tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:14

beslutad den 13 oktober 2000
Utkom från trycket den 19 oktober 2000

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6, 18, 30 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om servicetrappan

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §  I Tullverkets verksamhet avseende kommersiell import och export används ett system inom vilket importörer, exportörer och ombud (operatörer) placeras på olika steg bl.a. beroende på graden av dokumenterad kvalitetssäkring av operatörens tullrutiner. Systemet kallas servicetrappan.

Servicetrappan är ett system för ökad service, kvalitet och effektivitet vars syfte är att bättre bidra till en effektivare utrikeshandel. Inom ramen för servicetrappan gör Tullverket riskbedömningar av såväl operatörer som omständigheterna kring varutransporter.

Varje operatör skall ges så enkla rutiner som är möjligt med beaktande av bl.a. kvaliteten på operatörens rutiner och de åtaganden som operatören gör.

2 §  Denna författning innehåller bl.a. bestämmelser om förfaranden för kvalitetssäkrade operatörer som innebär avvikelser från vad som sägs i tullordningen (TFS 1994:45).

3 §  Alla personer som i en tulldeklaration anges som importör av varor till Sverige eller exportör av varor från Sverige eller som ombud för sådan importör eller exportör skall placeras på ett steg i servicetrappan. Servicetrappan innehåller fem steg (steg 1—5). Ju högre dokumenterad kvalitet operatören har på sina tullrutiner för import, export och transitering desto fler möjligheter till förenklingar och ökad service kan Tullverket erbjuda.

Alla operatörer placeras på steg 1 eller steg 2 i servicetrappan om de inte efter ansökan beviljats placering på steg 3, 4 eller 5 i trappan.

4 §  I denna författning förstås med

kvalitetssäkrad operatör: operatör som av Tullverket bedöms vara tillförlitlig och som kvalitetssäkrar sina rutiner för utrikeshandel,

uppföljningstullkontor: det tullkontor som utför kvalitetssäkring av operatör och vidtar efterföljande kvalitetsuppföljning.

Steg 1 i servicetrappan

5 §  På steg 1 i servicetrappan placeras utan ansökan alla operatörer som inte skall placeras på något annat steg i trappan.

Steg 2 i servicetrappan

6 §  På steg 2 i servicetrappan placeras utan ansökan operatörer som innehar minst ett tillstånd enligt tullagstiftningen och som inte skall placeras på steg 3, 4 eller 5 i trappan.

Gemensamma bestämmelser för steg 3—5 i servicetrappan

7 §  Placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan sker efter ansökan av operatören. Ansökan om placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan görs på fastställd blankett, Ansökan om placering i servicetrappan (Tv 000.0).

Frågan om placering prövas av den tullregion där operatören har sitt säte.

8 §  För placering på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan sker en kvalitetssäkring av operatören och dennes tullrutiner. För placering på steg 3, 4 eller 5 skall följande förutsättningar föreligga.

1. Operatören skall lämna sina tulldeklarationer i elektronisk form.

2. Operatören skall inneha eller ha sökt nödvändiga tillstånd för den tullrutin som skall kvalitetssäkras.

3. Operatören får inte vara föremål för tullrevision.

4. Operatören eller dennes personal får inte vara föremål för förundersökning som berör operatörens tullrutiner.

5. Operatören skall ha dokumenterad tullkompetens.

6. Operatören skall ha dokumenterade klassificeringsrutiner och administrativa rutiner för sin tredjelandshandel.

7. Operatören skall ha ett uppföljningsprogram för att följa upp att kvalitetssäkringsprogrammet fungerar. Uppföljningsprogrammet kan innehålla både automatiska och manuella kontrollpunkter.

8. Operatören skall ha tecknat en överenskommelse med Tullverket om åtaganden och rättigheter i servicetrappan.

9 §  En operatör som placeras på steg 3, 4 eller 5 i servicetrappan har rätt att få en kontaktperson utsedd hos Tullverket.

Steg 3 i servicetrappan

10 §  Till steg 3 i servicetrappan hänförs en operatör som kvalitetssäkrat en eller flera tullrutiner.

För en operatör som är inplacerad i steg 3 automatklareras normalt alla tulldeklarationer som lämnas inom ramen för den kvalitetssäkrade tullrutinen. I övrigt preciseras förhållandet mellan operatören och Tullverket i en sådan överenskommelse som anges i 8 § 8.

Steg 4 i servicetrappan

11 §  Till steg 4 i servicetrappan hänförs en operatör som kvalitetssäkrat alla sina tullrutiner och som har en beredskap att vid behov skaffa sig den ytterligare kompetens och att skapa de ytterligare rutiner som kan behövas om en ny tullrutin införs.

