3.

6.2.2 Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande

Särskilt tillstånd krävs för att tillämpa detta förenklade förfarande. Närmare bestämmelser om förenklat deklarationsförfarande vid export finns i 12 kap. 22—25 §§ denna tullordning.

Den förenklade tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 1 och 3 enligt vad som anges i 12 kap. 24 §.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat sägs skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 6.2.3.

1        Första delfältet
2
6
14      I förekommande fall
17 a
31
37
38
40      Tullid
44      Tillståndsnummer skall anges. Dessutom skall anges "Förenklad export".
54

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Godkänd exportör

Särskilt tillstånd krävs för att tillämpa det förenklade förfarandet med godkänd exportör. Närmare bestämmelser om det förenklade förfarandet med godkänd exportör finns i 12 kap. 26—35 §§ denna tullordning.

Tulldeklarationen för export skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration

Särskilt tillstånd krävs för att tillämpa detta förenklade förfarande. Närmare bestämmelser om lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration finns i 12 kap. 36—41 §§ denna tullordning.

En kompletterande tulldeklaration i periodisk form (periodisk deklaration) för alla varor som exporteras under en kalendermånad skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS senast den trettonde dagen i påföljande månad. En periodisk deklaration skall lämnas per bestämmelseland.

6.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

Allmänt

Siffrorna motsvarar de numrerade fälten i enhetsdokumentet. Fält markerade med stor bokstav samt vissa numrerade fält är avsedda för tjänsteanteckningar.

Om inte annat anges skall uppgifterna lämnas av exportören eller dennes ombud.

Fälten 32, 33, 37 (första delfältet), 38, 41, 44, 46 och 47 avser den varupost som beskrivs i fält 31. Om deklarationen omfattar flera varuposter skall uppgifterna i fälten 33, 37 (första delfältet), 38, 41, 44, 46 och 47 gälla den vara som avses i tillhörande fält 31 och 32.

De fält 31 som inte används i tilläggsblad skall makuleras med en diagonal linje eller på annat tydligt sätt, varvid de oanvända fälten spärras.

Varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas

Vid export av varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas behöver uppgifter lämnas endast i följande fält, 1 (första delfältet), 2, 5, 8, 14(i förekommande fall), 17 a, 28, 31, 37 (första delfältet), 38, 44, 46 och 54. Detta gäller enbart vid uppgiftslämnande på enhetsdokumentet. Vilka varor som avses framgår av bilaga 1.

Fullständigt uppgiftslämnande

1 DEKLARATION

Första delfältet

Ange EU vid export från gemenskapen till EFTA-land (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern).

Ange EX vid export från gemenskapen till annat land än EFTA-land.

2 AVSÄNDARE/EXPORTÖR

Ange exportörens fullständiga namn och adress.

Exportör är enligt artikel 788.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 den för vars räkning en tulldeklaration för export upprättas och som är ägare till varorna eller har en liknande rätt att disponera dem vid den tidpunkt då tulldeklarationen tas emot av tullkontoret.

Den som anges i detta fält är också att anse som deklarant i den bemärkelse som avses i artikel 4.18 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Under "Nr" skall anges exportörens organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har exportören inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Saknar exportören svenskt organisations- eller personnummer anges 999999-9999-00.

Under "Nr" anges därutöver exportörens telefonnummer och referens (kontaktperson).

I de fall exporttull tas ut och den skall betalas enligt tullräkning av exportören skall i fält 48 anges koden "T". Detta förutsätter att exportören är registrerad som kredithavare hos Tullverket.

På tilläggsblad anges endast namn och organisations- eller personnummer.

3 BLANKETT

Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad som använts (t.ex. på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 osv.). Löpnumret anges i första delfältet och det totala antalet set i andra delfältet. När tulldeklarationen avser endast en varupost, dvs. när tilläggsblad eller kommersiell varulista inte används, skall fältet inte fyllas i.

4 LASTSPEC

Ange med siffror antalet bifogade kommersiella varulistor. Om användning av kommersiella varulistor, se 6.2.4.

5 VARUPOSTER

Ange det totala antalet varuposter som angetts på samtliga använda blanketter och tilläggsblad (eller kommersiella varulistor). Antalet skall överensstämma med antalet fält 31 ("Varuslag") som fylls i.

6 KOLLITAL

Ange det sammanlagda antalet kolli som hela sändningen består av. Om sändningen består av s.k. bulkvaror anges ordet "bulk".

7 REF NR

Detta är en frivillig uppgift. Här anges t.ex. speditionsnummer eller motsvarande.

8 MOTTAGARE

Ange fullständigt namn och adress på varumottagaren (i regel det företag som köpt varorna).

14 DEKLARANT/OMBUD

Ange i förekommande fall fullständigt namn och adress för ombud.

Under "Nr" skall anges ombudets organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Under "Nr" anges därutöver ombudets telefonnummer och referens (kontaktperson).

I de fall exporttull tas ut och ombudet åtar sig betalningsansvar för den skall koden "O" anges i fält 48. Det bör observeras att, om koden "O" angetts, detta innebär att ombudet åtagit sig betalningsansvaret i och med att ombudet undertecknar tulldeklarationen.

17 BESTÄMMELSELAND

Ange bestämmelselandet. Med bestämmelseland förstås det vid exporttillfället sista kända land till vilket varan är destinerad, direkt eller via annat land utan mellankommande försäljning där. Enbart en omlastning i ett mellanliggande land under transporten förändrar inte bestämmelselandet.

17 a BESTLAND KOD

Ange landkoden för i fält 17 angivet land. Landkoden skall anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 i tulltaxan.

18 TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID AVGÅNGEN

Ange identitet, t.ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det transportmedel på vilket godset är lastat när exportformaliteterna fullgörs. Om dragfordon och släpvagn med olika registreringsnummer används, anges bådas registreringsnummer, men nationalitet endast för dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation (t.ex. rörledning) anges varken identitet eller nationalitet.

Vid järnvägstransport anges inte nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 i tulltaxan.

19 CONTAINER

Ange 1 om godset är lastat i container när den yttre gränsen passeras. I annat fall anges 0.

Om förhållandet inte är känt när tulldeklarationen fylls i, anges det förmodade förhållandet.

21 AKTIVA TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID GRÄNSPASSAGEN

Detta är en frivillig uppgift vad avser slag och identitet. Uppgift om nationalitet är däremot obligatorisk.

Fältet behöver endast fyllas i om uppgifterna avviker från dem som angetts i fält 18.

Ange slag (fordon, fartyg, järnväg, flyg o.d.) följt av identitet, t.ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det aktiva transportmedel som kan antas bli använt när godset passerar den yttre gränsen.

Vid kombinerad transport eller om det finns olika transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om exempelvis ett fordon fraktas med fartyg, är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om landtransport med dragfordon och släpvagn, är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Om motorfordon fraktas med fartyg och fordonets identitet angetts i fält 18 kan det räcka med att ange rederiets namn om fartygets identitet inte är känd. Nationalitet skall dock alltid anges.

Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast installation anges varken identitet eller nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 i tulltaxan.

25 TRANSPORTSÄTT VID GRÄNSEN

Ange transportsättskod enligt nedan för det förmodade förhållandet då det aktiva transportmedlet, på vilket godset är lastat, lämnar gemenskapen. Beträffande aktivt transportmedel, se fält 21.

1 Sjötransport
2 Järnvägstransport
3 Vägtransport
4 Flygtransport
5 Postförsändelse
7 Fasta transportinstallationer
8 Transport på inre vattenvägar
9 Egen framdrivning

26 TRANSPORTSÄTT INRIKES

Ange transportsättskod enligt nedan. Uppgiften avser det transportmedel på vilket godset är lastat då exportformaliteterna fullgörs.

1 Sjötransport
2 Järnvägstransport
3 Vägtransport
4 Flygtransport
5 Postförsändelse
7 Fasta transportinstallationer
8 Transport på inre vattenvägar
9 Egen framdrivning

 

28 FINANSIELLA UPPLYSNINGAR OCH BANKDATA

Ange nummer på alla de fakturor som upptar de varor som omfattas av tulldeklarationen. Kan fakturanummer inte uppges vid exporttillfället anges i stället annat identifieringsbegrepp som binder varorna till företagets ekonomiska bokföring (t.ex. ordernummer, skeppningsnummer eller sändningsnummer). Om utrymmet inte räcker till anges resterande uppgifter i fält 44.

Exportör som inte är bokföringsskyldig anger "Ej bokföringsskyldig".

31 KOLLI OCH VARUSLAG—GODSMÄRKNING—CONTAINERNUMMER—ANTAL OCH SLAG

Ange godsmärkning och kollis antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, ange mängden sådana varor som omfattas av tulldeklarationen, eller ordet "bulk", om så är tillämpligt. Varuslag anges alltid med normal handelsbenämning. För exportändamål måste denna beskrivning innehålla de uppgifter som är nödvändiga för identifiering av varorna. När fält 33 "Varukod" skall fyllas i skall denna beskrivning uttryckas så noggrant att den medger varans identifiering och klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen.

Om tulldeklarationen innehåller flera varuposter behöver godsmärkning och kollis antal och slag anges endast en gång.

Används container skall även dess identifieringsmärken anges i detta fält.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet inte fyllas i.

32 VARUP NR

Ange löpnumret för varuposten. Det skall finnas så många löpnummer som angetts i fält 5. Om t.ex. siffran 4 angetts i fält 5 skall siffran 1 anges i fält 32 på grundblanketten, siffran 2 i fält 32 för tilläggsbladets första varupost, siffran 3 i fält 32 för tilläggsbladets andra varupost osv.

Om deklarationen omfattar endast en varupost skall fältet inte fyllas i.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet inte fyllas i.

33 VARUKOD (STAT NR)

Första delfältet

Ange varukod enligt Kombinerade nomenklaturen för varuposten. Koden består av åtta siffror.

Andra delfältet

Ifylls tills vidare inte i Sverige.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. Vid export är detta koder bestående av fyra tecken. Vid export av jordbruksvaror under anspråk på exportbidrag är detta koder bestående av tre eller fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 av tulltaxan.

De särskilda tilläggskoderna på jordbruksområdet finns i Statens jordbruksverks exportvägledningar.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare inte i Sverige.

Om kommersiell varulista bifogas skall fält 33 (samtliga delfält) inte fyllas i.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

38 NETTOVIKT

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som tagits upp i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte. Kvantitetsredovisning av vissa varor skall även ske på annat sätt, enligt vad som anges i tulltaxan. Sådan annan kvantitet anges i fält 41.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

I detta fält anges tullid eller annat journalsnummer vid återexport av icke-gemenskapsvaror som varit importerade under ett tullförfarande med ekonomisk verkan.

41 ANNAN KVANTITET

Ange kvantiteten för de varor som tagits upp i fält 31 i den enhet som föreskrivs i tulltaxan (styck, liter etc.). Kvantiteten anges inte noggrannare än i heltal. Enheten anges inte.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet inte fyllas i.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange i förekommande fall bl.a. följande:

Uppgifter om tillstånd eller licens för en vara som är exportreglerad.

I detta fält kan anges "RET-EXP" vid tillämpning av artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras när så är nödvändigt, dvs. när fältet inte används.

46 STATISTISKT VÄRDE

Ange det statistiska värdet för varuposten ifråga, uttryckt i svenska kronor.

Med statistiskt värde vid export avses varornas värde på den plats och vid den tidpunkt då de lämnar det svenska tullområdet. Varuvärdet skall beräknas på följande sätt:

— I fråga om försäljning, på grundval av det fakturerade beloppet för varorna.
— I övriga fall, på grundval av det belopp som skulle ha fakturerats om det varit fråga om försäljning.

Det statistiska värdet får endast innefatta sådana extrakostnader, såsom transport- och försäkringskostnader, som avser den del av transportsträckan som i fråga om export är belägen på det svenska tullområdet.

Den växelkurs om skall användas när vid fastställande av det statistiska värdet skall vara antingen den växelkurs som används för att beräkna värdet för tulländamål eller växelkursen vid tidpunkten för exporten.

För varor som har genomgått en förädlingsprocess skall det statistiska värdet fastställas som om dessa varor helt hade producerats i förädlingslandet.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras.

47 AVGIFTSBERÄKNINGAR

Fältet ifylls endast i de fall tull tas ut.

Första kolumnen (SLAG)

Ange avgiftskod.

Andra kolumnen (BESKATTNINGSGRUND)

Ange den beskattningsgrund som är aktuell beroende på om tull tas ut efter värde, vikt eller annan enhet. Enheten anges inte.

Tredje kolumnen (TULLSATS)

Ange tullsats i kronor per kg, liter etc. För varor där tull tas ut efter värde anges tullsatsen i procent.

Fjärde kolumnen (BELOPP)

Ange tullens storlek i hela kronor så att överskjutande öretal bortfaller.

Totalsumman anges på sista raden.

Om tilläggsblad används skall dessutom SUMMERING ske på det sista tilläggsbladet.

48 UPPSKJUTEN BETALNING

Fältet ifylls endast i de fall tull tas ut.

Om exportören är registrerad som kredithavare och tull skall debiteras dennes tullräkning skall koden "T" anges. I fält 2 under rubriken "Nr" anges exportörens registreringsnummer för kredit hos Tullverket.

Om ett ombud åtar sig betalningsansvar för tull skall koden "O" anges. I fält 14 anges under "Nr" ombudets registreringsnummer för kredit hos Tullverket. Det bör observeras att, om koden "O" angetts, detta innebär att ombudet åtagit sig betalningsansvaret i och med att ombudet undertecknar deklarationen.

