tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 2000:3

med ändringar i TFS 1996:19

beslutad den 17 april 2000
Utkom från trycket den 26 april 2000

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel och efter samråd med Riksskatteverket


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) om beskattning av viss privatinförsel från annat EU-land

[Tullverket föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) om beskattning av vis privatinförsel från annat EU-land

dels att i 5 § ordet "resande" skall bytas ut mot "enskilde personen",

dels att nuvarande 7 § skall betecknas 6 §,

dels att rubriken till författningen samt 1, 1 b, 2—4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att de allmänna råden till 6 § skall ha följande lydelse.
( Senaste lydelse av författningens rubrik TFS 1999:8; 5 § TFS 1999:8. )

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om beskattning av viss privatinförsel

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel och förordningen (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel.

(Senaste lydelse TFS 1999:8.)

1 b §  En enskild person, som skall deklarera införsel av varor enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel och som inreser över tullplats på ställe där särskilt tullfilter har anordnats, skall lämna deklarationen till tulltjänsteman i en tullexpedition markerad med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".

Om en enskild person, som avses i första stycket, inreser över tullplats på ställe där särskilt tullfilter inte har anordnats, skall den enskilde vända sig till tullkontoret och där lämna deklarationen till närmaste tulltjänsteman eller närmaste tullexpedition.

Om tullplatsen är obemannad, skall deklarationen, enligt vad som framgår av 4 § första stycket nämnda lag, lämnas till Skattemyndigheten i Gävle (beskattningsmyndigheten) senast fem dagar efter det att införseln gjordes.
(Senaste lydelse TFS 1999:8.)

2 §  Införsel av en vara för vilken skatt skall betalas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel utgör inte hinder för inresa från ett annat EU-land över annan plats än tullplats.

Att deklarationen av införsel i sådant fall skall lämnas till beskattningsmyndigheten framgår av 4 § första stycket nämnda lag. Att vissa andra varor skall anmälas till Tullverket vid införsel över Sveriges gräns framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).
(Senaste lydelse TFS 1998:18.)

3 §  Av 2 § förordningen (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel framgår att deklaration enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel skall upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket.

Enligt den av Riksskatteverket för ändamålet fastställda blanketten (RSV 5249) ( Tv 680.17) skall deklarationen innehålla uppgift om namn, adress och telefonnummer och person- eller födelsenummer avseende den som för in varan samt uppgift om de varor för vilka skatt skall betalas. Vidare skall deklarationen innehålla uppgift om införseldatum och från vilket EU-land införseln har skett. I blanketten finns plats för underskrift av den som för in varan. Deklarationen kan också lämnas på blanketten "Förenklad deklarations-och beslutsblankett" (RSV 5248) (Tv 680.18) som har fastställts av Rikskatteverket.

(Senaste lydelse TFS 1998:18.)

4 §  Om deklarationen lämnas till tulltjänsteman, tar Tullverket emot deklarationen och journalför den i samband därmed. Uppgifterna i deklarationen kontrolleras när den tas emot.

Tullverkets beslut om skatten meddelas på blanketten "Beslut om privatinförsel av alkoholdrycker och/eller tobaksvaror" (Tv 680.16). I beslut om skatt skall skattebeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Blad 1 av blanketten, med meddelande av Tullverkets beslut om skatten, lämnas tillsammans med blad 2 av deklarationen till den som för in varan. Beslut om skatten anses meddelat den dag då beslutet har fattats enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Blad 2 av blanketten sänds per post till beskattningsmyndigheten tisdagen i kalenderveckan efter den vecka då beslutet fattades. Tullverket arkiverar blad 3 av blanketten tillsammans med blad 1 av deklarationen. Om den förenklade deklarations- och beslutsblanketten (RSV 5248) (Tv 680.18) används, meddelar Tullverket beslutet om skatten på denna.

Skatten skall betalas enligt vad som sägs i 5 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel. För det ändamålet får den som för in varan ett särskilt postgiroinbetalningskort från Tullverket tillsammans med övriga handlingar.

(Senaste lydelse TFS 1999:8.)

6 §  Tullverket skall även fatta beslut om skatt enligt lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel och dessutom om särskild avgift enligt samma lag

— om sådan oriktig uppgift som avses i 7 § samma lag lämnats i en deklaration direkt till Tullverket, eller

— om det vid kontroll som Tullverket företagit framkommit att deklaration inte lämnats trots att deklarationsskyldighet inträtt.

Den skattskyldige får mot kvitto betala skatten och den särskilda avgiften direkt till Tullverket. För sådan betalning gäller vad som anges i 5 § andra stycket.

Om skatten och den särskilda avgiften inte betalas direkt till Tullverket skall betalning ske till beskattningsmyndigheten senast två veckor efter dagen för beslutet enligt vad som sägs i 5 § nämnda lag.
(Senaste lydelse av förutvarande 6 § TFS 1996:19. )

Allmänna råd

Beslut enligt 6 § bör meddelas på blanketten "Beslut om privatinförsel av alkoholdrycker och/eller tobaksvaror" (Tv 680.16). Bestämmelserna i 4 § bör då tillämpas på motsvarande sätt.
(Senaste lydelse TFS 1998:18.) 


Denna författning träder i kraft den 15 maj 2000.