För en operatör som är inplacerad i steg 4 automatklareras normalt alla tulldeklarationer som lämnas. I övrigt preciseras förhållandet mellan operatören och Tullverket i en sådan överenskommelse som anges i 8 § 8.

Steg 5 i servicetrappan

12 §  Till steg 5 i servicetrappan hänförs operatörer som har kvalitetssäkrat sig för steg 3 eller 4 och som dessutom certifieras för en internationell nivå på det sätt som Tullverket bestämmer.

Nedflyttning i servicetrappan

13 §  Tullverket kan besluta att en operatör skall flyttas ned i servicetrappan om operatören inte längre uppfyller förutsättningarna för att placeras på det aktuella steget i servicetrappan. Innan en nedflyttning sker skall Tullverket och operatören föra en dialog där man utreder vad som brister och försöker hitta lösningar för att avhjälpa bristerna.

Allmänna råd

Om operatören inte förmår eller vill avhjälpa brister inom sitt ansvarsområde bör, innan beslut om nedflyttning fattas, en skriftlig varning lämnas till företagsledningen där möjlighet att yttra sig över den tänkta nedflyttningen ges.

Skäl för nedflyttning från steg 3 till steg 2 i servicetrappan

14 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 3 i servicetrappan upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse från tullsynpunkt.

Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 3 till steg 2 är

1. att operatörens förutsättningar att lämna tulldeklarationer elektroniskt har upphört,

2. att operatörens dokumenterade tullkompetens har upphört och inte ersatts,

3. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 3, eller

4. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 4 till steg 2 i servicetrappan

15 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 4 i servicetrappan upphör. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse från tullsynpunkt.

Exempel på omständigheter medför nedflyttning från steg 4 till steg 2 är

1. att operatörens förutsättningar att lämna tulldeklarationer elektroniskt har upphört,

2. att operatörens dokumenterade tullkompetens har upphört och inte ersatts,

3. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 4, eller

4. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

Skäl för nedflyttning från steg 4 till steg 3 i servicetrappan

16 §  Operatörens verksamhet kan förändras på ett sådant sätt att en eller flera förutsättningar för placering på steg 4 i servicetrappan försämras eller upphört. Det kan gälla förändringar i administrativa rutiner, förändringar i sakverksamheten eller andra förändringar av betydelse från tullsynpunkt.

Exempel på omständigheter som medför nedflyttning från steg 4 till steg 3 är

1. att operatörens dokumenterade tullkompetens har minskat och täcker nu inte alla tullrutiner,

2. att operatören avviker permanent från de rutiner som var förutsättningar för kvalitetssäkring för steg 4. De rutiner som fortfarande tillämpas som överenskommet kvalificerar operatören för inplacering på steg 3 i servicetrappan, eller

3. att operatören avviker permanent från uppföljningsprogrammet. De uppföljningspunkter som nu tillämpas kvalificerar dock operatören för placering på steg 3 i servicetrappan.

Allmänna råd

Om det visar sig att det överenskomna uppföljningsprogrammet är otillräckligt och inte kan förbättras inom rimlig tid kan även detta medföra nedflyttning. Här bör det finnas en tolerans om operatören försöker vidta förbättringar. Situationen blir en annan om operatören inte vill eller kan förbättra rutinerna.

2 kap. Förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring

Innebörden av vissa uttryck

1 §  I detta kapitel förstås med

förenklad gränspassage: den procedur som en kvalitetssäkrad operatör vidtar för att låta en icke-gemenskapsvara som införs till det svenska tullområdet övergå till kvalitetssäkrad förvaring,

intygsbekräftelse: en tillståndshavares viljeyttring att förenklad gränspassage skall tillämpas,

kvalitetssäkrad förvaring: förvaring av icke-gemenskapsvaror utan att dessa beläggs med importtullar eller blir föremål för handelspolitiska åtgärder inom ramen för lagring i tullager typ E,

kvalitetssäkrad importör eller ombud: importör eller ombud som har blivit kvalitetssäkrad för minst en av följande tullrutiner: import, aktiv förädling restitutionssystemet, aktiv förädling suspensionssystemet, passiv förädling, temporär import samt kvalitetssäkrad förvaring,

ombudsrelation: ombuds bekräftelse på att han har god kunskap om det företag han företräder och att han kan gå i god för att lämnade uppgifter är riktiga och att ärendet skall behandlas som ett kvalitetssäkrat ärende,

tillståndshavare: en operatör som kvalitetssäkrat sig för tullrutinen kvalitetssäkrad förvaring.