Det bör dessutom observeras att en exportör genom att låta ett ombud åta sig betalningsansvaret inte kan avhända sig ansvaret för att tull blir betald till Tullverket.

Om tull skall betalas kontant skall ordet "Kontant" anges i fältet.

50 HUVUDANSVARIG

Detta är en frivillig uppgift.

I detta fält kan deklaranten eller hans ombud ange namn och adress på en person som är etablerad inom utfartstullkontorets distrikt och till vilken blad 3 av tulldeklarationen kan återlämnas efter det att utfartstullkontoret har påtecknat detsamma.

I de fall tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS kan uppgifter enligt andra stycket lämnas i det fält som motsvarar fält 31 i enhetsdokumentet. Uppgiftslämnaren bör i dessa fall under uppgift om varuslag ange "Copy 3 may be given to .......".

54 ORT OCH DATUM DEKLARANT/OMBUD, NAMN OCH UNDERSKRIFT

Här anges ort, datum, exportörens eller ombudets firma, underskrift i original samt namnförtydligande.

6.2.4 Användning av kommersiella varulistor

Tullverket medger generellt att kommersiella varulistor får användas istället för tilläggsblad till enhetsdokumentet då varor deklareras för export.

När i sändningen ingår varor för vilka påyrkas bidrag eller förmån på grund av exporten eller när exporttullar tas ut får kommersiella varulistor inte användas.

När sådan kommersiell varulista används gäller följande:
— även varupost 1 anges på varulistan, dvs. ingen varupost anges på grundblanketten,
— tilläggsblad får inte användas,
— fälten 38, 44 (när så är nödvändigt) och 46 på grundblanketten skall spärras,
— fälten 31, 32, 33 och 41 på grundblanketten skall inte fyllas i,
— varulistan skall upprättas i samma antal exemplar som den grundblankett som den hör till, dvs. i normalfallet två exemplar,
— om en exportsändning innehåller varor, som klassificeras enligt samma nummer i Kombinerade nomenklaturen, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, skall de sammanräknas till en varupost samt
— varulistan får vara försedd med skrivlinjer.

De exportörer som vet att de ofta exporterar varor med olika procedurkoder bör förse varulistan med ytterligare en kolumn (Procedur). Denna skall ligga  mellan kolumnerna för Varukod och Nettovikt.

Övriga exportörer kan, om procedurkoden avviker från den som angetts i fält 37 (första delfältet) på grundblanketten, istället ange procedurkoden i kolumnen för Varukod under den aktuella varuposten. Man skall då ange ordet "PRO" följt av den aktuella koden.

Varulistan bör även förses med uppgift så att den kan kopplas till enhetsdokumentet, t.ex. uppgift om exportör och organisations- eller personnummer.

6.3 Passiv förädling

6.3.1 Allmänt

Passiv förädling är ett tullförfarande som innebär att gemenskapsvaror exporteras temporärt till tredje land för bearbetning, reparation eller dylikt varefter de erhållna produkterna återimporteras med hel eller delvis befrielse från bl.a. importtullar.

Exportören skall i normalfallet ha ansökt om tillstånd att tillämpa tullförfarandet passiv förädling hos Tullverket redan innan varorna exporteras. Detta tillstånd skall normalt visas upp då exportören eller någon som företräder honom deklarerar varor till tullförfarandet.

Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 1 och 3 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

6.3.2 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varor deklareras för tullförfarandet passiv förädling utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Om inte annat sägs nedan skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 6.2.3.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange tilldelat tillståndsnummer för tullförfarandet.

Förenklat ansökningsförfarande

Om förädlingsprocessen utgörs av en reparation får tulldeklarationen för export även anses som ansökan om tillstånd att tillämpa tullförfarandet. Det förenklade ansökningsförfarandet får inte tillämpas om något förenklat förfarande enligt artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 tillämpas (se artikel 760 i förordning (EEG) nr 2454/93).

Om inget annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för passiv förädling.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange uppgifter enligt artikel 760.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 om inte dessa uppgifter deklareras på en separat handling som bifogas tulldeklarationen.

6.3.3 Förenklade förfaranden

Uppgifter skall lämnas enligt vad som anges i tillståndet att tillämpa förfarandet.

6.4 Export av jordbruksprodukter

Vid export av vissa jordbruksprodukter från EG:s tullområde utgår exportbidrag, vilket framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:80) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter.

 

7 Transitering

Detta avsnitt beskriver endast hur enhetsdokumentet skall användas i samband med sådana transiteringsförfaranden där denna blankett används som transiteringshandling. Bestämmelser om t.ex. säkerhet, försegling, gränsövergångsattest och efterlysning behandlas sålunda inte i denna bilaga.

Bestämmelser om dessa transiteringsförfaranden finns i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93 och i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande samt i föreskrifter som Tullverket utfärdat med stöd av 27 § tullförordningen (2000:1306).

I detta avsnitt beskrivs också användningen av enhetsdokumentet som T2L-dokument, när varor inte transiteras med tillämpning av den interna gemenskapstransiteringsproceduren (T2-proceduren).

7.1 Allmänt

När en vara anmäls till detta transiteringsförfarande skall blad 1, 4 5 och 7 av enhetsdokumentet (i det följande benämnd transiteringsdeklaration) användas.

Undantag finns dock för viss transport av varor bl.a. på järnväg, med flyg, till sjöss, i rörledning, med post samt för varor som medförs av resande eller ingår i deras bagage, om varorna inte är avsedda för kommersiell användning.

7.2 Olika transiteringsprocedurer

Intern gemenskapstransitering (T2-proceduren)

Intern gemenskapstransitering medger att gemenskapsvaror befordras från en punkt till en annan inom gemenskapens tullområde genom ett tredje lands territorium om det finns ett internationellt avtal som medger detta. Detta förändrar inte varornas tullstatus. (Jämför artiklarna 163.1 och 163.2 a i förordning (EEG) nr 2913/92.)

T2-proceduren tillämpas för varor som transporteras mellan gemenskapen och EFTA-länderna (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) och mellan dess länder endast när varorna är gemenskapsvaror. (Jämför artiklarna 1.1 och 2.2 i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.)

Extern gemenskapstransitering (T1-proceduren)

Extern gemenskapstransitering medger befordran från en plats till en annan inom gemenskapens tullområde av
— icke-gemenskapsvaror utan att dessa varor beläggs med importtullar eller andra avgifter eller blir föremål för handelspolitiska åtgärder samt
— gemenskapsvaror som är föremål för gemenskapsåtgärder som förutsätter export av varorna till tredje land och för vilka tullformaliteterna har uppfyllts. (Jämför artikel 91.1 i förordning (EEG) nr 2913/92.)

Extern gemenskapstransitering tillämpas beträffande varor, som passerar genom tredje lands område, endast om det finns ett internationellt avtal som medger detta. (Jämför artikel 93 a i förordning (EEG) nr 2913/92.)

T1-proceduren kan tillämpas för alla varor som transporteras mellan gemenskapen och EFTA-länderna (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) och mellan dessa länder. (Jämför artiklarna 1.1 och 2.1 i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.)

Inrikes transitering

Bestämmelser om inrikes transitering finns i 9 kap. 51—53 §§ denna tullordning.

Med inrikes transitering avses transitering av tullgods från ett avgångstullkontor till ett bestämmelsetullkontor som båda ligger inom det svenska tullområdet.

Bestämmelserna i avsnitt 7.3 tillämpas även i fråga om inrikes transitering. Härvid behöver dock endast fälten 1—6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 52 och 53 fyllas i. Dessutom skall orden "Inrikes transitering" anges i fält 51.

7.3 Vad skall stå i de olika fälten?

Siffrorna motsvarar de numrerade fälten i enhetsdokumentet. Fält markerade med stor bokstav samt vissa numrerade fält är avsedda för tjänsteanteckningar.

Endast de fält som beskrivs nedan skall fyllas i om det är fråga om enbart transitering. Vid kombinationen transitering + export alternativt passiv förädling skall även de blad och fält som gäller för export respektive passiv förädling fyllas i, se 6.2 respektive 6.3.

Om inte annat anges nedan skall uppgifterna lämnas av den huvudansvarige eller dennes ombud.

Fälten 31—33, 35, 38 och 44 avser en varupost. Om deklarationen omfattar flera varuposter skall fälten 33, 35, 38 och 44 gälla den vara som avses i tillhörande fält 31 och 32.

De fält 31 som inte används i tilläggsblad skall makuleras med en diagonal linje eller på annat tydligt sätt, varvid de icke använda fälten spärras.

Formaliteter för transitering som börjar i Sverige

1 DEKLARATION

Tredje delfältet

Ange

T1 = varor som transporteras enligt förfarandet för extern transitering

T2 = varor som transporteras enligt förfarandet för intern transitering enligt artikel 165 i förordning (EEG) nr 2913/92, utom i de fall som avses i artikel 311c

T2F = varor som transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering enligt artikel 311c i förordning (EEG) nr 2454/93

T = blandad transport bestående av minst två av de ovan nämnda typerna

av varor.

2 AVSÄNDARE

Ange avsändarens/exportörens fullständiga namn och adress, samt under "Nr", organisations- eller personnummer. Beträffande samlastningar kan ordet "diverse" anges.

3 BLANKETT

Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad som använts (t.ex. på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 osv.). Löpnumret anges i första delfältet och det totala antalet set i andra delfältet. När deklarationen avser endast en varupost, dvs. när tilläggsblad inte används eller när lastspecifikation används, skall fältet inte fyllas i.

När två set om fyra blad används istället för ett set med åtta blad, skall de två seten anses utgöra ett.

4 LASTSPEC

Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer (blankett Tv 721.1). Lastspecifikationer kan användas för en sändning som innehåller två eller flera slags varor.

I detta fall gäller följande:

— tilläggsblad får inte användas,
— fälten 15, 32, 33, 35, 38 och 44 (när så är nödvändigt) på grundblanketten skall spärras,
— fält 31 på grundblanketten skall inte fyllas i,
— lastspecifikationerna skall upprättas i samma antal exemplar som den grundblankett som de hör till samt
— efter den sista varuposten skall dras ett horisontellt streck och återstående oanvänt utrymme spärras.

När två eller flera lastspecifikationer bifogas skall var och en förses med ett löpnummer. Detta åsätts av den huvudansvarige.

För sändningar som innehåller både varor som transiteras enligt T1-proceduren och T2-proceduren skall separata lastspecifikationer fyllas i.

5 VARUPOSTER

Ange det totala antalet varuposter angivna på samtliga använda blanketter och tilläggsblad (eller lastspecifikationer). Antalet skall överensstämma med antalet fält 31 ("Varuslag") som fylls i.

6 KOLLITAL

Ange det sammanlagda antalet kolli som hela sändningen består av. Om sändningen består av s.k. bulkvaror anges ordet "bulk".

8 MOTTAGARE

Ange fullständigt namn och adress på varumottagaren.

15 AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELLAND

Ange namnet på det land varifrån varorna avsänds eller utförs. Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

17 BESTÄMMELSELAND

Ange namnet på landet ifråga.

18 TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID AVGÅNGEN

Ange identitet, t.ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det transportmedel på vilket godset är lastat när transiteringsformaliteterna fullgörs. Om dragfordon och släpvagn med olika registreringsnummer används, anges bådas registreringsnummer, men nationalitet endast för dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation (t.ex. rörledning) anges varken identitet eller nationalitet.

Vid järnvägstransport anges inte nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 i tulltaxan.

21 AKTIVA TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID GRÄNSPASSAGEN

Detta är en frivillig uppgift vad avser slag och identitet. Uppgift om nationalitet är däremot obligatorisk.

Fältet behöver endast fyllas i om uppgifterna avviker från dem som angetts i fält 18.

Ange slag (fordon, fartyg, järväg, flyg o.d.) följt av identitet, t.ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det aktiva transportmedel som kan antas bli använt då godset passerar den yttre gränsen.

Vid kombinerad transport eller om det finns olika transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om exempelvis ett fordon fraktas med fartyg, är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om landtransport med dragfordon och släpvagn, är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Om motorfordon fraktas med fartyg och fordonets identitet angetts i fält 18 kan det räcka med att ange rederiets namn om fartygets identitet inte är känd. Nationalitet skall dock alltid anges.

Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast installation anges varken identitet eller nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 i tulltaxan.

31 KOLLI OCH VARUSLAG—GODSMÄRKNING—CONTAINERNUMMER—ANTAL OCH SLAG

Ange godsmärkning och kollis antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, ange mängden sådana varor som omfattas av deklarationen, eller ordet "bulk", om så är tillämpligt. Varuslag anges alltid med normal handelsbenämning. När fält 33 "Varukod (stat.nr)" skall fyllas i skall denna beskrivning uttryckas så noggrant att den medger varans klassificering.

Används container skall även dess identifieringsmärken anges i detta fält.

Om lastspecifikation används skall fältet inte fyllas i.

32 VARUP NR

Ange löpnumret för varuposten. Det skall finnas så många löpnummer som angetts i fält 5. Om t.ex. siffran 4 angetts i fält 5 skall siffran 1 anges i fält 32 på grundblanketten, siffran 2 i fält 32 för tilläggsbladets första varupost, siffran 3 i fält 32 för tilläggsbladets andra varupost osv.

