tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:18

med ändringar i TFS 1999:24

beslutad den 5 december 2000
Utkom från trycket den 15 december 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:10

Bemyndigande: 17 och 18 §§ verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning

[Tullverket föreskriver ] i fråga om Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning

dels att 2 kap. 3—5, 7, 8, 12, 19, 22, 25—28, 29, 30 och 33 c §§, 3 kap. 6—10 §§, 4 kap. 10 § samt 5 kap. 3 och 5 §§ skall ha följande lydelse,

dels att mellanrubrikerna närmast före 2 kap. 4 resp. 25 §§ skall ha följande lydelse,

dels att bilaga 1—4 skall ha följande lydelse,

dels att i 2 kap. skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse,

dels att de allmänna råden till 2 kap. 21 b § och 3 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels att det till 2 kap. 3, 5 och 15 §§ skall införas allmänna råd av följande lydelse.
(Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:41.)

2 kap.

3 § Vid huvudkontoret finns en produktionsavdelning, en utvecklingsavdelning, en IT-avdelning, en ekonomi- och personalavdelning samt fyra stabsenheter (verkssekretariatet, enheten för internrevision, juridiska enheten och enheten för internationell samordning och information).

Organisationsplan över huvudkontoret finns i bilaga 1.

Allmänna råd

Förändringar i organisationsplanen för huvudkontoret enligt bilaga 1 beslutas i föreskriftsform. Berörd avdelning eller stabsenhet bör i förekommande fall upprätta ett förslag till författningstext. Ett förslag till författningstext bör överlämnas till juridiska enheten för slutlig beredning.

(Senaste lydelse TFS 1999:41.)

Avdelningarnas och stabsenheternas arbetsområden

4 § Avdelningarnas och stabsenheternas arbetsområden anges i bilaga 3.

(Senaste lydelse TFS 1999:41.)

5 § Avdelningarna och stabsenheterna skall inom respektive arbetsområde svara för bl.a.

— produktion av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd

— handläggning av remisser

— handläggning av överklaganden och omprövning av Tullverkets beslut i de fall frågan inte skall handläggas på regional nivå.

De skall vidare

— medverka i arbetet med utarbetande av budgetunderlag och årsredovisning samt svara för beredskapsfrågor inom det egna området

— medverka i utformning och uppföljning av verksamhetsplan och budget för avdelningen eller enheten samt för regionerna

— medverka i utarbetandet av Tullverkets policy.

Allmänna råd

Inom Tullverket kan föreskrifter endast beslutas av verksstyrelsen eller av Generaltulldirektören. Förslag till föreskrifter skall granskas av Juridiska enheten innan beslut fattas. Varje avdelning och stabsenhet skall dock svara för framtagandet av föreskrifter från utarbetande av förslaget till lämnande av ett upprättat tryckoriginal till tryckning.

Varje avdelning och stabsenhet bör löpande följa upp vilka gällande föreskrifter som faller under avdelningens eller enhetens ansvarsområde och lämna förslag till ändringar när detta behövs för att bestämmelserna i föreskrifterna skall hållas aktuella och så att bestämmelser som inte längre fyller en funktion upphävs. Avdelningarna och enheterna bör också löpande se över behovet av nya föreskrifter och allmänna råd inom sitt ansvarsområde. Inom en avdelning är det lämpligt att fördela ansvaret mellan avdelningens enheter.

Till stöd för arbetet med att ta fram en ny föreskrift finns en elektronisk mall och instruktioner för hur den skall användas.

7 § Avdelningschef vid huvudkontoret skall

— följa frågor bl.a. från driftssynpunkt som faller inom avdelningens arbetsområde och lägga fram förslag i sådana frågor när så påkallas,

— såvitt avser avdelningens arbetsområde hålla tillsyn över utbildningens bedrivande på Tullskolan samt biträda med sakkunskap när det gäller kursernas innehåll och uppläggning,

— se till att nödvändigt samråd äger rum i fall då ett ärende rör även annan avdelning eller stabsenhet eller då särskild sakkunskap finns där,

— fastställa befattningsbeskrivningar för de anställda inom avdelningen.
(Ändringen innebär bl.a. att den näst sista strecksatsen har tagits bort.)

8 § Cheferna för stabsenheterna samt säkerhetschefen har i tillämpliga delar samma skyldigheter som avdelningschefer.

(Senaste lydelse TFS 1999:41.)

