tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:7

beslutad den 15 juni 2000
Utkom från trycket den 21 juni 2000

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av år 2004 genom TFS 2004:32

Bemyndigande:18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om tjänstebenämningar

1 § Alla anställda vid Tullverket skall ha en tjänstebenämning.

Vid sidan av tjänstebenämningen får en anställd använda en funktionstitel när det kan anses lämpligt. Vissa funktionstitlar är särskilt reglerade i författning såsom säkerhetsskyddschef, Tullverkets ombudsman, säkerhetschef, allmänt ombud och internrevisor.

Allmänna råd

Tjänstebenämningarna bör som regel användas i alla officiella sammanhang. En funktionstitel som är reglerad i författning bör användas i de sammanhang som behandlas i den berörda författningsbestämmelsen. I övrigt bör funktionstitlar endast användas när det finns övervägande skäl som talar för en sådan användning. Detta kan t.ex. gälla vid externa kontakter där en funktionstitel tydligare kan ge en bild av den enskilde anställdes funktion och ansvarsområde än tjänstebenämningen gör.

2 § Tjänstebenämningarna generaltulldirektör och överdirektör är reglerade i 4 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket.

3 § Chefen för en avdelning skall ha tjänstebenämningen avdelningschef.

4 § Chefen för en region skall ha tjänstebenämningen regionchef.

5 § Chefen för verkssekretariatet vid huvudkontoret och chefen för en enhet skall ha tjänstebenämningen enhetschef. Chefen för juridiska enheten vid huvudkontoret skall dock ha den i 5 § förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket reglerade tjänstebenämningen chefsjurist.

6 § Chefen för en sektion skall ha tjänstebenämningen sektionschef.

7 § Chefen för en funktion skall ha tjänstebenämningen funktionsansvarig. Detsamma gäller en anställd som ensam ansvarar för en funktion som finns angiven i organisationsplanen över huvudkontoret eller över en tullregion i bilagan till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:24) om en arbetsordning.

8 § Chefen för en grupp samt den som innehar en särskilt inrättad befattning som projektledare skall ha tjänstebenämningen gruppchef.

9 § En anställd som inte omfattas av bestämmelserna i 2 – 8 §§ och som har operativa uppgifter eller handläggande uppgifter som innefattar beslut om tull, skatt eller avgift eller genomförande av kontrollåtgärder mot enskild skall ha tjänstebenämningen tullinspektör.

En anställd som avses i första stycket och som tydligt kan identifieras som mer specialiserad inom ett visst tullspecifikt område än övriga inom kategorin skall dock ha tjänstebenämningen tullspecialist.

Tjänstebenämningen tullspecialist skall även användas av befattningshavare som Tullverket placerat på utrikes stationeringsort för att fullgöra uppgifter för tull och i förekommande fall polis (sambandsman).

10 § En anställd som inte omfattas av bestämmelserna i 2 – 8 §§ och som har till uppgift att handlägga ärenden där handläggningen inte innefattar myndighetsutövning av sådant slag som anges i 9 § första stycket skall ha tjänstebenämningen handläggare.

11 § En anställd som inte omfattas av bestämmelserna i 2 – 10 §§ men som nivåmässigt motsvarar en handläggare skall ha tjänstebenämningen specialist.

Allmänna råd

Till denna kategori bör t.ex. föras anställda med arbetsuppgifter inom IT-området eller med viss typ av laboratoriearbete.

12 § En anställd med uppgift att utföra kontorsarbete eller annat arbete som nivåmässigt motsvarar kontorsarbete skall ha tjänstebenämningen assistent.

Allmänna råd

Exempel på kontorsarbete är diarieföring, posthantering, bevakning och förberedelse av ärende samt arbete i telefonväxel.

13 § En elev som har en tidsbegränsad anställning för att genomgå en utbildning som syftar till en tillsvidareanställning inom Tullverket skall ha tjänstebenämningen tullaspirant.

14 § Frågor om tjänstebenämningar för anställda vid huvudkontoret handläggs av personalenheten vid huvudkontoret. För anställda med placering vid en tullregion handläggs motsvarande frågor av ekonomi- och personalenheten vid den regionen.

Handläggande enhet skall vid behov samråda med chefen för den avdelning eller enhet inom vilken den anställde vars tjänstebenämning är i fråga arbetar.


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000, då Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:4) om tjänstetitlar upphör att gälla.