Om deklarationen omfattar endast en varupost skall fältet inte fyllas i.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

33 VARUKOD (STAT NR)

Första delfältet

Fältet ifylls endast när det krävs enligt gemenskapsreglerna.

Ange då varukoden enligt Kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga. Koden består av åtta siffror.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

35 BRUTTOVIKT

Ange bruttovikten uttryckt i hela kilogram för de varor som tagits upp i fält 31. Enheten anges inte. Bruttovikten är varans totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

När en deklaration avser flera slag av varor är det tillräckligt att ange den totala bruttovikten i det första fältet 35. De övriga fälten 35 behöver då inte fyllas i.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

38 NETTOVIKT

Fältet ifylls endast när det krävs enligt gemenskapsreglerna.

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som tagits upp i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

I detta fält skall för en icke-gemenskapsvara som transiteras från tillfälligt lager anges godslokalkod. Godslokalkod är en kod bestående av tre bokstäver som markerar tullklareringsområde e.d. En förteckning över godslokalkoder ges ut av Tullverket.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange nödvändiga uppgifter enligt varje särskild regel som tillämpas i avsändnings- eller utförsellandet samt referensnummer på handlingar som stöd för deklarationen. Detta kan omfatta licens- eller tillståndsnummer, uppgifter enligt veterinär- eller växtskyddsbestämmelser, nummer på konossoment etc.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras när så är nödvändigt, dvs. när ingenting angetts i fältet.

50 HUVUDANSVARIG OCH BEFULLMÄKTIGAT OMBUD, ORT, DATUM OCH UNDERSKRIFT

Ange den huvudansvariges fullständiga namn och adress samt, under "Nr", svenskt organisations- eller personnummer om sådant finns. I förekommande fall anges även namn och adress på ombud.

Ort, datum, underskrift i original samt namnförtydligande.

Den som har medgetts undantag från kravet på underskrift enligt artikel 404 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ange "Befriad från underskrift" i den del av fältet som är avsedd för den huvudansvariges underskrift.

51 PLANERADE TRANSITTULLANSTALTER (OCH LÄNDER)

Ange planerade införseltullkontor till varje EFTA-land (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) och det tullkontor där varorna återinförs till gemenskapens tullområde efter att ha förts igenom ett EFTA-lands territorium eller, om transporten skall gå igenom ett annat lands territorium än gemenskapens eller ett EFTA-lands territorium, det utfartstullkontor där varorna lämnar gemenskapen och det tullkontor där varorna återinförs till gemenskapen.

Efter tullkontorets namn anges koden för landet i fråga enligt bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

52 SÄKERHET

Ange koder och andra nödvändiga uppgifter enligt bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Om samlad eller individuell säkerhet inte är giltig i något eller några EFTA-länder (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern) skall den huvudansvarige ange detta efter GÄLLER INTE FÖR. Landkoderna enligt fält 51 skall användas.

53 BESTÄMMELSETULLANSTALT (OCH LAND)

Ange namnet på det tullkontor där transiteringen skall avslutas.

Efter tullkontor anges koden för landet i fråga. Landkoderna enligt fält 51 skall användas.

Formaliteter under pågående transport

Från det att varorna lämnar avgångstullkontoret tills de ankommer till bestämmelsetullkontoret kan särskilda uppgifter behöva tillfogas på enhetsdokumentet som medföljer varorna.

Dessa uppgifter berör transporten och skall fyllas i av fraktföraren som är ansvarig för det transportmedel på vilket varorna är lastade vid det aktuella tillfället. Uppgifterna får fyllas i för hand. Uppgifterna skall fyllas i med bläck och med versaler.

Följande fält berörs. Endast blad 4 och 5 skall fyllas i.

55 OMLASTNINGAR

Detta fält fylls i av fraktföraren när godset omlastas från ett transportmedel till ett annat eller från en container till en annan.

Första raden:

Ange plats och datum för omlastningen.

Andra raden:

Ange identitet och nationalitet för det nya transportmedlet.

Tredje raden:

Ange med kod om omlastning skett till container följt av identitetsbeteckning för den nya containern.

Det bör observeras att fraktföraren, om varorna omlastas, skall ta kontakt med de behöriga myndigheterna, särskilt om det visar sig nödvändigt att sätta på nya förseglingar, för att förse dokumentet för transitering inom gemenskapen med motsvarande anteckningar.

Om ett tullkontor har godkänt omlastning utan övervakning, skall fraktföraren själv förse dokumentet för transitering inom gemenskapen med motsvarande anteckningar och få det påtecknat av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där omlastningen har ägt rum.

56 ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER TRANSPORTEN

Detta fält skall fyllas i enligt de bestämmelser som gäller för transitering inom gemenskapen.

När gods lastats på en påhängsvagn och endast dragfordonet byts (utan att godset hanteras eller omlastas) anges registreringsnummer och nationalitet för det nya dragfordonet.

7.4 T2L-dokumentet

Allmän beskrivning

T2L-dokumentet som styrker varornas gemenskapsstatus skall utfärdas i enlighet med artiklarna 315 och 316 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Endast de fält som markerats överst på blad 4 under rubriken "Observera!" skall fyllas i av den person som upprättar T2L-dokumentet.

Blanketten skall fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande eller läsligt för hand; i det senare fallet skall den fyllas i med bläck och stora tryckbokstäver (versaler).

Inga raderingar eller ändringar får göras. Rättelser skall göras genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och i förekommande fall med tillägg av de korrekta uppgifterna. Varje sådan rättelse skall signeras av den person som gör rättelsen och vidimeras av behörig myndighet. Den senare kan i förekommande fall kräva att en ny blankett lämnas.

T2L-dokument skall fyllas i på det språk som begärs av behöriga myndigheter i avgångslandet.

Varje outnyttjat utrymme i de fält som skall fyllas i av deklaranten skall spärras så att inga påföljande noteringar kan göras.

Följande skall anges i de olika fälten:

1 DEKLARATION

Tredje delfältet

Ange

T2L = dokument som styrker varornas gemenskapsstatus

T2LF = dokument som styrker gemenskapsstatus för varor som sänds till eller från ett skattefriområde som avses i 18 kap. denna tullordning

Om tilläggsblad används skall koden T2Lbis anges i motsvarande fält på den blanketten.

2 AVSÄNDARE

Ange avsändarens eller exportörens fullständiga namn och adress, samt under "Nr", organisations- eller personnummer. Beträffande samlastningar kan ordet "diverse" anges.

3 BLANKETT

Ange blankettens löpnummer av det totala antalet blanketter och tilläggsblad som använts (t.ex. på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 osv.). Löpnumret anges i första delfältet och det totala antalet set i andra delfältet. När dokumentet avser endast en varupost, dvs. när tilläggsblad inte används, eller när lastspecifikation används skall fältet inte fyllas i.

4 LASTSPEC

Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer (blankett Tv 721.1). Lastspecifikationer kan användas för en sändning som innehåller två eller flera slags varor.

I detta fall gäller följande:

— tilläggsblad får inte användas,
— fälten 32, 33, 35, 38 och 44 (när så är nödvändigt) grundblanketten skall spärras,
— fält 31 på grundblanketten skall inte fyllas i,
— lastspecifikationerna skall upprättas i samma antal exemplar som den grundblankett som de hör till samt
— efter den sista varuposten skall dras ett horisontellt streck och återstående oanvänt utrymme spärras.

När två eller flera lastspecifikationer bifogas skall var och en förses med ett löpnummer. Detta åsätts av den person som upprättar T2L-dokumentet.

5 VARUPOSTER

Ange det totala antalet varuposter som angetts på samtliga använda blanketter och tilläggsblad (eller lastspecifikationer). Antalet skall överensstämma med antalet fält 31 ("Varuslag") som fylls i.

14 DEKLARANT/OMBUD

Ange i förekommande fall fullständigt namn och adress för ombud.

Under "Nr" skall anges ombudets organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Under "Nr" anges därutöver telefonnummer och referens (kontaktperson).

31 KOLLI OCH VARUSLAG—GODSMÄRKNING—CONTAINERNUMMER—ANTAL OCH SLAG

Ange godsmärkning och kollis antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, ange mängden sådana varor som omfattas av T2L-dokumentet eller ordet "bulk", om så är tillämpligt. Varuslag anges alltid  med normal handelsbenämning så noggrant uttryckt att den medger varans identifiering och klassificering enligt Kombinerade nomenklaturen.

Används container skall även dess identifieringsmärken anges i detta fält.

Om lastspecifikation används skall fältet inte fyllas i.

32 VARUP NR

Ange löpnumret för varuposten. Det skall finnas så många löpnummer som angetts i fält 5. Om t.ex. siffran 4 angetts i fält 5 skall siffran 1 anges i fält 32 på grundblanketten, siffran 2 i fält 32 för tilläggsbladets första varupost, siffran 3 i fält 32 för tilläggsbladets andra varupost osv.

Om T2L-dokumentet omfattar endast en varupost skall fältet inte fyllas i.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

33 VARUKOD (STAT NR)

Första delfältet

Ange koden enligt Kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga. Koden består av åtta siffror.

Andra delfältet

Ifylls tills vidare inte i Sverige.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. I fråga om T2L-dokumentet är detta koder bestående av tre eller fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 av tulltaxan.

De särskilda tilläggskoderna på jordbruksområdet finns i Statens jordbruksverks exportvägledningar.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare inte i Sverige.

Om lastspecifikation används skall fält 33 (samtliga delfält) spärras.

35 BRUTTOVIKT

Ange bruttovikten uttryckt i hela kilogram för de varor som tagits upp i fält 31. Enheten anges inte. Bruttovikten är varans totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

När ett T2L-dokument innehåller flera varuposter är det tillräckligt att ange den totala bruttovikten i det första fältet 35. De övriga fälten 35 behöver då inte fyllas i.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

38 NETTOVIKT

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som tagits upp i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

För varor som transporteras med tillämpning av TIR-, ATA-, NATO blankett 302- eller Rhenmanifest-proceduren anges i förekommande fall "TIR", "ATA", "Blankett 302" respektive "Rhenmanifest", följt av utfärdandedatum och referensnummer på respektive dokument.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange referensnummer på handlingar som utgör stöd för dokumentet. Detta kan omfatta fakturanummer, nummer på konossoment, tidigare utfärdat T2L-dokument etc.

Om lastspecifikation används skall fältet spärras när så är nödvändigt, dvs. när ingenting angetts i fältet.

54 ORT OCH DATUM, DEKLARANT/OMBUD, NAMN OCH UNDERSKRIFT

Här anges ort, datum, uppgiftslämnarens firma, underskrift i original samt namnförtydligande.

 

8 Import till Sverige från tredje land

8.1 Allmänt

När någon för in en vara till Sverige från tredje land och deklarerar varan till något av tullförfarandena övergång till fri omsättning, aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import eller passiv förädling skall en tulldeklaration lämnas.

Tulldeklarationen kan lämnas skriftligt, med hjälp av EDI, muntligt eller genom annat handlande.

I de fall tulldeklarationen lämnas skriftligt skall, om inget annat sägs i det följande, blad 6 och 8 av enhetsdokumentet användas.

I de fall tulldeklarationen lämnas med hjälp av EDI skall uppgifterna överföras genom ett elektroniskt dokument till TDS. Se vidare i tulldataregelverket TDR 041 (jämför även användarhandbok för TDS-anslutning). Kraven för elektronisk uppgiftslämning kan i vissa fall vara mer omfattande än vad som är fallet vid uppgiftslämnande på enhetsdokumentet.

Oriktig uppgift i tulldeklarationen kan medföra tulltillägg enligt 8 kap. 2 § tullagen, ansvar enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling samt föranleda omprövning inom tre år efter den dag då tullskulden uppkom.

8.2 Övergång till fri omsättning

8.2.1 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varor deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till TDS. Om deklarationen lämnas på enhetsdokumentet behöver enbart blad 6 lämnas. Om den som lämnar in tulldeklarationen till tullkontoret önskar få tillbaka ett blad av tulldeklarationen med uppgift om ärendets tullid, skall, utöver blad 6, blad 8 lämnas.

Hur enhetsdokumentet då skall fyllas i framgår av 8.2.3.

8.2.2 Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande för importör resp. ombud

Den förenklade deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller bara blad 6 eller genom överföring av ett elektroniskt dokument till TDS.

När förenklat deklarationsförfarande för ombud tillämpas skall både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1      Första delfältet
2
6
7      Frivillig uppgift
8
14    I förekommande fall
15 a
18
19
21
25
26
31      Samtliga varor som anmäls tas upp på grundblanketten
34 a
35
37      Första delfältet fylls i enligt 8.2.3
         I andra delfältet skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:
         10H = förenklat deklarationsförfarande för importör
         11H = lokalt klareringsförfarande (tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS)
         12H = förenklat deklarationsförfarande för ombud Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.
44      I tillämpligt fall
49      Godslokalkod
54

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält 41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas med annan kvantitet eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Lokalt klareringsförfarande

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS. I övrigt gäller vad som sägs i avsnittet förenklat deklarationsförfarande för importör resp. ombud.

Ofullständiga deklarationer

Det förenklade förfarandet med ofullständiga deklarationer får tillämpas endast "i ett vederbörligen berättigat fall" som godkänns av tullkontoret (jämför artikel 253 i förordning (EEG) nr 2454/93 och 8 kap. 5 § denna tullordning).

