tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:5

med ändringar i TFS 1998:9

beslutad den 5 juni 2000.
Utkom från trycket den 13 juni 2000

Bemyndigande: 11 § tullregisterförordningen (1990:179) och 84 § tullförordningen (1994:1558)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Uppföljning


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1998:9) om spärrar i tulldatasystemet

[Tullverket föreskriver]

dels att 6 § skall upphöra att gälla,

dels att i författningens rubrik ordet ”Generaltullstyrelsens” skall bytas ut mot ”Tullverkets”,

dels att 4, 5, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

4 § Beslut om spärr får endast fattas av sådan tjänsteman som anges i 5 och 7 §§.

5 § Vid Huvudkontoret får beslut om spärr fattas av chefen för Analysenheten och av chefen för Riskanalyssektionen. Chefen för Analysenheten får bemyndiga chefen för Beredningssektionen, chefen för Underrättelsesektionen och handläggare inom Riskanalyssektionen att fatta beslut om spärr.

7 § Inom en tullregion får beslut om spärr fattas av

1. chefen för Analysenheten eller i förekommande fall av chefen för Analys- och tullkriminalenheten och

2. chefen för Riskanalyssektionen eller i förekommande fall av chefen för Riskanalysfunktionen. Chef som anges i första stycket punkt 1 får bemyndiga handläggare under chef som anges i första stycket punkt 2 att fatta beslut om spärr.

8 § Den som får besluta om spärr får även registrera spärr, fråga om spärr och fråga om resultat av spärr.

Chefen för Huvudkontorets Riskanalyssektion får bemyndiga annan tjänsteman att registrera central spärr.

Chef för regional Riskanalyssektion eller i förekommande fall chef för regional Riskanalysfunktion får bemyndiga annan tjänsteman att registrera regional spärr samt att fråga om spärr på central nivå.

I behörighet att registrera spärr ingår även att fråga om spärr och resultat av spärr på motsvarande nivå.

Chef för annan enhet på Huvudkontoret får efter samråd med chefen för Huvudkontorets Riskanalyssektion bemyndiga annan tjänsteman att fråga om spärr på central nivå.

Bestämmelser om tilldelning av behörighet i TDS olika delsystem och register finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1999:19) om informationssäkerhet för Tullverket. Regionala behörighetsprofiler beskrivs i Meddelande från Trafikbyrån TDS 1. Centrala behörighetsprofiler beskrivs i Meddelande från Trafikbyrån TDS 7.


Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2000, men skall gälla från och med den 1 mars 1999.