tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:13

beslutad den 12 september 2000
Utkom från trycket den 18 september 2000

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 augusti 2006 genom TFS 2006:11

Bemyndigande: 25 § förordningen (1982:923) transport av farligt gods


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tillsyn över transporter av farligt gods

1 § Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser om den tillsyn som Tullverket enligt 25 § förordningen (1982:923) om transport av farligt gods skall utöva över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1982:821) om transport av farligt gods och av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Av 25 § förordningen om transport av farligt gods framgår att Tullverket skall utöva tillsyn över vägtransporter till och från utlandet i omedelbar närhet av gränspassage samt fordon och andra lastenheter som inkommer med fartyg.

Genom denna författning genomförs delar av rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods.

2 § Tullverkets tillsyn enligt denna författning över varor som omfattas av deklarations- eller anmälningsplikt enligt tullagstiftningen skall utövas i samband med den rutinmässiga klareringen.

Tullverkets tillsyn enligt denna författning i andra fall än de som anges i första stycket skall utövas i samband med kontroller av fordon som genomförs med stöd av

1. lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller

2. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Allmänna råd

I lagen (1982:821) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods finns inte någon bestämmelse som ger Tullverket rätt att stoppa ett fordon för kontroll avseende farligt gods. Tullverkets kontroller avseende farligt gods kan därför enbart genomföras i samband med klarering och vid inre gräns i samband med kontroll enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen eller lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Naturligtvis får inte en kontroll enligt annan författning genomföras enbart i syfte att möjliggöra en kontroll avseende farligt gods.

I fråga om vara som ankommit med fartyg bör tillsynen utövas i samband med att lasten anmäls till hemtagning eller förtullning och transporten skall börja från färjeläget eller kajen eller från det tullager där varan först lagts upp efter fartygets ankomst. Tillsynen över fordonstrafik från ett tullager bör genomföras även om varan lämnar tullagret med ett annat fordon än det som förde varan till lagret.

3 § Av 25 § förordningen (1982:923) om transport av farligt gods framgår att Tullverket vid utövande av tillsyn över transporter av farligt gods skall samråda med polismyndighet.

Allmänna råd

Polismyndigheten skall enligt 25 § i förordningen (1982:923) om transport av farligt gods utöva tillsyn över transporter av farligt gods vid andra landtransporter än järnvägstrafik. Den geografiska avgränsningen av Tullverkets tillsynsområde i förhållande till polismyndighetens tillsynsområde bör bestämmas enligt följande. Tullverket kontrollerar transporter inom ett område som omfattar dels på- och avfartsramper för fartyg, färjeterminaler samt tullager och tillfälliga lager i omedelbar anslutning till dessa, dels tullvägar inom de kontrollzoner som upprättats vid landgränsen mot Norge respektive mot Finland enligt lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

För att möjliggöra gemensamma kontroller bör Tullverket underrätta polismyndigheten om planerade tillsyner över transporter av farligt gods. Utbyte av information mellan Tullverket och polismyndigheter bör genomföras på regional nivå. Beroende på omfattningen av tillsynerna bör utbyte av information ske månadsvis eller kvartalsvis. På det sättet kan polismyndigheten och Tullverket planera tillsynen på ett sätt så att den sprids jämt över landet.

4 § Vid tillsyn enligt 1 § skall Tullverket kontrollera

1. att föreskrivna handlingar, så som godsdeklaration, skriftliga instruktioner, förarintyg och godkännandecertifikat för fordon medförs,

2. att villkor som fordras enligt bilateralt eller multilateralt avtal är uppfyllda,

3. att fordon, lastenheter, behållare och emballage är märkta och försedda med etiketter på föreskrivet sätt samt att märkningen stämmer överens med transporthandlingarna,

4. att gällande bestämmelser om samlastning efterlevs,

5. att gällande bestämmelser om fordonsutrustning efterlevs,

6. att gällande bestämmelser om lastsäkring efterlevs.