11 a § Generaltulldirektören utser signalskyddschef för Tullverket enligt Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1999:11) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

12 § Bestämmelser om funktionellt och tekniskt systemförvaltningsansvar beträffande vissa datasystem finns i bilaga 3. Ytterligare bestämmelser finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1993:41) om systemförvaltningen av tulldatasystemet.

Bestämmelser om systemansvar, registeransvar och informationssäkerhetsansvar m.m. beträffande tulldatasystemet (TDS) finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:19) om informationssäkerhet för Tullverket.

Bestämmelser om systemägaransvar, registeransvar m.m. beträffande datasystem för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FFM 1995:15) om Tullverkets spaningsdiarium (SPADI) m.m.

Allmänna råd till 15 §

Förändringar i organisationsplanen för en region enligt bilaga 2 beslutas genom föreskrift. Beredningen av ärendet kan ske genom berört processnätverk eller genom berörd regionchef. Ett förslag till författningstext bör överlämnas till juridiska enheten vid huvudkontoret för slutlig beredning.

19 § Chefen för en tullregion

— svarar för att verksamheten inom regionen planeras, genomförs och följs upp på ett sådant sätt att kraven i arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen uppfylls,

— svarar för att skyldigheterna enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och därtill knutna föreskrifter fullgörs inom regionen,

— svarar för att inventering av kassor, värdepapper och liknande görs inom regionen i den omfattning som är särskilt föreskriven eller annars bedöms som nödvändig,

— utfärdar, eller utser ansvarig att utfärda, sådant intyg om sjöfynds värde som avses i 7 § lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,

— utser biträdande signalskyddschef för signalskyddstjänst inom regionen enligt Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1999:11) om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

Allmänna råd till 21 b §

De ansvariga utförarna inom en process är vanligtvis enhetscheferna på regional nivå.

För uppföljningen av verksamheten inom regionerna bör processägaren i lämplig omfattning besöka regionerna.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

22 § I verksförordningen (1995:1322) anges det ansvar och de beslutsbefogenheter som gäller för generaltulldirektören och för verksstyrelsen samt i vad mån generaltulldirektörens beslutsbefogenheter får delegeras.

Direkt underställda generaltulldirektören är överdirektören, cheferna för huvudkontorets avdelningar, cheferna för stabsenheterna och cheferna för tullregionerna.

(Senaste lydelse TFS 1999:41.)

Chef för avdelning eller stabsenhet hos huvudkontoret

25 § Chef för avdelning eller stabsenhet vid huvudkontoret får inom ramen för avdelningen eller enheten tilldelad budget besluta i alla ärenden som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde utom i ärenden

— som är undantagna enligt 24 §

— som rör flera avdelningar eller stabsenheter och i vars avgörande berörda chefer inte har samma mening.

Chefen får besluta i ärende som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde och som enligt övergångsbestämmelserna till tullagen (2000:000) jämfört med övergångsbestämmelserna till lagen (1999:425) om ändring i tullagen (1994:1550) skall prövas av Tullverkets chef eller den han sätter i sitt ställe.
(Senaste lydelse TFS 1999:41.)

26 § I fråga om underställd personal får chefen utan hinder av vad som annars är föreskrivet om ärendefördelning besluta om

— semester

— ledighet för sjukdom

— uppdrag att företa inrikes tjänsteresa

— tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.

Bestämmelser om rätt att besluta om tjänsteresa och om attestering av reseräkning finns i Ekonomihandboken för Tullverket.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

26 a § En processägare får fatta beslut i alla frågor om normer och inriktning avseende den egna processen utom i ärenden

— som är undantagna enligt 24 §

— som rör flera avdelningar, processer eller stabsenheter och i vars avgörande berörda chefer inte har samma mening.

Processägaren får vidare inte fatta beslut som står i strid med beslut som fattats vid möte med Tullverkets ledningsgrupp eller Tullverkets processägargrupp.
(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

27 § Chefen för en tullregion beslutar i ärende inom regionens arbetsområde som avser samordning av verksamheten inom regionen. Därvid skall alltid processägarnas beslut inom respektive process beaktas. Beslut i ärende som skall avgöras inom regionen och inte fattas av regionens chef fattas av chefen för den enhet dit ärendet hör.

I fråga om rätt att fatta tulltaxeringsbeslut och beslut om revision och tulltillägg m.m. finns särskilda föreskrifter i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:000) om tullförfaranden m.m. (tullordning). I fråga om rätt att fatta beslut om spärrar finns särskilda bestämmelser i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

28 § Vid överklagande av beslut som fattats inom en tullregion skall ärendet som regel handläggas vid den regionen. Chefen för regionen eller tjänsteman inom regionen som denne utser skall i förekommande fall företräda Tullverket som part inför domstol.