Den ofullständiga deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller bara blad 6 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Observera att faktura måste bifogas den ofullständiga deklarationen. Om faktura inte kan bifogas måste deklaranten göra troligt för tullkontoret att handlingen existerar och är giltig. Detta innebär att fakturanummer alltid måste uppges.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1      Första delfältet
2      Fältet behöver bara fyllas i då faktura inte bifogas
7      Frivillig uppgift
8
12    Frivillig uppgift
14    I förekommande fall
15 a
20    Frivillig uppgift
21    Endast nationalitet är obligatorisk
22    Frivillig uppgift
23    Frivillig uppgift
28    Förutom vad som sägs i avsnitt 8.2.3 skall här anges "Ej avdragsrätt enligt MVL" i de fall den deklaranten inte kan dra av mervärdesskattebeloppet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Om inget anges förutsätts det att deklaranten kan dra av mervärdesskattebeloppet vilket innebär att för mycket debiterad mervärdesskatt inte återbetalas. I de fall faktura bifogas behöver fältet inte fyllas i.
31
33     Kan inte varukod anges skall så noggrann varubeskrivning lämnas att varan på ett enkelt sätt kan klassificeras enligt Kombinerade nomenklaturen.
34 a
36
37     Första delfältet fylls i enligt 8.2.3 I andra delfältet anges 05P
38
39     I förekommande fall
41     I förekommande fall
44     Ange skälen för att ofullständig deklaration lämnas.
46
47     Markera tydligt med stora bokstäver "OFULLSTÄNDIG DEKLARATION" före de preliminärt beräknade beloppen.
48
49
54

Fält 2 (i förekommande fall), 3, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 28 (i förekommande  fall), 32 och 35 måste kompletteras av tulltjänsteman innan varan kan frigöras. Det underlättar därför om även dessa fält ifylls av deklaranten.

I de fall ofullständig deklaration lämnas genom överföring av ett elektroniskt dokument till TDS måste de fält som enligt ovan skall kompletteras av tulltjänsteman ifyllas av deklaranten, enligt vad som anges i TDR 041.

Den ofullständiga deklarationen skall följas av en kompletterande tulldeklaration som lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Kompletterande tulldeklaration

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet blad 6 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Uppgifter fylls i som vid fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

För varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas behöver uppgifter lämnas endast i följande fält, 1 (första delfältet), 2, 5, 8, 14 (i förekommande fall), 15 a, 28, 31, 34 a, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 48 och 54. Detta gäller enbart vid uppgiftslämnande på enhetsdokumentet. Vilka varor som avses framgår av bilaga X.

8.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

Allmänt

Siffrorna motsvarar de numrerade fälten i enhetsdokumentet. Fält markerade med stor bokstav samt vissa numrerade fält är avsedda för tjänsteanteckningar.

Om inte annat anges skall uppgifterna lämnas av importören eller dennes ombud.

Fälten 32—36, 37 (första delfältet), 38, 39, 41, 44, 46 och 47 avser den varupost som beskrivs i fält 31. Om deklarationen omfattar flera varuposter skall fälten 33.36, 37 (första delfältet), 38, 39, 41, 44, 46 och 47 gälla den vara som avses i tillhörande fält 31 och 32.

De fält 31 som inte används i tilläggsblad skall makuleras med en diagonal linje eller på annat tydligt sätt, varvid de fält som inte används spärras.

Varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas

Vid import av varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas behöver uppgifter lämnas endast i följande fält, 1 (första delfältet), 2, 5, 8, 14 (i förekommande fall), 15 a, 28, 31, 34 a, 36, 37, 38, 40 (i tillämpligt fall), 44, 46, 48, 49 (i tillämpligt fall) och 54. Detta gäller enbart vid uppgiftslämnande på enhetsdokumentet. Vilka varor som avses framgår av bilaga 1.

Fullständigt uppgiftslämnande

Endast de fält som beskrivs skall fyllas i.

1 DEKLARATION

Första delfältet

Ange EU vid import från EFTA-land (inkl. Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern).

Ange IM vid import från annat land än EFTA-land.

2 AVSÄNDARE/EXPORTÖR

I detta fält skall anges leverantörens (i regel fakturautställarens) fullständiga namn och adress. Om deklarationen omfattar varor från flera leverantörer anges den som dominerar värdemässigt.

3 BLANKETT

Ange setets löpnummer av det totala antalet blankettset och tilläggsblad som används (t.ex. på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 osv.). Löpnumret anges i första delfältet och det totala antalet set i andra delfältet. När tulldeklarationen avser endast en varupost, dvs. när tilläggsblad inte används, skall fältet inte fyllas i.

5 VARUPOSTER

Ange det totala antalet varuposter som angetts på samtliga använda blanketter och tilläggsblad. Antalet skall överensstämma med antalet fält 31 ("Varuslag") som fylls i.

6 KOLLITAL

Ange det sammanlagda antalet kolli som hela sändningen består av. Om sändningen består av s.k. bulkvaror anges ordet "bulk".

7 REF NR

Detta är en frivillig uppgift. Här anges t.ex. speditionsnummer eller motsvarande.

8 MOTTAGARE

Ange fullständigt namn och adress på deklaranten.

Den som anges i detta fält är att anse som deklarant i den bemärkelse som avses i artikel 4.18 i förordning (EEG) nr 2913/92 dvs. den person som avger en tulldeklaration i eget namn eller den person i vars namn en tulldeklaration avges.

Under "Nr" skall anges deklarantens organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har deklaranten inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Om varan importeras för enskild person annat än i handelssyfte eller för yrkesmässig användning, behöver dock uppgift om personnummer och tilläggssiffror inte lämnas om det sammanlagda värdet av sändningen är högst 10.000 kronor. Vid elektronisk uppgiftslämning skall dock i sådant fall korrekt personnummer eller 000000-0000-00 anges.

Saknar deklaranten svenskt organisations- eller personnummer anges 999999-9999-00.

Under "Nr" anges därutöver deklarantens telefonnummer och referens (kontaktperson).

Om deklaranten är annan än den för vars räkning sändningen importeras (köparen, eller om varan inte importeras i samband med köp, varumottagaren), skall den sistnämndes identitetsbeteckning anges i fält 44, under förutsättning att sändningen är avsedd för endast en köpare eller mottagare. Den som förvärvat en vara i förtullat skick från tredje land skall i detta sammanhang jämställas med den för vars räkning varan importeras.

Enligt artikel 201.3 i förordning (EEG) nr 2913/92 utgörs gäldenären för en tullskuld vid import av deklaranten. Om tull och annan skatt skall betalas enligt särskild tullräkning av gäldenären skall i fält 48 anges koden "T". Detta förutsätter att deklaranten är registrerad som kredithavare hos Tullverket.

På tilläggsblad anges endast namn och organisations- eller personnummer.

Om en speditör är deklarant bör denne upprätta en lista över mottagarna. Det underlättar för tulltjänstemannen bl.a. om denne vid granskningen vill ta kontakt med en mottagare.

12 VÄRDEUPPGIFTER

Detta är en frivillig uppgift. Den underlättar dock granskning och kontroll av deklarerat tullvärde, både för tulltjänsteman och deklarant, då denne använder sig av ombud.

Ange kostnader och värden som utöver priset skall ingå i tullvärdet.

Om utrymmet inte räcker till görs hänvisning till fält 44 och uppgifterna lämnas där.

14 DEKLARANT/OMBUD

Ange i förekommande fall fullständigt namn och adress för ombud.

Under "Nr" skall anges ombudets organisations- eller personnummer samt tilläggssiffror (två tecken). Har ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Under "Nr" anges därutöver ombudets telefonnummer och referens (kontaktperson).

Om ombudet åtar sig betalningsansvar för tull och annan skatt skall koden "O" anges i fält 48. Det bör observeras att, om koden "O" anges i fält 48, detta innebär att ombudet åtagit sig betalningsansvaret i och med att ombudet undertecknar tulldeklarationen.

15 a AVSL/UTFL, KOD

Ange landkoden för avsändningslandet. Med avsändningsland förstås det land från vilket varan har avsänts till Sverige, direkt, via annat land utan mellankommande försäljning där eller efter omdestination. Enbart en omlastning i mellanliggande land under transporten förändrar inte avsändningslandet. Landkoden skall anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 till tulltaxan.

18 TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID ANKOMSTEN

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande annat än ofullständiga deklarationer tillämpas.

Ange identitet, t.ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det transportmedel på vilket godset är lastat när det visas upp för tullkontoret där ankomstformaliteterna fullgörs. Om dragfordon och släpvagn med olika registreringsnummer används, anges bådas registreringsnummer, men nationalitet endast för dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation (t.ex. rörledning) anges varken identitet eller nationalitet.

Vid järnvägstransport anges inte nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 till tulltaxan.

19 CONTAINER

Ange 1 om godset är lastat i container när den yttre gränsen passeras. I annat fall anges 0.

20 LEVERANSVILLKOR

Detta är en frivillig uppgift. Ange leveransvillkor. INCO-terms bör användas.

21 AKTIVA TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID GRÄNSPASSAGEN

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande annat än ofullständiga deklarationer tillämpas.

Detta är en frivillig uppgift vad avser slag och identitet. Uppgift om nationalitet är däremot obligatorisk.

Fältet behöver endast fyllas i om uppgifterna avviker från dem som angetts i fält 18.

Ange slag (fordon, fartyg, järnväg, flyg o.d.) följt av identitet, t.ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det aktiva transportmedlet när den yttre gränsen passeras.

Vid kombinerad transport eller om det finns olika transportmedel, avses med det aktiva transportmedlet det som framför hela kombinationen. Om exempelvis ett fordon fraktas med fartyg, är fartyget det aktiva transportmedlet. Om det är fråga om landtransport med dragfordon och släpvagn, är dragfordonet det aktiva transportmedlet.

Vid postförsändelse, järnvägstransport eller transport med fast installation anges varken identitet eller nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 till tulltaxan.

22 VALUTASLAG OCH FAKTURABELOPP

Uppgifterna i detta fält är frivilliga, men de bör anges som stöd för upprättande av deklarationen.

Ange i första delfältet koden för den valuta i vilken fakturan är utfärdad (koderna för de vanligaste valutorna finns i de av Tullverket utgivna omräkningskurserna). I andra delfältet anges fakturerat totalbelopp för deklarerade varor. För sändningar med fakturor i olika valutaslag anges ordet  "diverse" och uppgifterna anges på fakturorna oavsett om dessa lämnas till Tullverket eller inte.

23 VALUTAKURSER

Detta är en frivillig uppgift, men den bör anges som stöd för upprättande av deklarationen.

Ange tillämplig omräkningskurs. För sändningar med fakturor i olika valutaslag anges ordet "diverse" och uppgifterna anges på fakturorna oavsett om dessa lämnas till Tullverket eller inte.

25 TRANSPORTSÄTT VID GRÄNSEN

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande annat än ofullständiga deklarationer tillämpas.

Ange transportsättskod när den yttre gränsen passeras enligt nedan. Uppgiften avser det aktiva transportmedlet. Beträffande aktivt transportmedel, se fält 21.

1 Sjötransport
2 Järnvägstransport
3 Vägtransport
4 Flygtransport
5 Postförsändelse
7 Fasta transportinstallationer
8 Transport på inre vattenvägar
9 Egen framdrivning

26 TRANSPORTSÄTT INRIKES

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande annat än ofullständiga deklarationer tillämpas.

Ange transportsättskod enligt nedan. Uppgiften avser det transportmedel på vilket godset är lastat när det visas upp för tullkontoret där ankomstformaliteterna fullgörs.

1 Sjötransport
2 Järnvägstransport
3 Vägtransport
4 Flygtransport
5 Postförsändelse
7 Fasta transportinstallationer
8 Transport på inre vattenvägar
9 Egen framdrivning

28 FINANSIELLA UPPLYSNINGAR OCH BANKDATA

Ange nummer på alla de fakturor som upptar de varor som omfattas av tulldeklarationen. Om utrymmet inte räcker till anges resterande uppgifter i fält 44.

31 KOLLI OCH VARUSLAG—GODSMÄRKNING—CONTAINERNUMMER—ANTAL OCH SLAG

Ange godsmärkning och kollis antal och slag eller, om det är fråga om oemballerade varor, ange mängden sådana varor som omfattas av tulldeklarationen eller ordet "bulk", om så är tillämpligt, samt de uppgifter som är nödvändiga för identifiering av varorna. Varuslag anges alltid med normal handelsbenämning så noggrant uttryckt att den medger varans identifiering och klassificering.

Om tulldeklarationen innehåller flera varuposter behöver godsmärkning och kollis antal och slag anges endast en gång.

Används container skall även dess identifieringsmärken anges i detta fält.

32 VARUP NR

Ange löpnumret för varuposten. Det skall finnas så många löpnummer som angetts i fält 5. Om t.ex. siffran 4 angetts i fält 5 skall siffran 1 anges i fält 32 på grundblanketten, siffran 2 i fält 32 på tilläggsbladets första varupost, siffran 3 i fält 32 för tilläggsbladets andra varupost osv.

Om tulldeklarationen omfattar endast en varupost skall fältet inte fyllas i.

33 VARUKOD (STAT NR)

Första och andra delfältet

Här anges Taric-numret för varuposten i fråga. Koden består av tio siffror. I första delfältet anges åtta siffror och i andra delfältet anges två siffror längst till vänster.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. Detta är koder bestående av fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 av tulltaxan.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare inte i Sverige.

