tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:8

beslutad den 26 juni 2000
Utkom från trycket den 30 juni 2000

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:42) med föreskrifter m.m. om redovisningsordning för tullverket (redovisningsordning)

[Tullverket föreskriver] att Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:42) med föreskrifter m.m. om redovisningsordning för tullverket (redovisningsordning) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000.