Chef för avdelning eller stabsenhet vid huvudkontoret kan dock bestämma att visst ärende eller viss grupp av ärenden som faller inom avdelningens eller enhetens arbetsområde i stället skall handläggas vid huvudkontoret.

Chef för en region skall anmäla till huvudkontoret om det till regionen har inkommit ett överklagande där frågan kan ha en sådan principiell betydelse att det kan finnas skäl för huvudkontoret att ta över ärendet.

Av 9 kap. 14 § tullagen (2000:000) följer att allmänna ombudet i vissa fall kan ta över talan från Tullverket.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

29 § Chef för avdelning eller stabsenhet vid huvudkontoret får överlåta sin beslutanderätt i ärenden inom arbetsområdet till enhets- eller sektionschef eller annan underställd befattningshavare. Generaltulldirektören skall underrättas om sådan delegering genom en kopia av delegeringsbeslutet.

Chefen för en enhet inom en tullregion kan i fråga om visst ärende eller viss grupp av ärenden överlåta sin beslutanderätt enligt 27 § till underställd personal. Sådan delegering av beslutanderätt skall dokumenteras i en beslutsordning eller i särskilda beslut. Chefen för regionen skall underrättas om delegeringen genom att en kopia av beslutsordningen eller beslutet överlämnas till denne.

Delegeringar enligt första eller andra stycket bör innefatta befogenhet att besluta om att begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i berörda ärenden såsom anges i 26 § verksförordningen (1995:1322).

Den som beslutar med stöd av delegering enligt denna paragraf skall underrätta närmaste chef om avgjorda ärenden av principiellt slag.

30 § Chef för avdelning eller stabsenhet vid huvudkontoret och chef för enhet inom en tullregion får utse särskild befattningshavare att handlägga löpande personalärenden. Chefen får utse en särskild befattningshavare för viss rapportering enligt det statliga löneuträkningssystemet (personalrapportör)i fråga om avdelningen eller enheten.

Chefen kan uppdra åt underställd befattningshavare att leda arbetsmiljöarbetet inom avdelningen eller enheten.

33 c § I processägargruppen deltar generaltulldirektören (ordförande), överdirektören och samtliga processägare. I gruppen deltar även övriga chefer för avdelningar och stabsenheter. I övrigt bestämmer generaltulldirektören eller överdirektören vilka som skall närvara.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

3 kap.

6 § Om diarieföring är föreskrivet i 15 kap. sekretesslagen (1980:100).

Den som har hand om handling i samband med registrering eller handläggning av ett ärende ansvarar för vård av handling och har enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen att i första hand pröva fråga om handlingens utlämnande om inte handlingen arkiverats. Har handlingen arkiverats ansvarar den som hos myndigheten utsetts som arkivansvarig för vården av handlingen och för prövning av fråga om handlingens utlämnande.

Om den som i första hand prövar fråga om utlämnande av allmän handling hänskjuter frågan till myndigheten skall frågan prövas av tullregionen i fråga om handling som förvaras inom regionen.

7 § Varje avdelning och stabsenhet vid huvudkontoret och varje tullregion skall årligen senast den 1 februari lämna en förteckning över sådana ärenden som kommit in till Tullverket före den 1 juli föregående år men som inte avgjorts vid årets utgång.

Förteckningar enligt första stycket skall lämnas till huvudkontoret, juridiska enheten.

8 § Vad som utgör Tullverkets arkiv samt bestämmelser om vård och gallring av arkivhandlingar framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen(1991:446), och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd avseende nämnda författningar.

Verkställande av föreskriven gallring av arkivhandlingar får endast företas av anställd som besitter sådan kompetens.

9 § Ärende i vilket generaltulldirektören eller överdirektören beslutar skall föredras av den handläggare som berett ärendet eller av annan befattningshavare. Generaltulldirektören eller överdirektören bestämmer vem eller vilka förutom den föredragande som skall närvara vid föredragningen. Ärende i vilket chef för avdelning eller stabsenhet beslutar skall föredras om chefen inte bestämmer annat.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

Allmänna råd

Chefen för den avdelning eller enhet inom vilken ett ärende beretts bör vara närvarande vid föredragning av ärendet för beslut av generaltulldirektören eller överdirektören. Som regel bör den handläggare som berett ärendet vara föredragande.

Skäl för att ytterligare personer skall närvara vid en föredragning kan t.ex. vara att detta ger tillgång till särskild sakkunskap som kan vara till nytta vid avgörandet av ärendet, eller att ärendet berör mer än en avdelning eller stabsenhet.

