tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:6

med ändringar i TFS 1999:36

beslutad den 15 juni 2000
Utkom från trycket den 27 juni 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av november 2011 genom TFS 2011:3

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:36) om personalbestämmelser

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:36) om personalbestämmelser

dels att författningens rubrik samt 3—5, 28 och 29 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande lydelse.

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om personalbestämmelser

3 §  Utöver de krav som huvudkontoret eller region ställer för anställning krävs vid nyanställning följande.

För tullbefattning inom processen effektiv handel krävs kunskaper motsvarande en akademisk examen om minst 120 poäng med tyngdpunkt på något av områdena ekonomi, IT, juridik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller språk.

Kunskapsbehovet i den aktuella befattningen skall ligga till grund för en närmare precisering av innehållet i högskoleutbildningen.

För tullbefattning inom processen gränsskydd krävs kunskaper motsvarande lägst 3-årigt program på gymnasiet med

— Svenska B-kurs/motsvarande

— Engelska B-kurs/motsvarande

— Matematik B-kurs/motsvarande.

3 a §  För båda processgrupperna krävs dessutom körkort för bil. För tillsvidareanställning krävs godkänt resultat från utbildning för tullbefattning.

Med tullbefattning avses befattning som innefattar myndighetsutövande befogenheter i förhållande till Tullverkets kunder/trafikanter.

3 b §  Efter samråd med huvudkontoret kan en region besluta om anställning även om anställningskraven inte är uppfyllda.

4 §  Chefen för en tullregion företräder Tullverket vid anställning av personal som skall placeras inom regionen och beslutar om anställningsvillkor, utom beträffande sådana befattningar som är reglerade i Tullverkets föreskrifter (TFS 1999:24) och allmänna råd om en arbetsordning eller undantagna genom beslut av generaltulldirektören eller den han bestämmer.

5 §  Den som antagits till kurs för tullbefattning anställs tills vidare, dock längst till dess kursen är genomgången.

Beslut om anställning som fattas vid en tullregion skall tillsammans med ansökningshandlingarna omgående sändas till huvudkontoret, personalenheten.

Tullregion skall fortlöpande till huvudkontorets personalenhet sända in sådana beslut och andra handlingar som bör finnas i anställds personakt. Härmed avses bl.a. beslut och handlingar som utvisar förändrade anställningsvillkor eller ny kompetens.

28 §  Tullregion som vill att anställd med placering vid regionen skall lämna sin anställning vid uppnådd pensionsålder, skall lämna den anställde sådant skriftligt besked som föreskrivs i 33 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd. Regionen skall på lämpligt sätt se till att få bevis om att den anställde har fått beskedet och när detta skedde.

När tullregion får kännedom om att anställd med placering vid regionen får rätt till hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall regionen till den anställde lämna sådant besked som avses i 33 § andra stycket lagen om anställningsskydd om att anställningen skall upphöra på grund av rätt till hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring. Vad som sagts i föregående stycke om bevis skall gälla även besked enligt detta stycke.

Tullregion skall se till att anställds ansökan om pension till Statens pensionsverk upprättas och inlämnas enligt verkets föreskrifter. Ansökan skall lämnas till huvudkontoret tillsammans med kopia av besked enligt första eller andra stycket.

29 §  När en anställd avlider är regionen skyldig att lämna den anställdes efterlevande anvisning om de åtgärder som fordras för att ansöka om efterlevandeförmån och om försäkringsbelopp. Intyg om anställning utfärdas av den tullregion inom vilken den anställde var placerad. Dödsfallsanmälan skall med tillhörande bilagor insändas direkt till Statens pensionsverk.


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000.