Tillstånd

2 §  Tillstånd att använda förenklad gränspassage med kvalitetssäkrad förvaring ges till en operatör som ansökt om sådant tillstånd och blivit kvalitetssäkrad för tullrutinen kvalitetssäkrad förvaring. Operatören skall uppfylla förutsättningarna enligt 1 kap. 8 § för placering på steg 3 i servicetrappan med undantag för kravet på elektronisk uppgiftslämning i 1 kap. 8 § 1 och dokumenterade klassificeringsrutiner enligt 1 kap. 8 § 6.

Frågan om sådant tillstånd prövas av den tullregion där operatören har sitt säte.

Anmälan

3 §  Tillståndshavare som vill anmäla en icke-gemenskapsvara till förenklad gränspassage skall i samband med att varorna uppvisas för tullen lämna en intygsbekräftelse, på det sätt som Tullverket bestämmer, på att förfarandet skall tillämpas.

4 §  Genom att anmäla en icke-gemenskapsvara till förenklad gränspassage förbinder sig tillståndshavaren att

— ta hand om varan för förvaring under tullövervakning (kvalitetssäkrad förvaring), och

— se till att varan anmäls till en annan godkänd tullbehandling.

Godsregistrering och uppläggning m.m.

5 §  Tillståndshavaren skall föra en särskild journal över varor som anmälts till kvalitetssäkrad förvaring. Journalen skall föras på formulär eller med hjälp av automatisk databehandling som uppföljningstullkontoret godkänt.

6 §  Uppläggning av varor under kvalitetssäkrad förvaring sker i två etapper. Under den första etappen skall tillståndshavaren, i samband med att en icke-gemenskapsvara införs till det svenska tullområdet, låta förse den summariska deklarationen med sin godslokalkod invid den varupost som förenklad gränspassage skall tillämpas på. Därefter skall varorna noteras i journalen enligt 5 §.

7 §  Tillståndshavaren skall i samband med att varans mottagande kvitterats på lagringsplatsen notera följande i sin journal enligt 5 §:

— bokföringsdag,

— gränspassagedag , om annan än bokföringsdag, samt

— sändningens ordernummer, fakturanummer eller annat identifieringsnummer.

Bokföringsnoteringen skall göras snarast, dock senast andra arbetsdagen efter det att varan anmälts till förenklad gränspassage.

8 §  Avvikelser (manko eller överlossning) skall styrkas i tillståndshavarens bokföring. Detta skall göras genom att tillståndshavaren bilägger verifikationer i form av korrespondens och krediteringar där det klart framgår att säljare eller leverantör medger att avvikelsen redan förelåg när varan anmäldes till förenklad gränspassage.

9 §  Lagerbokföringen skall visa aktuell behållning för de varor som finns lagrade under kvalitetssäkrad förvaring

10 §  Uppföljningstullkontoret har rätt att när som helst ta del av tillståndshavarens lagerbokföring. Bokföringen skall bevaras minst i fem år efter utgången av det år då den kvalitetssäkrade förvaringen avslutades.

Förvaring

11 §  Vid tillämpning av förfarandet kvalitetssäkrad förvaring får tillståndshavaren fritt välja var inom det svenska tullområdet som varorna fysiskt skall förvaras. Förvaringstiden för förvaring av varor är obegränsad.

Vid förfrågan från uppföljningstullkontoret skall tillståndshavaren kunna ange var sändningen förvaras.

Överföring av godsansvaret till annan kvalitetssäkrad tillståndshavare

12 §  I de fall godsansvaret efter begäran överförs på en annan tillståndshavare enligt artikel 526 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall notering om detta göras i respektive operatörs journal enligt 5 §.

Överföring av godsansvaret från tillfälligt lager och tullager till tillståndshavare med kvalitetssäkrad förvaring

13 §  I de fall tillståndshavaren vill att varor skall överföras till kvalitetssäkrad förvaring från ett tillfälligt lager eller ett tullager måste denne sända en uppläggningsanmälan till berört övervakningstullkontor med en begäran om överföring av angivna varor.

Övervakningstullkontoret bestämmer på grundval av begäran om varorna får övergå till kvalitetssäkrad förvaring. Övervakningstullkontorets beslut att varan får övergå till kvalitetssäkrad förvaring tecknas på uppläggningsanmälan, vilken återlämnas till den som lämnat denna.

Den påtecknade uppläggningsanmälan ska biläggas som verifikation i tillfälliga lagerhavarens respektive tullagerhavarens lagerjournal. Tillståndshavaren noterar överföringen i sin journal enligt 5 § i samband med att överföringsmedgivandet har erhållits.

Avslutning av kvalitetssäkrad förvaring

14 §  Förvaringen avslutas genom att varorna anmäls till en annan godkänd tullbehandling.