34 a URSPRLAND, KOD

Ange landkoden för ursprungslandet för de varor som tagits upp i fält 31. Landkoden skall anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 till tulltaxan.

Vad som förstås med ursprungsland framgår av artiklarna 22—25 i förordning (EEG) nr 2913/92.

I de fall restriktioner eller tullpreferenser tillämpas anges ursprungsland enligt de ursprungsregler som gäller enligt respektive tillämplig författning.

35 BRUTTOVIKT

Ange bruttovikten uttryckt i kilogram för den vara som tagits upp i fält 31.

Enheten anges inte. Bruttovikten är varans totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

När en tulldeklaration innehåller flera varuposter är det tillräckligt att ange sändningens totala bruttovikt i det första fältet 35. De övriga fälten 35 behöver då inte fyllas i.

36 FÖRMÅNER

I detta fält framställs anspråk på förmånsbehandling enligt artikel 20.4 i förordning (EEG) nr 2913/92. Fältet måste fyllas i även om inte något anspråk på förmånsbehandling påyrkas.

Anspråket framställs med en treställig kod. Koderna finns förtecknade i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges en treställig kod.

De två första siffrorna skall anges enligt något av följande alternativ.

05 = normalförfarande utan tillämpning av något förenklat förfarande (annat än förtullning av privatgods). Koden 05 skall också anges i den kompletterande tulldeklarationen då det förenklade förfarandet med ofullständiga deklarationer tillämpas.

55 = förtullning av privatgods

00 = kompletterande tulldeklaration då något förenklat förfarande annat än ofullständiga deklarationer tillämpas

Det sista tecknet skall vara:

S = Slutlig tulldeklaration

 

38 NETTOVIKT

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som är tagits upp i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte. Kvantitetsredovisning av vissa varor skall även ske på annat sätt, enligt vad som anges i tulltaxan. Sådan annan kvantitet anges i fält 41.

39 KVOTER

I detta fält skall anges det s.k. kvotnumret. Det är en sexställig kod som används då förfarandet med kvotering tillämpas. Det innebär att tullbefrielse eller tullnedsättning medges för en viss mängd (kvot) av varor.

Yrkande på att utnyttja en viss kvot skall göras i fält 36.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

Dessa uppgifter avser hela deklarationen och skall anges endast på grundblanketten.

Ange tullid om sådant getts sändningen tidigare. Endast ett tullid får anges. I de fall det är fråga om en kompletterande tulldeklaration då något förenklat förfarande annat än ofullständiga deklarationer tillämpats skall tullid följas av uppgift om i vilken kalendervecka samt datum då varorna frigjordes för övergång till fri omsättning.

När 8 kap. 35 § denna tullordning tillämpas, skall hänvisning till nummerlistan göras genom att ordet "Nummerlista" anges i fält 40.

41 ANNAN KVANTITET

Ange kvantiteten för varorna som tagits upp i fält 31 för varuposten i fråga i den enhet som föreskrivs i tulltaxan (styck, liter etc.). Kvantiteten anges inte noggrannare än i heltal. Enheten anges inte.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange i förekommande fall bl.a. följande:

— Svensk köpare om annan än deklaranten
— Certifikatnummer e.d., se fält 36
— Tillstånds- och licensnummer
— Uppgift om bindande klassificeringsbesked eller ursprungsbesked
— Värdeuppgifter som inte får plats i fält 12
— Yrkande på tull- och avgiftsfrihet
— Uppgift om eventuella handlingar som bifogas då det är fråga om återimport
— Fakturanummer som inte får plats i fält 28
— Om yrkande görs om att få tillämpa annan taxebestämmande dag än utlämningsdag
— Diarienummer då deklarationen avser en anläggningsförtullning. Ange också vid vilket tullkontor anläggningen handläggs slutligt.

46 STATISTISKT VÄRDE

I detta fält anges varupostens statistiska värde uttryckt i svenska kronor.

Det statistiska värdet för en importerad vara utgör varans tullvärde beräknat enligt artiklarna 28—36 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 141—181 i förordning (EEG) nr 2454/93.

47 AVGIFTSBERÄKNINGAR

Första kolumnen (SLAG)

Ange avgiftskod.

Andra kolumnen (BESKATTNINGSGRUND)

Ange den beskattningsgrund som är aktuell beroende på om avgiften utgår efter värde, vikt eller annan enhet. Enheten anges inte.

Tredje kolumnen (TULLSATS)

Ange tull- eller skattesats i kronor per kg, liter etc. För varor som är underkastade tull eller annan skatt efter värde anges skattesatsen i procent.

Fjärde kolumnen (BELOPP)

Ange tullens eller skattens storlek. Alla belopp anges i hela kronor så att överskjutande öretal bortfaller.

Om flera skatter eller avgifter utgår skrivs dessa under varandra. Ordningsföljden skall vara 1. Tull 2. Jordbruksavgift 3. Övriga (mervärdesskatt skall stå sist).

Totalsumman i hela kronor anges på sista raden.

Om tilläggsblad används skall dessutom SUMMERING ske på det sista tilläggsbladet. Summeringen skall avse varje avgiftsslag för sig samt totalbelopp.

48 UPPSKJUTEN BETALNING

Om deklaranten är registrerad som kredithavare och tull och annan skatt skall debiteras dennes tullräkning skall koden "T" anges. I fält 8 under "Nr" anges deklarantens registreringsnummer för kredit hos Tullverket.

Om ett ombud åtar sig betalningsansvar för tull och annan skatt skall koden "O" anges. I fält 14 anges under "Nr" ombudets registreringsnummer för kredit hos Tullverket. Det bör observeras att, om koden "O" angetts, detta innebär att ombudet åtagit sig betalningsansvaret i och med att ombudet undertecknar deklarationen.

Det bör dessutom observeras att gäldenären genom att låta ett ombud åta sig betalningsansvar inte kan avhända sig ansvaret för att tull och annan skatt blir betalda till Tullverket.

Om tull och annan skatt skall betalas kontant skall ordet "Kontant" anges i fältet.

49 TULLUPPLAG/TULLAGER

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande tillämpas.

Ange godslokalkod. Godslokalkod är en kod bestående av tre bokstäver som markerar tullklareringsområde e.d.

54 ORT/DATUM, DEKLARANT/OMBUD, NAMN OCH UNDERSKRIFT

Här anges ort, datum, deklarantens eller ombudets firma, underskrift i original samt namnförtydligande.

8.3 Aktiv förädling

8.3.1 Allmänt

Aktiv förädling är ett tullförfarande som innebär att varor importeras till gemenskapen för att användas i förädlingsprocesser och därefter återexporteras.

Tullförfarandet indelas i två olika system, suspensionssystemet och restitutionssystemet.

Suspensionssystemet innebär att temporär befrielse från avgifter beviljas.

Säkerhet för avgifterna kan krävas.

Restitutionssystemet innebär att avgifterna betalas vid importtillfället för att sedan återbetalas då varorna återexporteras.

Importören skall i normalfallet ha ansökt om tillstånd att tillämpa tullförfarandet med aktiv förädling hos Tullverket i förväg. Detta tillstånd skall alltid uppvisas då importören eller någon som företräder honom deklarerar varor till tullförfarandet.

Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller bara blad 6 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

8.3.2 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varorna anmäls till tullförfarandet aktiv förädling utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Om inte annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

I fält 31 skall beskrivningen av importvarorna stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Då varorna anmäls till aktiv förädling enligt restitutionssystemet:

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges en treställig kod.

De två första siffrorna skall anges enligt något av följande alternativ:

05S = normalförfarande utan tillämpning av något förenklat förfarande (annan än förtullning av privatgods)

55S = förtullning av privatgods

Då varorna anmäls till aktiv förädling enligt suspensionssystemet:

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges koden 51T.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange tilldelat tillståndsnummer för tullförfarandet.

Förenklat ansökningsförfarande

I vissa fall får på importörens begäran, tulldeklarationen i vilken varorna deklareras till tullförfarandet även anses som ansökan om tillstånd att tillämpa tullförfarandet, nämligen:

— processer som sker enligt ett lönbearbetningsavtal med en person som är etablerad i ett tredje land,
— processer som avser varor av icke kommersiell natur,
— reparation, inbegripet översyn och justering,
— vanliga former av hantering avsedd att bevara varorna, förbättra deras  yttre egenskaper eller handelskvalitet eller iordningställa dem för distribution eller återförsäljning, eller
— processer vid vilka värdet av varor enligt ett åttasiffrigt KN-nummer inte överstiger 300.000 ECU per sökande och kalenderår, oberoende av det antal operatörer som genomför förädlingsprocessen.

För vissa varor som uppräknats i bilaga 75 till förordning (EEG) nr 2454/93 skall värdegränsen vara 150.000 ECU. Värdet skall utgöras av varornas tullvärde beräknat på grundval av de uppgifter som är kända och de handlingar som uppvisas när ansökan ges in.

Det förenklade ansökningsförfarandet får inte tillämpas om något förenklat förfarande enligt artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 tillämpas. (Se artikel 568 i förordning (EEG) nr 2454/93.)

Om inget annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som sägs under rubriken för normalförfarandet för aktiv förädling under 8.4.2.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange uppgifter enligt artikel 568.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 om inte dessa uppgifter deklareras på en separat handling som bifogas tulldeklarationen.

8.3.3 Förenklade förfaranden

Observera att tillståndsnummer måste uppges i fält 44 och att tillståndet att tillämpa tullförfarandet normalt skall visas upp redan i samband med att den förenklade deklarationen lämnas.

Om restitutionssystemet tillämpas

Förenklat deklarationsförfarande

Den förenklade deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Observera att då förenklat deklarationsförfarande för ombud tillämpas skall både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1      Första delfältet
2
6
7      Frivillig uppgift
8
14    I förekommande fall
15 a
18
19
21
25
26
31     Samtliga varor som deklareras tas upp på grundblanketten
34 a
35
37     Första delfältet fylls i enligt 8.3.2
        I andra delfältet skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:
        10H = förenklat deklarationsförfarande för importör
        11H = lokalt klareringsförfarande (tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS)
        12H = förenklat deklarationsförfarande för ombud
        Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.
44     Här anges tillståndsnumret
49     Godslokalkod
54

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält 41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas med annan kvantitet eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Lokalt klareringsförfarande

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS. I övrigt gäller vad som anges i avsnittet förenklat deklarationsförfarande.

Ofullständiga deklarationer

Det förenklade förfarandet med ofullständiga deklarationer får tillämpas endast i ett vederbörligen berättigat fall som godkänns av tullmyndigheten (jämför artikel 253 i förordning (EEG) nr 2454/93).

Den ofullständiga deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Faktura måste bifogas den ofullständiga deklarationen. Om faktura inte kan bifogas måste deklaranten göra troligt för tullkontoret att handlingen existerar och är giltig. Detta innebär att fakturanummer alltid måste uppges.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1      Första delfältet
2      Fältet behöver bara fyllas i då faktura inte bifogas.
7      Frivillig uppgift
8
12    Frivillig uppgift
14    I förekommande fall
15 a
20    Frivillig uppgift
21    Endast nationalitet är obligatorisk
22    Frivillig uppgift
23    Frivillig uppgift
28    Förutom vad som anges i avsnitt 8.2.3 skall i detta fält anges "Ej avdragsrätt enligt MVL" i de fall den gäldenären inte kan dra av mervärdesskattebeloppet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Om inget anges förutsätts det att gäldenären kan dra av mervärdesskattebeloppet vilket innebär att för mycket   debiterad mervärdesskatt inte återbetalas. I de fall faktura bifogas behöver fältet inte fyllas i.
31
33     Kan varukod inte anges skall så noggrann varubeskrivning lämnas att varan på ett enkelt sätt kan klassificeras enligt Kombinerade nomenklaturen.
34 a
36
37     I första delfältet anges koder enligt 8.3.2.
I andra delfältet anges 05P.
38
39     I förekommande fall
41     I förekommande fall
44     Ange skälen för att ofullständig deklaration lämnas. Ange tillståndsnummer för tullförfarandet.
46
47     Markera tydligt med versaler "OFULLSTÄNDIG DEKLARATION" före de preliminärt beräknade beloppen.
48
49
54

Fält 2 (i förekommande fall), 3, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 28 (i förekommande fall), 32 och 35 måste kompletteras av tulltjänsteman innan varan kan frigöras. Det underlättar därför om även dessa fält ifylls av deklaranten. I de fall en ofullständig deklaration lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS måste dessa fält som skall kompletteras av tulltjänsteman fyllas i av deklaranten enligt vad som anges i TDR 041.

Den ofullständiga deklarationen skall följas av en kompletterande tulldeklaration som lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Kompletterande tulldeklaration

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet blad 6 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Uppgifter lämnas som vid fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.3.2 förutom att i fält 37 andra delfältet anges 00S.

Om suspensionssystemet tillämpas

Uppgifter skall lämnas enligt vad som sägs i tillståndet att tillämpa förfarandet.

8.4 Bearbetning under tullkontroll

8.4.1 Allmänt

Bearbetning under tullkontroll är ett tullförfarande som innebär att icke-gemenskapsvaror upptagna i förteckningen i bilaga 87 till förordning (EEG) nr 2454/93 får föras in för att under tullkontroll undergå vissa i nämnda bilaga särskilt uppräknade typer av bearbetningar.

De bearbetade varorna får sedan deklareras för övergång till fri omsättning mot betalning av de importtullar som är tillämpliga för dessa varor.