(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

10 § Underskrift av utgående skrivelser och andra expeditioner tecknas under ordet ”TULLVERKET”.

Expeditionen skrivs under av generaltulldirektören, om han deltagit i ärendets prövning, och i annat fall av den som avgjort ärendet.

Skrivelsen kontrasigneras om den skrivs under av generaltulldirektören eller överdirektören samt i övrigt när chef för avdelning eller stabsenhet så bestämmer.

4 kap.

10 § Huvudkontoret ansvarar för Tullverkets lokalförsörjning.

Tullregion ansvarar dock för lokalförsörjning beträffande de lokaler som ställts till Tullverkets förfogande enligt 6 kap. 22 § tullagen (2000:000) eller enligt 14 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Huvudkontoret utfärdar närmare riktlinjer för lokalförsörjning.

5 kap.

3 § Cheferna för huvudkontorets avdelningar och stabsenheter, säkerhetschefen samt cheferna för tullregionerna utses av generaltulldirektören.

Efter förslag av chef för tullregion förordnar huvudkontoret ställföreträdare. Om utsedd ställföreträdare har förhinder utses tillfällig ersättare av chefen för regionen.

Huvudkontoret beslutar i särskild ordning vilka som skall vara tullåklagare respektive förundersökningsledare.
(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

5 § Ytterligare bestämmelser rörande Tullverkets personal finns i Tullverkets föreskrifter (TFS 1999:25) om handläggning av ärenden om tjänsteförseelser m.m. samt Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:36) om personalbestämmelser.


Bilaga 1

ORGANISATIONSPLAN ÖVER HUVUDKONTORET

Generaltulldirektör

Överdirektör

Produktionsavdelning

— processfunktion

— företagsenhet

— — företagssektion

— — tullprocedursektion

— — tariffsektion

— — sektion för tullförmåner och transitering

— gränsskyddsenhet

— analysenhet

— — beredningssektion

— — riskanalyssektion

— — underrättelsesektion

— brottsutredningsenhet

— laboratorium

Utvecklingsavdelning

— verksamhetsutvecklingsenhet

— — utvecklingsfunktion

— — projektkontor

— IT- och teknikutvecklingsenhet

— — IT-funktion

— — kommunikationsfunktion

IT-avdelning

— administrativ enhet

— driftenhet

— kundstödsenhet

— teknikenhet

— systemutvecklingsenhet 1

— systemutvecklingsenhet 2

— systemutvecklingsenhet 3

Ekonomi- och personalavdelning

— ekonomienhet

— — kreditövervakningssektion

— — redovisnings- och budgetsektion

— personalenhet

— — personalpolitisk sektion

— — lönesektion

— serviceenhet

— — lokalförsörjningssektion

— — inköpssektion

— Tullskolan

Verkssekretariat

Juridisk enhet

Internrevisionsenhet

Enhet för internationell samordning och information
(Senaste lydelse TFS 1999:41.)


Bilaga 2

ORGANISATIONSPLANER ÖVER TULLREGIONERNA

— — — — — — — —

4 Tullverket Östersjöregionen

Regionchef

Planerings- och utvecklingsenhet

Analysenhet

— underrättelsesektion

— riskanalyssektion

Företagsenhet

— operativ planeringsfunktion

— tullinformations- och kvalitetssäkringssektion

— tullrevisionssektion

— klareringssektion 1 (Karlshamn)

— klareringssektion 2 (Jönköping)

— klareringssektion 3 (Norrköping)

Gränsskyddsenhet

— operativ planeringsfunktion

— gränskontrollsektion Karlshamn

— gränskonstrollsektion Norrköping

— spaningssektion

Tullkriminalenhet

Ekonomi- och personalenhet

— ekonomisektion

— personalsektion

— — — — — — — —


Bilaga 3

HUVUDKONTORET - ARBETSOMRÅDEN

1 Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen svarar för de operativa processerna i Tullverkets verksamhet. De utgörs av processerna analys, brottsutredning, effektiv handel och gränsskydd. Chefen för avdelningen svarar för att verksamhetsmål och budget fördelas per process till tullregionerna. I avdelningens ansvarsområde ingår att

— ta fram underlag för planeringsdirektiv och mål för de operativa processerna samt svara för verksamhetsdialog med regionerna

— svara för uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten

— svara för snabba regeltolkningar och normgivning vad avser tillämpning av regelverket inom arbetsområdet

