tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:11

beslutad den 7 september 2000
Utkom från trycket den 13 september 200

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1995:7) om uppgifter till Intrastat

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1995:7) om uppgifter till Intrastat skall upphöra att gälla vid utgången av september år 2000.