Importören skall i normalfallet ha ansökt om tillstånd att tillämpa tullförfarandet med bearbetning under tullkontroll hos Tullverket i förväg. Detta tillstånd skall normalt visas upp då importören eller någon som företräder honom deklarerar varor till förfarandet.

Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

8.4.2 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varor deklareras till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Om inte annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges koden 52T.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange tilldelat tillståndsnummer för tullförfarandet.

Förenklat ansökningsförfarande

På importörens begäran får tulldeklarationen i vilken varor deklareras till tullförfarandet även anses som ansökan om tillstånd att tillämpa tullförfarandet.

Det förenklade ansökningsförfarandet får inte tillämpas om något förenklat förfarande enligt artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 tillämpas (se artikel 656 i förordning (EEG) nr 2454/93).

Om inte annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för bearbetning under tullkontroll.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange uppgifter enligt artikel 656 i förordning (EEG) nr 2454/93 om inte dessa uppgifter deklareras på en separat handling som bifogas tulldeklarationen.

8.4.3 Förenklade förfaranden

Uppgifter skall lämnas enligt vad som sägs i tillståndet för att tillämpa förfarandet.

8.5 Temporär import

8.5.1 Allmänt

Temporär import är ett tullförfarande som innebär att icke-gemenskapsvaror som används tillfälligt i gemenskapen helt eller delvis befrias från importtullar.

Säkerhet kan krävas för de avgifter som det beviljas temporär befrielse från.

Importören skall i normalfallet ha ansökt om tillstånd att tillämpa tullförfarandet temporär import hos Tullverket i förväg. Detta tillstånd skall normalt visas upp då importören eller någon som företräder honom deklarerar varor till tullförfarandet.

Tulldeklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

8.5.2 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varor deklareras till tullförfarandet för temporär import utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Om inte annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges koden 53T.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange tilldelat tillståndsnummer för tullförfarandet.

Förenklat ansökningsförfarande

På importörens begäran får tulldeklarationen i vilken varor deklareras till tullförfarandet även anses som ansökan om tillstånd att tillämpa tullförfarandet.

Det förenklade ansökningsförfarandet får inte tillämpas om något förenklat förfarande enligt artikel 76 i förordning (EEG) nr 2913/92 tillämpas (se artikel 695 i förordning (EEG) nr 2454/93).

Om inget annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för temporär import.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange uppgifter enligt artikel 695 i förordning (EEG) nr 2454/93 om inte dessa uppgifter deklareras på en separat handling som bifogas tulldeklarationen.

8.5.3 Förenklade förfaranden

Uppgifter skall lämnas enligt vad som sägs i tillståndet att tillämpa förfarandet.

8.6 Passiv förädling

8.6.1 Allmänt

Passiv förädling är ett tullförfarande som innebär att gemenskapsvaror exporteras temporärt till tredje land för bearbetning, reparation eller dylikt och att de erhållna produkterna återimporteras med hel eller delvis befrielse från bl.a. importtullar.

Importören skall i normalfallet ha ansökt om tillstånd att tillämpa tullförfarandet passiv förädling hos Tullverket redan innan varorna exporterades. Detta tillstånd skall normalt visas upp då importören eller någon som företräder honom deklarerar varor till tullförfarandet.

Tulldeklarationen vid import då passiv förädling tillämpas skall lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

8.6.2 Normalförfarande

Med normalförfarande avses varor deklareras till tullförfarandet passiv förädling utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Om inte annat anges nedan skall fälten vid återimporten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:

05S = normalförfarande utan tillämpning av något förenklat förfarande (annan än förtullning av privatgods)

55S = förtullning av privatgods

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange tilldelat tillståndsnummer för tullförfarandet.

Förenklat ansökningsförfarande

Om förädlingsprocessen avser reparationer av icke-kommersiell art, oavsett om är mot ersättning eller kostnadsfritt, skall tullkontoret på begäran av deklaranten tillåta att tulldeklarationen för övergång till fri omsättning också utgör ansökan om tillstånd att tillämpa tullförfarandet passiv förädling.

Med reparationer av icke-kommersiell art avses i detta sammanhang att reparera varor, inbegripet att återställa dem i ursprungligt skick och göra iordning dem, som

— utförs på tillfällig grund, och
— endast gäller varor för importören eller dennes familjs personliga bruk, som inte genom sin beskaffenhet eller kvantitet återspeglar något kommersiellt syfte.

Om inte annat anges nedan skall fälten fyllas i enligt vad som gäller för normalförfarandet för passiv förädling.

37 PROCEDUR

Första delfältet

Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.

En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.

Andra delfältet

I detta fält skall anges en treställig kod.

55S = förtullning av privatgods

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Här anges skälen för att det förenklade ansökningsförfarandet åberopas.

8.6.3 Förenklade förfaranden

Observera att tillståndsnummer måste uppges i fält 44 och att tillståndet  normalt måste visas upp redan i samband med att den förenklade deklarationen lämnas.

Förenklat deklarationsförfarande

Den förenklade deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Om att då förenklat deklarationsförfarande för ombud tillämpas måste både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som gäller vid fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1      Första delfältet
2
6
7      Frivillig uppgift
8
14    I förekommande fall
15 a
18
19
21
25
26
31    Samtliga varor som deklareras tas upp på grundblanketten
34 a
35
37    Första delfältet fylls i enligt 8.6.2
       I andra delfältet skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:
       10H = förenklat deklarationsförfarande för importör
       11H = lokalt klareringsförfarande (tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS)
       12H = förenklat deklarationsförfarande för ombud
       Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS.
44    Här anges tillståndsnumret
49    Godslokalkod
54

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält 41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas med annan kvantitet eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Lokalt klareringsförfarande

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS. I övrigt gäller vad som anges i avsnittet förenklat deklarationsförfarande.

Ofullständiga deklarationer

Det förenklade förfarandet med ofullständig deklaration får tillämpas endast i ett vederbörligen berättigat fall som godkänns av tullkontoret (jämför artikel 253.1 i förordning (EEG) nr 2454/93).

Den ofullständiga deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Faktura måste bifogas den ofullständiga deklarationen. Om faktura inte kan bifogas måste deklaranten göra troligt för tullkontoret att handlingen existerar och är giltig. Detta innebär att fakturanummer alltid måste uppges.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1      Första delfältet
2      Fältet behöver bara fyllas i då faktura inte bifogas
7      Frivillig uppgift
8
12    Frivillig uppgift
14    I förekommande fall
15 a
20    Frivillig uppgift
21    Endast nationalitet är obligatorisk
22    Frivillig uppgift
23    Frivillig uppgift
28    Förutom vad som sägs i avsnitt 8.2.3 skall i detta fält anges "Ej avdragsrätt enligt MVL" i de fall den gäldenären inte kan dra av mervärdesskattebeloppet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Om inget anges förutsätts det att gäldenären kan dra av mervärdesskattebeloppet vilket innebär att för mycket debiterad mervärdesskatt inte återbetalas. I de fall faktura bifogas behöver fältet inte fyllas i.
31
33    Kan inte varukod anges skall så noggrann varubeskrivning lämnas att varan på ett enkelt sätt kan klassificeras enligt den kombinerade nomenklaturen.
34 a
36
37    I första delfältet anges koder enligt i 8.6.2.
       I andra delfältet anges 05P
38
39    I förekommande fall
41    I förekommande fall
44    Ange skälen till varför ofullständig deklaration lämnas. Ange tillståndsnummer för tullförfarandet.
46
47    Markera tydligt med versaler "OFULLSTÄNDIG DEKLARATION" före de preliminärt beräknade beloppen.
48
49
54

Fält 2 (i förekommande fall), 3, 5, 6, 18, 19, 25, 26, 28 (i förekommande fall), 32 och 35 måste kompletteras av tulltjänsteman innan varorna kan frigöras. Det underlättar därför om även dessa fält ifylls av deklaranten. I de fall ofullständig deklaration lämnas genom elektroniskt dokument till TDS måste dessa fält fyllas i av deklaranten enligt vad som anges i TDR 041.

Den ofullständiga deklarationen skall följas av en kompletterande tulldeklaration som lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Kompletterande tulldeklaration

Den kompletterande tulldeklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet blad 6 eller genom ett elektroniskt dokument till TDS.

Uppgifter som fylls i som vid fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.6.2 förutom att i fält 37 andra delfältet anges 00S.

8.7 Returvaror

8.7.1 Allmänt

Reglerna för returvaror finns i artiklarna 185.187 i förordning (EEG) nr 2913/92 i artiklarna 844—856 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Reglerna innebär att befrielse från importtull kan medges för gemenskapsvaror som återimporteras från tredje land i oförändrat skick inom tre år.

Enligt 5 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. skall frihet från skatt medges för gemenskapsvaror som efter att ha förts ut från Sverige till tredje land och återinförs till landet utan att ha bearbetats under tiden de varit utförda från Sverige.

Vid återimporten skall deklaranten styrka att det är fråga om en returvara. Detta kan göras genom att någon av följande handlingar avlämnas:

— blad 3 av tulldeklarationen för export, påtecknad av utfartstullkontoret i original alternativt bestyrkt kopia,

— informationsblankett INF 3 (se bilaga 110 till förordning (EEG) nr 2454/93). Denna blankett skall på deklarantens begäran utfärdas av exporttullkontoret i samband med att exportklareringen sker eller

— annan handling som styrker att varan utgör gemenskapsvara som har exporterats från gemenskapens tullområde.

För varor som omfattas av den särskilda jordbrukspolitiken gäller särskilda regler, bl.a. måste ett intyg utfärdat av Statens jordbruksverk eller motsvarande myndighet i ett annat EU-land bifogas. Dessutom måste återimporten ske inom tolv månader. Se vidare i artiklarna 844.856 i förordning (EEG) nr 2454/93.

 

8.7.2 Procedur

När någon deklarerar en vara till återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning skall en tulldeklaration lämnas.

Tulldeklarationen kan lämnas skriftligt, med hjälp av EDI, muntligt eller genom annat handlande.

I de fall tulldeklarationen lämnas skriftligt skall, om inget annat sägs i det följande, blad 6 och 8 av enhetsdokumentet användas.

I de fall tulldeklarationen lämnas genom EDI skall uppgifterna överföras genom ett elektroniskt dokument till TDS. Se vidare i tulldataregelverket TDR 041. (Jämför även användarhandbok för TDS-anslutning.)

Enhetsdokumentet skall fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

Då något förenklat förfarande tillämpas gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 8.2.2.

8.8 Lagring i tullager

Lagring i tullager är ett tullförfarande med ekonomisk verkan. Det innebär att det krävs tillstånd för att få tillämpa tullförfarandet.

Observera att det inte behövs särskilt tillstånd varje gång varor skall läggas upp på tullager utan tillstånd ges för lagring av varor i tullager.

8.8.1 Normalförfarande

Med normalförfarande avses att varor deklareras till tullförfarandet lagring i tullager utan tillämpning av något förenklat förfarande.

Då normalförfarande tillämpas skall tulldeklaration för uppläggning på tullager göras på enhetsdokumentet blad 6, 7 och 8.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat sägs skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande vid import enligt avsnitt 8.2.3.

1      Första delfältet
3
5
8      Ifylls endast i de fall det är fråga om tullager typ C, D eller E.
       I nu nämnda fall anges fullständigt namn och adress på uppläggaren om denne är annan än deklaranten.
14    Ange fullständigt namn och adress på deklaranten. Under "Nr" anges deklarantens telefonnummer och referens.
19
31
32
33     Ifylls endast då det är fråga om tullager typ D.
35
37     Första delfältet
        Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange det tullförfarande till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.
        En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.
        Någon av koderna 71, 72, 73, 76 eller 77 skall anges som första tvåställiga kod.
38
40    Ange tullid eller annat godsnummer då ett tullförfarande med ekonomisk verkan avslutas genom uppläggning på tullager.
44    I de fall tulldeklarationen lämnas till ett annat tullkontor än övervakningstullkontoret skall i detta fält anges namn och adress till övervakningstullkontoret.
47    Här anges, då det är fråga om tullager typ D, beskattningsgrund.
49
54

Lagring av jordbruksprodukter på tullager

I de fall det är fråga om förfinansierade varor som avses i artikel 503 b i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall förutom tidigare nämnda fält även fält 17 och 41 fyllas i.

Därutöver gäller för varor där exportbidrag åberopas på grund av att varorna läggs upp på tullager vad som sägs i Statens jordbruksverks föreskrifter.

8.8.2 Förenklade förfaranden

En förenklad deklaration skall fyllas i enligt vad som anges i tillståndet.

En kompletterande tulldeklaration skall avlämnas i sammanfattande form på enhetsdokumentet blad 6, 7 och 8 och innehålla samma uppgifter som krävs vid normalförfarande enligt 8.8.1.

För varor deklarerade till tullagerförfarandet under en kalendervecka skall den kompletterande tulldeklarationen lämnas senast onsdagen i första veckan efter den då uppläggningen skedde.

8.8.3 Uttag från tullager

Vid uttag från tullager måste varan anmälas till en annan godkänd tullbehandling. Då skall de regler som gäller för respektive form av godkänd tullbehandling tillämpas. Det innebär t.ex. att om varan återexporteras från gemenskapen gäller vad som anges i avsnitt 6.2.

8.9 Förstöring

Då en vara anges till förstöring skall enhetsdokumentet blad 6, 7 och 8 lämnas.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs i avsnitt 8.2.3.