— utforma föreskrifter, allmänna råd och meddelanden

— svara för de uppgifter som ankommer på Tullverket enligt rättsinformationsförordningen (1999:175)

— upprätta förteckning enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725)

— lämna uppgifter till SFS-utgivaren enligt 6 § författningssamlingsförordningen

— delta i det internationella arbetet och samordna kontakter med andra myndigheter avseende de operativa processerna

— svara för den centrala berednings-, underrättelse- och riskanalysverksamheten, innebärande bl.a. insamling och bearbetning samt vidarebefordran av information rörande brottsbekämpande verksamhet, urval för förebyggande verksamhet, initialkontroll och efterkontroll

— svara för de uppgifter som ankommer på Tullverket enligt 2 § lagen (1973:431) om utredning angående brott mot utländsk tullag

— svara för de uppgifter som ankommer på Tullverket enligt 7 kap. tullagen (2000:000) avseende tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell äganderätt

— svara för laboratorieanalyser som stöd för effektiv handel och narkotikaanalyser som stöd för gränsskydd

— svara för Tullverkets information till näringslivet

— samarbeta med näringslivet

— identifiera behov av utbildningar och övrig kompetensutveckling inom avdelningens arbetsområde samt i samverkan med Tullskolan svara för kursinnehåll

— svara för handböcker och andra hjälpmedel avseende de operativa processerna

— svara för funktionell systemförvaltning av

— — samtliga TDS delsystem inom de operativa processerna utom TDS uppbörds- och debiteringssystem, TDS utbildningssystem och säkerhetssystemet

— — LIST

— — EDI

— — SPADI (spanings- och underrättelseregister)

— — TMJ (tullmålsjournal) samt

— — EU-systemen EBTI (Electronic Biunding Tariff Information), TCO (Transmission Cachet Origin), TCT (Transmission Cachet Transit), ORNET (Origin Network) och IPR (Inward Processing Relief).
(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

— — — — — — — — —

7 Juridiska enheten

I arbetsområdet ingår

— tillsyn över och rådgivning avseende verksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten

— rådgivning i juridiska frågor mot verket i dess helhet

— stöd för verket i dess helhet i processuella frågor i överklagningsärenden

— stöd för verket i dess helhet avseende befogenhetsfrågor och straffprocessuella frågor

— skadestånd och klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning

— beredning av ärenden som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för personalansvarsnämnden

— prövning av en tullregions beslut om kvarhållande av en postförsändelse enligt 6 kap. 13 § tullagen (2000:000) samt 11 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

— funktionen Tullverkets ombudsman

— samordning av verkets arbetsordning

— granskning av förslag till föreskrifter som skall utfärdas av Tullverket ur juridisk och formell synvinkel.

8 Enheten för internationell samordning och information

Enheten arbetar med strategiska frågor inom områdena marknadsföring (information, image och attityder) samt samordning av internationellt arbete. I arbetsområdet ingår

— strategiska frågor som rör Tullverkets relationer med omvärlden, intern och extern information och relationerna till Tullverkets kunder samt utbildningsansvar i dessa frågor

— sammanhållande ansvar för informationsstrukturen och informationsflödena externt och internt

— att vara expertorgan när det gäller framställning, publicering och distribution av tryckt och elektronisk information

— samordning av Tullverkets internationella engagemang i de fall uppgiften inte faller på annan stabsenhet eller avdelning

— hantering av Tullverkets delaktighet i gemensamma EU-program

— samordning av Tullverkets bilaterala och multilaterala biståndsinsatser

— ansvar för planering och förberedelse inför officiella besök och internationella ledningsmöten samt dokumentation, uppföljning och utvärdering av dessa

— samordning av förberedelser och uppföljning av EU-revisioner.


Bilaga 4

— — — — — — —

Definitioner av processerna

— — — — — — —

Processen Gränsskydd

Processen Gränsskydd syftar till att förhindra eller uppdaga förfaranden som utgör brott mot lagen (2000:000) om straff för smuggling eller lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel. I processen ingår även åtgärder enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, bestämmelser om CITES, vapen samt resandebestämmelser (förbud, restriktioner och beskattning).

Processen inleds med förebyggande åtgärder för att förhindra smuggling. Verksamheten består i huvudsak av fysiska kontroller inledda med stöd av tullagen (2000:000) eller lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen samt målinriktad spaning.

Som regel slutförs processen genom att en fysisk kontroll avslutas.

Processen Gränsskydd är en huvudprocess.
(Senaste lydelse TFS 2000:9.)

— — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.