tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:15

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 13 oktober 2000
Utkom från trycket den 19 oktober 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Tullverkets tullordning (TFS 1994:45)

[Tullverket föreskriver] att det i tullordningen (TFS 1994:45) skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 a §  I Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:14) om servicetrappan finns bestämmelser som innebär avvikelser från vad som sägs i tullordningen.


Denna författning träder i kraft den 1 november 2000.