2      Ingen obligatorisk uppgift
3
5
8
14     I förekommande fall
31
32
33
37     Ange en fyrställig kod bestående av två tvåställiga koder. Den första tvåställiga koden skall ange den procedur till vilket varorna deklareras. Den därpå följande koden anger föregående procedur.
        En förteckning över procedurkoder på tvåställig nivå finns i bilaga 38 till förordning (EEG) nr 2454/93.
        Koden 93 skall anges som första tvåställiga kod.
38
40
41
44
46
49
54

8.10 Överlåtelse till statskassan

Då en vara överlåts till statskassan skall enhetsdokumentet blad 6, 7 och 8 användas.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs i avsnitt 8.2.3.

2      Ingen obligatorisk uppgift
3
5
8
14     I förekommande fall
31
32
33
38
40
41
44     Ange att det är fråga om överlåtelse till statskassan.
46
49
54


Bilaga 1 [till bilaga B]

Varor för vilka handelsstatistiska uppgifter inte behöver lämnas

För följande varor behöver inte handelsstatistiska uppgifter lämnas när de exporteras till eller importeras från tredje land. Dock måste uppgifter lämnas i de fall tull eller annan skatt skall tas ut.

A Lagliga betalningsmedel, värdepapper

B Varor som utgör nödhjälp för katastrofområden

C Varor avsedda för bruk av diplomatiska sändebud eller liknande

1 varor som omfattas av diplomatisk, konsulär eller jämförlig immunitet

2 gåvor till främmande statsöverhuvud eller ledamöter av främmande regering eller parlament

3 föremål som försänds inom ramen för ömsesidigt administrativt bistånd.

D Varor som inte omsätts yrkesmässigt

1 ordnar, hedersutmärkelser, priser, minnesmärken och medaljer

2 reseutrustning, proviant och andra föremål, inbegripet sportutrustning, om utrustningen är avsedd för personligt bruk och medförs av den resande eller sänds före eller efter resan

3 brudutstyrslar, flyttsaker eller arvegods med undantag av motorfordon och fritidsbåtar

4 likkistor och begravningsurnor, gravutsmyckning och föremål för underhåll av gravar och gravvårdar

5 trycksaker, bruksanvisningar och prislistor

6 varor som blivit obrukbara eller som inte kan brukas yrkesmässigt

7 barlast

8 fotografier, exponerad och framkallad film, utkast, teckningar, ritningskopior, manuskript, arkivalier och arkivhandlingar samt tryckkorrektur

9 frimärken.

E Varor som får importeras mot att passersedel företes

F Varuprover


Bilaga 2 [till bilaga B]

Nationella procedurkoder vid import

Dessa koder skall anges i fält 37 andra delfältet.
10 = anges i en förenklad deklaration då förenklat deklarationsförfarande för övergång till fri omsättning för importör tillämpas
11 = anges i en förenklad deklaration då lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning tillämpas (kan enbart användas då deklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS)
12 = anges i en förenklad deklaration då förenklat deklarationsförfarande för övergång till fri omsättning för ombud tillämpas (kan enbart tillämpas då deklarationen lämnas genom ett elektroniskt dokument till TDS)
05 = anges i tulldeklarationen då normalförfarandet vid övergång till fri omsättning (direktförtullning) tillämpas samt då det förenklade förfarandet med ofullständiga deklarationer tillämpas
55 = förtullning av privatgods
00 = anges i den kompletterande tulldeklarationen då något förenklat förfarande tillämpas (annat än ofullständiga deklarationer)
51 = aktiv förädling suspensionssystemet (AF/S)
52 = bearbetning under tullkontroll (BUT)
53 = temporär import (TI)

I tullräkning kan även procedurkod 09 förekomma. Koden står för tullinitierad förtullning.


Bilaga C

Koder i svarsmeddelanden från TDS

Svarskoder av teknisk art i KONTRL-meddelande

Dataelement 0083 — åtgärdskod


 Kod  Text

1 Bekräftad (denna nivå och alla lägre nivåer)
2 Bekräftad — fel upptäckta och rapporterade
3 En eller flera avvisade — nästa lägre nivå
4 Avvisad — denna nivå och alla lägre nivåer
5 UNB/UNZ accepterad
6 UNB/UNZ avvisad

Dataelement 0085 — svarskod


 Kod  Text  Kommentar

 1 UNA stöds ej Underrättelse om att teckensträngen i UNA inte kan förstås eller att följa
 2 Syntaxen stöds ej Underrättelse att syntaxidentifierare, version och/eller nivå angiven i UNB-segment inte stöds av mottagaren
 3 Meddelandeversion/-utgåva stöds ej Underrättelse att meddelandetyp, versionsnummer och/eller utgåvenummer i UNG och/eller UNH-segmenten inte stöds av mottagaren
 4 Servicesegment saknas/ogiltiga Underrättelse att servicesegment saknas, innehåller ogiltigt  data eller inte kan bearbetas
 5 Fel i avslutningskontroll Underrättelse att data i avslutningen inte överensstämmer med huvud och/eller att den funktionella gruppen eller meddelandet eller segmenträkningen är felaktig 
 6 Datasegment saknas/ogiltigt Underrättelse att mottagaren angiven i UNB inte överensstämmer med den verklige mottagaren
 7 Felaktig mottagare Underrättelse att mottagaren angiven i UNB inte överensstämmer med den verklige mottagaren 
 8 För många dataelement i segmentet Indikation att ett datasegment innehåller för många dataelement
 9 Obligatoriskt dataelement saknas Indikation att ett obligatoriskt element saknas i ett service- eller datasegment
 10 Attributsfel i dataelement Indikation att ett dataelement inte överensstämmer med den tillämpliga meddelande- eller segmentsspecifikationen
 11 Lösenordet är ogiltigt Indikation att lösenordet i segmentet UNB är ogiltigt
 12 Avsändare är ej tillåten Avsändare som angivits i mottaget meddelandes UNB/S002 är ej tillåten
 13 Referens till överföringen är ej unik  Referens som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej unik
 14 Referens till tillämpning ej tillåten Referens till tillämpning som angivits i UNB/0026 är ej tillåten
 15 Behandlingsprioritet ej tillåten Behandlingsprioritet som angivits i UNB/0029  är ej tillåten
 16 Ingår ej i kommunikations­överenskommelsen Det som angivits i UNB/0032 ingår ej i kommunikations&­överkommelsen
 17 Testindikator ej godkänd Testindikator som angivits i UNB/0035 är ej godkänd
 18 Ej överensstämmelse mellan UNB/0020 och UNZ/0020 Det som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej  i överensstämmelse
 19 Antalet meddelanden överensstämmer ej med antalet i filen Antalet överförda meddelanden överensstämmer ej med vad som angivits i UNZ/0036
 20 Kommunikationsavtalet är ej uppfyllt  
 21 Felaktig kombination av syntaxversion och TDR-version  
 22 Fel vid teckenmängds­kontroll  

 

"Statuskoder" i svarsmeddelande (CUSRES-MD) från TDS

Dessa svarskoder anges som "kvalificerare" i RFF-segment. Koderna lämnas vid svar på en statusförfrågan och som svar på en begäran om tullklarering.


 Kod  Text

 GEF  Godset ej klart för utörsel
 GEL  Godset ej klart för utlämning
 GKF  Godset klart för utförsel
 GKL  Godset klart för utlämning
 KFE  Klareringsenheten finns ej (används f.n. inte)
 KLU Klarering utförd 
 TFE  Tullid finns ej

Följande svarskoder anges som "kvalificerare" i GIS-segment (kvittens på rättelsemeddelande).


 Kod  Text

 RE  Rättelse ej godkänd (används f.n. inte)
 RG  Rättelse godkänd (används f.n. inte)

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare MTA

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.


 Kod  Text

 060  Sigillkontroll har ej  kunnat genomföras i TDS
 061  Fler fel finns men version 90.2 av CUSREC förhindrar vidare rapportering

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare FTA

Koden medför att ett ärende avvisas av TDS.


 Kod  Text

 020 Felaktig kvalificerare i segment AUT
 021 Felaktig kvalificerare i segment RFF
 022 Felaktig kvalificerare i segment LOC 
 023 Felaktig kvalificerare i segment DTM
 024 Felaktig kvalificerare i segment TDT
 025 Felaktig kvalificerare i segment GIS
 026 Felaktig kvalificerare i segment NAD
 027 Felaktig kvalificerare i segment CST
 028 Felaktig kvalificerare i segment  MOA
 029 Felaktig kvalificerare i segment MEA
 030 Felaktig kvalificerare i segment DCR
 031 Felaktig kvalificerare i segment FTX
 032  -
 033 Felaktig kvalificerare i segment COM
 034 Felaktig kvalificerare i segment UNS
 035 Felaktig kvalificerare i segment CUX
 036 Felaktig kvalificerare i segment DMS
 037 Felaktig kvalificerare i segment GDS
 038 Felaktig kvalificerare i segment TAX
 039 Felaktig kvalificerare i segment TOD
 040 Felaktigt dokumentsigill
 045 Felaktigt utställarsigill
 050 Ej godkänd utställare
 055 Ej godkänd sigileringsmetod
 056 Ogiltig tidsangivelse i segment AUT (sigillkontrollvalidering)
 075 Datum i segment AUT ej enligt angiven formatkvalificerare
 076 Datum i segment DTM ej enligt angiven formatkvalificerare
 085 Kvalificerare saknas i GIS-segment eller felaktig kod i okvalificerat GIS-segment
 100 UNT-segment ej korrekt

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare MFT

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.


 Kod  Text  Kommentar

 240 Angivet org.nr för behörig att begära klarering finns ej i TDS   
 241 Angivet org.nr för behörig att begära klarering har felaktig checksiffra  
 242 Angivet org.nr för behörig att begära klarering har felaktigt format  
 244 Angivet org.nr för behörig att begära klarering finns ej i Tullverkets förteckning över företag  
 245 Angivet org.nr för behörig att begära klarering saknar tillstånd för elektroniskt uppgiftslämnande Uppgiften om klareringsbehörig avser de fall där tullklarering ska  begäras genom ett elektroniskt meddelande 
 626 Tillståndsnummer ska anges Om tillståndskod angivits ska också tillståndsnummer anges

 

Applikationsspecifika svarskoder i CUSRES-KV — kvalificerare FFT

Kod med kvalificerare FFT medför att ett ärende avvisas av TDS.