Frigörande av varor

15 §  Frigörande av varor medges genom att tillståndshavare noterar i sin journal enligt 5 § att varan anmälts till en annan godkänd tullbehandling under förutsättning att denne är

— en kvalitetssäkrad importör, eller

— ett kvalitetssäkrat ombud som åberopat ombudsrelation till sin uppdragsgivare.

I de fall ärendet skall behandlas av tulldatasystemet skall tillståndshavaren se till att ärendet överförs samma dag som utlämningen gjorts.

Åberopar ett kvalitetssäkrat ombud inte ombudsrelation till sin uppdragsgivare medger uppföljningstullkontoret att varan frigörs genom en elektronisk utlämningssedel.

Oavsett på vilket sätt utlämningsbeslut fattats skall tillståndshavaren anteckna ärendets tullid i sin journal enligt 5 §.

3 kap. Lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration

1 §  Bestämmelserna om lokalt klareringsförfarande vid export finns i artikel 76 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen samt i artiklarna 253 och 283-289 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

2 §  Frågan om tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration prövas av den tullregion där den sökande har sitt säte.

Ansökan prövas under förutsättning att den sökande har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid export och har kvalitetssäkrats för tullrutinen export enligt servicetrappans kvalitetssäkringsprogram.

Allmänna råd

Om det sökta tillståndet till lokalt klareringsförfarande vid export är avsett för sådana varor som räknas upp i 10 kap. 23 § tullordningen (TFS 1994:45), bör ansökan prövas med extra noggrannhet. Om tillståndet är avsett att användas för export av jordbruksprodukter enligt 10 kap. 23 § första stycket punkt 2 tullordningen, bör samråd ske med Statens jordbruksverk.

3 §  Den som getts tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration är skyldig att följa de föreskrifter som meddelats i tillståndet.

4 §  Tillståndshavaren skall vara befriad från kravet att underrätta behörigt tullkontor varje gång som varor förflyttas i enlighet med vad som anges i artikel 285.2 i förordning (EEG) nr 2454/93.

5 §  Tillståndshavaren skall ha sin bokföring så ordnad att innehållet i varje enskild försändelse kan identifieras i bokföringen.

Allmänna råd

Tillståndshavaren skall föra en av tullregionen godkänd bokföring. Av artikel 285.1 b i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att bokföringen skall ange bokföringsdatum samt uppgifter som krävs för varornas identifiering för att göra det möjligt för tullmyndigheten att övertyga sig om att exporten genomförs enligt föreskrifterna. För att en säker identifiering skall kunna verkställas krävs att exportens ordernummer, fakturanummer eller annat identifieringsnummer anges i bokföringen.

6 §  Om exporten i sin helhet genomförs inom det svenska tullområdet behöver för utfartstullkontoret endast på lämpligt sätt styrkas att varan som exporteras tillhör någon som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration. Handlingen skall vara försedd med stämpel enligt bilaga 62 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Om varorna lämnar EG:s tullområde från en annan medlemsstat ett får kommersiellt eller administrativt dokument användas istället för blad 3 enligt vad som anges i 10 kap. 26 a—c §§ tullordningen (TFS 1994:45). Dokumentet skall dessutom innehålla följande uppgifter

— exportens identifieringsnummer (referensnummer) i tillståndshavarens bokföring,

— bokföringsdag, och

— varans order- eller fakturanummer eller annat identifieringsnummer.

Allmänna råd

Att exporterade varor tillhör tillståndshavare som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export med periodisk deklaration kan lämpligen styrkas genom medföljande frakthandling eller annan handling där tillståndshavarens namn framgår.

7 §  Tillståndshavaren skall sammanställa en kompletterande tulldeklaration i periodisk form (periodisk deklaration) för alla varor som exporterats under en kalendermånad med stöd av tillståndet. Senast den trettonde dagen i på följande månad skall deklarationen lämnas i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

En kompletterande tulldeklaration skall lämnas per bestämmelseland. De uppgifter som den periodiska deklarationen skall innehålla framgår av bilaga B till tullordningen (TFS 1994:45).

Allmänna råd

Om exportsändningarna innehåller varor, som kan deklareras till samma varukod, har samma bestämmelseland och exporteras under samma procedurkod och för vilka i övrigt gäller samma villkor, bör de i tulldeklarationen sammanräknas till en varupost eller i övrigt så få varuposter som möjligt.

8 §  Om tillståndshavaren finner att uppgifter som lämnats i en periodisk deklaration är ofullständiga eller felaktiga, skall ett meddelande om rättelse lämnas genom att en ny deklaration lämnas till uppföljningstullkontoret. Den nya deklarationen skall åsättas samma tullid som den tidigare lämnade deklarationen.


Denna författning träder i kraft den 1 november 2000.