Tillsynen skall även omfatta en yttre besiktning av behållare, containrar, tankar och emballage. Besiktningen skall genomföras så att läckage och andra fel som kan konstateras utan mer ingående undersökning, upptäcks.

5 § Urvalet för kontroller enligt 4 § skall ske slumpvis på ett sådan sätt att en representativ del av transporter av farligt gods som faller under Tullverkets tillsynsansvar blir föremål för kontroll.

6 § De platser som väljs för att utöva tillsyn enligt denna författning skall vara så beskaffade att det på platsen finns rimliga möjligheter att rätta till fel och brister som kan föranleda förbud och att det skall finns möjlighet till uppställning enligt 9 § inom rimligt avstånd från kontrollplatsen.

7 § Kontroller enligt denna författning får inte ta oskäligt lång tid.

8 § Upptäcks ett läckage som inte kan tätas skall räddningskåren i kommunen omedelbart underrättas.

9 § Konstaterar tulltjänsteman att brist föreligger i något avseende som anges i 4 § får Tullverket med stöd av 13 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods förbjuda fortsatt transport så länge bristen kvarstår.

Uppställning av transportmedlet skall i sådant fall, om det är möjligt, ske på särskild uppställningsplats för farligt gods. Tullverket kan kräva att ett fordon bringas i överensstämmelse med reglerna innan transporten får fortsätta.

Allmänna råd

Förbudet mot fortsatt transport bör kompletteras med ett föreläggande för transportören att avhjälpa den anmärkta bristen.

10 § I samband med att Tullverket beslutar om förbud mot fortsatt transport får Tullverket dock medge att fordonet förs till närbelägen uppställnings- eller avlastningsplats, t.ex. ett tullager, om det kan ske på ett säkerhetsmässigt betryggande sätt.

11 § Om tulltjänsteman bedömer att en brist som konstateras enligt 9 § har liten betydelse för säkerheten vid transporten får Tullverket underlåta att förbjuda fortsatt transport. Tullverket skall i sådant fall i stället meddela ett föreläggande om att bristen skall avhjälpas. Detta kan t.ex. komma ifråga vid brister i den särskilda fordonsutrustning som kan krävas enligt bestämmelserna eller brister beträffande förarintyg.

12 § Föreläggande att avhjälpa brister eller förbud mot fortsatt transport skall undertecknas av tulltjänsteman som utsetts till resursperson för farligt gods eller tulltjänsteman i lägst förmansställning.

13 § Om Tullverket bedömer att brott föreligger som avses 16 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods skall anmälan göras till poliseller åklagarmyndigheten.

14 § Varje tillsynstillfälle skall dokumenteras på den av Tullverket fastställd kontrollista (blankett Tv 650.13). Kontrollistan skall upprättas i fyra exemplar, varvid

exemplar 1 och 3 behålls av den utfärdande regionen och

exemplar 2 och 4 överlämnas till fordonsföraren.

Både föreläggande att avhjälpa brist och förbud mot fortsatt transport kan meddelas på blanketten.

Allmänna råd

Kontrollistan utgör samtidigt checklista. De i blanketten angivna kontrollåtgärderna är en uppräkning av åtgärder som kan vara aktuella. Detta innebär inte att alla de uppräknade punkterna är tillämpliga vid samtliga tillsynstillfällen utan en anpassning får ske med hänsyn till objektet och omständigheterna i övrigt.

Att två exemplar av kontrollistan skall lämnas till fordonsföraren har till syfte att undvika onödiga ytterligare kontroller under resan. Att en kontroll tidigare genomförts under en resa utgör dock inte hinder för ytterligare kontroller senare under resan om det bedöms som lämpligt.


Denna författning träder i kraft den 1 november 2000 då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1984:14) med föreskrifter om tullmyndigheternas tillsyn över transporter av farligt gods skall upphöra att gälla.