 Kod Text  Kommentar 

 010  Meddelandetyp är felaktig  Meddelandetyp anges i BGM-segmentet
 065  Ärendet har ej kunnat tas emot pga interna orsaker i TDS  Detta meddelande kan erhållas om det har uppstått något fel i TDS - I sådant fall  bör driftsövervakningen kontaktas
070  Angivet tullid är förbrukat  Ärendets tullid (BGM-segment) har tidigare använts i TDS
071   Tullid skall anges  
082  Tullid har felaktigt format och/eller felaktig checksiffra  
083   Ärendets tullid ingår i den serie som är förbehållen Tullverkets lokaldator  Vid nyuppläggning av ärende (utom TNU) ska företagets tullidserie användas
084   Tullid tillhör inte giltig tullidserie  Ärendets tullid ska återfinnas i någon av de tullidserier som registrerats i TDS
100  Exportörens registreringsnummer ska anges  
101   Exportörens registreringsnummer är fel  Företagets reg.nr. i TDS består av org.nr. 10 siffror och tilläggsnr 2 siffror. För företag som ej är registrerade i TDS register används 00 som tilläggsnr
111 Angivet org.nr för exportör har fel checksiffra  
112 Angivet registreringsnummer för exportör har fel format   Registreringsnr består org.nr på 10 tecken och tilläggsnr på 2 tecken (sammanlagt 12 siffror)
113   Registreringsnr för exportör ska anges eftersom tillstånd erfordras för angiven varukod  Tillstånd som läggs in i TDS är knutna till tillståndshavarens reg.nr (eller org. nr) som i sådana fall alltid ska anges
115   Exportörens namn ej angivet  Om angivet reg.nr för exportör ej återfinns i TDS' företagsregister ska uppgift om namn och adress lämnas
118 Exportören saknar tillstånd för angiven meddelandetyp  Ex. Meddelandetyperna UFF och UGEkan bara tas emot om särskilt tillstånd finns registrerat på företaget. Beträffande UGE sker validering på exportörens org,nummer inkl. tilläggsnummer
120   Namn och ska anges då exportörens reg.nr saknas i ärendet jfr svarskod 100. Om reg.nr saknas ska namn, postnr och postadress alltid anges (i rätt  position) 
121  Exportörens postadress ej angiven  jfr kommentar till kod 115
124   Landkod för exportör är fel  Angiven kod finns i TDS' landkodtabell 
125   Namn på handläggare hos exportör ej angiven  
126  Telefonnr till handläggare hos exportör ej angivet   
127  Exportörens postnummer ej angivet   
128  Exportörens postnummer felaktigt  Angivet postnr finns inte i TDS' postnummertabell eller har felaktigt format. Postnr ska bestå av 5 siffror och uppta 5 - 6 positioner 
131 Angivet reg.nr för ombud har fel checksiffra av org.nr-delen  
132 Angivet reg.nr för ombud har fel format   
133  Angivet reg.nr för ombud är felaktigt   Tänkbara orsaker. Det kan vara checksiffer- eller formatfel; angivet tillägsnr finnes ej i registret; avsändarens org.nr i UNB-segmentet är ej detsamma som ombudets org.nr
134   Ombudets reg.nr ska anges  Ex. Om procedurkod=12 måste ombudets reg.nr anges
135   Namn- och/eller adressuppgifter på ombud ska anges  
140  Landkod för ombud är felaktig  Landkod behöver inte anges för ombud med svenskt reg.nr
145  Ombud saknar tillstånd för angiven meddelandetyp  Meddelandetypen UGE kan bara tas emot om särskilt tillstånd finns registrerat på företaget. Validering sker på org.nr inkl. tilläggsnr 
150  Handläggarens namn hos ombud  ej angivet  
170 Telefon till handläggare hos ombud ej angivet   
180  Angiven åtgärdsindikator är felaktig   
190  Angiven/na tilläggskod/er är felaktig/a   
191  Tilläggskod/er ska anges   
192  Tilläggskod/er ska ej anges   
193 Samma  tilläggskod  angiven flera gånger   
194  Felaktig kombination av tilläggskoder   
210  Mottagarens namn ska anges Vid export ska mottagarens namn och adress anges 
220  Mottagarens postadress ska anges  Jfr svarskod 210 
230   För mottagarland ska anges bokstavskod upptagen i Tullverkets landtabell Svarskod 230 ges om mottagarland angivits med felaktig kod
231  Landkod för mottagare ej angiven   
260  Totalt antal kolli fel eller saknas   Med felaktigt avses bl.a. negativt värde 
270  Beräknad avgångstid ska anges   
271  Beräknad avgångstid fel  Datum och tidpunkt ska vara "giltigt" och ha formatet  CCYYMMDDHHMM (ex. 30  februari ej giltigt). Beräknad avgångstid får ej vara tidigare än dagens datum. 
280  För bestämmelseland ska anges kod upptagen i Tullverkets landtabell  
290  Bestämmelseland ska anges   
300  Transportmedlets id ska anges   
310  Angiven kod för transportmedlets nationalitet vid avgången/ankomsten finns ej upptagen i Tullverkets landtabell  
311  Nationalitet för transportmedel vid avgång/ankomst ska anges   
320  Aktiva transportmedlets identitet och nationalitetskod vid gränspassagen ska anges   
330  Angiven nationalitetskod för aktivt transportmedel finns ej upptagen i Tullverkets landtabell   
340  Angiven transportsättskod är ej upptagen i Tullverkets förteckning över transportsättskoder   
350  Transportsättskod ska anges   
380  Angiven godslokalkod är ej  upptagen i Tullverkets förteckning över godslokalkoder   
390  Godslokalkod ej angiven   
400  Fakturanummer e.d. ska anges   
405  Kod för inrikes transportsätt ej angiven   
406  Kod för inrikes transportsätt felaktig   
410  Godsmärkning ska anges   
420  Angivet antal kolli är felaktigt  Denna kod ges exempelvis om negativt värde angivits 
425   Antal kolli ska anges  
430   Kollislag ska anges  
440   Varuslag ska anges  
450 Varupostnr ska anges i stigande ordning (nummerföljd)  
451  Varupostnr ej inom tillåtna gränser Tillåtet intervall 1 - 999 
452  Varupostnr ska anges   
453  Första varupostnr ska vara 1 (ett)   
455  Endast en varupost  får deklareras i denna ärendetyp  Kan utlösas i samband med orimlig procedurkod 
456  Ärendet måste innehålla minst en varupost och för vissa meddelandetyper dessutom högst en varupost   
505  Angiven procedurkod felaktig  Svarskoden kan utlösas av en korsvalidering 
510  Procedurkod ska anges   
515  JP-kod felaktig  I de fall återbetalning av jordbruksavgifter yrkas pga export ska koden "RE" anges 
540  Nettovikt ska anges   
545  Uppgift om nettovikt felaktig  Svarskoden kan utlösas om negativt värde eller ett för stort värde angivits 
550  Uppgift om annan kvantitet  felaktig  Ex. Annan kvantitet ska inte redovisas till aktuell varukod. Jfr även kommentar till kod 545
560  Annan kvantitet ska anges till angiven varukod  Se aktuell varukod i tulltaxan 
570  Statistiskt värde ska anges  
575 Uppgift om statistiskt värde felaktig  Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde 
580  Angivet tidigare tullid finns ej i TDS  
581  Angivet  tidigare tullid syftar på ett icke relevant ärende Ex. Tidigare tullid i en TD hänvisar inte till  en HA; HA har redan "avbokats" genom tidigare avlämnad TD; TD avser flera HA (nummerlista) som inte har samma taxebestämmande dag 
583  Tidigare tullid får ej ändras  Ex. Kan avse det fall då man lämnar en slutli deklaration efter en preliminär dito 
584  Tidigare tullid förekommer mer än en gång i samma ärende  När en TD omfattar flera HA (s.k.  nummerlista) anges tullid från HA som "tidigare tullid", men endast en förekomst av samma tullid är tillåten
590  Tidigare tullid ska anges  Ex. i en TNU ska tidigare tullid alltid anges 
600  Tillståndskod ska anges   
610  Felaktig tillståndskod  Ex. Svarskoden kan bero påatt felaktig kod angivits eller  att den angivna tillståndskoden ännu inte lagts in i TDS 
615  Tillståndskod och tillståndsnummer kan ej upprepas på en varupost Ex. Om samma tillståndskod och tillståndsnummer  upprepas på en varupost fås denna svarskod 
616 

Begränsad licens kan ej åberopas på preliminär deklaration eller slutlig deklaration efter preliminär deklaration 

 
640  Angivet tillståndsnummer finns ej i TDS   Tillståndsnr måste vara exakt återgivet, tecken för tecken
660   Tillståndsnummer  ska anges Till angiven tillståndskod ska även  tillståndsnr anges 
670  Varukod ska anges   
671  Angiven varukod är felaktig  Vid import anges 10-ställig "Taric-kod" och vid export 8-ställig KN-kod
680  EU-procedurkod ej angiven  
681  Angiven EU-procedurkod är felaktig Vissa EU-procedurkoder kan bara kombineras med en specifik ärendekod. Detta gäller t ex de EU- procedurkoder som börjar med 51, 52, 53, 55, 56, 57 eller 91 och som bara kan användas i kombination med ärendekod T
685 Tillstånd enligt angiven procedurkod får inte användas i kombination med angiven EU-procedurkod  
700 Komplettering har avvisats pga att bearbetning av ärendet har påbörjats  Om t.ex. tulltaxering har begärts kan komplettering inte göras
710  Åberopat tullid fel  Tänkbara orsaker; Tullid finns inte i TDS eller tullid avser ett inte relevant ärende (TRT äberopar en TNU som inte finns i TDS, men HA finns) 
720  Uppgiften behörig att begära klarering får endast kompletteras av det företag som gjort nyuppläggning av ärendet   Här avses det  företag som angivits i UNB-segmentet vid nyuppläggningen
730  Tullklarering påbörjad/klar. Rättelse måste göras manuellt  Rättelse genom elektroniskt meddelande kan inte göras i sådant fall 
740  Endast den som gjort nyupplägning av ärendet får lämna rättelse   
750  Tillstånd saknas för angiven meddelandetyp   
765  Importärendekod ska anges  
766  Angiven importärendekod är felaktig   
770  Angivet reg.nr för tullskyldig är felaktig Ex. Kan också avse felaktigt format eller checksiffra. Om slutlig TD lämnas efter en prel. får uppgiften om tullskyldig inte ändras 
771  Tullskyldigs reg.nr ska anges   
772  Namn och adressuppgifter för tullskyldig ska anges  Om tullskyldigs reg.nr.  inte finns i TDS'företagsregister ska namn och adressuppgifter lämnas. Namn, postnr och postadress är minimikrav 
775  Angivet postnr för tullskyldig finns ej i TDS' postnummerkatalog   
780   Avsändningsland ska anges Anges med landkod 
781  Angiven kod för avsändningsland är ej upptagen i Tullverkets landtabell   
790  Aktiva transportmedlets nationalitet ska anges   
805  Ursprungsland ska anges   
806  För ursprungsland ska anges kod, upptagen i Tullverkets landtabell   
810  Bruttovikt ska anges   
811  Angiven bruttovikt felaktig Kan vara  negativt värde eller för högt värde 
815  Angiven förmånskod är felaktig  Koden finns ej upptagen i Tullverkets tabell över förmånskoder eller koden är ej tillämplig på angivet ursprungsland 
816  Förmånskod ska anges   
825  Angiven avgiftskod är felaktig   
827  Avgiftskod ska ej anges   
830  Angiven beräkningsenhetskod fel  Koden finns ej upptagen i Tullverkets förteckning över beräkningsenhetskoder eller koden är ej tillämplig på angiven avgiftskod
831  Beräkningsenhetskod anges   
832  Beräkningsenhetskod ska ej anges   
835  Angiven kod för betalningsansvar felaktig   
836  Kod  för betalningsansvar  ska anges   
840   Deklarationskod ej angiven  
841  Angiven deklarationskod felaktig   
850  Antal kolli eller bruttovikt (om bulk) är mindre än vad som angivits i hemtagningsanmälan I en kompletterande tulldeklaration får antal kolli (eller bruttovikt om bulk) ej vara mindre än i hemtagningsanmälan. Om manko bör Tullverket kontaktas och kompletterande tulldeklaration lämnas ev. på ED-blankett
855  Rättelse måste göras manuellt Kan avse det fall då en TD har granskats, men ej fakturerats
860  Beskattningsgrund ska anges   
861  Beskattningsgrund ska ej anges   Ex. Beskattningsgrund ska ej anges om avgiftskod  är utelämnad eller om varukod är 00
865  Avgiftssats ska anges   
866  Angiven avgiftssats felaktig   
867  Avgiftssats ska ej anges om avgiftskod är utelämnad Ex. När avgiftssats angivits krävs även avgiftskod. Om beräkningsenhetskod är M ska avgiftssats inte heller anges
872 Meddelandets avsändare ska ha samma org.nr som den tullskyldige eller ombudet Meddelandets avsändare finns angivet i UNB-segmentet - kontakta systemansvarig på företaget!
873  Meddelandets avsändare ska ha samma identitet (org.nr) som exportören Gäller i de fall som deklaration inte avlämnats av ombud
880  Ej behörig att begära tullklarering i elektroniskt meddelande Den som gör nyuppläggning av ett ärende ska ange klareringsbehörig om annan ska begära klarering genom ett elektroniskt meddelande
885  Tullklarering får ej begäras genom elektroniskt meddelande Gäller exempelvis vid temporär import, aktiv förädling suspensionssystemet och bearbetning under tullkontroll
890  Tillstånd för angiven procedurkod saknas Kontrollera att den tullskyldige (org.nr + tilläggsnr) finns registrerad som hemtagare om procedurkoden är 10! Om procedurkoden är 12 ska ombudet inneha tillstånd till hemtagning för annans räkning
895   Transitnr ska anges Gäller om procedurkod = 11 (godkänd importör) 
900  Kod för avgångsland  finns ej i Tullverkets  landtabell   
901  Avgångsland ska anges  Gäller om procedurkod = 11 (godkänd importör)  
910  Avsändare ska anges   Avsändarens namn ska anges
915  Ärendet kan ej lämnas innan hemtagningen är klarerad Ex. En TD kan inte tas emot förrän HA har tullklarerats. En orsak är att taxebestämmande dag ska vara fastställd och det görs vid tullklarering av HA
920  Avdragsrätt enl. mervärdesskattelagen ska anges Om importärendekod är "P" ska denna uppgift anges med 'J' eller 'N'
921  Avdragsrätt för mervärdeskatt ska anges med J eller N  Se svarskod 920 
925  Taxebestämmande dag ska anges   
926  Angiven taxebestämmande dag är felaktig Ex. Taxebestämmande dag får ej vara senare än dagens datum. Det kan också vara datum som inte finns, t.ex 30 februari
930  Manuellt inlämnat ärende får ej behandlas elektroniskt Ex. En manuellt ingiven DF kan inte rättas genom ett elektroniskt meddelande (DRT)
935  Angiven betalningsansvarig är ej registrerad som kreditimportör hos Tullverket   
940  För sent att anmäla till annan tullklareringsform   
946  Utförseldatum felaktigt  Datum   ska vara ett "giltigt" datum (t.ex. 31 februari ej giltigt) och ha formatet CCYYMMDD 
950  Landkod för avsändare felaktig   
955  Avsändarens postadress ej angiven   
960  Angivet anläggningstullid felaktigt Ex. Anläggningstullid ska inte anges   till angiven procedurkod 
961   Anläggningstullid ska anges Ex. Angiven procedurkod förutsätter att uppgift om anläggningstullid finns 
965  Telefonnr till handläggare hos tullskyldig ej angivet   
970  Landkod för tullskyldig felaktig   
975  Namn på handläggare hos tullskyldig ej angivet   
985  Angiven beskattningsgrund är felaktig   Får t.ex. ej vara negativt värde
997  Ska ändring göras måste omprövning begäras  Ett rättelsemeddelande kan inte tas emot när tulltaxeringsbeslut har fattats 


1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Vid författningens ikraftträdande skall Tullverkets tullordning (TFS 1994:45), Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:62) om tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden, Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:65) med vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt i samband med Sveriges anslutning till Europeiska unionen m.m. och Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:14) om servicetrappan upphöra att gälla.

3. Den upphävda tullordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet.

4. Vidare skall de upphävda föreskrifterna om tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden fortfarande tillämpas i fråga om varor som har eller borde ha deklarerats för fri förbrukning före ikraftträdandet.