tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:19

med ändringar i TFS 1999:25

beslutad den 5 december 2000
Utkom från trycket den 12 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:20

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:25) om handläggning av ärenden om tjänsteförseelser m.m.

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1999:25) om handläggning av ärenden om tjänsteförseelser m.m.

dels att författningens rubrik skall ha följande lydelse,

dels att 1 § och 8 § skall ha följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter om handläggning av ärenden om tjänsteförseelser m.m.

1 §  Den som enligt Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning är överordnad är skyldig att anmäla misstanke om att en anställd gjort sig skyldig till brott enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 § brottsbalken, tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning eller uppträtt utanför arbetet på sådant sätt att Tullverkets eller dess anställdas anseende kan ha skadats.

8 §  För att undvika fara eller för att upprätthålla ordning i arbetet skall en överordnad ta en anställd ur arbetet om det är nödvändigt. Om den anställde är påverkad av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel bör dessutom graden av sådan påverkan samt beskaffenhet och mängd utrönas.

Åtgärd att ta anställd ur arbetet skall snarast möjligt anmälas till personalenheten vid huvudkontoret respektive ekonomi- och personalenheten vid tullregionen. Berörd enhet skall undersöka om den anställde har problem med användande av alkoholdrycker, droger eller andra berusningsmedel. Enheten skall i samband med undersökningen bl.a. samråda med företagshälsovården och den anställdes arbetstagarorganisation.

Visar det sig att den anställde har missbruksproblem skall den berörda enheten i samråd med företagshälsovården och läkare vidta åtgärder för att bereda den anställde lämplig vård. Kan det antas att åläggande av disciplinpåföljd skulle motverka ändamålet med dessa åtgärder, får tullregionen underlåta att överlämna ärendet till huvudkontoret.

Första och andra stycket gäller i tillämpliga delar även när sådan anmälan som avses i 2 kap. 38 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning kommit in till berörd enhet.


Denna författning träder i kraft vid utgången av år 2000.